Документ z1696-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.01.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2016  № 3752/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2016 р.
за № 1696/29826

Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 липня 2012 року № 967/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1091/21403 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 травня 2016 року № 1487/5), що додаються.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гецадзе Г.Г.

Перший заступник Міністра

Н. СевостьяноваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22.12.2016  № 3752/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2016 р.
за № 1696/29826

ЗМІНИ
до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. У підпункті 2 пункту 7 слово «забезпечення» виключити.

2. У пункті 8:

1) у підпункті 4 слова «(за необхідності)» виключити;

2) у підпункті 7 слова «частини першої» замінити словами «частини першої та частиною другою»;

3) підпункти 9 та 10 викласти в такій редакції:

«9) залучають у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, у разі, коли зазначені суб’єкти не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими;

10) приймають подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, здійснюють перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводять їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечують підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;»;

4) підпункт 12 викласти в такій редакції:

«12) здійснюють моніторинг та оцінювання забезпечення місцевими центрами:

проведення правопросвітницької роботи;

надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України;»;

5) підпункт 13 доповнити словами «та у разі отримання згоди відповідного суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу - оцінювання якості її надання»;

6) доповнити після підпункту 16 новим підпунктом 17 такого змісту:

«17) надають підпорядкованим місцевим центрам консультаційно-методичну допомогу з питань, пов’язаних з наданням безоплатної первинної правової допомоги у кримінальному процесі;».

У зв’язку з цим підпункти 17-23 вважати відповідно підпунктами 18-24.

3. Пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Регіональний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.

Директором регіонального центру може бути особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня (вища освіта за спеціальностями галузей знань «Управління та адміністрування», «Право» є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років (досвід роботи у сфері права є перевагою).

Директор регіонального центру може мати заступників (у тому числі першого), які призначаються на посади та звільняються з посад директором Координаційного центру.

Заступником директора регіонального центру може бути особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магiстерського) рівня (вища освіта за спеціальностями галузей знань «Управління та адміністрування», «Право» є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 3 років (досвід роботи у сфері права є перевагою).».

4. У пункті 11:

1) у підпункті 3 слова “(крім заступників директора, які призначаються на посади та звільняються з посад директором Координаційного центру)” виключити;

2) доповнити після підпункту 7 новим підпунктом 8 такого змісту:

«8) контролює цільове використання коштів та майна підпорядкованих місцевих центрів, ведення ними бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання бухгалтерської звітності;».

У зв’язку з цим підпункти 8-13 вважати відповідно підпунктами 9-14;

3) у підпункті 9 слова «та відповідних місцевих центрів» замінити словом «центру»;

4) доповнити після підпункту 9 новим підпунктом 10 такого змісту:

«10) затверджує кошторис, штатний розпис, помісячний план асигнувань, розрахунки до кошторису відповідних місцевих центрів, вносить до них зміни;».

У зв’язку з цим підпункти 10-14 вважати відповідно підпунктами 11-15;

5) у підпункті 11 слова «частини першої» замінити словами «частини першої та частиною другою»;

6) доповнити після підпункту 11 новим підпунктом 12 такого змісту:

«12) затверджує порядок розподілу справ між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;».

У зв’язку з цим підпункти 12-15 вважати відповідно підпунктами 13-16.

5. У пункті 13:

1) підпункт 11 викласти в такій редакції:

«11) здійснюють представництво інтересів осіб, визначених пунктами 1, 2, 8-12 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, в судах (у адміністративних, цивільних, господарських справах та кримінальних провадженнях), інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі довіреності, виданої особою, яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, та/або складають документи процесуального характеру;»;

2) доповнити після підпункту 11 новими підпунктами 12 та 13 такого змісту:

«12) залучають у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1, 2, 8-12 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, у разі, коли зазначені суб’єкти не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими;

13) укладають контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1214);».

У зв’язку з цим підпункти 12-24 вважати відповідно підпунктами 14-26;

3) доповнити після підпункту 18 новими підпунктами 19 та 20 такого змісту:

«19) видають доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1, 2, 8-12 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, скасовують у разі необхідності такі доручення в установленому порядку;

20) приймають рішення про заміну адвоката у випадках, передбачених Законом;».

У зв’язку з цим підпункти 19-26 вважати відповідно підпунктами 21-28;

4) підпункт 22 викласти у такій редакції:

«22) приймають подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, здійснюють перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводять їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечують підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;»;

5) доповнити після підпункту 22 новими підпунктами 23-25 такого змісту:

«23) забезпечують оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;

24) забезпечують посвідчення довіреностей, виданих адвокатам/працівникам місцевих центрів суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненнями яких прийнято рішення про надання такої допомоги;

25) отримують від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, інформацію про надання такої допомоги;».

У зв’язку з цим підпункти 23-28 вважати відповідно підпунктами 26-31;

6) доповнити після підпункту 27 новим підпунктом 28 такого змісту:

«28) подають клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 24 Закону;».

У зв’язку з цим підпункти 28-31 вважати відповідно підпунктами 29-32.

6. Пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Місцевий центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.

Директором місцевого центру може бути особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магiстерського) рівня (вища освіта за спеціальностями галузей знань «Право», «Соціальна робота», «Управління та адміністрування» є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 3 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 1 року (досвід роботи у сфері права або соціальної роботи є перевагою).

Директор місцевого центру може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади директором Координаційного центру.

Заступником директора місцевого центру може бути особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магiстерського) рівня (вища освіта за спеціальностями галузей знань «Право», «Соціальна робота», «Управління та адміністрування» є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 1 року (досвід роботи у сфері права або соціальної роботи є перевагою).».

7. У пункті 15:

1) абзаци другий і третій підпункту 3 викласти в такій редакції:

«керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів місцевого центру - за погодженням з регіональним центром (крім керівників та заступників керівників бюро правової допомоги, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором місцевого центру за погодженням з Координаційним центром);

інших працівників місцевого центру;»;

2) доповнити після підпункту 6 новим підпунктом 7 такого змісту:

«7) затверджує порядок розподілу справ між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;».

У зв’язку з цим підпункти 7-10 вважати відповідно підпунктами 8-11.

Директор
Координаційного центру
з надання правової допомогиА.В. Вишневськийвгору