Document z1626-15, valid, current version — Adoption on November 30, 2015
( Last event — Entry into force, gone January 16, 2016. Take a look at the history? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

30.11.2015  № 212


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2015 р.
за № 1626/28071

Щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини п’ятої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та на виконання вимог пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду арантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1364/21676, що додаються.

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
30.11.2015  № 212


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2015 р.
за № 1626/28071

ЗМІНИ
до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. У пункті 2.1 глави 2 розділу І:

в абзаці шостому слово «(паїв)» виключити;

абзац чотирнадцятий після слів «банку інвестору» доповнити словами «(об'єднанню інвесторів)»;

абзаци тридцять п’ятий, тридцять шостий після слова «Законом» доповнити словами «та/або делегованих Фондом».

2. У розділі ІІ:

1) у главі 3:

пункти 3.3-3.5 викласти в такій редакції:

«3.3. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

3.4. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду (кілька уповноважених осіб Фонду) на тимчасову адміністрацію, якій Фонд делегує всі або частину своїх повноважень тимчасового адміністратора.

У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонду на тимчасову адміністрацію Фонд зазначає обсяг повноважень кожної з них.

Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію.

3.5. Рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку має містити:

назву документа, місце та дату його видачі;

дату, номер, назву документа НБУ, яким прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, код неплатоспроможного банку, в якому розпочато здійснення тимчасової адміністрації;

прізвище, ім’я, по батькові, посаду працівника(ів) Фонду, якому(им) Фондом делеговано здійснення всіх або частини повноважень тимчасового адміністратора (із зазначенням повноважень кожного з них);

строк, на який запроваджено тимчасову адміністрацію.»;

у пункті 3.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.6. З дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку:»;

у першому реченні абзацу третього слова «та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію» замінити словами «та уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку (у разі делегування);»;

у пункті 3.7 слова «про призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію» замінити словами «виконавчої дирекції Фонду про початок процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації»;

у пункті 3.8:

слова «про здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду» замінити словами «виконавчої дирекції Фонду про початок процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації»;

слова «уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію» замінити словами «Фондом або уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку (у разі делегування)»;

у пункті 3.9:

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:

«У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд розміщує інформацію про запровадження тимчасової адміністрації та спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначений рішенням Кабінету Міністрів України, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

в абзаці п’ятому слова «Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію» замінити словами «Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень,»;

пункт 3.10 виключити.

У зв’язку з цим пункт 3.11 вважати пунктом 3.10;

2) у главі 4:

абзац перший пункту 4.1 викласти у такій редакції:

«4.1. Тимчасову адміністрацію неплатоспроможного банку або ліквідацію банку здійснює Фонд як тимчасовий адміністратор або ліквідатор, у тому числі через призначену(і) виконавчою дирекцією Фонду уповноважену(і) особу(и) Фонду у разі делегування їй (їм) всіх або частини повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора.»;

у пункті 4.2:

в абзаці третьому слова «є обвинуваченим за кримінальною справою» замінити словами «якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«має прострочені зобов’язання перед будь-яким банком;»;

абзац перший пункту 4.6 викласти в такій редакції:

«4.6. Рішення виконавчої дирекції Фонду про відкликання повноважень однієї уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію і делегування повноважень іншій уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію приймаються обов’язково, крім випадків виконання всіх повноважень тимчасового адміністратора безпосередньо Фондом, у разі:»;

пункт 4.7 викласти в такій редакції:

«4.7. На період неможливості виконання своїх обов’язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію за станом здоров’я, а також на час перебування у відпустці або у відрядженні виконавча дирекція Фонду може делегувати ці повноваження іншій уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію. Такій уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію делегуються повноваження в порядку, встановленому для делегування повноважень уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію. Делеговані повноваження такій уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію припиняються в день виходу на роботу уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.»;

абзаци перший, другий пункту 4.8 викласти в такій редакції:

«4.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію, якій делеговано Фондом повноваження рішенням виконавчої дирекції Фонду відповідно до пункту 4.7 цієї глави, приступає до виконання своїх обов’язків не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію, якій делеговано повноваження Фонду відповідно до:»;

абзаци перший, другий пункту 4.11 викласти в такій редакції:

«4.11. Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй частини або всіх повноважень Фонду) приступає до виконання своїх обов'язків з дня, зазначеного в рішенні виконавчої дирекції Фонду.

