Про затвердження Інструкції про порядок комплектування особовим складом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 04.12.2015744
Документ z1642-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.11.2018, підстава - z1273-18

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2015  № 744


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2015 р.
за № 1642/28087

Про затвердження Інструкції про порядок комплектування особовим складом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 523 від 05.09.2016
№ 614 від 18.10.2018}

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" та пункту 15 розділу ІІ Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463, з метою врегулювання питань комплектування Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України військовослужбовцями, державними службовцями та іншими працівниками НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок комплектування особовим складом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 29 березня 2013 року № 162 "Про затвердження Інструкції про порядок комплектування кадрами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2013 року за № 648/23180.

3. Керівникам структурних підрозділів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити неухильне виконання вимог Інструкції, затвердженої цим наказом.

4. Директору Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 523 від 05.09.2016}

6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв’язку


Л.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
04.12.2015  № 744


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2015 р.
за № 1642/28087

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок комплектування особовим складом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

тексті Інструкції та додатках до неї слова “підрозділи кадрового забезпечення” в усіх відмінках замінено словами “підрозділи кадрової роботи” у відповідних відмінках, слова “підрозділ кадрового забезпечення” в усіх відмінках замінено словами “підрозділ кадрової роботи” у відповідних відмінках згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 523 від 05.09.2016}

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає вимоги до кандидатів і загальний порядок підбору, вивчення, прийняття на військову службу (роботу) до Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку) осіб, які виявили бажання проходити військову службу (навчання) за контрактом відповідного виду на посадах військовослужбовців (далі - військова служба), працювати на посадах державних службовців та інших працівників.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України", "Про запобігання корупції", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про державну службу", Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463 (далі - Положення), та спрямовано на забезпечення потреб Держспецзв’язку у кваліфікованих кадрах і дотримання єдиного порядку оформлення кандидатів на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку.

3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

близькі родичі - дружина (чоловік), батько, мати, діти, рідні брати і сестри кандидата і дружини (чоловіка), усиновлювачі, усиновлені;

підбір - проведення заходів з пошуку серед громадян України осіб, які мають відповідний рівень професійної придатності, фахової підготовленості та бажання проходити військову службу (працювати) в Держспецзв’язку;

підрозділи кадрової роботи - Департамент кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділи кадрової роботи або посадові особи, які здійснюють кадрову роботу в підрозділах Держспецзв’язку;

бзац четвертий пункту 3 розділу І в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 523 від 05.09.2016}

підрозділи фінансового забезпечення - Фінансово-економічний департамент Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділи фінансового забезпечення (посадові особи, які здійснюють фінансове забезпечення) підрозділів Держспецзв’язку;

поглиблене вивчення кандидатів - комплекс заходів, що передбачає одержання необхідної інформації стосовно кандидатів, оцінювання їхніх особистих ділових, моральних якостей, фахової і професійної підготовки з метою визначення придатності до військової служби (роботи) в Держспецзв’язку;

співробітник Держспецзв’язку - посадова особа із числа військовослужбовців, державних службовців та інших працівників Держспецзв’язку, яка провадить заходи з підбору і вивчення кандидатів на військову службу (роботу).

Термін "близькі особи" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

ІІ. Зміст, організація та планування порядку комплектування

1. Порядок комплектування передбачає проведення комплексу заходів щодо забезпечення потреби Держспецзв’язку у кваліфікованих кадрах, здатних виконувати покладені на них службові обов’язки.

2. Забезпечення організації та проведення роботи з комплектування кадрами Держспецзв’язку покладено на підрозділи кадрової роботи.

3. Порядок комплектування передбачає проведення таких заходів:

підбір кандидатів на основі відповідних критеріїв професійної придатності і їх попереднє вивчення;

обробка персональних даних осіб, які плануються до прийняття на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку;

поглиблене вивчення кандидатів;

оцінка результатів поглибленого вивчення кандидатів;

прийняття кандидатів на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку.

4. Комплектування здійснюється на основі прогнозу кадрових змін у Держспецзв’язку, зумовлених призначенням на інші посади, переміщенням по службі, звільненням з військової служби (роботи), а також переведенням військовослужбовців до Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі - інші військові формування), переведенням на іншу посаду державної служби або на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість у встановленому законодавством порядку.

5. Заходи з комплектування вносяться до планів службової діяльності підрозділів Держспецзв’язку та Департаменту кадрової роботи та управління  персоналом Адміністрації Держспецзв’язку, а їх результати зазначаються у щорічних звітах.

ункт 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 523 від 05.09.2016}

ІІІ. Вимоги до кандидатів

1. Комплектування Держспецзв’язку військовослужбовцями і проходження ними військової служби здійснюються відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положення, державними службовцями та іншими працівниками - відповідно до законодавства про працю і державну службу.

2. Особливості військової служби (роботи) в Держспецзв’язку вимагають від кандидатів:

згоди на передбачені законодавством обмеження, спрямовані на запобігання корупції;

згоди на передбачені обмеження, які діють у Держспецзв’язку відповідно до статті 12 Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України", згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

готовності взяти на себе зобов’язання щодо збереження державної таємниці, яка буде їм довірена, та згоди на передбачені законодавством обмеження у зв’язку з допуском і доступом до державної таємниці.

3. Залежно від характеру майбутньої діяльності кожен з кандидатів повинен мати достатній рівень емоційної стійкості, уваги, пам’яті та мислення, необхідні комунікативні й емоційно-вольові якості.

Вимоги до рівня професійної придатності визначаються згідно із законодавством відповідно до:

освітнього ступеня;

практичного досвіду роботи;

професійно-кваліфікаційних характеристик;

посадових інструкцій.

4. Протягом усього періоду вивчення кандидат повідомляє підрозділ кадрової роботи щодо змін сімейного стану та інших облікових даних, реєстрації місця проживання та місця перебування, роботи.

5. Кандидату відмовляють у прийнятті на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку, якщо під час вивчення виявляють факти:

відмови від встановлених обмежень, які діють у Держспецзв’язку, та інших обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції;

відмови взяти на себе зобов’язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена, або відсутності згоди на передбачені законодавством обмеження прав у зв’язку з його допуском та доступом до державної таємниці;

непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину, крім випадків визнання особи реабілітованою;

накладення протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

повідомлення недостовірних відомостей;

ненадання інформації про працюючих у Держспецзв’язку близьких йому осіб;

оформлення кандидатом документів для постійного проживання за кордоном;

наявності (за результатами проходження військово-лікарської комісії, медичного огляду та професійно-психологічного відбору) у кандидата захворювань або протипоказань, які перешкоджають ефективному виконанню службових обов’язків або виконанню службових обов’язків на посадах, визначених переліком посад, що можуть бути заміщені громадянами України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань), затвердженим Адміністрацією Держспецзв’язку;

{Абзац дев'ятий пункту 5 розділу III в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 614 від 18.10.2018}

професійної непридатності, обумовленої фаховими навичками чи освітнім рівнем;

{Абзац десятий пункту 5 розділу III в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 614 від 18.10.2018}

звільнення кандидата з попереднього місця військової служби / служби через службову невідповідність або систематичне невиконання умов контракту.

{Абзац одинадцятий пункту 5 розділу III в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 614 від 18.10.2018}

В особливий період особи з числа звільнених з військової служби / служби в запас до оголошення мобілізації через службову невідповідність або у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту за рішенням начальника, який має право на укладання контракту про проходження військової служби відповідно до пункту 17 Положення, можуть прийматися на військову службу за контрактом на строки, визначені статтею 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

{Пункт 5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 614 від 18.10.2018}

IV. Підбір кандидатів, їх попереднє вивчення

1. Держспецзв’язку комплектується випускниками навчальних закладів Держспецзв’язку та інших вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання), а також шляхом підбору кандидатів, зокрема:

в інших військових формуваннях, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах відповідного профілю;

за позитивними результатами розгляду ініціативного звернення осіб, які виявили бажання проходити військову службу (працювати) в Держспецзв’язку.

2. Підбір кандидатів для проходження військової служби та роботи проводиться співробітниками Держспецзв’язку за рішенням керівника підрозділу Держспецзв’язку (в Адміністрації Держспецзв’язку - керівника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку), до якого планується прийняти кандидата.

Вивчення розпочинається з попереднього знайомства співробітника Держспецзв’язку з кандидатом і ознайомлення з наданими ним матеріалами (анкетно-біографічні дані, характеристики, відгуки тощо).

Співробітник Держспецзв’язку доповідає керівнику підрозділу Держспецзв’язку (в Адміністрації Держспецзв’язку - керівнику структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку) щодо пропозицій можливого прийняття на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку шляхом надання письмового рапорту (службової записки тощо).

Визначений керівником підрозділу Держспецзв’язку (в Адміністрації Держспецзв’язку - керівником структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку) співробітник Держспецзв’язку проводить співбесіду, у ході якої з’ясовує освітній і професійний рівень кандидата, спроможність виконувати відповідні службові обов’язки, реєстрацію місця проживання та місце перебування, дані про близьких осіб, які проходять військову службу (працюють) у Держспецзв’язку.

Для прийняття рішення керівником, до повноважень якого належить прийняття на військову службу (роботу), визначений керівником підрозділу Держспецзв’язку співробітник Держспецзв’язку (в Адміністрації Держспецзв’язку - керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку) за результатами співбесіди подає через підрозділ кадрової роботи рапорт (службову записку) про підбір кандидата, в якому формулюється висновок про доцільність поглибленого вивчення його як можливого кандидата на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку із зазначенням конкретної посади.

Кандидат подає рапорт (заяву) з проханням розглянути його як можливого кандидата на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку, форму якого(ої) наведено у додатках 2, 3 до цієї Інструкції.

3. Якщо в ході попереднього вивчення з’ясовується, що кандидат не відповідає вимогам щодо професійної придатності або існують інші перешкоди, зазначені у пункті 5 розділу ІІІ цієї Інструкції, які не дозволяють прийняти його на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку, подальша робота з ним припиняється, про що повідомляється кандидату.

4. Заходи з підбору кандидатів на державну службу в Держспецзв’язку проводяться відповідно до Закону України "Про державну службу".

V. Поглиблене вивчення кандидатів

1. Керівники підрозділів Держспецзв’язку (в Адміністрації Держспецзв’язку - керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку) і співробітники підрозділів кадрової роботи особисто беруть участь у вивченні кандидатів і здійснюють відповідний контроль.

2. Під час поглибленого вивчення кандидата проводять такі заходи:

співбесіди кандидата зі співробітниками Держспецзв’язку та співробітниками підрозділу кадрової роботи, які беруть участь у його вивченні;

визначення його професійної придатності;

професійно-психологічний відбір (для кандидатів на військову службу);

медичний огляд - для кандидатів на роботу, військово-лікарську комісію - для кандидатів на військову службу;

збирання та обробка анкетно-біографічних даних, матеріалів, що характеризують кандидата;

організація спеціальної перевірки (для визначених законодавством категорій осіб);

перевірка факту належності кандидата до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (для визначених законодавством категорій осіб).

Протягом поглибленого вивчення співробітник підрозділу кадрової роботи повинен контролювати стан справ щодо вивчення кандидата та у разі потреби коригувати послідовність заходів.

3. Співробітник підрозділу кадрової роботи під час співбесіди з кандидатом звіряє документи кандидата (паспорт громадянина України, оригінал документа державного зразка про освіту, оригінали інших документів), доводить до відома кандидата зміст пункту 5 розділу ІІІ цієї Інструкції, ознайомлює із чинним законодавством з питань діяльності Держспецзв’язку та видає направлення для проходження професійно-психологічного відбору (для кандидатів на військову службу) та медичного огляду.

Кандидат також подає:

згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згідно з додатком 4 до цієї Інструкції;

попередження про встановлені законодавством обмеження згідно з додатком 5 до цієї Інструкції;

згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до статті 57 Закону України "Про запобігання корупції" та пункту 6 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (для визначених законодавством категорій осіб);

заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України "Про очищення влади" та пунктом 41 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563;

власноруч заповнені бланки (автобіографія, анкета, Особова картка державного службовця, форма П-2);

{Абзац сьомий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 614 від 18.10.2018}

документи згідно з додатком 6 до цієї Інструкції.

Співробітник підрозділу кадрової роботи проводить уточнення анкетних даних кандидата, з’ясовує питання, що виникли у ході співбесіди.

За результатами співбесіди співробітник підрозділу кадрової роботи складає довідку і вносить дані кандидата до журналу обліку осіб, які вивчаються, згідно з додатком 7 до цієї Інструкції. Журнал обліку осіб, які вивчаються, ведеться і зберігається у підрозділах кадрової роботи.

4. З метою визначення придатності до військової служби кандидати проходять військово-лікарську комісію та професійно-психологічний відбір, кандидати на роботу - медичний огляд у відповідності із законодавством України.

Результати військово-лікарської комісії (медичного огляду) і професійно-психологічного відбору подаються до підрозділу кадрової роботи.

З довідкою про результати професійно-психологічного відбору обов’язково ознайомлюється керівник підрозділу Держспецзв’язку (в Адміністрації Держспецзв’язку - керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку) та засвідчує підписом.

5. З метою визначення професійної придатності кандидату можуть давати завдання, що відповідають характеру його майбутньої діяльності (вивчення фахової літератури, нормативно-правових актів, устаткування, приладів, написання тематичних рефератів).

6. За потреби співробітник підрозділу кадрової роботи вивчає інші дані про кандидата, що його характеризують (матеріали особової справи, архівні документи).

7. Матеріали щодо вивчення кандидатів на військову службу (роботу) в Держспецзв’язку обробляють відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

8. Проведення спеціальної перевірки організовують відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171.

9. Заходи з реалізації Закону України "Про очищення влади" організовують відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

VI. Оцінка результатів поглибленого вивчення кандидата

1. У разі виконання всіх запланованих заходів щодо поглибленого вивчення кандидата співробітник Держспецзв’язку складає довідку за результатами вивчення, яка має містити таку інформацію:

дата початку вивчення;

яким чином проводився підбір кандидата;

сімейний стан, житлові умови;

освітній рівень, спеціальність, попередній досвід роботи;

аналіз і оцінка ділових, моральних та особистих якостей кандидата;

аналіз професійної придатності кандидата;

висновок щодо можливості прийняття на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку із зазначенням конкретної посади.

2. Довідку підписують співробітник Держспецзв’язку, який брав участь у вивченні кандидата, його керівник і співробітник підрозділу кадрової роботи та погоджує керівник підрозділу Держспецзв’язку (в Адміністрації Держспецзв’язку - керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку).

3. Погоджена довідка за результатами вивчення передається до підрозділу кадрової роботи та долучається до матеріалів вивчення кандидата.

4. На підставі матеріалів, отриманих у результаті поглибленого вивчення кандидата, співробітник підрозділу кадрової роботи складає висновок про прийняття на військову службу за контрактом (державну службу, роботу) до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - висновок) згідно з додатками 8, 9 до цієї Інструкції.

5. У висновку підлягають висвітленню такі питання:

анкетно-біографічні дані кандидата із зазначенням сімейного стану, освітнього рівня, спеціальності, місця служби (роботи, навчання), житлових умов (місце проживання, реєстрації, забезпеченість житлом);

спосіб проведення підбору кандидата;

результати військово-лікарської комісії (медичного огляду) та професійно-психологічного відбору (за наявності);

інформація про результати спеціальної перевірки та відсутність даних, що перешкоджають зайняттю кандидатом посади (за наявності);

інформація про наявність (або відсутність) близьких осіб, які проходять військову службу (працюють) у Держспецзв’язку;

перелік співробітників, які брали участь у вивченні кандидата;

висновок щодо можливості прийняття на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку із зазначенням конкретної посади.

6. В Адміністрації Держспецзв’язку висновок підписують співробітник Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв’язку, який брав участь у вивченні кандидата, керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, до якого рекомендується прийняти кандидата, та погоджує директор Департаменту кадрової роботи Адміністрації Держспецзв’язку.

{Абзац перший пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 523 від 05.09.2016}

У підрозділах Держспецзв’язку висновок підписують співробітник підрозділу кадрової роботи і керівник структурного підрозділу підрозділу Держспецзв’язку, до якого рекомендується прийняти кандидата, та затверджує керівник підрозділу Держспецзв’язку.

Висновки стосовно кандидатів, яких приймає на військову службу (роботу) до підрозділів Держспецзв’язку Голова Держспецзв’язку, погоджує директор Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв’язку.

