Документ z1681-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2016, підстава - z1594-15

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.09.2013  № 514


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2013 р.
за № 1681/24213

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 714 від 25.11.2015}

Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до підпункту 74 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, та з метою врегулювання питань, пов’язаних із розслідуванням і веденням обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Начальнику Відділу охорони праці Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 05 червня 2008 року № 87 “Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Держспецзв’язку” (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2008 року за № 803/15494.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Служби

Г.А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

В.о. Міністра охорони здоров'я України
О. Хохотва

О. Толстанов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
16.09.2013  № 514


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2013 р.
за № 1681/24213

ПОРЯДОК
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв’язку) при виконанні службових обов’язків.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на осіб рядового і начальницького складу структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку).

1.3. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з державними службовцями та працівниками Держспецзв’язку (далі - працівники) під час виконання трудових (посадових) обов’язків, здійснюються згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

1.4. Розслідування та проведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу та працівниками не під час виконання службових (трудових) обов’язків та не під час навчально-виховного процесу, здійснюються комісією з розслідування нещасного випадку, про що видається наказ Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку) відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270.

1.5. Розслідування проводиться у разі раптового або такого, що виникло з плином часу, погіршення стану здоров’я особи рядового чи начальницького складу, одержання нею травми, теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень унаслідок пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати особою рядового чи начальницького складу працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення її на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, а також у випадку смерті особи рядового чи начальницького складу у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділах Держспецзв’язку при виконанні службових обов’язків (далі - нещасні випадки).

Про настання нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним наслідком або групового нещасного випадку, який стався одночасно з двома і більше особами рядового і начальницького складу, негайно повідомляються органи прокуратури (Голова Держспецзв’язку повідомляє щодо структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, а керівник підрозділу Держспецзв’язку щодо підрозділу Держспецзв’язку).

ІІ. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік

2.1. У разі настання нещасного випадку потерпілий чи інша особа - свідок нещасного випадку повинен негайно повідомити безпосереднього керівника виконуваних робіт, керівника або іншу посадову особу структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку та вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

2.2. Керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку у разі отримання повідомлення про нещасний випадок зобов’язаний:

терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому, а в разі потреби доставити його до лікувально-профілактичного закладу;

якщо потерпілий є особою рядового чи начальницького складу іншого структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, повідомити його керівника про нещасний випадок, що стався;

зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці, якою вона була на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших осіб);

вжити заходів для недопущення надалі подібних нещасних випадків.

2.3. Керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім нещасних випадків зі смертельним наслідком і групових нещасних випадків, протягом однієї доби приймає рішення щодо призначення проведення розслідування комісією з розслідування нещасного випадку (далі - комісія), про що видається наказ Адміністрації Держспецзв’язку або наказ відповідного підрозділу Держспецзв’язку.

До складу комісії входять:

керівник Відділу охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку (далі - Відділ охорони праці) (в Адміністрації Держспецзв’язку), спеціаліст з охорони праці чи особа, уповноважена керівником підрозділу Держспецзв’язку на здійснення відомчого контролю за дотриманням вимог охорони праці (далі - спеціаліст з охорони праці), - голова комісії;

співробітник кадрового підрозділу або особа, яка здійснює кадрове забезпечення підрозділу Держспецзв’язку;

посадова особа, визначена керівником структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

За рішенням керівника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку до складу комісії можуть бути залучені інші особи з числа особового складу Держспецзв’язку.

До складу комісії не може входити посадова особа структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, що безпосередньо керувала проведенням робіт, при виконанні яких стався нещасний випадок.

2.4. Комісія протягом трьох робочих днів з моменту її утворення зобов’язана:

обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

визначити відповідність умов служби (навчання) вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;

з’ясувати обставини і причини нещасного випадку, визначити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, організації службової діяльності, а також розробити заходи щодо запобігання надалі подібним нещасним випадкам;

вивчити документацію з питань охорони праці, первинну медичну документацію (звернення потерпілого до закладів охорони здоров’я);

з’ясувати, за яких обставин стався нещасний випадок, і скласти такі акти:

при виконанні службових обов’язків - акт (спеціального) розслідування нещасного випадку за формою НРН-5 (далі - акт форми НРН-5), наведеною у додатку 1 до цього Порядку, та акт про нещасний випадок, пов’язаний з виконанням службових обов’язків, за формою НРН-1 (далі - акт форми НРН-1), наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

не пов’язаний з виконанням службових обов’язків - акт форми НРН-5 та акт про нещасний випадок, не пов’язаний з виконанням службових обов’язків, за формою НПВРН (далі - акт форми НПВРН), наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

Складені у п’яти примірниках і підписані усіма членами комісії зазначені акти подаються головою комісії на затвердження: в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку - Голові Держспецзв’язку, в підрозділі Держспецзв’язку - керівнику відповідного підрозділу Держспецзв’язку.

За клопотанням комісії, а також у разі необхідності проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи, у тому числі судово-медичної експертизи, строк розслідування може бути продовжений особою, яка їх призначала, але не більше ніж на 10 діб.

2.5. Комісією нещасні випадки визнаються такими, що сталися з особами рядового і начальницького складу при виконанні службових обов’язків, у разі:

перебування їх на місцях служби або занять у будівлях і на прилеглих територіях Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділів Держспецзв’язку або на інших місцях служби чи занять, визначених приписами чи розпорядженнями Голови Держспецзв’язку або начальників відповідних підрозділів Держспецзв’язку, у тому числі установлених розпорядком (розкладом занять) перерви;

прямування до місця служби або зі служби, перебування у службових відрядженнях та поїздках, повернення до місця служби;

виконання завдань за наказом прямого начальника;

виконання громадського обов’язку, пов’язаного з врятуванням людського життя, охороною правопорядку, охороною державної власності;

проведення навчання, тренувань, обов’язкових фізичних занять у встановлений час;

заподіяння тілесних ушкоджень або вбивства іншою особою незалежно від відкриття кримінального провадження, крім випадків з’ясування потерпілим та іншою особою особистих стосунків не під час виконанням службових обов’язків, що підтверджено висновком компетентних органів;

одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок погіршення стану його здоров’я, яке сталося під впливом небезпечного виробничого фактора чи середовища, що підтверджено медичним висновком.

2.6. Комісією визнаються такими, що не пов’язані з виконанням службових обов’язків, нещасні випадки, які сталися з особами рядового і начальницького складу під час проходження служби:

унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними, токсичними чи отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності відповідного медичного висновку, якщо це не пов’язано із застосуванням таких речовин під час виконання службових обов’язків чи порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, до нещасного випадку був відсторонений від виконання службових обов’язків у встановленому законодавством порядку;

унаслідок порушення потерпілим службової дисципліни.

2.7. До першого примірника акта форми НРН-5 долучаються:

акт форми НРН-1 (або акт форми НПВРН);

пояснення свідків, потерпілого;

витяги з нормативних документів;

схеми, фотографії та інші документи, що характеризують місце події (робоче місце);

стан технічних засобів (транспорту, устаткування, апаратури тощо);

вид травми, медичний висновок щодо втрати працездатності потерпілим внаслідок нещасного випадку;

висновок щодо наявності в організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.

2.8. Нещасні випадки, про які складаються акт форми НРН-5 та акт форми НРН-1 (або акт форми НПВРН), реєструються в журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, підрозділом Держспецзв’язку, а у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку - Відділом охорони праці.

2.9. Голова Держспецзв’язку та керівник підрозділу Держспецзв’язку протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за підсумками її роботи, затверджують акт форми НРН-5 та акт форми НРН-1 (або акт форми НПВРН).

2.10. Керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи керівник підрозділу Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок, не пізніше ніж через 3 робочих дні з моменту затвердження зазначених актів вживає заходів щодо їх надсилання, а саме:

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

до кадрового підрозділу з метою залучення до особової справи потерпілого;

спеціалісту з охорони праці підрозділу Держспецзв’язку (разом з матеріалами розслідування);

начальнику Відділу охорони праці (разом з копіями матеріалів розслідування).

На вимогу потерпілого голова комісії зобов’язаний ознайомити потерпілого або особу, яка представляє його інтереси, з матеріалами розслідування нещасного випадку.

2.11. Перші примірники акта форми НРН-5 та акта форми НРН-1 (або акта форми НПВРН) разом з матеріалами розслідування зберігаються у підрозділі Держспецзв’язку, після чого в установленому порядку передаються до Галузевого державного архіву Держспецзв’язку, де зберігаються протягом 45 років.

Перші примірники акта форми НРН-5 та акта форми НРН-1 (або акта форми НПВРН) про нещасні випадки, що сталися в Адміністрації Держспецзв’язку (разом з матеріалами розслідування) зберігаються у Відділі охорони праці, після чого в установленому порядку передаються до Галузевого державного архіву Держспецзв’язку, де зберігаються протягом 45 років.

2.12. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого або в разі його смерті керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку готує повідомлення про наслідки нещасного випадку (додаток 5) і протягом десяти робочих днів надсилає його особам, яким надсилався акт форми НРН-1 (або акт форми НПВРН).

2.13. Нещасний випадок, про який безпосередньому керівнику структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку не було своєчасно повідомлено, або через який втрата працездатності настала не одразу, незалежно від строку, коли він стався, розслідується комісією згідно з цим Порядком протягом місяця після одержання рапорту потерпілого чи заяви особи, яка представляє його інтереси. Питання про складання акта форми НРН-1 (або акта форми НПВРН) вирішується комісією, а в разі незгоди потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, з рішенням комісії - у порядку, передбаченому законодавством.

2.14. Нещасний випадок, що стався у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку з особою начальницького складу іншого структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку під час виконання нею завдання свого керівника, розслідується структурним підрозділом Адміністрації Держспецзв’язку, в якому стався нещасний випадок, комісією за участю представників структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

2.15. Нещасний випадок, що стався у підрозділі Держспецзв’язку з особою рядового чи начальницького складу іншого підрозділу Держспецзв’язку під час виконання нею завдання свого керівника, розслідується підрозділом Держспецзв’язку, в якому стався нещасний випадок, комісією за участю представників підрозділу Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

Такий нещасний випадок береться на облік в підрозділі Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

2.16. Нещасний випадок, що стався у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділі Держспецзв’язку з особою рядового чи начальницького складу або на об’єкті підприємства, органу, установи, які не входять до структури Держспецзв’язку та не належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку під час виконання нею завдання відповідно до наказу Адміністрації Держспецзв’язку чи керівника підрозділу Держспецзв’язку, куди вона була направлена, розслідується і береться на облік структурним підрозділом Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділом Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

У розслідуванні бере участь представник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку та представник підприємства, органу, установи які не входять до структури Держспецзв’язку та не відносяться до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок.

2.17. Нещасні випадки, що сталися з курсантами, слухачами, аспірантами та докторантами навчальних закладів під час проходження ними стажування (практики), виконання службових завдань у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділі Держспецзв’язку, розслідуються і беруться на облік відповідним підрозділом Держспецзв’язку за участю представника навчального закладу.

2.18. Нещасні випадки, що сталися з курсантами, слухачами, аспірантами та докторантами навчальних закладів під час проходження ними спеціального навчання в структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділі Держспецзв’язку під керівництвом осіб начальницького складу навчального закладу, розслідуються і беруться на облік навчальним закладом за участю представника відповідного підрозділу Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок.

2.19. Нещасні випадки, що сталися з курсантами, слухачами, аспірантами та докторантами навчальних закладів під час прямування до місця проходження стажування (практики) або прямування від місця стажування (практики) до навчального закладу, розслідуються і беруться на облік навчальними закладами, де вони навчаються.

2.20. Нещасні випадки, що сталися з особами начальницького складу під час відрядження за кордон, розслідуються комісіями відповідно до вимог цього Порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

2.21. Контроль за виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків та їх облік здійснює: в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку посадова особа Відділу охорони праці, в підрозділах Держспецзв’язку - спеціаліст з охорони праці.

Посадові особи Відділу охорони праці мають право в разі потреби (надходження скарги, незгода з висновками розслідування обставин та причин нещасного випадку тощо) проводити додаткові (нові) розслідування відповідно до розділу ІІ цього Порядку.

У разі незгоди потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, з рішенням комісії питання вирішується в порядку, передбаченому законодавством.

ІІІ. Спеціальне розслідування нещасних випадків

3.1. Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки зі смертельним наслідком;

групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше особами рядового і начальницького складу, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров’я;

випадки зникнення осіб рядового і начальницького складу під час виконання ними службових обов’язків;

нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.

3.2. Якщо смерть особи рядового і начальницького складу настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше, спеціальне розслідування проводиться комісією зі спеціального розслідування нещасного випадку, строк створення якої становить 1 добу, відповідно до вимог цього розділу з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

3.3. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним наслідком і нещасного випадку з тяжким наслідком у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділі Держспецзв’язку проводиться на підставі наказу Адміністрації Держспецзв’язку про призначення комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку.

До складу комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку входять:

заступник Голови Держспецзв’язку - голова комісії;

керівник Відділу охорони праці;

заступник керівника кадрового підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку;

співробітник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Адміністрації Держспецзв’язку;

заступник начальника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, де проходить (проходив) службу потерпілий.

До складу комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку за рішенням заступника Голови Держспецзв’язку можуть бути залучені інші особи з числа особового складу Держспецзв’язку.

При груповому нещасному випадку, коли серед потерпілих є працівник до складу комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку входять представники Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за згодою).

3.4. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом 10 робочих днів. У разі потреби встановлений строк може бути продовжений Головою Держспецзв’язку з урахуванням обставин, що унеможливлюють проведення такого розслідування у визначені строки.

3.5. За результатами спеціального розслідування складається акт форми НРН-5, а також оформляються інші матеріали, передбачені пунктом 2.4 розділу ІІ цього Порядку.

Акт форми НРН-5 підписується головою і всіма членами комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку. У разі незгоди зі змістом цього акта член комісії у письмовій формі викладає свою окрему думку і додає до акта як його невід’ємну частину.

Крім акта форми НРН-5, складається акт форми НРН-1 (або акт форми НПВРН) на кожного потерпілого окремо у двох примірниках, які підписуються головою та членами комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку і затверджуються Головою Держспецзв’язку або особою, яка його заміщає.

3.6. За клопотанням комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку Голова Держспецзв’язку утворює експертну комісію із залученням спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських, експертних та інших організацій, органів виконавчої влади, а також незалежних експертів з метою проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи, у тому числі судово-медичної експертизи, та встановлення причин нещасного випадку, а також розроблення плану заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

Підрозділ Держспецзв’язку (Адміністрація Держспецзв’язку), де проходили службу потерпілі, відшкодовує витрати, пов’язані з діяльністю експертної комісії та залучених до її роботи експертів.

Порядок утворення та роботи експертної комісії визначається відповідно до законодавства.

Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця, де стався нещасний випадок, та проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи експертна комісія складає висновок, у якому стисло викладає обставини, зазначає причини нещасного випадку, допущені порушення вимог законодавчих актів з охорони праці, а також заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

3.7. Голова комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку має право подавати запити до лікувально-профілактичних установ, закладів судово-медичної експертизи, органів прокуратури, органів внутрішніх справ та інших органів і отримувати матеріали та висновки щодо нещасного випадку у визначені законодавством строки, а у разі коли необхідні висновки судово-гістологічної та судово-токсикологічної експертиз, - після проведення відповідних досліджень.

3.8. Під час спеціального розслідування нещасного випадку у разі необхідності керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, зі співробітниками якого стався нещасний випадок, зобов’язаний:

забезпечити фотозйомку місця нещасного випадку (у тому числі поранення), пошкоджених об’єктів, транспортних засобів, машин, устаткування, інструментів, засобів індивідуального захисту, а також надати необхідну документацію та інші матеріали;

надати транспорт, засоби зв’язку, комп’ютерну, розмножувальну та копіювальну техніку, службові приміщення для роботи комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку;

забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень і випробувань, технічних розрахунків та інших робіт;

організувати друкування, розмноження і оформлення в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку.

3.9. Члени комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку мають право одержувати письмові та усні пояснення від особового складу структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, свідків події, проводити їх опитування.

Члени комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку повинні зустрітися з потерпілими, членами їхніх сімей, особами, які представляють їх інтереси, розглянути і вирішити соціальні питання або внести пропозиції про їх вирішення відповідним органам, а також дати роз’яснення потерпілим (сім’ям, особам, які представляють їх інтереси) щодо їх прав та належної компенсації відповідно до законодавства.