З початку виконання обов'язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію працівник(и), призначений(і) уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію, зобов'язаний(і) вчинити (в межах делегованих повноважень) всі необхідні дії з метою:»;

після пункту 4.13 доповнити главу новим пунктом 4.14 такого змісту:

«4.14. Уповноважена особа Фонду діє від імені банку в межах повноважень Фонду.

Уповноважена особа Фонду має право:

призначати на посаду, звільняти з посади чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядати їхні службові обов’язки, змінювати розмір оплати праці з додержанням вимог законодавства про працю;

здійснювати інші повноваження, встановлені Законом та делеговані їй Фондом.».

У зв’язку з цим пункти 4.14-4.17 вважати відповідно пунктами 4.15-4.18;

пункт 4.16 після слова «доступу» доповнити словами «Фонду та»;

пункт 4.17 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«4.17. Під час здійснення тимчасової адміністрації Фондом або уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй відповідних повноважень Фонду з числа обраних Фондом радників, аудиторів, юристів та інших осіб можуть залучатися такі особи відповідно до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1364/21676.

У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) приймає рішення про залучення міжнародно визнаної аудиторської фірми.».

3. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

заголовок викласти в такій редакції:

«1. Послідовність дій Фонду після запровадження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному банку»;

пункти 1.1-1.3 викласти в такій редакції:

«1.1. Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) набуває всіх повноважень органів управління та органів контролю неплатоспроможного банку з дня запровадження тимчасової адміністрації до її припинення у такому банку.

Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію.

1.2. Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень), керівники банку забезпечують передачу Фонду (уповноваженій особі Фонду) печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку, а також протягом трьох днів - передачу бухгалтерської та іншої документації банку.

1.3. На період дії тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності Фонду та уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію в межах повноважень, встановлених Законом та делегованих Фондом, і діють у визначених Фондом/уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію межах та порядку.»;

у пункті 1.4 слова «призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію» замінити словами «початку процедури виведення Фондом банку з ринку»;

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Фонд та уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію протягом періоду виведення банку з ринку та/або ліквідації банку мають право користуватися технічними можливостями такого банку (технічними засобами, серверами, кол-центром, приміщеннями тощо) з метою мінімізації своїх витрат.»;

пункт 1.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) за поданням Міністерства фінансів України призначає членів правління та ради неплатоспроможного банку, які приступають до виконання своїх обов’язків після завершення тимчасової адміністрації.»;

у пункті 1.15:

абзац третій викласти в такій редакції:

«примусове стягнення майна (у тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (у тому числі кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку);»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), поєднання боржника і кредитора в одній особі;»;

абзац шостий після слова «перед» доповнити словами «вкладниками та»;

у пункті 1.16:

абзац шостий після слова «тощо» доповнити словами «, що надійшли до банку з дня початку здійснення процедури виведення банку з ринку»;

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

«виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, що надійшли на спеціальний рахунок у банку, відкриття якого передбачено законодавством України для юридичної особи, починаючи з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - сімнадцятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«виконання операцій з виплати переказу коштів фізичних та юридичних осіб, що надійшли на їхні рахунки з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку;»;

абзац десятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;

в абзаці десятому слова «третім - шостим» замінити словами «четвертим, дев’ятим»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«здійснення купівлі-продажу валюти фізичними та юридичними особами для погашення ними зобов’язань за кредитними договорами, виконання вимог, встановлених законодавством, для обов’язкового продажу валюти;»;

абзац дванадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;

абзац тринадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим, чотирнадцятим;

пункт 1.17 викласти в такій редакції:

«1.17. Протягом здійснення тимчасової адміністрації Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію в межах повноважень, делегованих Фондом, вживає заходів щодо стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку.»;

у пункті 1.18:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1.18. Фонд безпосередньо (або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй повноважень) зобов’язаний (зобов’язана):»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«банк, віднесений до категорії проблемних, здійснив операції, уклав (переоформив) договори, що призвело до збільшення витрат, пов’язаних із виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.»;

пункт 1.19 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) залучає міжнародно визнану аудиторську фірму для проведення у тримісячний строк оцінки фінансового стану банку, визначення капіталу банку та потреби у його додатковій капіталізації з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених НБУ.»;

пункт 1.20 викласти в такій редакції:

«1.20. Фонд безпосередньо (або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень) зобов’язаний (зобов’язана) вжити заходів для витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого(их) за договорами, визначеними у пункті 1.18 цієї глави, а також має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.

Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) направляє письмове повідомлення про нікчемність правочину (у тому числі договору) контрагенту за таким правочином (у тому числі договором) із посиланням на відповідну норму закону, у якій зазначені підстави нікчемності.

У разі отримання повідомлення Фонду або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) про нікчемність правочину на підставах, визначених у пункті 1.18 цієї глави, кредитор зобов’язаний повернути банку майно (кошти), яке (які) він отримав від такого банку, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину.»;

абзац перший пункту 1.21 викласти в такій редакції:

«1.21. Фонд (або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) зобов’язаний (зобов’язана) забезпечити проведення інвентаризації банківських активів і зобов’язань на дату початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.»;

абзац третій пункту 1.22 доповнити словами «(крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави)»;

у пункті 1.26:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1.26. Під час виконання своїх повноважень Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй повноважень:»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«дату прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про початок процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку;»;

2) у главі 3:

після пункту 3.17 доповнити новим пунктом 3.18 такого змісту:

«3.18. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд не здійснює пошук інвесторів, держава в особі Міністерства фінансів України або банку, в якому держава є власником частки понад 75 відсотків акцій (крім санаційного банку) (далі - державний банк), вважаються належними інвесторами та інвесторами, що виконують вимоги Фонду, з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку і на Фонд не поширюються норми пунктів 3.3-3.17 цієї глави.».

У зв’язку з цим пункти 3.18-3.25 вважати відповідно пунктами 3.19-3.26;

у пункті 3.19:

абзац перший доповнити словами «(а у разі виведення банку з ринку за участю держави - у день отримання відповідного рішення Кабінету Міністрів України)»;

абзац другий виключити;

абзац п’ятий пункту 3.20 після слова «умови» доповнити словом «відкритого»;

речення друге пункту 3.21 виключити.

4. У розділі IV:

1) у главі 2:

пункт 2.1 доповнити словами «(крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави)»;

у пункті 2.8:

абзац перший доповнити словами «(переможцем відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із способів, визначених пунктами 4, 5 частини другої статті 39 Закону, може бути об’єднання інвесторів)»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Фонд повертає учаснику відкритого конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок або його залишок після виконання ним умов відповідного договору (договору переведення боргу та договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку). Фонд може зарахувати гарантійний внесок переможця в рахунок виконання цих договорів.»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«У разі неукладення учасником відкритого конкурсу, якого визнано переможцем, з його вини договору переведення боргу та/або договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку або невиконання ним умов укладеного договору гарантійний внесок не повертається.»;

2) у главі 3:

абзац перший пункту 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Забезпечення реалізації плану врегулювання покладається на Фонд або уповноважену особу Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень, що здійснює:»;

підпункт 3.2.2 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2.2. Фонд розпочинає процедуру ліквідації банку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Фонд є ліквідатором банку та може делегувати всі або частину своїх повноважень уповноваженій(им) особі(ам) Фонду на ліквідацію.

Уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації банку має відповідати вимогам, встановленим для уповноваженої особи на тимчасову адміністрацію.

На період неможливості виконання своїх обов'язків уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку за станом здоров'я, а також на час перебування у відпустці виконавча дирекція Фонду може делегувати повноваження Фонду іншій уповноваженій особі Фонду на ліквідацію. Повноваження Фонду делегуються уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку в порядку, установленому цим Положенням для делегування повноважень уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію.»;

абзац перший підпункту 3.4.9 пункту 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4.9. Фонд (або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) повідомляє боржників і кредиторів про передачу активів і зобов'язань приймаючому банку протягом 7 календарних днів від дня виконання приймаючим банком умов відповідного(их) договору(ів) шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті неплатоспроможного банку, а приймаючий банк - шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті.»;

у пункті 3.5:

підпункт 3.5.2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Керівники перехідного банку, утвореного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, розпочинають виконання своїх посадових обов’язків без письмової згоди на це НБУ. Погодження НБУ призначення та/або визначення професійної придатності та/або ділової репутації кандидатів на посади керівників такого перехідного банку, керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не вимагається.

Для утворення перехідного банку отримання Фондом погодження НБУ набуття істотної участі та дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію не вимагається.»;

в абзаці другому підпункту 3.5.4 цифру «5» замінити цифрою «4»;

друге речення підпункту 3.5.5 доповнити словами «(крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави)»;

підпункт 3.5.7 викласти в такій редакції:

«3.5.7. Переможцем відкритого конкурсу є інвестор, пропозиція якого відповідає найменш витратному способу виведення неплатоспроможного банку з ринку та який у разі потреби взяв на себе зобов’язання здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 Закону. Переможцем відкритого конкурсу можуть бути кілька інвесторів (об’єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію, за таких умов:

всі учасники об’єднання інвесторів отримали погодження НБУ набуття істотної участі в банку (за потреби) та допущені Фондом до участі у відкритому конкурсі відповідно до Закону;

конкурсна пропозиція містить точну інформацію про частки кожного з інвесторів у статутному капіталі перехідного банку, а також відповідну суму докапіталізації перехідного банку кожним з учасників об’єднання інвесторів;

конкурсна пропозиція містить безумовне зобов’язання щодо придбання акцій перехідного банку кожним учасником об’єднання інвесторів;

конкурсна пропозиція містить безумовне зобов’язання щодо додаткового придбання акцій перехідного банку учасниками об’єднання інвесторів у відповідній пропорції за умови непридбання акцій одним або кількома інвесторами.

Ціна продажу перехідного банку визначається за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до нормативно-правових актів Фонду, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 Закону. Результати відкритого конкурсу мають відповідати принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Початкова ціна продажу банку визначається Фондом за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду. Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами).»;

у підпункті 3.5.10:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) переможцем відкритого конкурсу є інвестор (об’єднання інвесторів), конкурсна пропозиція якого відповідає принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку у найменш витратний для Фонду спосіб та який взяв на себе зобов’язання здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку. Якщо кілька конкурсних пропозицій одночасно містять однакову ціну, що є максимальною, найкращою пропозицією вважається та, яка передбачає передачу перехідному банку максимального обсягу зобов'язань неплатоспроможного банку у сукупності з найкоротшим строком повної капіталізації перехідного банку. Ці норми не поширюються на випадки виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачені статтею 41-1 Закону;»;

у підпункті 2:

абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

«письмового зобов’язання інвестора (об’єднання інвесторів) щодо придбання перехідного банку та зарахування інвестором (об’єднанням інвесторів) гарантійного внеску на рахунок Фонду, відкритий в НБУ, у розмірі, визначеному Фондом (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 Закону). НБУ застосовує режим блокування таких коштів на зазначеному рахунку до укладення Фондом з інвестором (об’єднанням інвесторів) договору купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку. Після укладення зазначеного договору Фонд повертає гарантійний внесок або його залишок (Фонд може зараховувати гарантійний внесок у рахунок виконання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку);

копії погодження НБУ набуття істотної участі в перехідному банку (за потреби та якщо це вимагається Законом);

плану заходів (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 Закону) з приведення діяльності перехідного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності. План має містити заходи та базуватися на цифрах (показниках), які дають змогу привести діяльність перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності та які мають бути реалізовані в повному обсязі у встановлені Законом та договором купівлі-продажу акцій перехідного банку строки, а також відповідати вимогам, встановленим НБУ;»;

абзац четвертий підпункту 6 після слів «законодавства України» доповнити словами «щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності»;

у підпункті 3.5.11:

доповнити підпунктом 6 такого змісту:

«6) перехідний банк звільняється від сплати початкового та регулярного зборів до Фонду. З дня втрати статусу перехідного банку такий банк сплачує збори до Фонду на загальних підставах.»;

у пункті 3.6:

у підпункті 3.6.1 слова «Уповноважена особа Фонду» замінити словами «Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень)»;

у підпункті 3.6.2 слова «Уповноважена особа Фонду» замінити словами «Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень)»;

підпункт 3.6.3 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Переможцем відкритого конкурсу можуть бути кілька інвесторів (об’єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію.