{Абзац третій пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 523 від 05.09.2016}

Після погодження (затвердження) висновку про прийняття кандидата на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку кандидат подає рапорт (заяви) з проханням прийняти його на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку, форми яких наведено у додатках 10, 11, 12 до цієї Інструкції, та підписує контракт про проходження військової служби в Держспецзв’язку (трудовий договір).

7. Підписаний контракт про проходження військової служби в Держспецзв’язку, підписані трудовий договір та заява про прийняття на роботу є підставами для видання наказу про прийняття особи на військову службу (роботу) до Держспецзв’язку.

Директор
Департаменту кадрового
забезпечення Адміністрації
Держспецзв’язку
полковник Держспецзв’язку

Ю.В. Печенюк


Додаток 1
до Інструкції про порядок
комплектування особовим складом
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 2 розділу ІІІ)

Я, ____________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

ознайомлений з обмеженнями, які діють у Держспецзв’язку відповідно до статті 12 Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України", а саме:

1. Військовослужбовці, державні службовці та інші працівники Держспецзв’язку на період служби чи роботи в Держспецзв’язку призупиняють членство в політичних партіях.

2. Військовослужбовці Держспецзв’язку можуть бути членами громадських організацій, за винятком організацій, статутні положення яких суперечать засадам діяльності Держспецзв’язку, і можуть брати участь в їх роботі у вільний від обов’язків військової служби час, коли вони вважаються такими, що не виконують обов’язки військової служби.

3. Військовослужбовцям, державним службовцям та іншим працівникам Держспецзв’язку заборонено організовувати та брати участь у страйках.

4. Військовослужбовці, державні службовці та інші працівники Держспецзв’язку не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

5. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги пункту 4, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню з посади, яку вона обіймає, або зі служби.

6. Особам, зазначеним у пункті 4, забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб і в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

7. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовець, державний службовець чи інший працівник Держспецзв’язку зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник такої особи зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

____ ____________ 20___ року

_____________________
                      (підпис)


Додаток 2
до Інструкції про порядок
комплектування особовим складом
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 2 розділу ІV)


Зразок


Голові Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(керівнику підрозділу Держспецзв’язку)
________________________________,
      (прізвище, ім'я та по батькові заявника)

що мешкає за адресою: _____________
_________________________________
(адреса місця проживання, контактний телефон)

РАПОРТ

Прошу розглянути мене як можливого кандидата на проходження військової служби за контрактом осіб офіцерського складу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

____ ____________ 20___ року

_____________________
                     (підпис)


Додаток 3
до Інструкції про порядок
комплектування особовим складом
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 2 розділу ІV)


Голові Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(керівнику підрозділу Держспецзв’язку)
________________________________,
      (прізвище, ім'я та по батькові заявника)

що мешкає за адресою: _____________
_________________________________
(адреса місця проживання, контактний телефон)

ЗАЯВА

Прошу розглянути мене як можливого кандидата на роботу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

____ ____________ 20___ року

_____________________
                      (підпис)


Додаток 4
до Інструкції про порядок
комплектування особовим складом
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 3 розділу V)

ЗГОДА
на обробку персональних данихДодаток 5
до Інструкції про порядок
комплектування особовим складом
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 3 розділу V)

Я, _____________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

попереджений, що у разі:

відмови від встановлених обмежень, які діють у Держспецзв’язку, та інших обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції;

відмови взяти на себе зобов’язання щодо збереження державної таємниці, яка буде мені довірена, або відсутності згоди на передбачені законодавством обмеження прав у зв’язку з допуском та доступом до державної таємниці;

наявності непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину;

наявності накладенного протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

повідомлення мною під час оформлення на військову службу (роботу) недостовірних відомостей про себе;

ненадання інформації про працюючих у Держспецзв’язку близьких осіб;

оформлення мною документів для постійного проживання за кордоном;

виявлення (за результатами проходження військово-лікарської комісії, медичного огляду та професійно-психологічного відбору) у кандидата захворювань або протипоказань, які перешкоджають ефективному виконанню службових обов’язків, передбачених посадою;

професійної непридатності, обумовленої недостатніми фаховими навичками чи освітнім рівнем;

звільнення з попереднього місця служби в інших військових формуваннях за службову невідповідність або систематичне невиконання умов контракту

мені може бути відмовлено у прийнятті до Держспецзв’язку та наданні допуску до державної таємниці.

У разі потреби оформлення мені допуску до державної таємниці зобов’язуюсь взяти на себе письмове зобов’язання щодо збереження державної таємниці, що буде мені довірена, та дати згоду на передбачені законодавством обмеження.

____________________________
                            (підпис)

______________________________
                   (ініціали, прізвище)

____ ______________ 20___ рокуДодаток 6
до Інструкції про порядок
комплектування особовим складом
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 3 розділу V)

ПЕРЕЛІК
документів, які необхідно подати кандидату до підрозділу кадрової роботи

1. Анкета.

2. Автобіографія.

3. Копія паспорта громадянина України (заповнені сторінки).

4. Копія картки платника податків (картки фізичної особи-платника податків, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера).

5. Копія свідоцтва про народження, копії свідоцтв про народження (смерть) близьких родичів.

6. Копія свідоцтва про реєстрацію шлюбу (про розлучення).

7. Копії документів державного зразка про освіту і додатки до них.

8. Копії трудової книжки, військового квитка, посвідчення про приписку до призовної дільниці, посвідчення водія, довідки про закінчення курсів тощо (у разі наявності).

9. Копії документів, які підтверджують право на пільги, встановлені законодавством.

10. Документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання та місця перебування, про склад сім’ї.

11. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см і фотокартка розміром 9 х 12 см.

12. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

13. Інші документи у разі потреби (характеристики, офіційні документи, що підтверджують спортивні досягнення, диплом про наукове відкриття, патент на винахід (корисну модель), свідоцтво про нагородження тощо).

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 614 від 18.10.2018}Додаток 7
до Інструкції про порядок
комплектування особовим складом
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 3 розділу V)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, які вивчаються
в _____________________________________ Держспецзв’язку
(підрозділ кадрової роботи)

№ з/п

Дата початку вивчення

Прізвище, ім'я, по батькові

Яким чином проведено підбір

Співробітник, який вивчає кандидата

Підрозділ, до якого планується кандидат, посада

Результати і дата завершення вивчення кандидата

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8Додаток 8
до Інструкції про порядок
комплектування особовим складом
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 4 розділу VІ)

ВИСНОВОК
про прийняття на військову службу за контрактом (державну службу, роботу) до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 523 від 05.09.2016}


Додаток 9
до Інструкції про порядок
комплектування особовим складом
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 4 розділу VІ)

ВИСНОВОК
про прийняття на військову службу за контрактом (державну службу, роботу) до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниДодаток 10
до Інструкції про порядок
комплектування особовим складом
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 6 розділу VI)

Зразок


Голові Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(керівнику підрозділу Держспецзв’язку)

РАПОРТ

Прошу прийняти мене на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України строком на ___ років з присвоєнням відповідного військового звання.

Додатково інформую про відсутність (наявність) близьких осіб, які проходять військову службу (працюють) у Держспецзв’язку.

_______________________
    (військове, спеціальне звання)

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____ _________ 20___ року

Додаток 11
до Інструкції про порядок
комплектування особовим складом
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 6 розділу VI)

Зразок


Голові Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(керівнику підрозділу Держспецзв’язку)
_________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові заявника)

що мешкає за адресою: _____________
_________________________________
(адреса місця проживання, контактний телефон)

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України строком на ___ років з присвоєнням відповідного військового звання.

Додатково інформую про відсутність (наявність) близьких осіб, які проходять військову службу (працюють) у Держспецзв’язку.

____ ____________ 20___ року

_____________________
                      (підпис)Додаток 12
до Інструкції про порядок
комплектування особовим складом
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 6 розділу VI)

Зразок


Голові Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(керівнику підрозділу Держспецзв’язку)
_________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові заявника)

що мешкає за адресою: _____________
_________________________________
(адреса місця проживання, контактний телефон)

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на державну службу (роботу) в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України та призначити на посаду _____________________________________________________________.

З умовами оплати праці ознайомлений(а).

Додатково інформую про відсутність (наявність) близьких осіб, які проходять військову службу (працюють) у Держспецзв’язку.

____ ____________ 20___ року

_____________________
                      (підпис)вгору