Документ z1677-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2018, підстава - za101-18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.10.2016  № 911


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2016 р.
за № 1677/29807

Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 727 від 31.08.2018
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
№ 1897 від 31.08.2018}

Відповідно до статті 12 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про захист персональних даних», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою реалізації механізму надання Державною фіскальною службою України інформації, необхідної для контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції, що додається.

2. Управлінню організації обміну та аналізу інформації Міністерства фінансів України (Авраменко С.Г.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С.М. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
фіскальної служби УкраїниР.М. НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.10.2016  № 911
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
28.10.2016  № 101


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2016 р.
за № 1677/29807

ПОРЯДОК
надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму надання Державною фіскальною службою України (далі - ДФС) інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) про доходи фізичних осіб, а також автоматизації процесу взаємодії між інформаційно-телекомунікаційною системою «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (далі - Реєстр) та Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) відповідно до статті 70 Податкового кодексу України, статей 11 та 12 Закону України «Про запобігання корупції», Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», підпункту 37 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року № 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 278/26723.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

2. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є ДФС та Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

4. Цей Порядок регламентує обмін інформацією, в тому числі автоматизований, між ДФС та Національним агентством, правила складання та подання Національним агентством до ДФС запитів, а також формування та надання відповідей на такі запити.

{Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

5. В інформаційній взаємодії задіяні системи:

ДФС - Державний реєстр;

Національного агентства - Реєстр.

{Розділ I доповнено новим пунктом 5 згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

6. Структура та формати запитів і відповідей на запити, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, форма журналів обліку запитів та відповідей на запити, вимоги до використання електронного цифрового підпису визначаються спільно ДФС та Національним агентством і оформлюються протоколами обміну інформацією, підготовленими відповідно до цього Порядку.

{Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

ІІ. Регламент інформаційної взаємодії між ДФС та Національним агентством

1. Інформаційна взаємодія між ДФС та Національним агентством здійснюється на центральному рівні в електронній формі телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації шляхом:

автоматизованого обміну інформацією між Реєстром та Державним реєстром;

подання уповноваженими особами Національного агентства запитів на отримання інформації з Державного реєстру.

{Пункт 1 розділу II в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

2. ДФС та Національне агентство реєструють запити та відповіді на запити у журналах обліку запитів та відповідей на запити.

3. Надання запитів та відповідей здійснюється з використанням електронного цифрового підпису відповідно до законодавства.

4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення цих обставин.

ІІІ. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити

1. Порядок формування запитів

1. Національне агентство формує та подає до ДФС в електронному вигляді запит про фізичних осіб, крім осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

{Абзац перший пункту 1 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

Запит про фізичних осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю, формується та подається до ДФС у письмовому вигляді.

2. Запит формується щодо однієї або декількох фізичних осіб. Одній фізичній особі відповідає один запис. Запит може містити такі дані:

{Абзац перший пункту 2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

дату народження фізичної особи;

місце проживання фізичної особи;

період, за який запитується інформація;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи, яка сформувала запит.

{Абзац восьмий пункту 2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

При автоматизованому обміні інформацією між Реєстром та Державним реєстром у запиті зазначаються дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної за подання запитів до ДФС особи.

{Пункт 2 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

3. Додаткові відомості, які включаються до запиту та не містять даних про фізичну особу, визначаються протоколами обміну інформацією відповідно до пункту 6 розділу І цього Порядку.

{Пункт 3 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

2. Порядок надання відповідей на запити

1. ДФС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити Національного агентства протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання.

2. Відповідь на запит може містити такі відомості:

реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) та дату (число, місяць, рік) відповіді на запит;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи;

період, за який надається інформація;

результат обробки запиту.

Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна інформація про доходи за запитуваний період, відповідь на запит містить такі відомості:

код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та назву або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) податкового агента;

суму доходу, нарахованого фізичній особі податковим агентом, у розрізі ознак доходу та звітних періодів (починаючи з 2015 року) та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою; розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб;

{Абзац восьмий пункту 2 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

загальну суму доходу, нарахованого фізичній особі податковим агентом, у розрізі років (починаючи з 1998 року);

{Пункт 2 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

дату прийняття на роботу;

{Пункт 2 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

дату звільнення з роботи (за наявності);

{Пункт 2 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (за наявності).

{Пункт 2 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

3. Відповідь може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про фізичну особу та визначаються протоколами відповідно до пункту 6 розділу І цього Порядку.

{Пункт 3 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

4. Інформація з Державного реєстру не надається, якщо:

інформація про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, за визначений період в Державному реєстрі відсутня;

у запиті зазначено недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків, або фізична особа за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта на обліку в Державному реєстрі не перебуває, або фізична особа за вказаними у запиті прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності), датою народження та місцем проживання на обліку не перебуває;

реєстраційний номер облікової картки платника податків закрито або фізичну особу за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта знято з обліку в Державному реєстрі;

незаповнені або некоректно заповнені поля, що обов’язкові для заповнення;

реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, яка наявна в Державному реєстрі;

запит містить більше одного запису щодо однієї фізичної особи;

невірно вказано період, за який запитується інформація;

некоректно заповнено поля про уповноважену особу, яка сформувала запит;

{Абзац дев'ятий пункту 4 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

за даними, надісланими у запиті, неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу.

5. Після отримання запитів або відповідей суб’єкти інформаційних відносин проводять їх перевірку на відповідність вимогам щодо їх заповнення, встановленим пунктом 2 глави 1 та пунктом 2 глави 2 цього розділу, вимогам щодо формату та структури, встановленим у протоколах обміну інформацією відповідно до пункту 6 розділу І цього Порядку.

{Пункт 5 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

6. Запити або відповіді вважаються неприйнятими та не обробляються, якщо такі запити або відповіді не пройшли перевірки згідно з пунктом 5 цієї глави або якщо такі запити або відповіді надано повторно.

Про виявлені помилки суб’єкти інформаційних відносин протягом одного робочого дня інформують один одного в електронній формі шляхом направлення повідомлення про неприйняття запиту або відповіді із зазначенням причини неприйняття.

Суб’єкт інформаційних відносин, якого повідомлено про неприйняття запиту чи відповіді до оброблення, зобов’язаний протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення, подати коректно сформований файл замість раніше поданого.

{Пункт 6 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

{Пункт 7 глави 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

ІV. Захист інформації при інформаційній взаємодії

1. При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу до неї.

2. Для захисту інформації під час її передачі застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

{Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1897 від 31.08.2018}

3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Національним агентством виключно з метою виконання обов’язків, покладених на Національне агентство відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

В. о. начальника Управління
організації обміну
та аналізу інформації
Міністерства фінансів України
С.Г. Авраменко

Керівник Департаменту
фінансового контролю
та моніторингу способу життя
Національного агентства
з питань запобігання корупції

О.Д. Маркєєвавгору