У разі виведення неплатоспроможного банку за участю держави відкритий конкурс не проводиться.»;

підпункт 3.6.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Строки, визначені в абзаці сьомому цього підпункту, не поширюються на порядок виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.»;

пункт 3.7 викласти в такій редакції:

«3.7. Особливості виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.

Виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави здійснюється протягом двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Вимоги до плану врегулювання, визначені у пункті 3.19 глави 3 розділу III цього Положення, не поширюються на виведення банку з ринку за участю держави.

У разі отримання Фондом рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду у разі делегування повноважень:

розпочинає інвентаризацію банківських активів та зобов’язань;

складає реєстр активів та зобов’язань, що підлягають відчуженню (оцінка майна (активів), що передаються перехідному банку, Фондом або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень не проводиться; майно (активи) передаються за балансовою вартістю);

вживає інших заходів для передачі всіх або частини активів та зобов’язань державному банку, який визначений у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України, у тому числі укладає договори про відступлення права вимоги та про переведення боргу (змішаний договір).

Виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання у спосіб, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України, у день отримання такого рішення. Розрахунок найменш витратного способу не здійснюється. Спосіб, визначений у рішенні, вважається найменш витратним.

Державний банк - приймаючий банк вважається належним інвестором та інвестором, що виконує вимоги Фонду, у тому числі не потребує отримання позитивного висновку НБУ щодо його фінансового стану та спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами.

Під час відчуження зобов’язань Фонд має забезпечити неупереджене ставлення до всіх кредиторів неплатоспроможного банку, дотримуючись черговості, передбаченої статтею 52 Закону, з урахуванням обсягу зобов’язань, зазначених у рішенні Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

Відчуження всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку державному банку - приймаючому банку має бути завершено не пізніше двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Фонд наступного дня після завершення передачі активів і зобов’язань подає НБУ пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку.

Процедура ліквідації неплатоспроможного банку здійснюється у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

У разі отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 4 частини другої статті 39 Закону, Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду у разі делегування повноважень вживає заходів для:

утворення перехідного банку відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, реєстрації випуску акцій, державної реєстрації юридичної особи і видачі банківської ліцензії;

формування реєстрів активів та зобов’язань неплатоспроможного банку, що передаються перехідному банку (майно (активи) неплатоспроможного банку передаються за балансовою вартістю), відповідно до інформації, отриманої від НБУ;

призначення членів правління та ради директорів перехідного банку, які приступають до виконання своїх обов’язків після закінчення тимчасової адміністрації, а саме приймає рішення про:

обрання нових голови та членів правління;

обрання нових членів ради банку із встановленням їх кількісного складу;

затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ради банку;

початку інвентаризації банківських активів та зобов’язань.

У день отримання рішення Кабінету Міністрів України виконавча дирекція Фонду:

затверджує план врегулювання у спосіб, визначений у рішенні. Розрахунок найменш витратного способу не здійснюється. Спосіб, визначений у рішенні, вважається найменш витратним;

приймає рішення про залучення міжнародно визнаної аудиторської фірми для проведення у тримісячний строк оцінки фінансового стану перехідного банку, визначення капіталу банку та потреби у його додатковій капіталізації з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених НБУ. Оплата послуг такої міжнародно визнаної аудиторської фірми здійснюється за рахунок коштів перехідного банку.

Міністерство фінансів України або державний банк вважається належним інвестором та інвестором, що виконує вимоги Фонду, з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, у тому числі не потребує отримання погодження НБУ набуття істотної участі в банку та дозволу Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій та/або концентрацію.

Під час відчуження зобов’язань Фонд має забезпечити неупереджене ставлення до всіх кредиторів неплатоспроможного банку, дотримуючись черговості, передбаченої статтею 52 Закону, з урахуванням обсягу зобов’язань, зазначених у рішенні Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 4 частини другої статті 39 Закону.

Майно (активи) неплатоспроможного банку, що передається (передаються) до перехідного банку, у разі, якщо його справедлива вартість, визначена за результатами оцінки міжнародно визнаної аудиторської фірми, є меншою, ніж його балансова вартість, може (можуть) бути повернуто (повернуті) до неплатоспроможного банку протягом двох місяців після завершення оцінки.

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) та державний банк можуть укласти договір про компенсацію різниці цієї вартості за рахунок передачі іншого майна (активів) такого неплатоспроможного банку, що буде погоджено таким державним банком, або шляхом надання неплатоспроможним банком компенсації різниці у вартості іншими фінансовими інструментами чи майном.

У такому разі інше майно (актив) неплатоспроможного банку передається за ціною не нижче оціночної вартості, яка визначена суб’єктом оціночної діяльності, залученим Фондом/уповноваженою особою Фонду, або такою міжнародно визначеною аудиторською фірмою.

Відчуження всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку, укладення договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, а також реєстрація права власності на акції перехідного банку в депозитарній системі мають бути завершені не пізніше двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку. Ціна 100 відсотків акцій перехідного банку у договорі визначається рівною статутному капіталу перехідного банку та іншим витратам Фонду на його створення.

У разі отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) набуває права розпорядження необтяженими грошовими зобов'язаннями неплатоспроможного банку перед пов’язаними особами, а також необтяженими грошовими зобов’язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб.

З дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, акціонери банку не можуть розпоряджатися акціями такого банку.

У день отримання такого рішення Кабінету Міністрів України Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) вживає заходів для отримання печаток та документів неплатоспроможного банку. У разі неможливості отримання печаток Фонд/ уповноважена особа Фонду має право замовити виготовлення нових печаток неплатоспроможного банку. При цьому старі печатки вважаються анульованими з дня оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Фонду. У разі неможливості отримання документів неплатоспроможного банку Фонд/ уповноважена особа Фонду вживає заходів для отримання дублікатів документів.

У день отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) вживає таких заходів:

не повідомляє акціонерів про скликання загальних зборів;

проводить загальні збори та від імені учасників неплатоспроможного банку приймає рішення про збільшення статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту банку. Розмір, на який має бути збільшений статутний капітал неплатоспроможного банку, має дорівнювати вартості необтяжених грошових зобов’язань неплатоспроможного банку перед пов’язаними особами, а також необтяжених грошових зобов’язань перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб, які будуть обмінені на акції додаткової емісії банку;

подає рішення про розміщення акцій додаткової емісії та зміни до статуту до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подає зміни до статуту на погодження НБУ та на реєстрацію державному реєстратору;

укладає від імені власників необтяжених грошових зобов’язань неплатоспроможного банку, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб, договір про придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку. Придбання акцій здійснюється за рахунок зобов’язань банку перед такими особами. При цьому дозвіл НБУ на набуття істотної участі у банку та погодження Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій та/або концентрацію не вимагаються;

проводить загальні збори та від імені учасників неплатоспроможного банку приймає рішення про затвердження результатів розміщення акцій, про що повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку відповідно до її нормативно-правових актів. При цьому повідомлення про скликання загальних зборів не здійснюється;

здійснює реєстрацію права власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі.

Протягом двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень):

формує у повному обсязі резерви банку на покриття збитків за активними банківськими операціями, у тому числі з урахуванням ризиків неповернення кредитів пов’язаними особами, ґрунтуючись на висновках та інформації, що надійшла від НБУ. При цьому рішень відповідного кредитного комітету або інших органів неплатоспроможного банку не вимагається;

здійснює оцінку рівня капіталу неплатоспроможного банку;

укладає з Міністерством фінансів України або державним банком договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку. У разі якщо капітал неплатоспроможного банку є позитивним, акції неплатоспроможного банку придбаваються Міністерством фінансів України на умовах відстрочення платежу. У разі якщо капітал неплатоспроможного банку є від’ємним або нульовим, ціна 100 відсотків акцій банку визначається рівною одній гривні;

розпочинає інвентаризацію банківських активів та зобов’язань.

У день отримання рішення Кабінету Міністрів України, яке передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, виконавча дирекція Фонду:

затверджує план врегулювання у спосіб, визначений у рішенні. Розрахунок найменш витратного способу не здійснюється. Спосіб, визначений у рішенні, вважається найменш витратним;

приймає рішення про залучення міжнародно визнаної аудиторської фірми для проведення у тримісячний строк оцінки фінансового стану перехідного банку, визначення капіталу банку та потреби у його додатковій капіталізації з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених НБУ. Оплата послуг такої міжнародно визнаної аудиторської фірми здійснюється за рахунок коштів неплатоспроможного банку.

Укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку, а також реєстрація права власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі мають бути завершені не пізніше двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, Фонд як тимчасовий адміністратор, який набув всіх повноважень органів управління банку, або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом повноважень органів управління неплатоспроможного банку) протягом двох календарних днів припиняє повноваження діючих членів правління та ради банку відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та призначає за поданням Міністерства фінансів України нових членів правління та ради банку, а саме приймає рішення про:

припинення повноважень голови та членів правління та одночасне обрання нових голови та членів правління;

дострокове припинення повноважень членів ради банку та одночасне обрання нових членів із встановленням їх кількісного складу. З припиненням повноважень члена ради банку одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним;

затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ради банку.»;

в абзаці дев'ятому пункту 3.8:

перше речення після слів «окремих операцій» доповнити словами «та доступу до баз даних»;

друге речення після слова «формі» доповнити словами «доступу до баз даних та».

5. У розділі V:

1) у главі 1:

пункти 1.2-1.4 викласти в такій редакції:

«1.2. Виконавча дирекція Фонду може делегувати всі або частину своїх повноважень як ліквідатора уповноваженій(им) особі(ам) Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації неплатоспроможного банку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, крім випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.

У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонду Фонд чітко визначає межі повноважень кожної з таких осіб. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі Фонду.

1.3. Копія рішення про початок процедури ліквідації банку, завірена підписом директора-розпорядника Фонду та відбитком гербової печатки Фонду, передається до неплатоспроможного банку, який підлягає ліквідації, та реєструється банком відповідно до законодавства України.

1.4. Ліквідація банку має бути завершена не пізніше двох років з дня початку процедури ліквідації банку. Фонд має право прийняти рішення про продовження ліквідації банку на строк до двох років з можливістю повторного продовження на строк до одного року.»;

пункти 1.5, 1.6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.7-1.13 вважати відповідно пунктами 1.5-1.11;

у пункті 1.6 слова «призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та» виключити;

пункт 1.8 викласти в такій редакції:

«1.8. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй повноважень розміщує оголошення, що містить відомості про ліквідацію неплатоспроможного банку, не пізніше наступного робочого дня за днем, наступним після прийняття Фондом рішення про початок процедури ліквідації банку, в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів, а також на веб-сайті неплатоспроможного банку (за наявності).»;

у пункті 1.9:

в абзаці першому слова «та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку» виключити;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим;

пункт 1.10 викласти в такій редакції:

«1.10. Протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до такого банку. У разі призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, якій делеговано Фондом повноваження щодо складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, кредитори заявляють про свої вимоги до банку такій уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку. Вимоги вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами, що підлягають відшкодуванню, не заявляються.»;

2) у главі 2:

заголовок викласти в такій редакції:

«2. Наслідки початку процедури ліквідації банку»;

пункти 2.1, 2.2 викласти в такій редакції:

«2.1. Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду на ліквідацію банку, що діє (діють) від імені Фонду у разі делегування їй (їм) повноважень, виконує(ють) функції з ліквідації неплатоспроможного банку відповідно до Закону та цього Положення.

2.2. Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду на ліквідацію банку приступає (приступають) до виконання своїх обов'язків у день прийняття Фондом рішення про початок процедури ліквідації банку.»;

у пункті 2.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.3. З дня початку процедури ліквідації банку:»;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;

доповнити після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

«забороняється здійснювати зарахування зустрічних вимог, у тому числі однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), прощення боргу, поєднання боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, на вимогу однієї із сторін.

Ці обмеження не поширюються на зобов’язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень, прямо передбачених законом, у разі, якщо боржник банку одночасно є кредитором цього банку і грошові кошти спрямовуються на погашення зобов’язань за кредитом цього боржника перед цим банком за кредитними договорами та/або за емітованими цим боржником борговими цінними паперами, виключно з урахуванням того, що:

за кредитним договором не було здійснено заміни застави, а саме не відбувалося зміни будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на отримання коштів боржника, які розміщені на відповідних рахунках у неплатоспроможному банку, протягом одного року, що передує даті початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

кошти перебували на поточних та/або депозитних рахунках такого боржника на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та договірне списання з цих рахунків передбачено умовами договорів, укладених між боржником і банком.

Зазначені операції у будь-якому разі заборонені за договорами, укладеними з пов’язаними з банком особами.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий, десятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п’ятнадцятим;

пункт 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій(им) особі(ам) Фонду на ліквідацію банку з дня початку процедури ліквідації банку здійснює такі повноваження:

виконує повноваження органів управління банку;

приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу та виконує функції з управління та продає майно банку;

видає накази та розпорядження, дає доручення, обов'язкові до виконання працівниками банку;

здійснює грошові операції (отримання коштів у рахунок погашення заборгованості боржниками неплатоспроможного банку, приймання оплати за продане майно, оплата послуг радників, аудиторів, юристів, оцінювачів тощо, залучених уповноваженою особою Фонду) та операції з готівкою (виплата вихідної допомоги звільненим працівникам неплатоспроможного банку, витрати на відрядження тощо) з метою забезпечення процедури ліквідації банку;

складає протягом одного робочого дня з дня свого призначення перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом процедури ліквідації неплатоспроможного банку може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно зменшення (збільшення) належних їм сум відшкодування у межах гарантованої суми, зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати, зміну особи вкладника та інформацію зі зміненими реквізитами вкладників;

складає реєстр акцептованих вимог кредиторів (вносить зміни до нього) та здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів;

вживає у встановленому законодавством порядку заходів щодо повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед таким банком (у тому числі визнання договорів нікчемними) та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна, що перебуває у третіх осіб;

звільняє чи переводить на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядає їх службові обов'язки, змінює розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

передає у встановленому порядку на зберігання документи банку, які підлягають обов'язковому зберіганню;

заявляє від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;

звертається до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку;

залучає до роботи в процесі здійснення процедури ліквідації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат неплатоспроможного банку на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду (такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством);

призначає проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку у межах кошторису витрат на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

вчиняє дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду;

здійснює відчуження активів та/або зобов'язань неплатоспроможного банку у разі, якщо це було передбачено планом врегулювання, або у випадках, передбачених Законом.»;

у пункті 2.7 слова «Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку» замінити словами «Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень)»;

абзац перший пункту 2.8 після слів «на ліквідацію банку» доповнити словами «(у разі делегування їй Фондом повноважень ліквідатора)»;

пункт 2.9 викласти в такій редакції:

«2.9. Фонд (або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) зобов’язаний (зобов’язана):

вжити заходів для забезпечення збереження майна (активів) та документації банку, а саме:

повідомити керівника управління (відділу) Державної служби охорони при МВС України або суб'єкта господарювання, з яким укладено договір щодо охорони банку, про початок здійснення Фондом процедури ліквідації банку та делегування уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку повноважень органів управління банку (у разі делегування), а також передати копію рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури ліквідації банку;

надіслати повідомлення банкам-кореспондентам (резидентам і нерезидентам) про початок процедури ліквідації;

позбавити (у разі потреби) повноважень осіб, які забезпечують ведення окремих напрямів роботи банку;

організувати блокування всіх засобів зв'язку з банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному переказу коштів;

ужити інших заходів, потрібних для забезпечення схоронності майна (активів) і документації банку.»;

у пункті 2.10 слова «Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку» замінити словами «Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень)»;

пункт 2.13 після слів «пов'язаних осіб» доповнити словами «, крім випадків, встановлених Законом»;

3) пункт 4.14 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«З метою забезпечення достовірності переліку майна банку, що входить до його ліквідаційної маси, Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) може вносити зміни до ліквідаційної маси. Такі зміни затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.».

6. У додатках 4, 5 до Положення виноску викласти в такій редакції:

«* Заповнюється при формуванні кошторису витрат на здійснення тимчасової адміністрації. При здійсненні процедури ліквідації заповнюється лише в частині судового збору.».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєваon top