Документ z1712-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.10.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
21.09.2012 N 32
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2012 р.
за N 1712/22024

Про внесення змін до Порядку віднесення
страхувальників до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду їх економічної
діяльності та проведення перевірок достовірності
поданих страхувальниками відомостей
про види економічної діяльності
(у тому числі основний)

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 року N 237
( 237-2012-п ) "Про затвердження Порядку визначення класу
професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності"
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Порядку віднесення страхувальників до класу
професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної
діяльності та проведення перевірок достовірності поданих
страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у
тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 30 листопада 2010 року N 30
( z1337-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2010 року за N 1337/18632, такі зміни:
1.1. У пункті 3.4 розділу III слова та цифри "згідно з
Класифікацією галузей економіки та видів робіт за професійним
ризиком виробництва (додаток до Порядку визначення страхових
тарифів для підприємств, установ та організацій на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 року
N 1423)" замінити словами та цифрами "за основним видом
економічної діяльності згідно з Розподілом видів економічної
діяльності за класами професійного ризику виробництва (додаток до
Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами
економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 2012 року N 237) ( 237-2012-п ).".
1.2. В абзаці чотирнадцятому пункту 4.18 розділу IV слова
"код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та ідентифікаційний номер (для
фізичних осіб) (за наявності)" замінити словами "ідентифікаційний
код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки
платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної
влади і мають відмітку у паспорті)".
1.3. У пункті 4.27 розділу IV: абзац шостий викласти в такій редакції: "ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або номер та серія паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи
державної влади і мають відмітку у паспорті)"; абзац десятий після слів "підписується двома працівниками"
доповнити словами "робочого органу".
2. Додатки 1-6, 8-10 викласти в новій редакції, що додаються.
3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України забезпечити державну реєстрацію постанови в установленому
законодавством порядку.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Б.Райков
ПОГОДЖЕНО:
Голова правління
Пенсійного фонду України Б.Зайчук
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
для ведення колективних переговорів
та соціального діалогу на національному рівні Г.В.Осовий

Додаток 1
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
( z1337-10 )

(Державний герб України)
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
Відділення виконавчої дирекції Фонду в ______________________
(район, місто, область)
Ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або
номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
повідомили про це відповідні органи державної влади і мають
відмітку у паспорті) _____________________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи,
організації - для юридичних осіб;
прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про віднесення страхувальника
до класу професійного ризику виробництва
N ___ від "__"____ 20__ року
управлінню Пенсійного фонду України
в ____________________________________
(район, місто, район у місті, область)

1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
8 лютого 2012 року N 237 "Про затвердження Порядку
визначення класу професійного ризику виробництва за видами
економічної діяльності" страхувальника віднесено до _________
класу професійного ризику виробництва відповідно до основного виду
економічної діяльності __________________________________________, ---------------- ____________________________________________ КВЕД | | |. | | | (назва основного виду економічної діяльності) ----------------
2. Відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" для даного страхувальника розмір єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з
"____" ______________ 20___ року становить ___________.
Начальник відділення виконавчої
дирекції Фонду _________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 2
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
( z1337-10 )

ЖУРНАЛ
обліку повідомлень про віднесення
страхувальників до класу професійного
ризику виробництва

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер | Дата |Ідентифікаційний|Реєстраційний| Повне | Основний вид | Клас |Розмір |Місцезнаходження| Посада, | На якій | |з/п|повідомлення|повідомлення| код юридичної | номер |найменування | економічної |професійного|єдиного| (місце | П.І.Б., |підставі | | | | | особи / | платника |підприємства,| діяльності за | ризику |внеску | проживання), | підпис |вносяться| | | | | реєстраційний | єдиного | установи, | КВЕД |виробництва | | телефон | працівника | зміни | | | | |номер облікової | внеску |організації -| | | | | Фонду, що | | | | | |картки платника | |для юридичних| | | | | видав | | | | | | податків, або | | осіб; | | | | |повідомлення| | | | | | номер та серія | | прізвище, | | | | | | | | | | | паспорта (для | | ім'я, по | | | | | | | | | | | фізичних осіб, | | батькові - | | | | | | | | | | | які через свої | |для фізичних | | | | | | | | | | | релігійні або | | осіб | | | | | | | | | | |інші переконання| | | | | | | | | | | | | відмовляються | | | | | | | | | | | | | від прийняття | | | | | | | | | | | | | реєстраційного | | | | | | | | | | | | |номера облікової| | | | | | | | | | | | |картки платника | | | | | | | | | | | | | податків, | | | | | | | | | | | | | офіційно | | | | | | | | | | | | | повідомили про | | | | | | | | | | | | | це відповідні | | | | | | | | | | | | |органи державної| | | | | | | | | | | | | влади і мають | | | | | | | | | | | | | відмітку у | | | | | | | | | | | | | паспорті) | | | | | | | | | |---+------------+------------+----------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------+----------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+------------+------------+----------------+-------------+-------------+---------------+------------+-------+----------------+------------+---------| | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
( z1337-10 )
Відділення виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві
та професійних захворювань
України у ____________________________
(район, місто, область)
____________________________

ЗАЯВА
про зміну класу професійного ризику
виробництва та розміру єдиного внеску

__________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи,
організації - для юридичних осіб;
прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
Реєстраційний номер платника єдиного внеску _________________
Скорочене найменування (для юридичних осіб) _________________
Місцезнаходження (місце проживання) _________________________
Поштовий індекс _____________________________________________
Телефон/факс ________________________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або
номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
повідомили про це відповідні органи державної влади і мають
відмітку у паспорті) _____________________________________________
Прошу віднести до класу професійного ризику виробництва та
встановити розмір єдиного внеску за основним видом економічної
діяльності _______________________________________________________
(назва основного виду економічної діяльності)
Код основного виду економічної діяльності ---------------- за ДК 009:2010 | | | .| | | ----------------
"_____" ______________ 20__ року
Керівник __________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
М.П.

Додаток 4
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
( z1337-10 )

(Державний герб України)
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
Відділення виконавчої дирекції Фонду в ______________________
(район, місто, область)
Ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або
номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
повідомили про це відповідні органи державної влади і мають
відмітку у паспорті) _____________________________________________
Реєстраційний номер платника єдиного внеску _________________ __________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи,
організації - для юридичних осіб;
прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну класу професійного ризику виробництва
N _____ від " ____"____ 20__ року
управлінню Пенсійного фонду України
в ____________________________________
(район, місто, район у місті, область)

1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8
лютого 2012 року N 237 "Про затвердження Порядку визначення класу
професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності"
страхувальника віднесено до _________ класу професійного ризику
виробництва відповідно до основного виду економічної діяльності _________________________________________________________________, ---------------- ____________________________________________ КВЕД | | | .| | | (назва основного виду економічної діяльності) ----------------
2. Відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" для даного страхувальника розмір єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування змінено з
"____" __________________ 20____ року і він становить ___________.
Начальник відділення виконавчої
дирекції Фонду _________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 5
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
( z1337-10 )

Ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або
номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
повідомили про це відповідні органи державної влади і мають
відмітку у паспорті) _____________________________________________
Реєстраційний номер платника єдиного внеску _________________ __________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи,
організації - для юридичних осіб;
прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

ВІДОМІСТЬ
розподілу чисельності працівників,
річного фактичного обсягу реалізованої
продукції (робіт, послуг) за видами
економічної діяльності
за 20__ рік*

Подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду раз на
рік до 25 січня року, наступного за звітним.
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код виду |Найменування|Середньооблікова| Питома вага | Обсяг |Питома вага | | економічної | виду | кількість |середньооблікової|реалізованої| обсягу | | діяльності |економічної | штатних |кількості штатних| продукції, |реалізованої| | за КВЕД | діяльності | працівників, | працівників за | робіт, | продукції | | | | осіб |відповідним видом|послуг (без | (робіт, | | | | | економічної | ПДВ, | послуг) за | | | | | діяльності в | акцизу), |відповідним | | | | | загальній | тис.грн. | видом | | | | |середньообліковій| |економічної | | | | |кількості штатних| |діяльності в| | | | | працівників, % | | загальному | | | | | | | обсязі | | | | | | |реалізованої| | | | | | | продукції | | | | | | | (робіт, | | | | | | | послуг), % | |---------------+------------+----------------+-----------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------+------------+----------------+-----------------+------------+------------| | | | | | | | |----------------------------+----------------+-----------------+------------+------------| |Усього: | | 100% | | 100% | -------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Інформація заповнюється на основі даних бухгалтерської
звітності за минулий календарний рік, код виду економічної
діяльності та його найменування зазначаються за національним
класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної
діяльності".
Керівник ___________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер ___________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
"____"_____________ 20___ року
Прийняв звіт ___________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"_____________ 20___ року

Додаток 6
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
( z1337-10 )

