Документ z1713-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.10.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2013  № 2072/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2013 р.
за № 1713/24245

Про затвердження Змін до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

Відповідно до статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та з метою врегулювання порядку забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства закордонних справ України для проведення дипломатичними представництвами та консульськими установами України державної реєстрації актів цивільного стану НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2012 року № 1578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за 1845/22157 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України Палій Н.О.

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної реєстраційної служби України

Міністр закордонних справ України


Д.М. Ворона

Л.О. Кожара
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
01.10.2013 № 2072/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2013 р.
за № 1713/24245

ЗМІНИ
до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

1. Доповнити Порядок розділом VII такого змісту:

«VІІ. Забезпечення Міністерства закордонних справ України бланками свідоцтв

7.1. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (далі - відділ Головного управління юстиції у м. Києві) видає Міністерству закордонних справ України бланки свідоцтв про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені з метою забезпечення річного запасу для проведення державної реєстрації актів цивільного стану дипломатичними представництвами та консульськими установами України.

7.2. Міністерство закордонних справ України надає відділу Головного управління юстиції у м. Києві інформацію про особу, відповідальну за зберігання бланків свідоцтв.

7.3. Відділ Головного управління юстиції у м. Києві видає бланки свідоцтв посадовій особі, відповідальній за зберігання бланків свідоцтв у Міністерстві закордонних справ України, за видатковою накладною.

При видачі бланків свідоцтв в обов'язковому порядку переглядається та перераховується кожний бланк свідоцтва, а також окремо перевіряється нумерація бланків свідоцтв.

7.4. Видані Міністерству закордонних справ України бланки свідоцтв обліковуються відділом Головного управління юстиції у м. Києві у книзі обліку бланків свідоцтв.

7.5. Про прийняті бланки свідоцтв складається акт про прийняття Міністерством закордонних справ України бланків свідоцтв (додаток 14) у двох примірниках, один з яких не пізніше п'яти робочих днів з дня одержання бланків свідоцтв надсилається відділу Головного управління юстиції у м. Києві.

7.6. До звіту про витрачання бланків свідоцтв відділом Головного управління юстиції у м. Києві включаються бланки свідоцтв, видані дипломатичними представництвами та консульськими установами України протягом року, на підставі звіту Міністерства закордонних справ України про витрачання бланків свідоцтв (додаток 15), що подається не пізніше 15 січня наступного за звітним року.

7.7. У разі втрати (викрадення) бланків свідоцтв у Міністерстві закордонних справ України того самого дня про виявлений факт повідомляються відділ Головного управління юстиції у м. Києві та відповідний територіальний орган Міністерства внутрішніх справ України.

Відділ Головного управління юстиції у м. Києві не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Міністерства закордонних справ України повідомлення про факт втрати (викрадення) бланків свідоцтв повідомляє про такий факт Укрдержреєстр.».

2. Доповнити Порядок додатками 14, 15, що додаються.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


Н.О. Палій
Додаток 14
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів цивільного
стану, а також їх зберігання
(пункт 7.5)

АКТ
про прийняття Міністерством закордонних справ України бланків свідоцтвДодаток 15
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів цивільного
стану, а також їх зберігання
(пункт 7.6)

Міністерство закордонних
справ України


ЗВІТ
Міністерства закордонних справ України про витрачання бланків свідоцтв

за _________________________ 20__ року
(рік)

№ з/п

Вид бланків свідоцтв

Залишок бланків свідоцтв на початок звітного періоду

Одержано за звітний період

Передано за звітний період

Використано у звітному періоді

Залишок на кінець звітного періоду

видано при державній реєстрації актів цивільного стану

видано повторно

зіпсовано при заповненні

дефектні

викрадено та втрачено

усього витрачено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Про народження2

Про смерть3

Про шлюб4

Про розірвання шлюбу5

Про зміну імені______________________________________________
           (посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка звітує)

М.П.вгору