Документ z1689-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.03.2019, підстава - z0172-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.09.2013  № 1753


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2013 р.
за № 1689/24221

Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
№ 1712 від 16.12.2014
№ 2132 від 17.12.2015
№ 247 від 24.04.2018
№ 910 від 27.12.2018}

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства», «Про інститути спільного інвестування», підпункту 59 пункту 4 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 січня 2002 року № 12 «Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2002 року за № 108/6396 (із змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

6. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О.Ю. Потімков


Протокол засідання Комісії
від 10.09.2013 № 46
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
10.09.2013 № 1753


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2013 р.
за № 1689/24221

ПОЛОЖЕННЯ
про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та установлює вимоги щодо складу та структури активів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ) з метою ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.

2. Склад та структура активів ІСІ визначаються регламентом ІСІ відповідно до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон), цього Положення та інших законів України.

3. Вимоги щодо структури активів ІСІ, встановлені Законом та цим Положенням, застосовуються до пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд) через шість місяців з дня реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів такого фонду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

4. Вимоги щодо структури активів ІСІ, встановлені Законом та цим Положенням, застосовуються до корпоративного інвестиційного фонду (далі - корпоративний фонд) через шість місяців з дня реєстрації регламенту такого фонду Комісією.

5. Вимоги до структури активів ІСІ, встановлені Законом та цим Положенням, не застосовуються до кваліфікаційного ІСІ.

6. З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ:

до такого ІСІ не застосовуються вимоги щодо структури активів ІСІ, передбачені Законом та цим Положенням.

{Розділ I доповнено новим пунктом 6 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2132 від 17.12.2015}

{Пункт 7 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 910 від 27.12.2018}

II. Загальні вимоги щодо складу та структури активів ІСІ

1. Активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, установлених Законом безпосередньо для конкретних типів та видів інвестиційних фондів.

Зазначені активи формуються (оплачуються) за рахунок коштів спільного інвестування.

2. Активи ІСІ не можуть включати:

1) цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем активів ІСІ, Центральним депозитарієм цінних паперів, оцінювачем майна ІСІ та аудитором (аудиторською фірмою) такого ІСІ;

2) цінні папери, випущені пов'язаними особами компанії з управління активами, зберігача активів ІСІ, Центрального депозитарію цінних паперів, оцінювача майна ІСІ та аудитора (аудиторської фірми) такого ІСІ;

3) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на жодній з провідних іноземних бірж, перелік яких визначається Комісією;

4) цінні папери інших ІСІ;

5) облігації підприємств, іпотечні облігації та облігації місцевих позик, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою, на суму більш як 20 відсотків вартості активів ІСІ;

6) кошти і банківські метали, розміщені на поточних і депозитних рахунках у банках, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою, на суму більш як 20 відсотків вартості активів ІСІ;

7) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

8) товаророзпорядчі цінні папери, заставні;

9) сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);

10) приватизаційні цінні папери;

11) договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ).

Вимоги підпунктів 2, 3, 5-9 цього пункту не застосовуються до венчурних фондів.

3. До складу активів ІСІ не можуть входити цінні папери українських емітентів:

1) у яких відсутній міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів у разі, якщо його наявність передбачена чинним законодавством;

2) якщо Комісією оприлюднена інформація, що емітенти цих цінних паперів:

протягом останніх двох років поспіль не розкривають регулярну річну інформацію;

перебувають у переліку підприємств, які відсутні за місцезнаходженням;

є збитковими протягом останніх двох років поспіль і при цьому їхні цінні папери не допущені до торгів на фондових біржах (для ІСІ диверсифікованого виду).

Інформація про емітентів цінних паперів, зазначена у підпункті 2 цього пункту, оприлюднюється на сайті Комісії та/або в офіційному друкованому виданні Комісії.

У разі якщо цінні папери українських емітентів, зазначених у цьому пункті, перебувають у складі активів ІСІ на дату оприлюднення такої інформації, компанія з управління активами зобов'язана привести актив ІСІ у відповідність до вимог цього пункту протягом 30 робочих днів з дати оприлюднення такої інформації.

4. До складу активів ІСІ може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну ліцензію.

Обмеження щодо зобов'язань одного банку в активах ІСІ не застосовуються до коштів на поточних рахунках, відкритих у зберігача активів такого ІСІ.

III. Вимоги щодо складу та структури активів диверсифікованого ІСІ

1. Активи диверсифікованого ІСІ складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, нерухомості та інших активів, дозволених законодавством.

2. Структура активів диверсифікованого ІСІ має відповідати одночасно таким вимогам:

1) сумарна вартість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів відповідного випуску цінних паперів такого емітента;

2) сумарна вартість цінних паперів, які становлять активи ІСІ в обсязі, що перевищує 5 відсотків загального обсягу випуску цінних паперів, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів;

3) не менш як 70 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ повинні становити:

кошти, у тому числі на банківських депозитних рахунках;

банківські метали;

ощадні (депозитні) сертифікати;

облігації підприємств;

облігації місцевих позик;

державні цінні папери;

цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі.

{Підпункт 3 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 24.04.2018}

3. ІСІ диверсифікованого виду забороняється:

1) розміщувати в цінні папери банків та банківські метали більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ в цінні папери та зобов'язання одного банку;

2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та зобов'язання однієї юридичної особи (крім банку) більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

3) придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, цінні папери, забезпечені державною гарантією, більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери одного випуску;

4) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери органів місцевого самоврядування одного випуску;

5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

6) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

7) придбавати або додатково інвестувати в інші активи, передбачені законодавством України, більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

8) придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, не може становити більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів ІСІ диверсифікованого виду.

{Абзац десятий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 24.04.2018}

IV. Особливості складу та структури активів спеціалізованих фондів

1. До спеціалізованих ІСІ належать інвестиційні фонди таких класів:

1) фонди грошового ринку;

2) фонди державних цінних паперів;

3) фонди облігацій;

4) фонди акцій;

5) індексні фонди;

6) фонди банківських металів.

2. Склад та структура активів спеціалізованих фондів повинні відповідати вимогам, які визначені у статті 48 Закону.

3. Визначення базового активу похідних (деривативів), які можуть бути включені до складу активів спеціалізованого ІСІ, здійснюється відповідно до актів законодавства, які встановлюють правила випуску та обігу таких похідних (деривативів).

V. Вимоги щодо складу та структури активів недиверсифікованого ІСІ

1. Активи недиверсифікованого ІСІ можуть становити всі активи, визначені в розділі ІI цього Положення, з урахуванням встановлених законодавством обмежень для недиверсифікованих ІСІ.

2. Структура активів недиверсифікованого ІСІ (крім венчурного ІСІ) повинна відповідати таким вимогам:

1) вартість нерухомості та цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі, не може становити більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ недиверсифікованого виду;

2) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати не можуть становити більш як 30 відсотків вартості активів ІСІ недиверсифікованого виду.

3. Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Венчурний фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить такому венчурному фонду.

Права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами. Придбання компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення договорів відступлення права вимоги з урахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Положенням.

{Абзац четвертий пункту 3 розділу V в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2132 від 17.12.2015, № 910 від 27.12.2018}

Придбання прав вимоги до складу активів венчурного фонду здійснюється за оціночною вартістю, що визначається з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, зокрема з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов’язань.

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 910 від 27.12.2018}

VI. Вимоги до складу активів ІСІ кваліфікаційного виду

1. Активи ІСІ кваліфікаційного виду об’єднаного класу цінних паперів повністю складаються з цінних паперів та коштів.

2. Активи ІСІ кваліфікаційного виду класу нерухомості повністю складаються з нерухомості, майнових прав на нерухомість у процесі будівництва та коштів.

3. Активи ІСІ кваліфікаційного виду класу рентних активів можуть повністю складатись з майна та майнових прав, які перебувають у цивільному обороті, з урахуванням обмежень, передбачених для інститутів спільного інвестування.

Передача за плату третім особам майна та майнових прав, сформованих інститутом спільного інвестування кваліфікаційного виду класу рентних активів за рахунок коштів спільного інвестування, в інший, ніж укладення договору ренти, оренди (суборенди), спосіб забороняється (крім випадків ліквідації та/або необхідності здійснення реалізації активів для задоволення заяви на викуп цінних паперів такого фонду).

{Положення доповнено новим розділом VI згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2132 від 17.12.2015}

VII. Порядок дотримання вимог щодо структури активів ІСІ

1. У разі порушення вимог цього Положення щодо структури активів ІСІ компанія з управління активами повинна усунути порушення протягом 30 робочих днів від дня його виникнення або протягом 2 місяців, якщо порушення виникло внаслідок виключення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що складають активи ІСІ.

2. Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів ІСІ (крім венчурного фонду), знизився нижче встановленого законодавством рівня, ІСІ (крім венчурного фонду) зобов'язані привести свої активи у відповідність до вимог цього Положення протягом року з дати зниження рейтингу.

3. Якщо рейтинг особи, зобов’язання якої перебувають в активах ІСІ або яка обслуговує ІСІ, знизився нижче встановленого законодавством рівня, ІСІ (крім венчурного фонду) зобов'язані привести свої активи та діяльність у відповідність до вимог цього Положення протягом року з дати зниження рейтингу.

4. Про усунення порушення вимог щодо структури активів ІСІ компанія з управління активами зобов'язана повідомити Комісію, надати оригінали або засвідчені підписом уповноваженої особи компанії з управління активами копії документів, які підтверджують його усунення, протягом десяти робочих днів з дати його усунення.

{Пункт 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 910 від 27.12.2018}

Тв.о. директора
департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних
інвесторів

В.В. Дерев’янкінвгору