НАПРАВЛЕННЯ
на проведення перевірки
N ___ від "___" _________ 20 ___ року

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" та на підставі наказу ____________________________ __________________________________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)
від ____________ N ________________
з "___" __________ 20___ року по "___" ___________ 20___ року
буде проведено _________________________________________ перевірку
(планову / позапланову)
за період господарської діяльності з "___" _______ 20__ року
по "___" ____ 20___ року __________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи,
організації - для юридичних осіб;
прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи, або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або номер та серія паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи
державної влади і мають відмітку у паспорті))
__________________________________________________________________
(місцезнаходження або місце проживання страхувальника)
Підстава для здійснення перевірки ___________________________ __________________________________________________________________
Предмет перевірки ___________________________________________ __________________________________________________________________
Інформація про здійснення попередньої перевірки _____________ __________________________________________________________________
(тип перевірки і строк її здійснення)
Місце проведення перевірки __________________________________
Склад осіб, що здійснюють перевірку
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Посада | П.І.Б. | |--------------------+---------------------+---------------------| | | | | |--------------------+---------------------+---------------------| | | | | |--------------------+---------------------+---------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Дійсне при пред'явленні службових посвідчень.
Начальник робочого органу
виконавчої дирекції Фонду __________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 8
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
( z1337-10 )

ЖУРНАЛ
реєстрації направлень на проведення перевірок
__________________________________________________________ (найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Номер | Номер | Дата | На | Повне |Реєстраційний|Ідентифікаційний|Місцезнаходження|Примітка| |з/п|ініціали |і дата|направлення|видачі| який |найменування | номер | код юридичної | (місце | | | | особи, |наказу| | |термін|підприємства,| платника | особи / | проживання) | | | | яка | | | | | установи, | єдиного | реєстраційний | | | | | провела | | | | |організації -| внеску |номер облікової | | | | |перевірку| | | | |для юридичних| |картки платника | | | | | | | | | | осіб; | | податків або | | | | | | | | | | прізвище, | | номер та серія | | | | | | | | | | ім'я, по | | паспорта (для | | | | | | | | | | батькові - | | фізичних осіб, | | | | | | | | | |для фізичних | | які через свої | | | | | | | | | | осіб | | релігійні або | | | | | | | | | | | |інші переконання| | | | | | | | | | | | відмовляються | | | | | | | | | | | | від прийняття | | | | | | | | | | | | реєстраційного | | | | | | | | | | | |номера облікової| | | | | | | | | | | |картки платника | | | | | | | | | | | | податків, | | | | | | | | | | | | офіційно | | | | | | | | | | | | повідомили про | | | | | | | | | | | | це відповідні | | | | | | | | | | | |органи державної| | | | | | | | | | | | влади і мають | | | | | | | | | | | | відмітку у | | | | | | | | | | | | паспорті) | | | |---+---------+------+-----------+------+------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+---------+------+-----------+------+------+-------------+-------------+----------------+----------------+--------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
( z1337-10 )

(Державний герб України)
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
Відділення виконавчої дирекції Фонду в ______________________
(район, місто, область)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження та контактний телефон)

АКТ
перевірки достовірності поданих
страхувальником відомостей про види економічної
діяльності, в тому числі основний
вид економічної діяльності

N ____ від __________ 20__ року
__________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи,
організації - для юридичних осіб;
прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
Ідентифікаційний код юридичної особи _______________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або
номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
повідомили про це відповідні органи державної влади і мають
відмітку у паспорті) _____________________________________________
Реєстраційний номер платника єдиного внеску _________________
Поштова адреса, телефон _____________________________________
Банківські реквізити ________________________________________
Основний вид економічної діяльності _________________________ __________________________________________________________________
(назва виду економічної діяльності)
КВЕД ___, клас професійного ризику виробництва ___ та розмір
єдиного внеску ___.
На підставі статті 24-1 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" та згідно з наказом ___________ __________________________________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)
від ______ N ___ і направленням на проведення перевірки платника
єдиного внеску N ____ від __________ 20___, підписаним начальником _________________________________________________________________,
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)
проведено планову/позапланову перевірку достовірності поданих
(потрібне підкреслити) страхувальником відомостей про види економічної діяльності (у тому
числі основний) за період з _______________ по __________________.
(дата) (дата)
Перевірку розпочато ______________, закінчено ______________.
(дата) (дата)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснює
перевірку)
__________________________________________________________________
(прізвище та ініціали керівника, його заступника, головного
бухгалтера або уповноваженої особи суб'єкта господарювання)
Дані щодо останніх проведених перевірок:
Планової/позапланової/не було взагалі;
(потрібне підкреслити)
була проведена в період з __________ по ___________. Акт перевірки
від ______ року N _____.
Питання, що підлягають перевірці:
об'єм реалізації товарів, робіт, послуг та звірки їх із
записами в регістрах бухгалтерського обліку; розподіл чисельності працівників за видами економічної
діяльності; дані відомостей розподілу чисельності працівників, річного
фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами
економічної діяльності; вид діяльності, заявлений страхувальником як основний.
Перевіркою встановлено:
------------------------------------------------------------------------------------------ |Рік| Основний вид економічної діяльності |Відхилення| | |-------------------------------------------------------------------------| розміру | | | за даними документів, наданих для | за даними бухгалтерських та інших | єдиного | | |взяття на облік в органі Пенсійного | підтверджувальних документів | внеску | | | фонду, або відомостей, наданих | | (+, -) | | | державним реєстратором | | | | |------------------------------------+------------------------------------| | | | КВЕД | клас |розмір | КВЕД | клас |розмір | | | | |професійного|єдиного| |професійного|єдиного| | | | | ризику |внеску,| | ризику |внеску,| | | | |виробництва | % | |виробництва | % | | |---+---------------+------------+-------+---------------+------------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------+------------+-------+---------------+------------+-------+----------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Основний вид економічної діяльності на момент перевірки (за
результатами роботи підприємства за минулий календарний рік): __________________________________________________________________
(назва виду економічної діяльності)
КВЕД ___, клас професійного ризику виробництва ___ та розмір
єдиного внеску ___
Причини розбіжності у визначенні основного виду економічної
діяльності _______________________________________________________
Висновки та пропозиції
Віднести страхувальника до ___ класу ризику виробництва з
урахуванням його фактичного основного виду економічної діяльності,
встановленого перевіркою; розмір єдиного внеску відповідно до
статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" _____________
з ____________ 20_____.
У разі незгоди з висновками перевірки чи фактами та даними,
викладеними в акті, посадові особи платника мають право подати до
робочого органу виконавчої дирекції Фонду зауваження, заперечення
до акта перевірки. ____________________________ ___________ _______________________
(посада(и) особи (осіб), (підпис(и)) (прізвище(а), ініціали)
що здійснює(ють) перевірку)
Підтверджуємо, що первинні документи, використані при
проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а
додаткових (інших) документів, що свідчать про діяльність платника
за період, що перевіряється, немає.
______________________ ____________ __________________________
(посада керівника) (підпис) (прізвище, ініціали)
(М.П. страхувальника)
________________________ _____________ ________________________
(головний бухгалтер) (підпис) (прізвище, ініціали)
Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта
перевірки ________________________________________________________ _________________________________________________________________.
З обов'язками, правами страхувальників та порядком оскарження
рішень і дій працівників робочого органу виконавчої дирекції Фонду
ознайомлений.
Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один примірник
акта отримав ___.___.20__
Керівник (головний бухгалтер)
страхувальника, фізична особа -
суб'єкт підприємницької
діяльності
(уповноважена ним особа) _______________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 10
до Порядку віднесення
страхувальників до класу
професійного ризику
виробництва з урахуванням
виду їх економічної
діяльності та проведення
перевірок достовірності
поданих страхувальниками
відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
( z1337-10 )

ЖУРНАЛ
реєстрації актів перевірок
________________________________________________________ (найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Повне |Реєстраційний|Ідентифікаційний|Дата акта| Номер | Вид перевірки | Відмітка |Інформація|Примітка| | |найменування | номер | код юридичної |перевірки| акта |(планова/позапланова)| про | про | | | |підприємства,| платника | особи / | |перевірки| | вручення | відмову | | | | установи, | єдиного | реєстраційний | | | | (дата | від | | | |організації -| внеску |номер облікової | | | |вручення) |підписання| | | |для юридичних| |картки платника | | | | або | акта | | | | осіб; | | податків або | | | |невручення|перевірки | | | | прізвище, | | номер та серія | | | | акта | | | | | ім'я, по | | паспорта (для | | | | | | | | | батькові - | | фізичних осіб, | | | | | | | | |для фізичних | | які через свої | | | | | | | | | осіб | | релігійні або | | | | | | | | | | |інші переконання| | | | | | | | | | | відмовляються | | | | | | | | | | | від прийняття | | | | | | | | | | | реєстраційного | | | | | | | | | | |номера облікової| | | | | | | | | | |картки платника | | | | | | | | | | | податків, | | | | | | | | | | | офіційно | | | | | | | | | | | повідомили про | | | | | | | | | | | це відповідні | | | | | | | | | | |органи державної| | | | | | | | | | | влади і мають | | | | | | | | | | | відмітку у | | | | | | | | | | | паспорті) | | | | | | | |-----+-------------+-------------+----------------+---------+---------+---------------------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-------------+-------------+----------------+---------+---------+---------------------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+----------------+---------+---------+---------------------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору