Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

08.12.2016  № 2708


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2016 р.
за № 1737/29867

Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини п’ятої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В.о. директора-розпорядника

А.Я. ОленчикЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
08.12.2016  № 2708


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2016 р.
за № 1737/29867

ЗМІНИ
до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. В абзаці тридцять восьмому пункту 2.1 глави 2 розділу І слово "цим" виключити.

2. У розділі ІІІ:

у пункті 1.28 глави 1 слова ", які будуть частиною інформаційного пакету, який надається попередньо кваліфікованим особам" виключити;

у главі 3:

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. З метою залучення попередньо кваліфікованих осіб, перелік яких ведеться НБУ, до виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд не пізніше трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації затверджує та розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет оголошення про початок відкритого конкурсу, а також розсилає зазначене оголошення особам, включеним НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб (крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, визначеним цим Положенням, або виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави), на відповідний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку. ";

абзаци одинадцятий-тринадцятий пункту 3.5 викласти в такій редакції:

"Документи, що подаються попередньо кваліфікованими особами та приймаючими банками до Фонду відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою, прошиті, пронумеровані, завірені підписами та печатками таких осіб (за наявності) та не містити виправлень, неточностей. Документи, складені іноземною мовою, для подання до Фонду мають бути перекладені на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською мовою (при цьому пріоритет має текст, викладений українською мовою).

Документи, що подаються до Фонду юридичною особою, підписуються керівником і засвідчуються відбитком печатки цієї юридичної особи (за наявності) або підписуються уповноваженою особою такої юридичної особи.

Документи, що подаються до Фонду фізичною особою, підписуються самою фізичною особою або її представником. Подається довіреність на право підпису представником документів (оригінал або копія, засвідчена нотаріально).";

абзац другий пункту 3.10 викласти в такій редакції:

"Доступ до інформаційного приміщення неплатоспроможного банку надається тільки банкам та попередньо кваліфікованим особам, що були допущені до участі у конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, за рішенням виконавчої дирекції Фонду.";

у пункті 3.13 слово "доступу" замінити словом "допуску".

3. У розділі IV:

у главі 2:

в абзаці шостому пункту 2.7 слово "перерахунок" замінити словом "перерахування";

абзац перший пункту 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. Фонд приймає рішення про затвердження плану врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення банку з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1 частини другої статті 39 Закону, протягом трьох робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку у разі відповідності банку хоча б одному з критеріїв, які свідчать про неможливість проведення відкритого конкурсу або запровадження плану врегулювання, що передбачає способи згідно з пунктами 2-5 частини другої статті 39 Закону:";

у главі 3:

у пункті 3.4:

підпункт 3.4.8 після слів "якими передаються" доповнити словами ", у нотаріальній формі";

у підпункті 3.4.11 слова "Порядок ліквідації" замінити словом "Ліквідація";

у пункті 3.5:

у підпункті 3.5.2 слова "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

у абзаці другому підпункту 3.5.8 слово "ним" замінити словом "Фондом";

в абзаці шостому підпункту 6 підпункту 3.5.10 слово "як" замінити словами"у тому числі";

у підпункті 3.5.11:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"банк належить за розподілом Національного банку України до I або II групи на поточний рік;";

абзац двадцять п’ятий після слова "надані" доповнити словом "попередньо";

у пункті 3.6:

абзац перший підпункту 3.6.2 після слова "меншим" доповнити словами "за розмір";

абзац сьомий підпункту 3.6.4 викласти в такій редакції:

"Договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку повинен бути укладений протягом строку, на який запроваджено тимчасову адміністрацію у банку.";

у пункті 3.7:

в абзаці третьому цифри "3.19" замінити цифрами "3.16";

в абзаці п’ятдесятому слова "стану перехідного банку" замінити словами "стану банку, що виводиться з ринку";

у пункті 5.1 глави 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

"одночасно із проведенням відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у разі його проведення);";

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"Банки, які виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, подають до Фонду документи для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку з дня розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет оголошення про початок конкурсу або після отримання на свою адресу такого запрошення електронною поштою НБУ. За п’ять робочих днів до завершення встановленого умовами конкурсу на визначення приймаючого банку строку подання конкурсних пропозицій Фонд припиняє прийом документів від зацікавлених банків для допуску їх до участі у конкурсі. Документи, подані банками, що виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, із порушенням строків або подані не в повному обсязі, встановленому цією главою, Фондом не розглядаються.";

в абзаці двадцять третьому слово "фінансову" замінити словом "конкурсну".

4. У розділі V:

абзац чотирнадцятий пункту 2.8 глави 2 викласти в такій редакції:

"скласти реєстр акцептованих вимог кредиторів після їх розгляду та проміжний ліквідаційний баланс станом на звітну дату, наступну за датою затвердження такого реєстру;";

в абзаці першому пункту 4.32 глави 4 слова "переліку (реєстру)" замінити словом "реєстру".

5. Назву додатка 3 викласти в такій редакції:

"Реєстр акцептованих вимог кредиторів".

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєва


Публікації документа