Документ z1637-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.01.2016. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА

04.12.2015  № 89


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2015 р.
за № 1637/28082

Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Відповідно до статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 16 липня 2004 року № 292 «Про затвердження Порядку проведення органами державної служби зайнятості – робочими органами виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків в процесі провадження судом справи про банкрутство», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 974/9573, такі зміни:

1) у заголовку постанови слова «робочими органами виконавчої дирекції» замінити словами «виконавчою дирекцією»;

2) у пункті 1 слова «робочими органами виконавчої дирекції» замінити словами «виконавчою дирекцією».

2. Затвердити Зміни до деяких постанов правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, що додаються.

3. Виконавчій дирекції Фонду – Державній службі зайнятості (Центральному апарату) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління Фонду

С. Кондрюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України
Ксенія ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
04.12.2015  № 89


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2015 р.
за № 1637/28082

ЗМІНИ
до деяких постанов правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1. Внести до Порядку проведення органами державної служби зайнятості – виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків чи винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 22 жовтня 2002 року № 146, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 952/7240 (далі – Порядок), такі зміни:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова «робочих органів» виключити;

абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:

«відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про державну реєстрацію припинення юридичної особи (платника страхових внесків);

засвідчена в установленому законодавством порядку копія свідоцтва про смерть фізичної особи (платника страхових внесків), або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи (платника страхових внесків), або постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження у зв’язку зі смертю боржника;»;

абзаци шостий, сьомий доповнити словами « , що набрало законної сили»;

2) у пункті 7 слова «Державного центру зайнятості як виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для погодження правлінням Фонду» замінити словами «Державної служби зайнятості (Центрального апарату) – виконавчої дирекції Фонду для прийняття рішення щодо списання такого боргу та наступним інформуванням про це правління Фонду»;

3) у додатках 1–3 до Порядку слова «ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали – для фізичних осіб» замінити словами «реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), прізвище, ініціали – для фізичних осіб».

2. Внести до Порядку проведення органами державної служби зайнятості – виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків в процесі провадження судом справи про банкрутство, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 16 липня 2004 року № 292, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 974/9573 (далі – Порядок), такі зміни:

1) абзац четвертий пункту 4 після слова «укладанням,» доповнити словами та цифрами «до дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

2) у пункті 5:

в абзаці першому слова «робочих органів» виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Достовірною інформацією для виявлення платників страхових внесків, відносно яких порушено справу про банкрутство, є оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство, оприлюднені на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, та відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про внесення державним реєстратором запису про порушення справи про банкрутство платника страхових внесків.»;

3) у пункті 6:

слова «опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення справи про банкрутство» замінити словами «офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство»;

після слів «та доданих» доповнити словами «до них»;

4) у пункті 9 після слів «затвердженні судом» доповнити словами та цифрами «до дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

5) у пункті 10:

абзац перший після слів «за наявності» доповнити словами «одного з таких документів»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«затвердження господарським судом до дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» мирової угоди, умовами якої передбачено списання страхових внесків;»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«відомостей з Єдиного державного реєстру про внесення державним реєстратором запису про припинення діяльності платника страхових внесків – банкрута.»;

6) у пункті 11:

слово «моменту» замінити словом «дня»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Якщо розмір списаної заборгованості зі сплати страхових внесків перевищує 50 тисяч гривень, то інформація щодо прийняття рішення про її списання доводиться до відома правління Фонду.»;

7) у додатках 1, 2 до Порядку слова «робочими органами виконавчої дирекції» замінити словами «виконавчою дирекцією».

3. Внести до Порядку проведення списання заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, яка залишилася непогашеною у зв'язку із відмовою у її стягненні за рішенням суду, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 18 липня 2007 року № 452, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2007 року за № 918/14185, такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 1 після слів «не настав» доповнити словами «(далі – заборгованість зі сплати страхових внесків)»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Рішення про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків, розмір якої не перевищує 5 тисяч гривень (з урахуванням пені та штрафів), приймається директором центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості (далі – регіональні центри зайнятості).

Якщо розмір заборгованості (з урахуванням пені та штрафів) становить від 5 до 50 тисяч гривень, то її списання як безнадійної потребує погодження з Головою Державної служби зайнятості (Центральним апаратом), а якщо розмір такої заборгованості перевищує 50 тисяч гривень, то рішення щодо її списання оформлюється наказом Державної служби зайнятості (Центрального апарату) з подальшим інформуванням про це правління Фонду.

Прийняття рішення про списання здійснюється на підставі висновку постійно діючої комісії регіонального центру зайнятості, до якої в обов'язковому порядку залучаються працівники фінансового, юридичного відділів та відділу по роботі з роботодавцями.

Якщо рішення про списання заборгованості приймається за погодженням з Головою Державної служби зайнятості (Центрального апарату), то висновок постійно діючої комісії регіонального центру зайнятості разом із документами, необхідними для розгляду питання щодо списання, надсилається до Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

Рішення про списання безнадійної заборгованості оформляється наказом директора центру зайнятості, на обліку у якого перебуває платник страхових внесків (боржник).

Строк прийняття рішення про списання безнадійної заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття директором регіонального центру зайнятості не може перевищувати 30 календарних днів з моменту подання документів, що підтверджують наявність ознак безнадійної заборгованості.».

4. Внести до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 25 лютого 2015 року № 55, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2015 року за № 435/26880, такі зміни:

1) у пункті 2:

абзац другий після слів «позовної давності» доповнити словами «строк подання до господарського суду письмової заяви з вимогами до боржника, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство»;

абзац дев’ятий після слів «або недієздатними» доповнити словами «за відсутності правонаступників»;

абзац десятий після цифри «6» доповнити цифрою « , 7»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Для розгляду питання щодо наявності підстав для списання безнадійної дебіторської заборгованості наказом керівника установи державної служби зайнятості – Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату), директора Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласного, Київського чи Севастопольського міського центру зайнятості (далі – регіональні центри зайнятості), районного, міського, районного у місті та міськрайонного центру зайнятості (далі – базові центри зайнятості), керівниками навчальних закладів державної служби зайнятості, центрів професійної орієнтації населення, інших підприємств, установ, організацій, що входять до складу державної служби зайнятості (далі – підпорядковані юридичні особи), створюється постійно діюча комісія.»;

3) абзаци перший та третій пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості до 5 тисяч гривень, що обліковується на балансі базового центру зайнятості, підпорядкованих юридичних осіб приймається директором такого центру зайнятості, керівником підпорядкованої юридичної особи на підставі висновку постійно діючої комісії та після погодження такого списання з директором регіонального центру зайнятості, якому він підпорядковується. Якщо така заборгованість обліковується на балансі регіонального центру зайнятості або юридичної особи, підпорядкованої безпосередньо Державній службі зайнятості (Центральному апарату), то рішення про її списання приймається його директором (керівником) на підставі висновку постійно діючої комісії.».

«Питання щодо погодження списання безнадійної дебіторської заборгованості, розмір якої перевищує 5 тисяч гривень, розглядається посадовою особою вищестоящого органу – Головою Державної служби зайнятості (Центрального апарату) чи директором регіонального центру зайнятості – протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення відповідного органу про таке списання.».

Заступник начальника
Юридичного управління
Державної служби зайнятості
(Центрального апарату)
І. Савицькавгору