Документ z1626-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.01.2016. Подивитися в історії? )

Укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку, а також реєстрація права власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі мають бути завершені не пізніше двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, Фонд як тимчасовий адміністратор, який набув всіх повноважень органів управління банку, або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом повноважень органів управління неплатоспроможного банку) протягом двох календарних днів припиняє повноваження діючих членів правління та ради банку відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та призначає за поданням Міністерства фінансів України нових членів правління та ради банку, а саме приймає рішення про:

припинення повноважень голови та членів правління та одночасне обрання нових голови та членів правління;

дострокове припинення повноважень членів ради банку та одночасне обрання нових членів із встановленням їх кількісного складу. З припиненням повноважень члена ради банку одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним;

затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ради банку.»;

в абзаці дев'ятому пункту 3.8:

перше речення після слів «окремих операцій» доповнити словами «та доступу до баз даних»;

друге речення після слова «формі» доповнити словами «доступу до баз даних та».

5. У розділі V:

1) у главі 1:

пункти 1.2-1.4 викласти в такій редакції:

«1.2. Виконавча дирекція Фонду може делегувати всі або частину своїх повноважень як ліквідатора уповноваженій(им) особі(ам) Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації неплатоспроможного банку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, крім випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.

У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонду Фонд чітко визначає межі повноважень кожної з таких осіб. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі Фонду.

1.3. Копія рішення про початок процедури ліквідації банку, завірена підписом директора-розпорядника Фонду та відбитком гербової печатки Фонду, передається до неплатоспроможного банку, який підлягає ліквідації, та реєструється банком відповідно до законодавства України.

1.4. Ліквідація банку має бути завершена не пізніше двох років з дня початку процедури ліквідації банку. Фонд має право прийняти рішення про продовження ліквідації банку на строк до двох років з можливістю повторного продовження на строк до одного року.»;

пункти 1.5, 1.6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.7-1.13 вважати відповідно пунктами 1.5-1.11;

у пункті 1.6 слова «призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та» виключити;

пункт 1.8 викласти в такій редакції:

«1.8. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй повноважень розміщує оголошення, що містить відомості про ліквідацію неплатоспроможного банку, не пізніше наступного робочого дня за днем, наступним після прийняття Фондом рішення про початок процедури ліквідації банку, в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів, а також на веб-сайті неплатоспроможного банку (за наявності).»;

у пункті 1.9:

в абзаці першому слова «та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку» виключити;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим;

пункт 1.10 викласти в такій редакції:

«1.10. Протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до такого банку. У разі призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, якій делеговано Фондом повноваження щодо складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, кредитори заявляють про свої вимоги до банку такій уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку. Вимоги вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами, що підлягають відшкодуванню, не заявляються.»;

2) у главі 2:

заголовок викласти в такій редакції:

«2. Наслідки початку процедури ліквідації банку»;

пункти 2.1, 2.2 викласти в такій редакції:

«2.1. Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду на ліквідацію банку, що діє (діють) від імені Фонду у разі делегування їй (їм) повноважень, виконує(ють) функції з ліквідації неплатоспроможного банку відповідно до Закону та цього Положення.

2.2. Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду на ліквідацію банку приступає (приступають) до виконання своїх обов'язків у день прийняття Фондом рішення про початок процедури ліквідації банку.»;

у пункті 2.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.3. З дня початку процедури ліквідації банку:»;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;

доповнити після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

«забороняється здійснювати зарахування зустрічних вимог, у тому числі однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), прощення боргу, поєднання боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, на вимогу однієї із сторін.

Ці обмеження не поширюються на зобов’язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень, прямо передбачених законом, у разі, якщо боржник банку одночасно є кредитором цього банку і грошові кошти спрямовуються на погашення зобов’язань за кредитом цього боржника перед цим банком за кредитними договорами та/або за емітованими цим боржником борговими цінними паперами, виключно з урахуванням того, що:

за кредитним договором не було здійснено заміни застави, а саме не відбувалося зміни будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на отримання коштів боржника, які розміщені на відповідних рахунках у неплатоспроможному банку, протягом одного року, що передує даті початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

кошти перебували на поточних та/або депозитних рахунках такого боржника на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та договірне списання з цих рахунків передбачено умовами договорів, укладених між боржником і банком.

