Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
31.08.2012 N 362
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2012 р.
за N 1633/21945

Про затвердження Змін до Інструкції
про міжбанківський переказ коштів в Україні
в національній валюті

Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення
нормативно-правових актів Національного банку України
у відповідність до вимог Закону України від 23 лютого 2012 року
N 4452-VI ( 4452-17 ) "Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб" Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ
коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 16.08.2006 N 320
( z1035-06 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
06.09.2006 за N 1035/12909 (зі змінами), що додаються.
2. Генеральному департаменту інформаційних технологій та
платіжних систем (Синявська Н.Б.) після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до
відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для використання в роботі.
3. Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом України від 23 лютого 2012 року N 4452-VI ( 4452-17 ) "Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня її
офіційного опублікування.
В.о. Голови І.В.Соркін
ПОГОДЖЕНО:
Директор-розпорядник
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб О.І.Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
31.08.2012 N 362
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2012 р.
за N 1633/21945

ЗМІНИ
до Інструкції про міжбанківський переказ
коштів в Україні в національній валюті
( z1035-06 )

1. У розділі II:
1.1. У пункті 3 глави 2: перше речення доповнити словами "в порядку, установленому
законодавством України"; друге речення виключити.
1.2. У пункті 2 глави 3 слова "засобами системи ЕП" замінити
словами "засобами системи електронної пошти Національного банку
(далі - система ЕП)".
2. У розділі III:
2.1. У першому реченні пункту 3 глави 2 слова "засобами
системи ЕП з використанням засобів захисту інформації
Національного банку" замінити словами "в порядку, установленому
законодавством України".
2.2. У главі 3: пункт 7 викласти в такій редакції: "7. Під час тимчасової адміністрації в банку-кореспонденті
підлягають виконанню платіжні вимоги на примусове списання коштів
банку-кореспондента з його кореспондентського рахунку, що
пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань
банку-кореспондента, передбачених частиною шостою статті 36 Закону
України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
( 4452-17 ). Банк виконує платіжні вимоги на примусове списання коштів
банку-кореспондента за його кореспондентським рахунком у порядку,
визначеному пунктом 5 цієї глави, у межах: суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб (у разі забезпечення виконання зобов'язань
банку-кореспондента щодо виплати коштів за вкладами вкладників за
договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського
рахунку вкладників); фінансових можливостей банку-кореспондента відповідно до
законодавства України (у разі забезпечення виконання зобов'язань
банку-кореспондента щодо виплати заробітної плати, авторської
винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю
працівників банку-кореспондента, та витрат, пов'язаних із
забезпеченням операційної діяльності банку-кореспондента)"; у пункті 9 слова "введення мораторію" замінити словами
"запровадження тимчасової адміністрації в банку-кореспонденті"; пункт 10 викласти в такій редакції: "10. Під час тимчасової адміністрації в банку-кореспонденті
підлягають виконанню документи про арешт коштів
банку-кореспондента за його кореспондентським рахунком, що
пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань
банку-кореспондента, передбачених частиною шостою статті 36 Закону
України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
( 4452-17 ). Банк виконує документи про арешт коштів банку-кореспондента в
порядку, визначеному пунктом 8 цієї глави, у межах: суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб (у разі забезпечення виконання зобов'язань
банку-кореспондента щодо виплати коштів за вкладами вкладників за
договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського
рахунку вкладників); фінансових можливостей банку-кореспондента відповідно до
законодавства України (у разі забезпечення виконання зобов'язань
банку-кореспондента щодо виплати заробітної плати, авторської
винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю
працівників банку-кореспондента, та витрат, пов'язаних із
забезпеченням операційної діяльності банку-кореспондента). Усі інші документи про арешт коштів банку-кореспондента, які
надійшли під час тимчасової адміністрації, банк приймає і
обліковує на відповідному позабалансовому рахунку без виконання та
