Про внесення змін до Правил ведення нотаріального діловодства
Наказ Міністерства юстиції України від 27.09.20121428/5
Документ z1660-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.09.2012 N 1428/5
Зареестровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2012 р.
за N 1660/21972

Про внесення змін
до Правил ведення нотаріального діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ), з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних
дій нотаріусами Н А К А З У Ю:
1. Внести до Правил ведення нотаріального діловодства,
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня
2010 року N 3253/5 ( z1318-10 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 23 грудня 2010 року за N 1318/18613 (із змінами),
такі зміни:
1.1. Другу колонку за індексом 02-23 додатка 32 до цих Правил
( z1318-10 ) після слів "цінних паперів" доповнити словами ",
квитанційні книжки".
1.2. Доповнити ці Правила ( z1318-10 ) новими додатками 47,
48, 49 (додаються).
2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року
N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
2.2. Довести цей наказ до відома начальників головних
управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.
3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах
Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Олександр Лавринович

Додаток 47
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1318-10 )

__________________________________________________________________
(державна нотаріальна контора,
прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса,
назва нотаріального округу) __________________________________________________________________
(місцезнаходження державної нотаріальної контори
або робочого місця приватного нотаріуса) __________________________________________________________________

КВИТАНЦІЯ N
"___" ____________ 20_ р.

Надійшло від ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта,
ким та коли виданий паспорт фізичної особи,
місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків) __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
для передачі _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта,
ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків) __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, місцезнаходження,
код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку,
відкритого в установі банку) __________________________________________________________________
З якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму
в депозит ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Загальна сума _______________________________________________ __________________________________________________________________
(словами) Одержав _____________________________________________________
(підпис державного чи приватного нотаріуса)
Печатка державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(місцезнаходження державної нотаріальної контори
або робочого місця приватного нотаріуса) __________________________________________________________________
КОРІНЕЦЬ КВИТАНЦІЇ N
"___" ____________ 20__ р.
Надійшло від ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, __________________________________________________________________
ким та коли виданий паспорт фізичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника податків) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, місцезнаходження,
ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
для передачі _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта,
ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків) __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, місцезнаходження,
код платника податків за ЄДРПОУ,
реквізити поточного рахунку в установі банку)
З якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму
в депозит ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Загальна сума _______________________________________________ __________________________________________________________________
(словами) Одержав _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(підпис державного нотаріуса, приватного нотаріуса)
Печатка державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса) __________________________________________________________________
(підпис особи, що внесла суму в депозит)

Додаток 48
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1318-10 )

КНИГА
обліку депозитних операцій
___________________ державної нотаріальної контори,
приватного нотаріуса __________________________________________________
(прізвище, ініціали, нотаріальний округ)

Прибуткова частина
----------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Прізвище, |N виданої| Прийнято | N | |з/п|надходження| ім'я, |квитанції| |особового| | | грошових | по батькові | | | рахунку | | | сум або | фізичної | | |депонента| | | цінних | особи | | | | | | паперів у |(найменування| | | | | | депозит | юридичної | | | | | | | особи), | | | | | | | прізвище, | | | | | | | ім'я, по | | | | | | | батькові | |-------------------| | | | | ліквідатора | | розмір | вид, | | | | | громадянина-| |внесеної|кількість,| | | | | підприємця, | | у |номінальна| | | | | від якого | |депозит | вартість | | | | | прийняті | |грошової| та | | | | | грошові суми| | суми |реквізити | | | | | або цінні | | | цінних | | | | | папери, | | | паперів, | | | | | за яким | | | унесених | | | | |зобов'язанням| | |у депозит | | | | |або в рахунок| | | | | | | |яких платежів| | | | | | | | вони внесені| | | | | |---+-----------+-------------+---------+--------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-----------+-------------+---------+--------+----------+---------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Видаткова частина
----------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Прізвище, | N | Видано | N | |з/п| видачі | ім'я, |платіжного| |особового| | |грошових| по батькові |доручення | | рахунку | | |сум або |фізичної особи| | |депонента| | | цінних |(найменування | | | | | |паперів | юридичної | |--------------------------| | | | | особи), | |Розмір виданих | вид, | | | | | якій видано | |(перерахованих)|кількість,| | | | |(перераховано)| | грошових сум |номінальна| | | | | грошові суми | | | вартість | | | | | або цінні | | | та | | | | | папери, | | |реквізити | | | | | підстава | | | цінних | | | | | для видачі | | | паперів | | |---+--------+--------------+----------+---------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+--------+--------------+----------+---------------+----------+---------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

Додаток 49
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1318-10 )

КНИГА
обліку особових рахунків депонентів
___________________ державної нотаріальної контори
(приватного нотаріуса _________________________________________________)
(прізвище, ініціали, нотаріальний округ)
Особовий рахунок N ____________
Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної
особи - депонента __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Місце проживання (місцезнаходження) депонента _______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий| Дата | Прізвище, | Грошова | Дата |Видача з |Перераховано|Залишкова| | N |надходження| ім'я, | сума або | надсилання |депозиту | до бюджету | сума | |за книгою | грошових |по батькові |номінальна|повідомлення| | |депозиту | | обліку | сум або | фізичної | вартість | депоненту | | | | |депозитних| цінних | особи, | та | | | | | | операцій | паперів |найменування|реквізити | | | | | | | у депозит | юридичної | цінних | | | | | | | | особи, | паперів | | | | | | | |ліквідатора | | | | | | | | |громадянина-| | |---------| | | | | |підприємця, | | |дата|сума| | | | | | від яких | | | | | | | | | | надійшли | | | | | | | | | |грошові суми| | | | | | | | | | або цінні | | | | | | | | | |папери, для | | | | | | | | | | виконання | | | | | | | | | | якого | | | | | | | | | |зобов'язання| | | | | | | | | | або в | | | | | | | | | |рахунок яких| | | | | | | | | | платежів | | | | | | | | | |вони внесені| | | | | | | |----------+-----------+------------+----------+------------+----+----+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------+-----------+------------+----------+------------+----+----+------------+---------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------вгору