Документ z1661-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.01.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2015  № 483


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1661/28106

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві рибного господарства України

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою вдосконалення організації особистого прийому громадян у Державному агентстві рибного господарства України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві рибного господарства України, що додається.

2. Державному агентству рибного господарства України забезпечити:

1) організацію прийому громадян відповідно до Порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державного агентства рибного господарства України.

3. Департаменту тваринництва разом з Державним агентством рибного господарства України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
рибного господарства України
Я.Б. КовалівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17.12.2015  № 483


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1661/28106

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві рибного господарства України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Держрибагентстві з питань, що належать до його компетенції.

2. Посадові особи Держрибагентства, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про Державне агентство рибного господарства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 895, іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян Головою Держрибагентства, його першим заступником та заступником (далі - керівництво Держрибагентства) проводиться за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Держрибагентства, який розміщується на офіційному веб-сайті Держрибагентства.

4. У разі відсутності керівництва Держрибагентства особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ним посадові особи.

5. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

інваліди Великої Вітчизняної війни;

Герої Соціалістичної Праці;

Герої Радянського Союзу;

Герої України.

6. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

7. Вхід до приміщення Держрибагентства здійснюється за наявності у громадянина документа, що посвідчує його особу.

8. Запис громадян на особистий прийом до керівництва Держрибагентства проводиться у разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому відповідальною посадовою особою структурного підрозділу Держрибагентства відповідно до компетенції.

Попередній (не пізніше ніж за сім днів до дня прийому) запис на особистий прийом до керівництва Держрибагентства здійснює відповідальний структурний підрозділ апарату Держрибагентства за адресою: м. Київ, вул. Артема, 45а, або за телефоном (044) 484-29-61 щодня (крім святкових та вихідних днів) з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45), обідня перерва з 13.00 до 13.45.

9. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається структурний підрозділ апарату Держрибагентства (відповідальна особа), до компетенції якого належить вирішення питання, порушеного заявником, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження), номери його контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним.

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

10. Відповідальний структурний підрозділ апарату Держрибагентства складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва Держрибагентства, та подає матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання до структурних підрозділів Держрибагентства, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, відповідно до їх компетенції не пізніше ніж за сім днів до прийому.

Структурні підрозділи Держрибагентства, територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, надають пропозиції за підписом їх керівників або осіб, на яких покладено виконання їх обов’язків, про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до відповідальної посадової особи не пізніше ніж за три дні до прийому.

За два дні до прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, та матеріали стосовно таких звернень подаються відповідальній посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

11. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

1) повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже подавалося ним до Держрибагентства для розгляду та опрацювання і було вирішено по суті;

2) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

3) звернення з питань, що не належать до компетенції Держрибагентства та його територіальних органів;

4) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє законний представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством);

5) письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

12. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

У разі відмови в записі громадянинові надаються відповідні роз’яснення щодо причини такої відмови.

13. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

14. Відповідальна посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

15. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

16. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення порушених громадянином питань відповідальна посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Держрибагентства, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

17. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому керівництвом Держрибагентства, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а у разі її відсутності – посадової особи, яка виконує її обов’язки.

18. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до відповідального структурного підрозділу Держрибагентства для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

19. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються структурним підрозділом Держрибагентства, до повноважень якого належать зазначені питання.

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. Квашавгору