Документ z1632-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

01.12.2015  № 2002


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2015 р.
за № 1632/28077

Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049, такі зміни:

1) розділ IІ викласти в такій редакції:

«ІІ. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

місячні;

нерегулярні.

2. Місячні Дані складаються з:

2.1. Довідки про торговця цінними паперами (додаток 1 до цього Положення).

2.2. Довідки про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця (додаток 2 до цього Положення).

2.3. Довідки про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця (крім цінних паперів власних випусків) (додаток 3 до цього Положення).

2.4. Довідки про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного місяця (додаток 4 до цього Положення).

2.5. Довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків) (додаток 5 до цього Положення).

2.6. Довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 6 до цього Положення).

2.7. Довідки про вихідні дані для розрахунку показника мінімального розміру регулятивного капіталу (крім банків) (додаток 7 до цього Положення).

2.8. Довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків) (додаток 8 до цього Положення).

2.9. Довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику (крім банків) (додаток 9 до цього Положення).

2.10. Довідки про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків) (додаток 10 до цього Положення).

3. Крім документів, визначених пунктом 2 цього розділу, до складу Даних за місяць грудень входить довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік (додаток 11 до цього Положення).

4. До складу даних за березень, червень, вересень входить проміжна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

5. До складу даних за лютий місяць входить річна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

6. Нерегулярні Дані складаються з довідки про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку (додаток 12 до цього Положення).»;

2) пункт 1 розділу IІІ викласти в такій редакції:

«1. Торговець цінними паперами подає Дані до центрального апарату Комісії у строки:

місячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;

нерегулярні - протягом трьох робочих днів після дати виникнення нерегулярних даних.»;

3) розділ IV викласти в такій редакції:

«IV. Порядок підготовки та подання інформації щодо дотримання показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативів торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій

1. Дані довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків) (додаток 5 до цього Положення) розраховуються відповідно до вимог нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта.

2. Формування довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків) (додаток 5 до цього Положення), довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 6 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку показника мінімального розміру регулятивного капіталу (крім банків) (додаток 7 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків) (додаток 8 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику (крім банків) (додаток 9 до цього Положення) здійснюється на кожний робочий день.

Формування довідки про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків) (додаток 10 до цього Положення) здійснюється торговцем цінними паперами, що поєднує діяльність з депозитарною діяльністю депозитарної установи, станом на кінець останнього дня кожного місяця.

3. Дані довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 6 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку показника мінімального розміру регулятивного капіталу (крім банків) (додаток 7 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків) (додаток 8 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику (крім банків) (додаток 9 до цього Положення), довідки про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків) (додаток 10 до цього Положення) розраховуються торговцями цінними паперами (крім банків) відповідно до вимог нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку.

4. Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами вимог цього Положення здійснює Комісія.»;

4) розділ V виключити;

5) рядок 4 додатка 4 до Положення викласти в такій редакції:

«Звітний місяць»;

6) додатки 1-3, 6-12 до Положення викласти в новій редакції, що додаються.

2. Адміністративні дані торговця цінними паперами за 2015 рік подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) за формою, у складі, у терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання таких даних.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному виданні Комісії.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниІ.Б. ЧеркаськийДодаток 1
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2.1 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про торговця цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами

Організаційно-правова форма-1

Область-2

Район

Поштовий індекс

Населений пункт

Вулиця, будинок

Кімната, квартира

Контактний телефон

Електронна адреса

Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет, на якій/якому оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком

Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)

Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами

МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) (у разі наявності)

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) (у разі наявності)

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) (у разі наявності)

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) (у разі наявності)

Реєстраційний номер / номер запису в Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Дата включення в Державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми)

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: серія та номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата складання аудиторського висновку

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.Додаток 2
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2.2 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця-1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид договору-2

Дата укладання договору / надання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування

Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності)

Номер договору/разового замовлення

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами-3

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами-4

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)-5

Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами-6

Вид діяльності торговця цінними паперами-5

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором-7

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Дата видачі векселя

Дата погашення векселя

Вид ринку-8

Вид ринку за характером проведення операції-9

Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) - "1"; на організованому ринку - "2"

Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту (у разі наявності)

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти-10

Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів-11

Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-3

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір-6

Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.)

Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір
на виконання-3

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)-5

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, -нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)

Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-6

Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн)-12

Вид валюти-10

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна

Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

__________
-1 За всіма укладеними видами основних договорів окремо.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 30 «Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до Довідника 12 «Види професійної діяльності на фондовому ринку» Системи довідників та класифікаторів.
-5 Заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами» Система довідників та класифікаторів.
-6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-7 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-8 Заповнюється відповідно до Довідника 8 « Види ринку» Системи довідників та класифікаторів.
-9 Заповнюється відповідно до Довідника 9 « Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.
-10 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
-11 Заповнюється відповідно до Довідника 16 «Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.
-12 У разі якщо вид валюти за договором - іноземна валюта, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.Додаток 3
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2.3 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, станом на останній день місяця (крім цінних паперів власних випусків)-1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку сформована довідка

Звітний місяць

Звітний рік

Вид фінансового інструменту-2

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту-3

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-4

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

Примітки

__________
-1 Зазначається щодо кожного фінансового інструменту окремо.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Система довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Система довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Система довідників та класифікаторів.Додаток 6
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2.6 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про пруденційні нормативи торговця цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Мінімальний розмір регулятивного капіталу-1 (грн)

Норматив адекватності регулятивного капіталу-2, %

Норматив адекватності капіталу першого рівня-2, %

Коефіцієнт фінансового левериджу-2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності-2

Примітки

__________
-1 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.
-2 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.Додаток 7
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2.7 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку показника мінімального розміру регулятивного капіталу

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір регулятивного капіталу (грн)

Розмір капіталу I рівня (грн)

Розмір капіталу II рівня (грн)

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал (грн)

Резервний капітал (грн)

Додатковий капітал (грн)

Нерозподілений прибуток на початок звітного року (грн)

Прибуток поточного року, підтверджений аудиторським висновком (звітом) (грн)

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість (грн)

Довгострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (грн)

Довгострокова дебіторська заборгованість, яку було пролонговано та термін сплати якої не настав (грн)

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав (грн)

Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн)

Капітальні вкладення у нематеріальні активи (грн)

Непокритий збиток на початок звітного року (грн)

Збитки поточного року (грн)

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств), у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення (грн)

Фінансові інвестиції у фінансові установи у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (грн)

Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій (грн)

Гудвіл (грн)

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами (грн)

Відстрочені податкові активи (грн)

Витрати майбутніх періодів (грн)

Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн)

Капітал у дооцінках (грн)

Примітки

__________
Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.Додаток 8
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2.8 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Сума активів, зважених за ступенем ризику (грн)

Розмір фінансових зобов’язань (грн)

Розмір власного капіталу (грн)

Вартість високоліквідних активів (грн)

Готівкові кошти (грн)

Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію (грн)

Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, обіг цінних паперів яких зупинено або щодо яких встановлено обмеження операцій у системі депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом (грн)

Поточні зобов’язання (грн)

Примітки

__________
Примітка.


Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.


Додаток 9
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2.9 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Сума активів, зважених за ступенем ризику (грн)

Вартість активів І групи зі ступенем ризику 0 відсотків (К1 = 0)

Готівкові кошти (грн)

Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та доходи, нараховані за ними (грн)

Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними (в тому числі цінні папери, емітовані (випущені) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) (грн)

Вартість активів IІ групи зі ступенем ризику 20 відсотків (К2 = 0,2)

Депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та доходи, нараховані за ними (грн)

Цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів (грн)

Цінні папери іноземних емітентів, що перебувають в основному лістингу іноземної фондової біржі, яка є членом Світової федерації бірж (грн)

Вартість активів IIІ групи зі ступенем ризику 50 відсотків (К3 = 0,5)

Цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів (грн)

Заставні (грн)

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (грн)

Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж (грн)

Вартість активів IV групи зі ступенем ризику 100 відсотків (К4 = 1)

Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію (грн)

Цінні папери емітентів, рішення про зупинення торгівлі на будь-якій фондовій біржі якими прийнято Комісією (грн)

Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж (грн)

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами (грн)

Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн)

Незавершені капітальні інвестиції (грн)

Довгострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (грн)

Довгострокова дебіторська заборгованість, яку було пролонговано та термін сплати якої не настав (грн)

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав (грн)

Витрати майбутніх періодів (грн)

Активи, які не увійшли до інших груп активів (грн)

Вартість активів V групи зі ступенем ризику 150 відсотків (К5 = 1,5)

Цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, обіг цінних паперів яких зупинено або щодо яких встановлено обмеження операцій у системі депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом (грн)

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість (грн)

Примітки


Додаток 10
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2.10 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків)-1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Розмір регулятивного капіталу-2, грн

Величина нетто-доходу за 1-й рік-2, грн

Величина нетто-доходу за 2-й рік-2, грн

Величина нетто-доходу за 3-й рік-2, грн

Середнє значення позитивного нетто-доходу-2, грн

Величина операційного ризику-3

Коефіцієнт покриття операційного ризику-3

Примітки

__________
-1 Розраховується у разі поєднання діяльності торговця цінними паперами з депозитарною діяльністю депозитарної установи.
-2 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.
-3 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.Додаток 11
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу II)

ДОВІДКА
про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік-1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид валюти-2

Вид фінансового інструменту-3

Місце укладання договорів-4

Місце виконання договорів-4

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)-5

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)-6

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)-5

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)-6

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)-5

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)-6

Загальна кількість (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (шт.)

Загальна сума (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (грн)-5

Загальна кількість (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (шт.)

Загальна сума (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (грн)-6

Примітки

__________
-1 Зазначається за основними договорами щодо кожного виду валюти, виду фінансового інструменту, організованим / неорганізованим ринком окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання, суми договорів купівлі-продажу та суми договорів на придбання.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до Довідника 16 «Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.
-5 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.
-6 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.Додаток 12
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 6 розділу II)

ДОВІДКА
про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку-1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид договору-2

Дата укладання договору / частини операції за договором РЕПО

Дата виконання договору / частини операції за договором РЕПО

Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності, тощо не заповнюються)

Номер договору

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО

Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання-2, 3

Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3

Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3

Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3

Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3

Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3

Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3

Вид діяльності торговця цінними паперами-4

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами-5

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами-6

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт / контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт / контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)-7

Код за ЄДРПОУ клієнта / контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами - нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт / контрагент торговця цінними паперами

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами

Прізвище фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами

Ім'я фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами

По батькові фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

Країна реєстрації клієнта / контрагента торговця цінними паперами

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором-9

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Дата видачі векселя

Дата погашення векселя

Форма розрахунку за вексель: "1" - готівкова, "2" - безготівкова

Вид передачі простого векселя: "1" - бланковий індосамент, "2" - іменний

Вид ринку-10

Вид ринку за характером проведення операції-11

Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту-12

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи

Найменування депозитарної установи

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір-8

Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір
на виконання-5

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)-7

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)

Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-8

Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)

Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)

Сума укладеного договору (грн)-13

Вид валюти при укладанні договору-12

Сума виконаного договору (грн)-14

Вид валюти при виконанні договору-12

Сума комісійної винагороди (грн)-14

Комісійна винагорода (вид валюти)-12

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна

Вид події за договором: "1" - зарахування, "2" - списання

Дата зарахування/списання цінних паперів

Дата зарахування/списання грошових коштів

Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" - так, "2" - ні

Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

__________
-1 Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов’язані з договором, про який розкривається інформація.
-4 Заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.
-5 Заповнюється відповідно до Довідника 30 «Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.
-6 Заповнюється відповідно до Довідника 12 «Види професійної діяльності на фондовому ринку» Системи довідників та класифікаторів.
-7 Заповнюється відповідно до Довідника13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.
-8 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
-9 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-10 Заповнюється відповідно до Довідника 8 « Види ринку» Системи довідників та класифікаторів.
-11 Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.
-12 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
-13 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.
-14 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні.вгору