3.10. Керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку в п’ятиденний строк з моменту затвердження актів форми НРН-5, актів форми НРН-1 (або актів форми НПВРН) зобов’язаний вжити заходів щодо запобігання надалі подібним нещасним випадкам.

Про їх проведення керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку в письмовій формі повідомляє Відділ охорони праці у строки, зазначені в акті форми НРН-5 чи акті форми НРН-1 (або акті форми НПВРН).

3.11. До матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку належать:

копія наказу Адміністрації Держспецзв’язку про проведення спеціального розслідування нещасного випадку;

акт форми НРН-5, акт форми НРН-1 (або акт форми НПВРН) на кожного потерпілого окремо;

протокол огляду місця, де стався нещасний випадок, за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку;

ескіз місця, де стався нещасний випадок, за формою, наведеною у додатку 7 до цього Порядку;

фотознімки місця події, пошкодженого об’єкта, транспортного засобу, обладнання, устаткування тощо;

висновки експертиз (науково-технічної, медичної тощо), якщо такі проводилися;

медичний висновок про причини смерті або характер травми потерпілого, а також про наявність у його організмі алкоголю чи наркотиків (у разі потреби);

протоколи опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку, за формою, наведеною у додатку 8 до цього Порядку;

пояснювальні записки потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку, за формою, наведеною у додатку 9 до цього Порядку;

копії документів про проходження потерпілим інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

витяги із законодавчих актів про охорону праці, особисту безпеку, вимоги яких були порушені;

довідка про матеріальну шкоду, заподіяну нещасним випадком (якщо матеріальна шкода була заподіяна);

довідки лікувального закладу, де проходили лікування потерпілі (потерпілий);

довідки про надання потерпілим (потерпілому) чи членам їхніх сімей матеріальної допомоги (якщо матеріальна допомога надавалася).

3.12. Перші примірники актів (разом з матеріалами спеціального розслідування) зберігаються відповідно до пункту 2.11 розділу ІІ цього Порядку.

Копії акта форми НРН-1 (або акта форми НПВРН) та акта форми НРН-5 долучаються до особових справ потерпілих.

Потерпілому, членам його сім’ї або особі, яка представляє його інтереси, надсилаються затверджені акт форми НРН-5 та акт форми НРН-1 (або акт форми НПВРН).

Начальник Відділу
охорони праці
Адміністрації Держспецзв’язкуМ.З. Левицька
Додаток 1
до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, що сталися
з особами рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2.4)

АКТ
(спеціального) розслідування нещасного випадку
(Форма НРН-5)


Додаток 2
до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, що сталися
з особами рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2.4)

АКТ
про нещасний випадок, пов’язаний з виконанням службових обов’язків
(Форма НРН-1)


Додаток 3
до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, що сталися
з особами рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2.4)

АКТ
про нещасний випадок, не пов’язаний з виконанням службових обов’язків
(Форма НПВРН)Додаток 4
до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, що сталися
з особами рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2.8)

ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків

у _________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку)

№ з/п

Дата і час події

Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого

Професія (посада)

Місце події (цех, дільниця, об’єкт тощо)

Обставини і причини нещасного випадку

Наслідки нещасного випадку, діагноз

Заходи щодо запобігання нещасним випадкам

Відмітка про виконання заходів

Відмітки про акти форми НРН-5, форми НРН-1 або форми НПВРН (затвердження, видача тощо)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

__________
Примітка.


Порядковий номер реєстрації повинен відповідати номеру акта форми НРН-1 (або акта форми НПВРН).
Додаток 5
до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, що сталися
з особами рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2.12)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку


Додаток 6
до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, що сталися
з особами рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3.11)

ПРОТОКОЛ
огляду місця, де стався нещасний випадок


Додаток 7
до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, що сталися
з особами рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3.11)

ЕСКІЗ
місця, де стався нещасний випадок


Додаток 8
до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, що сталися
з особами рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3.11)

ПРОТОКОЛ
опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку


Додаток 9
до Порядку розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, що сталися
з особами рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3.11)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадкувгору