Документ z1717-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.03.2016, підстава - z0285-16

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.08.2013 № 693


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2013 р.
за № 1717/24249

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 69 від 05.02.2016}

Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
№ 512 від 21.07.2014}

Відповідно до підпунктів 6.5, 6.53 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою реалізації положень абзацу другого пункту 8 Порядку контролю якості медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 752, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1996/22308, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я України, що додається;

2) Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що додається;

3) Положення про медичну раду закладу охорони здоров'я, що додається.

2. Визначити Управління контролю якості медичних послуг відповідальним за організацію роботи, діяльність, координацію та контроль за діяльністю клініко-експертних комісій у МОЗ України та регіонах.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечувати роботу клініко-експертних комісій згідно з цим наказом.

4. Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Голова Антимонопольного
комітету України

О. МірошниченкоМ.Ю. Бродський
Г.В. Осовий


В. Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
06.08.2013 № 693


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2013 р.
за № 1717/24249

ПОЛОЖЕННЯ
про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я України

I. Загальні положення

1.1. Клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України (далі - КЕК МОЗ України) є постійно діючим органом, що утворюється для колегіального розгляду клініко-експертних питань діагностики, лікування та реабілітації в закладах охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) незалежно від форми власності та підпорядкування (далі - ЗОЗ) та у фізичних осіб - підприємців (далі - ФОП), що провадять господарську діяльність з медичної практики щодо надання медичної допомоги та медичних послуг.

1.2. Підставою для розгляду КЕК МОЗ України відповідних клінічних питань діагностики, лікування та реабілітації у ЗОЗ та ФОП і здійснення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги та медичних послуг відповідно до цього Положення є наказ МОЗ України.

1.3. КЕК МОЗ України під час виконання покладених на неї завдань керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України та цим Положенням.

1.4. МОЗ України здійснює координаційну, консультативну та дорадчу функції з питань організації роботи клініко-експертних комісій Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

II. Основні завдання КЕК МОЗ України

2.1. КЕК МОЗ України проводить клініко-експертну оцінку якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг шляхом експертизи клінічних питань діагностики, лікування та реабілітації, наявності відповідної кваліфікації спеціалістів за напрямком надання медичної допомоги та медичних послуг.

Клініко-експертна оцінка якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг проводиться протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту чи звернення фізичних та юридичних осіб. У разі неможливості прийняття рішення за цей час строк розгляду може бути продовжений на 15 календарних днів.

2.2. За результатами проведеної клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг КЕК МОЗ України складає висновок за формою, наведеною у додатку до Порядку контролю якості медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 752, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1996/22308.

III. Права КЕК МОЗ України

3.1. Готувати керівництву МОЗ України пропозиції щодо шляхів поліпшення якості медичної допомоги та медичних послуг.

3.2. Інформувати МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо кваліфікації спеціалістів, які надавали медичну допомогу та медичну послугу, для вжиття заходів відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 року № 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454.

3.3. Залучати до проведення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги та медичних послуг експертів КЕК МОЗ України для надання експертного висновку.

3.4. Інформувати Головну акредитаційну комісію МОЗ України, акредитаційні комісії або акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, про виявлені недоліки для вжиття заходів відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765.

3.5. Інформувати МОЗ України щодо додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 2 лютого 2011 року № 49, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 9 лютого 2011 року за № 171/18909, для вжиття заходів відповідно до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 лютого 2011 року № 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2011 року за № 634/19372.

3.6. Запитувати від Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ЗОЗ, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування або ФОП інформацію (матеріали) з питань, що належать до повноважень КЕК МОЗ України.

IV. Склад та порядок роботи КЕК МОЗ України

4.1. Для розгляду питань діагностики, лікування і реабілітації до складу КЕК МОЗ України входять спеціалісти, які мають спеціальності, перелік яких визначений Номенклатурою лікарських спеціальностей, затвердженою наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 року № 359, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 15/2455.

4.2. Персональний склад КЕК МОЗ України затверджується наказом МОЗ України.

4.3. КЕК МОЗ України очолює Голова.

4.4. Голова КЕК МОЗ України:

1) формує склад КЕК МОЗ України відповідно до спеціальностей з числа головних позаштатних спеціалістів МОЗ України (25 % членів комісії), спеціалістів ЗОЗ (25 % членів комісії), наукових та науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та науково-дослідних установ (25 % членів комісії), представників професійних спілок, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я, організацій роботодавців, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я, громадських об’єднань лікарів (25 % членів комісії) (за згодою їх керівників);

2) визначає заступників Голови КЕК МОЗ України (не більше двох) та секретаря КЕК МОЗ України;

3) відповідає за підготовку документів до засідання КЕК МОЗ України та дотримання строків їх розгляду. У випадку відсутності Голови КЕК МОЗ України роботу організовує один із заступників Голови.

4.5. КЕК МОЗ України проводить клініко-експертну оцінку якості та обсягів надання медичної допомоги та медичних послуг шляхом здійснення як виїзних, так і безвиїзних заходів, а саме:

оцінка структури, процесів та результатів медичної допомоги та медичних послуг; оцінка надання медичної допомоги та медичних послуг; контроль за реалізацією управлінських рішень; оцінка відповідності кваліфікаційним вимогам медичних працівників, у тому числі керівників закладів охорони здоров’я; вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги та медичних послуг; забезпечення прав та безпеки пацієнтів під час надання їм медичної допомоги та медичних послуг.

озділ IV доповнено новим пунктом 4.5 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 512 від 21.07.2014}

4.6. Складений за результатами проведеної клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг висновок підписується всіма членами КЕК МОЗ України та візується ними на кожній сторінці.

4.7. Висновок КЕК МОЗ України ухвалюється простою більшістю голосів членів КЕК МОЗ України за умови присутності на засіданні двох третин її складу. При рівності голосів голос Голови КЕК МОЗ України є вирішальним.

4.8. КЕК МОЗ України надає висновок до Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України, яке контролює виконання рекомендацій, вказаних у висновку КЕК МОЗ України.

4.9. Копії висновку КЕК МОЗ України направляються для виконання до ЗОЗ або ФОП, щодо яких проводилася клініко-експертна оцінка якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг, а також до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим або відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурних підрозділів чи комісій МОЗ України та надаються заявникам на їх вимогу.

Начальник Управління
контролю якості
медичних послугТ. Донченковгору