повідомляє орган, який прийняв (надіслав) документ про арешт
коштів, про запровадження тимчасової адміністрації в
банку-кореспонденті. Банк списує документи про арешт коштів банку-кореспондента,
які надійшли до запровадження тимчасової адміністрації та/або під
час тимчасової адміністрації, з відповідного позабалансового
рахунку в разі отримання документів про зняття арешту з коштів
банку-кореспондента. Банк у разі припинення тимчасової адміністрації в
банку-кореспонденті у зв'язку з виконанням інвестором відповідно
до умов договору купівлі-продажу акцій (паїв) заходів щодо
приведення діяльності банку-кореспондента у відповідність до вимог
законодавства України виконує документи про арешт коштів
банку-кореспондента на початку наступного операційного дня за днем
припинення тимчасової адміністрації в порядку, визначеному пунктом
8 цієї глави. Банк у разі запровадження процедури ліквідації
банку-кореспондента повертає без виконання документи про арешт
коштів банку-кореспондента, які були прийняті банком, та списує їх
з відповідного позабалансового рахунку".
3. У розділі VI:
3.1. У главі 1: пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту: "ЦРП виконує квитування не підтвердженого банком файла В
(у якому розміщується міжбанківський електронний розрахунковий
документ на стягнення) відповідно до пункту 8 цієї глави"; пункт 11 викласти в такій редакції: "11. Під час тимчасової адміністрації в банку підлягають
виконанню платіжні вимоги на примусове списання коштів банку з
його кореспондентського рахунку, що пов'язані із забезпеченням
виконання зобов'язань банку, передбачених частиною шостою статті
36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
( 4452-17 ) . Територіальне управління виконує платіжні вимоги на примусове
списання коштів банку за його кореспондентським рахунком у
порядку, визначеному пунктами 1-7, 9 цієї глави, у межах: суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб (у разі забезпечення виконання зобов'язань
банку щодо виплати коштів за вкладами вкладників за договорами,
строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку
вкладників); фінансових можливостей банку відповідно до законодавства
України (у разі забезпечення виконання зобов'язань банку щодо
виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування
шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників банку, та витрат,
пов'язаних із забезпеченням операційної діяльності банку). ЦРП виконує квитування не підтвердженого банком файла В
(у якому розміщується міжбанківський електронний розрахунковий
документ на списання) відповідно до пункту 8 цієї глави".
3.2. У главі 2: у пункті 9: у підпункті "а" слово "позабалансового" замінити словом
"позабалансовому"; у тексті пункту слова "введення мораторію" замінити словами
"запровадження тимчасової адміністрації в банку"; пункт 10 викласти в такій редакції: "10. Під час тимчасової адміністрації в банку підлягають
виконанню документи про арешт коштів банку за його
кореспондентським рахунком, що пов'язані із забезпеченням
виконання зобов'язань банку, передбачених частиною шостою статті
36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
( 4452-17 ). Територіальне управління виконує документи про арешт коштів
банку в порядку, визначеному пунктами 1-4, 6-8 цієї глави, у
межах: суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб (у разі забезпечення виконання зобов'язань
банку щодо виплати коштів за вкладами вкладників за договорами,
строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку
вкладників); фінансових можливостей банку відповідно до законодавства
України (у разі забезпечення виконання зобов'язань банку щодо
виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування
шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників банку, та витрат,
пов'язаних із забезпеченням операційної діяльності банку). Усі інші документи про арешт коштів банку, які надійшли під
час тимчасової адміністрації, територіальне управління приймає і
обліковує на відповідному позабалансовому рахунку без установлення
ліміту технічного рахунку банку та повідомляє орган, який прийняв
(надіслав) документ про арешт коштів, про запровадження тимчасової
адміністрації в банку. Територіальне управління списує документи про арешт коштів
банку, які надійшли до запровадження тимчасової адміністрації
та/або під час тимчасової адміністрації, з відповідного
позабалансового рахунку в разі отримання документів про зняття
арешту з коштів банку. Територіальне управління в разі припинення тимчасової
адміністрації в банку у зв'язку із виконанням інвестором
відповідно до умов договору купівлі-продажу акцій (паїв) заходів
щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог
законодавства України виконує документи про арешт коштів банку на
початку наступного операційного дня за днем припинення тимчасової
адміністрації в порядку, визначеному пунктами 2-4, 6-8 цієї глави. Територіальне управління в разі запровадження процедури
ліквідації банку повертає без виконання документи про арешт коштів
банку, які були прийняті територіальним управлінням, та списує їх
з відповідного позабалансового рахунку"; пункти 11 та 12 виключити.
3.3. У главі 4: пункти 1 та 2 після слів "списання в безспірному порядку
заборгованості" доповнити словами "банку перед Національним
банком, основаної на здійсненому рефінансуванні"; абзац другий пункту 3 після слів "для списання в безспірному
порядку" доповнити словами "заборгованості банку перед
Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні"; абзац перший пункту 6 після слів "для погашення
заборгованості" доповнити словами "банку перед Національним
банком, основаної на здійсненому рефінансуванні"; доповнити главу після пункту 6 новим пунктом такого змісту: "7. Територіальне управління здійснює списання в безспірному
порядку коштів з кореспондентського рахунку банку на користь Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на підставі вимоги Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб. Вимога Фонду гарантування вкладів фізичних осіб має містити
таку інформацію: номер та дату складання (число, місяць, рік); код платника, найменування платника, номер рахунку платника; найменування та код банку платника; код отримувача, найменування отримувача, номер рахунку
отримувача; найменування та код банку отримувача; суму цифрами та словами; призначення платежу. Вимога Фонду гарантування вкладів фізичних осіб має бути
засвідчена підписом відповідальної особи (відповідальних осіб)
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та відбитком печатки,
заявленим у картці із зразками підписів та відбитка печатки, що
зберігається в територіальному управлінні, яке обслуговує Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подає вимогу до
територіального управління, що його обслуговує, для перевірки
реквізитів отримувача. Територіальне управління, яке обслуговує Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб, засвідчує вимогу Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб підписом відповідального виконавця та відбитком
штампа і в разі відкриття кореспондентського рахунку банку в
іншому територіальному управлінні, надсилає електронну копію
вимоги цьому територіальному управлінню для виконання. Територіальне управління, в якому відкрито кореспондентський
рахунок банку, здійснює списання в безспірному порядку коштів з
кореспондентського рахунку банку за вимогою Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб та зарахування їх на рахунок Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб у кінці третього дня
(ураховуючи день її надходження) у порядку, визначеному пунктами
3-7, 9 глави 1 цього розділу. Територіальне управління, в якому відкрито кореспондентський
рахунок банку, здійснює списання в безспірному порядку коштів з
кореспондентського рахунку банку засобами СЕП за меморіальним
ордером, сформованим на підставі вимоги Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб. Територіальне управління, в якому відкрито кореспондентський
рахунок банку, зобов'язане повідомити Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб про виконання (часткове виконання) або про
відсутність можливості виконати його вимогу". У зв'язку з цим пункт 7 уважати пунктом 8.
4. У додатку 1 до Інструкції:
4.1. У пункті 2: абзац четвертий підпункту 2.1 викласти в такій редакції: "здійснювати, керуючись статтею 73 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), списання в безспірному
порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Замовника"; абзац четвертий підпункту 2.3 доповнити словами "та вимоги
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".
4.2. Підпункт 3.3 пункту 3 викласти в такій редакції: "3.3. Виконавець здійснює списання в безспірному порядку
заборгованості згідно зі статтею 73 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та договірне списання коштів
з кореспондентського рахунку Замовника за меморіальним ордером. У
реквізиті "Призначення платежу" меморіального ордера Виконавець,
зокрема, зазначає номер і дату договору, за яким має здійснюватися
списання в безспірному порядку заборгованості банку перед
Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні /
договірне списання, або номер і дату складання вимоги Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, а також текст, що наведений у
реквізиті "Призначення платежу" цієї вимоги".
Директор Генерального
департаменту
інформаційних технологій
та платіжних систем Н.Б.Синявська


Публікації документа