Зазначені операції у будь-якому разі заборонені за договорами, укладеними з пов’язаними з банком особами.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий, десятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п’ятнадцятим;

пункт 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій(им) особі(ам) Фонду на ліквідацію банку з дня початку процедури ліквідації банку здійснює такі повноваження:

виконує повноваження органів управління банку;

приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу та виконує функції з управління та продає майно банку;

видає накази та розпорядження, дає доручення, обов'язкові до виконання працівниками банку;

здійснює грошові операції (отримання коштів у рахунок погашення заборгованості боржниками неплатоспроможного банку, приймання оплати за продане майно, оплата послуг радників, аудиторів, юристів, оцінювачів тощо, залучених уповноваженою особою Фонду) та операції з готівкою (виплата вихідної допомоги звільненим працівникам неплатоспроможного банку, витрати на відрядження тощо) з метою забезпечення процедури ліквідації банку;

складає протягом одного робочого дня з дня свого призначення перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом процедури ліквідації неплатоспроможного банку може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно зменшення (збільшення) належних їм сум відшкодування у межах гарантованої суми, зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати, зміну особи вкладника та інформацію зі зміненими реквізитами вкладників;

складає реєстр акцептованих вимог кредиторів (вносить зміни до нього) та здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів;

вживає у встановленому законодавством порядку заходів щодо повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед таким банком (у тому числі визнання договорів нікчемними) та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна, що перебуває у третіх осіб;

звільняє чи переводить на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядає їх службові обов'язки, змінює розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

передає у встановленому порядку на зберігання документи банку, які підлягають обов'язковому зберіганню;

заявляє від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;

звертається до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку;

залучає до роботи в процесі здійснення процедури ліквідації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат неплатоспроможного банку на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду (такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством);

призначає проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку у межах кошторису витрат на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

вчиняє дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду;

здійснює відчуження активів та/або зобов'язань неплатоспроможного банку у разі, якщо це було передбачено планом врегулювання, або у випадках, передбачених Законом.»;

у пункті 2.7 слова «Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку» замінити словами «Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень)»;

абзац перший пункту 2.8 після слів «на ліквідацію банку» доповнити словами «(у разі делегування їй Фондом повноважень ліквідатора)»;

пункт 2.9 викласти в такій редакції:

«2.9. Фонд (або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) зобов’язаний (зобов’язана):

вжити заходів для забезпечення збереження майна (активів) та документації банку, а саме:

повідомити керівника управління (відділу) Державної служби охорони при МВС України або суб'єкта господарювання, з яким укладено договір щодо охорони банку, про початок здійснення Фондом процедури ліквідації банку та делегування уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку повноважень органів управління банку (у разі делегування), а також передати копію рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури ліквідації банку;

надіслати повідомлення банкам-кореспондентам (резидентам і нерезидентам) про початок процедури ліквідації;

позбавити (у разі потреби) повноважень осіб, які забезпечують ведення окремих напрямів роботи банку;

організувати блокування всіх засобів зв'язку з банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному переказу коштів;

ужити інших заходів, потрібних для забезпечення схоронності майна (активів) і документації банку.»;

у пункті 2.10 слова «Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку» замінити словами «Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень)»;

пункт 2.13 після слів «пов'язаних осіб» доповнити словами «, крім випадків, встановлених Законом»;

3) пункт 4.14 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«З метою забезпечення достовірності переліку майна банку, що входить до його ліквідаційної маси, Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) може вносити зміни до ліквідаційної маси. Такі зміни затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.».

6. У додатках 4, 5 до Положення виноску викласти в такій редакції:

«* Заповнюється при формуванні кошторису витрат на здійснення тимчасової адміністрації. При здійсненні процедури ліквідації заповнюється лише в частині судового збору.».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєвавгору