Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку [...]
Постанова Національного банку України; Положення, План, Перелік, Договір, Форма типового документа, Зразок, Довідка, Інформація, Повідомлення, Заява, Сертифікат, Схема, Журнал від 25.09.2013387
Документ z1727-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.12.2017, підстава - v0140500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.09.2013  № 387


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 2013 р.
за № 1727/24259

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 140 від 21.12.2017}

Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 639 від 07.10.2014
№ 47 від 22.01.2015
№ 413 від 22.12.2016}

Згідно з повноваженнями Національного банку України, визначеними статтями 13, 17 та 20 Закону України "Про депозитарну систему України", та з метою забезпечення взаємодії Національного банку України як учасника депозитарної системи України (далі - депозитарій Національного банку України) і ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі - Розрахунковий центр) щодо проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких належить виключно до компетенції Національного банку України та розрахунки за якими проводяться за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити такі особливості розрахунків за правочинами щодо облігацій внутрішніх і зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов’язань України та облігацій внутрішніх місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України (далі - цінні папери), депозитарну діяльність щодо яких і клірингову діяльність за правочинами з якими провадить Національний банк України:

грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати", а саме з розміщення та викупу емітентами цінних паперів поза фондовими біржами (крім облігацій зовнішніх державних позик та боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які розміщуються за межами України), погашення цінних паперів та виплати доходів за операціями емітентів, а також за правочинами, укладеними поза фондовими біржами, у яких цінні папери використовуються як застава (за договорами репо без переходу прав на цінні папери, кредитування під заставу цінних паперів, рефінансування Національним банком України банків під заставу цінних паперів), здійснюються Національним банком України безпосередньо через рахунки депозитарних установ та/або депонентів депозитарних установ спеціальними засобами системи електронних платежів Національного банку України (далі - спеціальні засоби СЕП). Проведення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію Національного банку України за цими правочинами здійснюється депозитарієм Національного банку України на підставі інформації про перерахування коштів, отриманої за допомогою спеціальних засобів СЕП;

грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", а саме з купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та/або поза фондовою біржею, з розміщення цінних паперів на фондових біржах, здійснюються Розрахунковим центром. Проведення розрахунків у цінних паперах за цими правочинами здійснюється Національним банком України на підставі розпоряджень Розрахункового центру на поставку цінних паперів;

грошові розрахунки за правочинами Національного банку України з купівлі цінних паперів, що здійснюються Розрахунковим центром, виконуються без попереднього депонування Національним банком України грошових коштів. Порядок здійснення таких розрахунків визначається договором про клірингове обслуговування, укладеним між Національним банком України та Розрахунковим центром;

розрахунки в цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, що перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України, вчиненими у забезпечення вимог статті 73 Закону України "Про Національний банк України" щодо безумовного та переважного права Національного банку України задовольнити будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, здійснюються депозитарними установами за рахунком у цінних паперах банку виключно на підставі розпоряджень Національного банку України.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 47 від 22.01.2015}

2. Затвердити Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України (далі - Положення), що додається.

3. Установити, що емітенти облігацій місцевих позик до врегулювання ними питань, пов’язаних із набуттям статусу абонентів телекомунікаційної мережі Національного банку України, та проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення депозитарію Національного банку України, емітентів та системи автоматизації їх обслуговуючих банків можуть тимчасово, до 01 липня 2014 року, подавати до депозитарію Національного банку України документи, визначені Положенням, на паперових носіях.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 114 "Про затвердження Положення про депозитарну діяльність Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2003 року за № 304/7625;

постанову Правління Національного банку України від 15 грудня 2011 року № 456 "Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 січня 2012 року за № 83/20396;

постанову Правління Національного банку України від 04 березня 2013 року № 76 "Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 березня 2013 року за № 475/23007.

5. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, зберігачів - клієнтів депозитарію Національного банку України та Розрахункового центру для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б.В.

7. Постанова набирає чинності з 12 жовтня 2013 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

Голова

І.В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Міністр фінансів УкраїниД.М. Тевелєв

Ю.В. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.09.2013  № 387


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 2013 р.
за № 1727/24259

ПОЛОЖЕННЯ
про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 13, 17 та 20 Закону України "Про депозитарну систему України", рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 30 липня 2013 року № 1331 "Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1431/23963, з метою забезпечення провадження Національним банком України (далі - Національний банк) депозитарної діяльності з цінними паперами (далі - депозитарна діяльність) та клірингової діяльності за правочинами щодо цінних паперів (далі - клірингова діяльність) згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

грошовий кліринг - визначення взаємних зобов’язань і вимог щодо переказу коштів за операціями з розміщення державних цінних паперів та їх погашення в разі збігу строків виконання грошових розрахунків за результатами розміщення державних цінних паперів зі строками виплати доходу та/або їх погашення;

депозитарій - Національний банк як учасник депозитарної системи України, який відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов’язань України та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України (далі - ЦП), та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;

державні цінні папери (далі - ДЦП) - державні облігації України та казначейські зобов’язання України, випущені відповідно до вимог законодавства України, емітентом яких є уповноважений державний орган;

дорозміщення ДЦП - додаткове розміщення емітентами ДЦП певного випуску, за яким відбулося первинне розміщення. Дорозміщення проводиться, якщо для продажу пропонуються ДЦП, які за обсягом прав, наданих власникам, термінами погашення та розмірами купонних виплат (якщо вони є) збігаються з умовами випуску ДЦП під час первинного розміщення;

звірка - операція депозитарію щодо виявлення збігів відповідних реквізитів повідомлень про перерахування коштів за операціями з ЦП та відомості сквитованих розпоряджень;

іноземні депозитарії - депозитарії інших країн та міжнародні депозитарно-клірингові установи;

квитування - операція депозитарію щодо встановлення збігів відповідних реквізитів розпорядження на поставку ЦП клієнта-постачальника та розпорядження на одержання ЦП клієнта-одержувача, яка здійснюється методом порівняння реквізитів зустрічних розпоряджень;

клієнти депозитарію - іноземні депозитарії, емітенти ЦП, депозитарні установи, клірингові установи (далі - КУ) та ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі - РЦ), які користуються послугами депозитарію на підставі договорів, визначених законодавством України;

клієнт-одержувач - клієнт депозитарію, який одержує ЦП або підтверджує проведення іншої операції з цими ЦП клієнтом-постачальником, що передбачена законодавством України;

клієнт-постачальник - клієнт депозитарію, який постачає ЦП клієнту-одержувачу або проводить інші передбачені законодавством України операції з цими ЦП;

код клієнта постачальника/одержувача - код міждепозитарного обліку (далі - код МДО), що надається в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності;

код одержувача/платника коштів - ідентифікаційний код (номер), необхідний для заповнення реквізиту "код одержувача/код платника" платіжного доручення в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні;

код ЦП - міжнародний ідентифікаційний номер ЦП, який дає змогу однозначно ідентифікувати ЦП та присвоєння якого передбачено законами України;

нетингові розрахунки - розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, що здійснюються за результатами проведення нетингу;

обслуговуючі банки депозитарних установ - клієнтів депозитарію - банки, що є безпосередніми учасниками системи електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) та надають розрахункові послуги клієнтам-постачальникам/одержувачам та/або їх депонентам для здійснення грошових розрахунків за окремими операціями з ЦП, які відповідно до законодавства України виконуються спеціальними засобами СЕП без участі РЦ;

обслуговуючі банки клієнта депозитарію - емітента ДЦП та клієнтів депозитарію - емітентів облігацій внутрішніх місцевих позик (далі - ОМП) - Операційне управління Національного банку та територіальні органи Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Державного казначейства), що є безпосередніми учасниками СЕП та надають розрахункові послуги емітентам ДЦП та ОМП для здійснення грошових розрахунків за операціями з розміщення та викупу емітентами відповідних ЦП поза фондовими біржами, погашення ДЦП та ОМП та виплати доходів за операціями емітентів, які відповідно до законодавства України виконуються спеціальними засобами СЕП без участі РЦ;

обтяження зобов’язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження ЦП, що пов’язані з умовами договорів, рішеннями або ухвалами суду, та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

одиночні розрахунки - розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, що здійснюються без проведення нетингу;

пасивний аналітичний рахунок депозитарного обліку (далі - пасивний рахунок) - рахунок депозитарного обліку, який депозитарій/депозитарні установи відкривають для клієнтів/депонентів згідно з їх внутрішніми документами з метою забезпечення депозитарного обліку ЦП, прав на ЦП на рахунках у цінних паперах, відображення операцій, пов’язаних з передаванням прав на ЦП та обмеженням щодо передавання ЦП та прав на ЦП;

первинне розміщення ДЦП - розповсюдження емітентом ДЦП, які за умовами випуску та обсягом прав ще не перебували в обігу;

програмно-технологічне забезпечення - програмно-технологічне забезпечення Національного банку з вбудованими засобами криптозахисту інформації, за допомогою якого Національний банк виконує функції депозитарію;

реєстр утримувачів ЦП - перелік клієнтів депозитарію, на рахунках яких обліковуються ЦП певного випуску;

розпорядження - документ, що містить вимогу клієнта-постачальника/одержувача до депозитарію або депонента до депозитарної установи про виконання операцій на рахунках у цінних паперах;

спеціальні засоби СЕП - засоби оформлення та оброблення в СЕП електронних розрахункових документів щодо міжбанківських переказів, що використовуються обслуговуючими банками емітентів та депозитарних установ - клієнтів депозитарію, для здійснення грошових розрахунків за договорами щодо ЦП;

транзитні рахунки - рахунки для обліку ЦП, заблокованих за результатами квитування розпоряджень або звірки;

учасники розміщення ЦП - депозитарні установи - клієнти депозитарію.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

ІІ. Застосування і предмет регулювання

1. Національний банк є учасником депозитарної системи, який провадить клірингову діяльність та виконує функції депозитарію та депозитарної установи згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України.

2. Депозитарій обслуговує операції з ЦП на рахунках у цінних паперах клієнтів та здійснює клірингову діяльність у порядку, визначеному законодавством України, відповідно до плану балансових рахунків депозитарного обліку (додаток 1) та переліку депозитарних проводок за операціями з цінними паперами, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку України (додаток 2).

3. Клієнти депозитарію на підставі договорів, визначених законодавством України, одержують відповідні автоматизовані робочі місця програмно-технологічного забезпечення. Порядок одержання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки регулюється нормативно-правовими актами Національного банку з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, уключених до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку.

4. Надання депозитарію інформації від емітентів, депозитарних установ, КУ та РЦ здійснюється шляхом передавання засобами системи електронної пошти та/або програмно-технологічного забезпечення електронних документів у захищеній від модифікації та викривлення формі, які обов’язково містять ідентифікатор ключа автоматизованого робочого місця, де ці документи були сформовані, та електронний цифровий підпис.

5. Емітенти, депозитарні установи, КУ та РЦ мають дотримуватися вимог щодо організації робіт із програмно-технологічним забезпеченням, уключаючи вбудовану систему криптозахисту інформації, та не мають права вносити до нього будь-які зміни.

ІІI. Діяльність Національного банку як депозитарію та депозитарної установи

1. Національний банк як учасник депозитарної системи може здійснювати таку діяльність:

1) депозитарію;

2) депозитарної установи;

3) клірингову діяльність;

4) розрахунки за правочинами щодо цінних паперів.

2. Функції депозитарію здійснюють такі його підрозділи:

Генеральний департамент грошово-кредитної політики, який здійснює організаційно-методологічне керівництво, пов’язане з розвитком і функціонуванням депозитарної системи, контроль за відповідністю кількості ЦП, що перебувають в обігу, загальному обсягу їх випуску, надає довідково-аналітичну інформацію, що визначена договірними відносинами та цим Положенням, координує діяльність інших структурних підрозділів та одиниць Національного банку щодо виконання ними обов’язків, пов’язаних із веденням діяльності депозитарію, укладання та виконання договорів про кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями (додаток 3) та про обслуговування випусків цінних паперів з емітентами (додаток 4);

Центральна розрахункова палата (далі - ЦРП), яка здійснює технологічне забезпечення депозитарної діяльності депозитарію, упровадження та експлуатацію програмно-технологічного забезпечення, укладання та виконання депозитарних договорів із депозитарними установами-банками/небанками (додатки 5 та 6), договорів з КУ/РЦ про здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу (додаток 7) та про обслуговування КУ/РЦ з обслуговування договорів на фінансових ринках (додаток 8);

Операційне управління, яке здійснює відповідальне зберігання тимчасових глобальних сертифікатів, глобальних сертифікатів та інших документів, визначених цим Положенням;

Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем, який здійснює розроблення, упровадження та супроводження програмно-технологічного забезпечення, доопрацювання СЕП для забезпечення виконання відповідних функцій, пов’язаних з обслуговуванням розрахунків за договорами щодо ЦП за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", та забезпечує розроблення нормативно-правових актів Національного банку щодо порядку проведення депозитарієм грошових розрахунків за договорами щодо ЦП через СЕП;

Управління захисту інформації, яке виконує сертифікацію ключів для системи захисту, а також надає інші послуги з питань захисту інформації;

Департамент аудиту, який проводить перевірку діяльності депозитарію щодо додержання ним вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

Юридичний департамент, який забезпечує правову роботу виконання Національним банком функції депозитарію та депозитарної установи;

Фінансовий департамент, який у встановленому порядку вносить на розгляд і затвердження Правління Національного банку пропозиції про встановлення тарифів на послуги депозитарію;

Департамент бухгалтерського обліку, який забезпечує розроблення нормативно-правових актів щодо порядку бухгалтерського обліку операцій з ЦП;

територіальні управління Національного банку під час здійснення планових перевірок банків контролюють правильність проведення цими банками внутрішньобанківських грошових розрахунків за угодами щодо ДЦП, які здійснюються поза межами системи електронних платежів Національного банку (засобами системи автоматизації банку або внутрішньобанківської платіжної системи банку).

3. Депозитарій укладає в порядку, установленому законодавством України, договори з:

1) іноземними депозитаріями;

2) емітентами:

Міністерством фінансів України як уповноваженим державним органом, що виконує обов’язки емітента за ДЦП;

органами місцевого самоврядування;

3) депозитарними установами;

4) КУ та РЦ;

5) іншими особами, що визначені законодавством України.

4. Депозитарій здійснює відкриття та ведення рахунків у цінних паперах іноземним депозитаріям на підставі договору про кореспондентські відносини.

Договір про кореспондентські відносини також передбачає порядок переказу коштів між іноземним депозитарієм та депозитарієм у разі проведення корпоративних операцій емітента та в інших випадках, передбачених законодавством України.

5. Депозитарій обслуговує операції емітентів щодо випущених ними ЦП на підставі договору про обслуговування випуску ЦП.

6. Депозитарій відкриває емітентам пасивні рахунки, на яких обліковуються ЦП:

заблоковані за тимчасовим глобальним сертифікатом;

оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками;

заблоковані для продажу;

викуплені емітентом;

викуплені емітентом, що погашаються або анулюються.

7. Депозитарій здійснює:

зберігання тимчасових глобальних сертифікатів/глобальних сертифікатів,

якими оформляються випуски ЦП, копій тимчасових свідоцтв/свідоцтв про реєстрацію випуску ОМП та копій проспектів емісії ОМП;

контроль за відповідністю обсягу випуску ЦП, їх кількості в обігу;

ведення рахунків у цінних паперах емітентів щодо операцій з розміщення,

викупу, дроблення, консолідації, конвертації, погашення, анулювання та інших операцій щодо випущених ними ЦП відповідно до законодавства України;

надання на запити емітентів довідок з рахунків у цінних паперах та довідок про операції з ЦП;

обслуговування грошових розрахунків між Державною казначейською службою України (далі - Казначейство України) і депозитарними установами - клієнтами депозитарію за результатами розміщення ДЦП, виплатами доходу за ДЦП та/або їх погашення, у тому числі шляхом проведення грошового клірингу;

обслуговування грошових розрахунків між емітентами ОМП і депозитарними установами - клієнтами депозитарію під час розміщення ОМП, виплат доходу за ОМП та/або їх погашення.

8. Депозитарій здійснює відкриття рахунків у цінних паперах депозитарним установам на підставі депозитарних договорів з ними.

Депозитарій відповідно до цих договорів:

надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депозитарних установ, зберігання ЦП, обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах, уключаючи кліринг за окремими операціями щодо ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку;

здійснює контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать депозитарним установам та/або їх депонентам банкам/нерезидентам, кількості, що визначається депозитарними установами в розпорядженнях на поставку ЦП;

надає на запити депозитарних установ довідки з їх рахунків у цінних паперах;

блокує ЦП на пасивних рахунках депозитарних установ у порядку, що визначений законодавством України;

установлює обмеження прав на ЦП відповідно до розпоряджень клієнтів депозитарію у випадках та порядку, визначених законодавством України.

9. Грошові розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, у тому числі репо з переходом права власності на ЦП, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею, що виконуються за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", здійснює РЦ.

10. Депозитарій здійснює:

1) клірингову діяльність:

під час розміщення/дорозміщення ЦП поза фондовою біржею;

під час погашення ЦП та/або виплати доходу за ними;

за договорами щодо ЦП, укладеними поза фондовою біржею, у яких ЦП

використовуються як заставний інструмент - репо без переходу прав за ЦП, кредитування, у тому числі міжбанківського кредитування, під заставу ЦП, рефінансування Національним банком банків під заставу ЦП тощо, що виконуються за іншим принципом, ніж "поставка цінних паперів проти оплати";

2) розрахунки у ЦП за правочинами щодо ЦП.

11. Депозитарій на підставі договору про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу відкриває та веде рахунок у цінних паперах КУ/РЦ.

Депозитарій відповідно до цього договору надає інформацію, необхідну для здійснення клірингу та розрахунків у ЦП, та отримує інформацію, на підставі якої виконує депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію.

12. Часткове попереднє депонування (або якщо його не було) та резервування коштів і ЦП може відбуватися під час обов’язкового створення КУ/РЦ системи управління ризиками та гарантій, визначеної законодавством України.

Якщо така система включає створення КУ/РЦ гарантійного фонду в ЦП, то депозитарій на підставі договору про обслуговування КУ/РЦ відкриває та веде рахунок у ЦП КУ/РЦ для обліку ЦП, що надані до гарантійного фонду.

Депозитарій відповідно до цього договору надає послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах КУ/РЦ, обліку на цьому рахунку ЦП, які використовуються КУ/РЦ для створення гарантійного фонду, а також надання інших послуг, не заборонених законодавством України.

13. Депозитарій на договірних засадах обслуговує виконання договорів, укладених з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", у тому числі з купівлі-продажу ЦП на фондовій біржі та поза фондовою біржею, щодо розміщення ОМП на фондовій біржі за відповідними розпорядженнями КУ/РЦ, грошові розрахунки за якими здійснює РЦ у порядку, визначеному правилами РЦ та з урахуванням вимог цього Положення, виконуючи операції з:

ведення пасивних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу або з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків, та пасивних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу за безумовними операціями (далі - пасивні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу);

обслуговування розрахунків у ЦП за цими договорами з урахуванням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

14. Ведення пасивних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, у частині блокування ЦП з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків здійснюється депозитарієм за умови, що правилами КУ/РЦ визначаються:

методика розрахунку справедливої вартості ЦП та критерії визначення коефіцієнта покриття грошового ліміту за рахунок ЦП;

порядок дій КУ/РЦ, пов’язаних із реалізацією ЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту;

джерела забезпечення грошових зобов’язань за результатами укладених на фондовій біржі договорів щодо ЦП у разі неможливості/затримки реалізації ЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту.

15. Депозитарій може подавати документи:

1) іноземному депозитарію в формі:

довідки про стан рахунку в цінних паперах (додаток 9);

довідки про операції з ДЦП іноземного депозитарію (додаток 10);

2) емітенту в формі:

довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента (додаток 9);

довідки про операції з ЦП емітента (додаток 10);

інформації щодо кількості ДЦП у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 11) у строки, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, і в інших випадках, передбачених договором про обслуговування випусків ДЦП та/або вимогами законодавства України;

інформації щодо кількості ОМП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ОМП відповідному типу власників (додаток 12) протягом трьох робочих днів, що передують сплаті доходу та/або погашенню ОМП;

реєстру утримувачів ЦП, що містить обов’язкові реквізити, визначені пунктом 24 розділу VII цього Положення;

інших документів, визначених цим Положенням;

3) Казначейству України у формі:

реєстру утримувачів ДЦП;

інформації щодо кількості ДЦП у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 11) у строки, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, та в інших випадках, передбачених договором про обслуговування випусків ДЦП та/або вимогами законодавства України;

інформації щодо кількості ДЦП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 12);

клірингової відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП (додаток 13);

4) територіальним органам Державного казначейства, Казначейству України у формі інформації щодо кількості ОМП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ОМП відповідному типу власників протягом трьох робочих днів, що передують сплаті доходу та/або погашенню ОМП;

5) Операційному управлінню у формі:

реєстру утримувачів ЦП;

клірингової відомості про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та/або виплатами за ДЦП (додаток 13);

6) депозитарній установі та КУ/РЦ у формі:

довідки про стан рахунку в цінних паперах депозитарної установи (додаток 9);

довідки про операції з ЦП депозитарної установи (додаток 10);

депозитарного балансу депозитарної установи (додаток 14);

довідки про стан рахунку в цінних паперах КУ/РЦ (додаток 9);

інформації щодо ЦП, заблокованих клієнтом-постачальником для продажу або з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків.

16. Депозитарій готує документи, визначені пунктом 14 цього розділу, та подає:

іноземному депозитарію - у порядку та в строки, що встановлені договором про кореспондентські відносини, а також на запити іноземного депозитарію, що підписують його керівники або інші уповноважені особи;

Казначейству України/територіальним органам Державного казначейства та емітентам ОМП - у порядку та в строки, що встановлені цим Положенням та договорами про обслуговування випусків ЦП, а також на запити Казначейства України/територіальних органів Державного казначейства та емітентів ОМП, що підписують їх керівники або інші уповноважені особи;

депозитарним установам - засобами програмно-технологічного забезпечення в порядку та в строки, що встановлені цим Положенням та депозитарними договорами, а також засобами системи електронної пошти Національного банку на запити, що підписують їх керівники або інші уповноважені особи, у строки, що визначені депозитарними договорами;

КУ/РЦ - засобами програмно-технологічного забезпечення в порядку та строки, що визначені відповідними договорами, а також засобами системи електронної пошти Національного банку на запити, що підписують відповідні керівники або інші уповноважені особи.

Форми, порядок та строки надання депозитарієм інших інформаційних довідок визначаються умовами договорів відповідно до законодавства України.

17. Національний банк, виконуючи функції депозитарної установи, здійснює:

облік ЦП, прав на ЦП та їх обмежень, обслуговування обігу ЦП та корпоративних операцій емітентів на пасивних рахунках щодо ЦП, що належать Національному банку та/або його депонентам;

відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депонентів;

контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать Національному банку та/або його депонентам, кількості, що визначається у відповідних розпорядженнях на поставку ЦП;

надання Національному банку та/або його депонентам виписок з відповідних пасивних рахунків;

блокування ЦП на відповідних пасивних рахунках у цінних паперах Національного банку та/або депонентів у порядку, що визначений законодавством України.

18. Національний банк відповідно до вимог законодавства України здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи щодо Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку тощо.

19. Депозитарну діяльність депозитарної установи здійснюють підрозділи Національного банку відповідно до вимог розпорядчого документа Національного банку.

20. Національний банк, здійснюючи депозитарну діяльність депозитарної установи, та депозитарні установи відповідно до вимог законодавства України надають депонентам інформацію щодо їх рахунків у формі виписок:

про стан рахунку в цінних паперах депонента (додаток 15);

про операції з ЦП депонента (додаток 16).

Виписки надаються депонентам у порядку та в строки, визначені договорами про обслуговування рахунку в цінних паперах, а також на запити депонентів за підписом їх керівників або уповноважених осіб.

У разі потреби та за умови надходження письмових запитів, що підписують керівники або уповноважені особи депонентів, виписка може надаватися за підписом уповноваженої особи депозитарної установи та/або Національного банку. Така виписка засвідчується відбитком відповідної печатки.

21. Укладання депозитарієм депозитарних договорів із депозитарними установами та договору про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу з КУ/РЦ відбувається за умови наявності кодів МДО, отриманих ними в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності.

22. Депозитарій обслуговує операції нерезидентів із ЦП у порядку, установленому законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених пунктами 23 та 24 цього розділу.

23. Депозитарні установи - клієнти депозитарію можуть обслуговувати операції нерезидентів із ЦП за таких умов:

укладання з нерезидентами договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах у порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності;

надання депозитарію інформації про договори, укладені з нерезидентами;

одержання від депозитарію письмового підтвердження про введення індивідуального ідентифікаційного коду власника ЦП-нерезидента до інформаційної бази.

Якщо значення індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП- нерезидентів, які надані депозитарними установами - клієнтами депозитарію, не відповідають тим, що включені до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП - нерезидентів, що формується Центральним депозитарієм (далі - ЦД), то ці індивідуальні ідентифікаційні коди не вводяться до інформаційної бази депозитарію. Таким депозитарним установам - клієнтам депозитарію надаються повідомлення про невідповідність кодів власників ЦП - нерезидентів через засоби системи електронної пошти Національного банку.

24. ЦД надає депозитарію інформацію з реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП - нерезидентів у порядку, визначеному законодавством України з питань депозитарної діяльності.

Інформація за договорами з нерезидентами, що надається депозитарними установами - клієнтами депозитарію засобами системи електронної пошти Національного банку, має містити такі обов’язкові реквізити:

найменування нерезидента [(повне та/або скорочене (за наявності)] та його місцезнаходження (країна, поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти);

найменування депозитарної установи [(повне та/або скорочене (за наявності)] - клієнта депозитарію та його код МДО;

номер та дату укладення з нерезидентом договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;

індивідуальний ідентифікаційний код власника ЦП - нерезидента;

підтвердження щодо включення відповідного індивідуального ідентифікаційного коду власника ЦП - нерезидента до реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників ЦП - нерезидентів.

25. Депозитарні установи - клієнти депозитарію обслуговують операції банків, які не мають статусу депозитарних установ, з ЦП, що належать цим банкам на правах власності як юридичним особам, на підставі договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах та за таких умов:

укладення депозитарною установою з банками, які не мають статусу депозитарної установи, договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах;

надання депозитарію зведеної інформації за договорами, укладеними з банками, які не мають статусу депозитарної установи;

одержання від депозитарію засобами системи електронної пошти Національного банку підтвердження про введення коду банку, який не має статусу депозитарної установи, до реєстру банків, які проводять операції на фондовому ринку з ЦП.

26. Інформація за договорами, укладеними з банками, які не мають статусу депозитарних установ, що надається депозитарію депозитарними установами - клієнтами депозитарію, надається засобами системи електронної пошти Національного банку та має містити такі обов’язкові реквізити:

найменування банку [(повне та/або скорочене (за наявності)], який не має статусу депозитарної установи, та його місцезнаходження (поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти) та його код;

найменування депозитарної установи - клієнта депозитарію [(повне та/або скорочене (за наявності)] та її код МДО;

номер та дату укладення договору з банком, який не має статусу депозитарної установи, про обслуговування рахунку в цінних паперах.

27. Депозитарій на підставі інформації, що надається його клієнтами -депозитарними установами, здійснює формування та ведення реєстру банків, які не мають статусу депозитарних установ та проводять операції на фондовому ринку з ЦП.

IV. Повноваження депозитарію на фондовому ринку

1. Депозитарій має право:

здійснювати контроль за дотриманням депозитарного балансу між обсягом випуску ЦП та їх кількістю, що обліковується на рахунках клієнтів, а також розподілом ЦП на цих рахунках за кодами належності ЦП відповідним групам власників, що визначені законодавством України з питань депозитарної діяльності;

обслуговувати укладання та виконання договорів щодо ЦП;

не обслуговувати операції з ЦП у разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів, визначених цим Положенням;

на безоплатній основі одержувати інформацію від депозитарних установ про стан рахунків у цінних паперах у розрізі їх депонентів у випадках, передбачених законодавством України;

подавати в електронній формі розпорядження депозитарним установам про усунення недоліків у депозитарному обліку ЦП, якщо це передбачено умовами депозитарного договору;

застосовувати відповідно до депозитарного договору штрафні санкції до депозитарних установ у разі порушення ними вимог законодавства України щодо депозитарної діяльності з ЦП, невиконання вимог служби захисту інформації, розпоряджень Національного банку та ненадання належної інформації;

здійснювати блокування ЦП на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у випадках, передбачених законодавством України;

установлювати обмеження прав на ЦП у випадках, визначених законодавством України.

Депозитарій надає розпорядження на поставку/одержання ЦП за письмовими дорученнями клієнтів, які самостійно не можуть здійснити надання такого розпорядження за об’єктивних обставин (збій програмно-технологічного забезпечення, припинення дії депозитарного договору тощо), за таких умов:

якщо операції за цими розпорядженнями (переведення ЦП унаслідок реорганізації або ліквідації депозитарної установи, анулювання договору тощо) відповідають вимогам законодавства України;

надходження письмових звернень від клієнтів депозитарію;

прийняття відповідного рішення керівництвом Національного банку.

2. Інформація та відомості, що зберігаються в депозитарії, не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України. Розголошенням визнається факт передавання інформації особі чи групі осіб, які не мають до неї доступу згідно з їх службовими обов’язками.

3. Депозитарій видає довідки з рахунків у цінних паперах:

клієнтам;

іншим особам за письмовим дорученням клієнтів;

уповноваженим державним органам у випадках, передбачених законодавством України.

V. Порядок укладання та виконання договорів депозитарієм

1. Генеральний департамент грошово-кредитної політики відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення укладає договори про:

кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями;

обслуговування випусків ЦП з емітентами.

2. Іноземні депозитарії для укладання договорів про кореспондентські відносини, а емітенти для укладання з депозитарієм договорів про обслуговування випусків ЦП подають до Генерального департаменту грошово-кредитної політики такі документи:

заяву на укладення договору емітента (додаток 17);

анкету рахунку в цінних паперах;

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для емітентів);

копію зареєстрованого установчого документа та/або статуту, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах,

видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену відбитком печатки цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку/територіального органу Державного казначейства, у якому відкрито поточний рахунок іноземного депозитарію/емітента ОМП, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

копію наказу про призначення відповідальних осіб, які відповідають за здійснення операцій із ЦП за допомогою програмно-технологічного забезпечення та використання засобів криптографічного захисту інформації, або за допомогою системи електронної пошти, або на паперових носіях;

інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір.

3. Генеральний департамент грошово-кредитної політики в разі потреби укладення договору про кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями готує належне звернення та разом із проектом договору надсилає відповідному іноземному депозитарію.

Для вирішення питань, що можуть виникати під час підписання договору, Генеральний департамент грошово-кредитної політики залучає підрозділи, що здійснюють функції депозитарію, згідно з їх повноваженнями, визначеними пунктом 2 розділу ІІІ цього Положення.

4. Емітент для набуття статусу абонента системи електронної пошти Національного банку укладає договір про надання послуг системою електронної пошти Національного банку та договір про використання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних задачах.

Для укладення таких договорів емітент має звернутися до територіального управління за місцезнаходженням або до ЦРП, якщо розташований у місті Києві чи Київській області.

5. Якщо емітент є абонентом системи електронної пошти Національного банку, то протягом двох тижнів із часу надходження до Генерального департаменту грошово-кредитної політики останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, з емітентом укладається договір про обслуговування випусків ЦП і на його ім’я відкривається рахунок у цінних паперах.

Емітент набуває статусу клієнта депозитарію з дати підписання договору про обслуговування випусків ЦП. Перший примірник договору залишається на зберіганні в Генеральному департаменті грошово-кредитної політики, а другий передається клієнту депозитарію.

6. ЦРП відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення укладає такі договори:

депозитарні з депозитарними установами - банками/небанками;

про проведення розрахунків у ЦП за результатами клірингу з КУ/РЦ;

про обслуговування з КУ/РЦ.

7. Депозитарні установи для укладання депозитарних договорів, а КУ/РЦ для укладання з депозитарієм договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу та/або договору про обслуговування КУ/РЦ подають до ЦРП такі документи:

заяву в довільній формі про депозитарне обслуговування;

анкету рахунку в цінних паперах;

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену відбитком печатки цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;

копію наказу про призначення відповідальних осіб емітента, які відповідають за здійснення операцій із ЦП за допомогою програмно-технологічного забезпечення та використання засобів криптографічного захисту інформації;

інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір про обслуговування випуску ЦП;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, засвідчену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки;

акт проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення депозитарію, депозитарної установи/КУ/РЦ та системи автоматизації її обслуговуючого банку.

8. Для набуття статусу абонента системи електронної пошти Національного банку небанківська депозитарна установа укладає договір про надання послуг системою електронної пошти Національного банку та договір про використання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних задачах. Для укладання таких договорів небанківська депозитарна установа має звернутися до територіального управління за місцезнаходженням або до ЦРП, якщо розташована в місті Києві чи Київській області.

Якщо депозитарна установа є абонентом телекомунікаційної мережі Національного банку, то протягом двох тижнів із часу надходження до ЦРП останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 7 цього розділу, з депозитарною установою укладається депозитарний договір і на її ім’я відкривається рахунок у цінних паперах.вгору