Документ z1623-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.01.2015. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.11.2014  № 1575


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2014 р.
за № 1623/26400

Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою удосконалення регулювання провадження депозитарної діяльності Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (далі - Зміни), що додаються.

2. Депозитарним установам, в яких до набрання чинності цим рішенням були відкриті рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються цінні папери, що знаходяться в комунальній власності (крім рахунків, відкритих на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників), протягом одного року з дня набрання чинності цим рішенням здійснити дії щодо приведення обліку прав на ці цінні папери у відповідність до вимог Положення з урахуванням змін, затверджених цим рішенням.

3. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цього рішення не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова  Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

В.о. директора-розпорядника
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
В.П. Звєрєв


В.В. Пасічник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
25.11.2014  № 1575


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2014 р.
за № 1623/26400

ЗМІНИ
до Положення про провадження депозитарної діяльності

1. У розділі І:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слово «Порядку» замінити словом «Положенні»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах - списання, зарахування або переказ цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах клієнта Центрального депозитарію, власника цінних паперів, нотаріуса, на депозит якого зараховано цінні папери, без його розпорядження під час проведення емітентом операцій з цінними паперами (у випадках, передбачених законодавством), а також у зв'язку зі зміною дієздатності (обмеження дієздатності або визнання особи недієздатною), внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та в інших випадках, які передбачені законодавством України;»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«керуючий рахунком у цінних паперах (далі - керуючий рахунком) - статус, якого в депозитарній установі набуває особа, якій депонентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) у випадках та порядку, встановлених законодавством, або в Центральному депозитарії - юридична особа, якій емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або суб'єкт управління об'єктами державної власності/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління цінними паперами, що є об'єктами державної власності/комунальної власності, обсяг повноважень керуючого рахунком встановлюється відповідним правочином або відповідно до актів цивільного законодавства;»;

доповнити пункт після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:

«нерезидент - фізична особа, яка є громадянином іншої держави, іноземна юридична особа, утворена відповідно до законодавства іншої держави;».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять третім;

доповнити пункт після абзацу двадцять першого новим абзацом такого змісту:

«резидент - фізична особа, яка є громадянином України, юридична особа, що утворена та провадить свою діяльність за законодавством України;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять другий, двадцять третій вважати відповідно абзацами двадцять третім, двадцять четвертим;

2) доповнити розділ після пункту 2 новим пунктом такого змісту:

«3. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток). Порядок подання Центральному депозитарію клієнтами документів (їх копій) визначається Правилами Центрального депозитарію. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом, клієнтом, керуючим рахунком у цінних паперах документи не засвідчуються печаткою.

У разі відсутності у юридичної особи - резидента печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріально.».

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.

2. У пункті 2 розділу ІІ слова «(крім фінансових векселів)» виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«депозитарний облік цінних паперів - узагальнений облік цінних паперів та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах клієнтів;»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах та інші операції, наслідком яких є зміни в системі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.»;

3) абзац п’ятий пункту 18 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору.

У разі укладення між депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору.

Депозитарна установа має забезпечити збереження та нерозголошення інформації з реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів, отриманого відповідно до цього пункту, і контроль щодо доступу до такої інформації відповідно до законодавства;».

У зв’язку з цим абзаци шостий-восьмий вважати відповідно абзацами восьмим-десятим.

4. У розділі V:

1) у главі 1:

у пункті 3:

доповнити пункт після слів «якщо це передбачено» словами «цим Положенням,»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Вказаний порядок засвідчення копій документів не розповсюджується на судові документи, постанови державного виконавця або інші документи виконавчого провадження, визначені Законом України «Про виконавче провадження».»;

абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Усі офіційні документи, що подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути засвідчені нотаріально.»;

у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

«8. Рахунок у цінних паперах, відкритий депозитарною установою власнику (співвласникам) цінних паперів, нотаріусу, на депозит якого зараховано цінні папери, у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, та рахунок у цінних паперах, відкритий у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Національного банку України, є одним єдиним рахунком у цінних паперах.»;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

«Для обліку прав на цінні папери, що є об’єктами комунальної власності, територіальній громаді, якій належать ці цінні папери, може відкриватись декілька рахунків у цінних паперах пропорційно кількості суб’єктів управління об’єктами комунальної власності, що виконують функції з управління такими цінними паперами.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати відповідно абзацами п’ятим-сьомим;

доповнити пункт 10 новим абзацом такого змісту:

«У випадках, визначених законодавством, уповноважена особа Фонду набуває права розпорядження акціями неплатоспроможного банку від імені депонента, у власності якого знаходяться акції такого банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій.»;

доповнити пункт 11 двома новими абзацами такого змісту:

«Уповноважена особа Фонду має повноваження з управління рахунком у цінних паперах депонента, який є власником акцій неплатоспроможного банку, виключно в частині розпорядження від імені депонента акціями відповідного банку.

Набуття уповноваженою особою Фонду статусу керуючого рахунком у цінних паперах не потребує відповідного розпорядження депонента та обов’язкового переоформлення анкети рахунку в цінних паперах депонента.»;

пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та власника щодо управління рахунком у цінних паперах цього власника), визначаються у довіреності, договорі доручення, договорі комісії, договорі про управління цінними паперами, договорі про управління активами пенсійного фонду, договорі про управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування (далі - договір про управління пенсійними активами), договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах.

Повноваження керуючого рахунком, крім уповноваженої особи Фонду, вважаються дійсними з моменту надання цих повноважень власником цінних паперів та до моменту закінчення дії відповідного правочину, акта цивільного законодавства чи до письмового розпорядження власника про припинення (відміну) усіх чи окремих повноважень керуючого рахунком згідно із законодавством.

Повноваження уповноваженої особи Фонду є дійсними з моменту призначення такої особи виконавчою дирекцією Фонду у порядку, встановленому законодавством, та до моменту відсторонення такої особи від виконання обов’язків.

Фонд протягом одного робочого дня з дня призначення уповноваженої особи Фонду або відсторонення уповноваженої особи Фонду від виконання обов’язків повідомляє про це Центральний депозитарій. Центральний депозитарій повідомляє відповідні депозитарні установи про призначення або відсторонення уповноваженої особи Фонду протягом одного робочого дня з дня отримання такого повідомлення Фонду.

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень депонента та/або керуючого рахунком депонента щодо належних такому депоненту акцій неплатоспроможного банку з моменту отримання повідомлення від Центрального депозитарію про призначення уповноваженої особи Фонду.

Депозитарна установа припиняє виконання розпоряджень уповноваженої особи Фонду щодо розпорядження акціями неплатоспроможного банку з моменту отримання повідомлення від Центрального депозитарію про відсторонення відповідної уповноваженої особи Фонду від виконання обов’язків.»;

у пункті 13:

абзац перший викласти в такій редакції:

«13. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, а також у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком, депозитарній установі повинні бути подані такі документи:»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком. У випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком депозитарній установі мають бути надані засвідчена Фондом копія рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду та засвідчена банком копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про внесення до реєстру інформації щодо уповноваженої особи Фонду;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах щодо уповноваженої особи Фонду може бути оформлена у порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 23 цієї глави, або підпис уповноваженої особи Фонду на картці може бути засвідчений підписом директора-розпорядника Фонду (особою, яка виконує його обов’язки) та печаткою Фонду. В останньому випадку депозитарній установі надається засвідчене Фондом рішення щодо призначення директора-розпорядника Фонду (особи, яка виконує його обов’язки).»;

пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах самостійно, крім випадку, коли повноваження керуючого рахунком здійснюються уповноваженою особою Фонду у встановленому законодавством порядку.»;

в абзацах першому, другому пункту 19 слова «засвідченої в установленому законодавством порядку» виключити;

абзаци третій, четвертий пункту 21 викласти в такій редакції:

«Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого на ім'я територіальної громади, укладається між суб'єктом управління комунальною власністю та обраною ним депозитарною установою.

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому прав на цінні папери, що належать відповідній територіальній громаді. Керуючим рахунком у цінних паперах територіальної громади може бути тільки один суб’єкт управління комунальної власності, що виконує функції з управління цінними паперами, які є об’єктом комунальної власності та обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах.»;

у пункті 22:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«копія зареєстрованого установчого документа. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. У разі якщо юридична особа створена та діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);»;

в абзаці сьомому слова «належним чином засвідчена» виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи. Якщо карта із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки затверджена уповноваженою особою юридичної особи, що не є її керівником, то для відкриття рахунку надаються документи, які підтверджують повноваження такої особи;»;

абзац п’ятий пункту 23 викласти в такій редакції:

«картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріально. У разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов’язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У випадку заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов’язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи, зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою депозитарної установи;»;

в абзаці восьмому пункту 24 слова «належним чином засвідчена» виключити;

у пункті 26:

доповнити абзац сьомий після слів «їх загальним представником» словами «як керуючим рахунком»;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

«Кожен із співвласників має право на отримання виписки з рахунку в цінних паперах співвласників щодо належних особі цінних паперів із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) співвласників та інформації, що права на цінні папери обліковуються на рахунку співвласників.

У разі якщо картка із зразком підпису співвласника (фізичної особи або юридичної особи, у якої відсутня(і) печатка(и)) відповідно до цього пункту не надавалась депозитарній установі, підпис співвласника на запиті щодо надання вищевказаної виписки має бути засвідчений нотаріально або запит має бути підписаний у присутності уповноваженого працівника депозитарної установи.»;

абзац перший пункту 28 викласти в такій редакції:

«28. Зберігачем Накопичувального фонду може бути виключно банк, який має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності зі зберігання активів пенсійних фондів, з яким виконавчою дирекцією Пенсійного фонду укладені договір про зберігання пенсійних активів, схвалений Радою Накопичувального фонду, та договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є невід’ємною частиною договору про зберігання пенсійних активів.»;

в абзаці тринадцятому пункту 30, абзаці чотирнадцятому пункту 33, абзаці восьмому пункту 40, абзаці сьомому пункту 41 слова «належним чином засвідчену» виключити;

абзац третій пункту 42 викласти в такій редакції:

«Зберігачем активів ІСІ не можуть бути пов'язані особи компанії з управління активами, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна ІСІ, Центрального депозитарію. Права на активи ІСІ, у тому числі венчурних, у формі емісійних цінних паперів мають обліковуватися на рахунку в цінних паперах, відкритому для такого ІСІ у депозитарній установі. Кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд у разі укладення з депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий для такого фонду тільки в цій депозитарній установі - зберігача активів ІСІ.»;

у пункті 46:

в абзаці дев’ятому слова «належним чином засвідчену» виключити;

абзаци тринадцятий, чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«копію зареєстрованого регламенту корпоративного інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

перелік пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду, засвідчений керуючим рахунком (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);»;

у пункті 47:

в абзаці восьмому слова «належним чином засвідчену» виключити;

абзаци десятий, одинадцятий викласти в такій редакції:

«копію зареєстрованого регламенту пайового інвестиційного фонду (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

перелік пов'язаних осіб компанії з управління активами, засвідчений компанією з управління активами (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі відкриття в депозитарній установі на ім’я компанії з управління активами другого та кожного наступного рахунку в цінних паперах створеним цією компанією з управління активами пайовим інвестиційним фондам подання копій зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами, засвідчених органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, не є обов’язковим. У такому випадку компанією з управління активами може подаватись зареєстрована копія установчих документів, засвідчена у порядку, передбаченому цим Положенням.»;

в абзаці сьомому пункту 50 слова «належним чином засвідчену» виключити;

абзац другий пункту 54 викласти в такій редакції:

«У разі внесення цінних паперів на депозит нотаріуса відповідному кредиторові належать у сукупності всі права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах нотаріуса, у розрізі цього кредитора, а також усі права за цими цінними паперами.»;

в абзаці восьмому пункту 55 слова «належним чином завірену» виключити;

у пункті 62:

в абзаці першому слова «/територіальної громади» виключити;

доповнити абзац другий після слів «Анкета рахунку в цінних паперах» словами «(крім анкети рахунку фізичної особи)»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

«Вимоги щодо відображення в анкеті рахунку в цінних паперах інформації про керуючого рахунком, розпорядника рахунком не застосовуються у випадку призначення керуючим рахунком депонента уповноваженої особи Фонду.».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Анкета рахунку в цінних паперах депонента має містити інформацію щодо порядку та строку перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, а також інформацію щодо наявності або відсутності в депонента - юридичної особи печатки.»;

абзац перший пункту 63 викласти в такій редакції:

«63. Анкета рахунку в цінних паперах держави оформлюється у розрізі випусків цінних паперів окремо за кожним об'єктом управління державної власності, що належить державі, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах держави в депозитарній установі. Кожна анкета рахунку в цінних паперах держави має містити інформацію про керуючого рахунком - суб'єкта управління, який виконує функції з управління цінними паперами, зазначеними в цій анкеті, та про обсяг його повноважень і термін їх дії.»;

абзац сьомий пункту 64 викласти в такій редакції:

«Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком змінюється інформація про розпорядника рахунку в цінних паперах, яка міститься в картці із зразками підпису цього розпорядника рахунку, або у випадку зміни розпорядника рахунку до письмового розпорядження щодо внесення змін до відповідної анкети та документів, що підтверджують зміну інформації про розпорядника рахунку, додається:»;

доповнити пункт 65 новим абзацом такого змісту:

«Встановлення та скасування відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюються депозитарними установами в системі депозитарного обліку в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі, з якою цим власником укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, скасування обмежень щодо врахування відповідних цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюється депозитарною установою перед проведенням списання прав на такі цінні папери з рахунку власника.»;

2) у главі 2:

у пункті 1:

абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«Центральним депозитарієм - на підставі інформації, що подається Розрахунковим центром чи кліринговою установою, або на підставі інформації, що сформована Центральним депозитарієм (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм) на підставі інформації від фондової біржі;»;

доповнити пункт після підпункту 2 новим підпунктом такого змісту:

«3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»:

Центральним депозитарієм - на підставі інформації від фондової біржі;

депозитарною установою - за розпорядженням та/або повідомленням, що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;».

У зв’язку з цим підпункти 3-5 вважати відповідно підпунктами 4-6;

підпункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4) внаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування та правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася, рішення суду чи уповноваженого законом органу державної влади або його посадової особи тощо) - на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

5) у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери відносно прав депонентів - за розпорядженнями депонентів, клієнтів чи керуючих рахунками депонентів, клієнтів. До розпоряджень, які подаються депозитарній установі, додаються оригінали документів або їх копії, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій (крім блокування цінних паперів, прав на цінні папери, що виставляються на продаж);»;

доповнити пункт після підпункту 5 новим підпунктом такого змісту:

«6) у разі розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів для виставлення цінних паперів на продаж:

на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється Центральним депозитарієм на підставі інформації від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм), депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;

на фондовій біржі без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється Центральним депозитарієм на підставі інформації від фондової біржі, депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;».

У зв’язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 7;

доповнити підпункт 7 після слів «, які підтверджують наявність підстав для» словами «розблокування та»;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«8) у разі внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі:

депозитарною установою - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною операції, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі якщо сторонами операції є депоненти однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - у разі якщо сторонами операції є депоненти різних депозитарних установ;

Центральним депозитарієм - за розпорядженнями клієнтів чи керуючих рахунками клієнтів;

9) у разі переведення прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку власника (співвласників)/нотаріуса в депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах, відкритий цій особі в іншій депозитарній установі:

депозитарною установою - за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком;

Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарних установ.»;

пункти 12, 13 викласти в такій редакції:

«12. Безумовні операції щодо цінних паперів/прав на цінні папери здійснюються на підставі наданих депозитарній установі та/або Центральному депозитарію оригіналів або копій таких документів:

постанови державного виконавця або інших документів виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

свідоцтва про право на спадщину та договору (правочину) про поділ спадкового майна (за наявності);

свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (у випадках, передбачених законодавством);

розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);

рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;

копій документів, що підтверджують передачу майна юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації юридичної особи, учасникам відповідної юридичної особи;

інших документів, визначених законодавством України.

Безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах щодо певної кількості прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах власника/нотаріуса, можуть здійснюватися тільки депозитарною установою.

Якщо зазначені вище документи не містять усіх необхідних реквізитів для виконання безумовної операції та/або їх оформлення не відповідає вимогам законодавства, Центральний депозитарій та/або депозитарна установа мають право вимагати надання необхідної інформації.

13. Безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску здійснюється Центральним депозитарієм. Підставою для проведення Центральним депозитарієм таких операцій є оригінали або копії таких документів:

постанови уповноваженої особи Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів;

рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;

інших документів, визначених законодавством України.

Для проведення Центральним депозитарієм операції щодо обмеження/зняття обмеження здійснення облікових операцій щодо розміщення та обігу цінних паперів корпоративного або пайового інвестиційного фонду при прийнятті рішення про його ліквідацію/скасування рішення про його ліквідацію до Центрального депозитарію подаються такі документи:

повідомлення щодо прийнятого рішення про ліквідацію ІСІ/скасування рішення про ліквідацію ІСІ з доданням:

для корпоративного інвестиційного фонду - протоколу (копії протоколу) загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду або рішення одноосібного учасника корпоративного інвестиційного фонду, оформленого ним письмово (у формі рішення, наказу тощо), або протоколу засідання наглядової ради щодо прийняття відповідного рішення;

для пайового інвестиційного фонду - протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про прийняття відповідного рішення. У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду до закінчення строку його діяльності, встановленого регламентом/здійснення розрахунків з учасниками іншими, ніж кошти, активами такого фонду/скасування рішення про ліквідацію цього фонду додається(ються) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників пайового інвестиційного фонду на прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами відповідного рішення (зазначений(і) документ(и) не подається(ються), якщо протокол або інший документ містить письмову згоду всіх учасників такого фонду);

розпорядження щодо обмеження/зняття обмеження здійснення облікових операцій з цінними паперами відповідного випуску, оформленого відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Разом із зазначеними документами Центральному депозитарію можуть подаватися інші додаткові (супровідні) документи.

Центральний депозитарій протягом операційного дня, коли була проведена безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску, надає депозитарним установам відповідне повідомлення про проведення такої операції. Копія документа, що є підставою для її проведення, розміщується на офіційному сайті Центрального депозитарію. У разі проведення Центральним депозитарієм операції щодо обмеження/зняття обмеження здійснення облікових операцій щодо розміщення та обігу цінних паперів корпоративного або пайового інвестиційного фонду при прийнятті рішення про його ліквідацію/скасування рішення про його ліквідацію Центральний депозитарій розміщує на офіційному сайті копію рішення про ліквідацію/скасування рішення про ліквідацію інвестиційного фонду.»;

у пункті 14:

в абзаці першому слово «депонентів» замінити словами «власників (співвласників)»;

абзац третій після слів «копії договору» доповнити словом «(правочину)»;

в абзаці четвертому слово «ідентифікації» замінити словом «встановлення»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів) в іншій депозитарній установі, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у випадку, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, яка обслуговувала спадкодавця).»;

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

«У разі наявності договору (правочину) про поділ спадкового майна між спадкоємцями депозитарна установа проводить депозитарні операції, пов’язані із спадкуванням цінних паперів, відповідно до кількості цінних паперів, зазначеної в такому договорі.

У разі смерті одного із співвласників та спадкування другим із співвласників всієї кількості цінних паперів, що належали померлому та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у депозитарній установі, для проведення операції спадкування депозитарній установі, крім документів, визначених цим пунктом, має бути подане розпорядження спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах, відкритий спадкоємцю в цій депозитарній установі або в іншій депозитарній установі, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників.

У разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться депозитарною установою на підставі документів, визначених абзацами другим, четвертим цього пункту, нової анкети рахунку в цінних паперах, підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом четвертим пункту 26 глави 1 цього розділу.»;

абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:

«21. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі, здійснюються з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», крім випадків, встановлених законодавством.»;

у пункті 24:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру або клірингової установи відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від Розрахункового центру або клірингової установи у порядку, який встановлюється Правилами Розрахункового центру, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків;»;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

«розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, у випадках, встановлених законодавством, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації від фондової біржі, отриманої відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору з фондовою біржею;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий-десятий вважати відповідно абзацами восьмим-одинадцятим;

абзаци восьмий, дев’ятий викласти в такій редакції:

«розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за договорами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі розпоряджень, отриманих від цих клієнтів. Конкретний порядок та умови проведення розрахунків за правочином щодо цінних паперів, вчиненим поза фондовою біржею, визначаються умовами такого правочину.

Розрахунки за результатом неттінгу здійснюються виключно з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» шляхом здійснення Центральним депозитарієм у порядку, встановленому цим Положенням, та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм) відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм), у порядку, який встановлюється Правилами Розрахункового центру, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків.»;

3) у главі 3:

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Розпорядження та документи, що підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій Центральним депозитарієм або депозитарними установами, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в цінних паперах. Якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання депозитарних операцій, Центральний депозитарій, депозитарна установа мають право відмовити у виконанні операції та вимагати надання необхідної інформації.»;

доповнити пункт 6 новим абзацом такого змісту:

«У випадку надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.»;

у пункті 7:

підпункт 3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4-10 вважати відповідно підпунктами 3-9;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) відомості про торговця цінними паперами, що діяв в інтересах депонента (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами) (у випадку, коли згідно із законодавством участь торговця цінними паперами є обов’язковою);»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У випадку надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.»;

у пункті 8:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) назву, номер і дату складання документа(ів), який (які) є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (зокрема договір застави цінних паперів, договір, гарантований цінними паперами тощо) (реквізит не заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж);»;

підпункт 5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6-9 вважати відповідно підпунктами 5-8;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) відомості про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента та якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента (повне або скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, серія, номер, строк дії (у разі наявності) ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами) (реквізит заповнюється у розпорядженні про блокування прав на цінні папери, що виставляються на продаж);»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У випадку надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.»;

у пункті 9:

у підпункті 3 слова «особою, уповноваженою на це установчими документами» замінити словами «уповноваженою особою»;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

«У випадку, якщо при проведенні на рахунку депонента операції блокування за наслідком застави прав на цінні папери депозитарній установі були надані документи, визначені цим пунктом, при наступному проведенні відповідною депозитарною установою на рахунку такого депонента операцій блокування за наслідком застави прав на цінні папери, за умови, що заставодержателем виступає одна й та сама особа, документи, передбачені підпунктами 2-4 цього пункту щодо заставодержателя, подаються лише у випадку зміни даних у таких документах.».

У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим;

абзац десятий пункту 10 викласти в такій редакції:

«У випадку надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO.»;

у пункті 12:

в абзаці третьому слова «на відповідність їх оформлення вимогам» замінити словами «а також їх підпису відповідно до»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«передання при необхідності повідомлення про приймання розпорядження або про відмову у взятті розпорядження до виконання ініціатору депозитарної операції. Договором з депонентом та/або внутрішніми документами депозитарної установи може бути передбачено, що депонент вважається таким, що повідомлений про прийняття депозитарною установою розпорядження до виконання, якщо протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного розпорядження депоненту не було відправлено (надано) відмову у взятті розпорядження до виконання.»;

абзаци десятий, одинадцятий викласти в такій редакції:

«Підставою для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції є:

розпорядження не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам Центрального депозитарію, депозитарної установи;»;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

«Підстави для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами тринадцятим, чотирнадцятим цього пункту, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:»;

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

«щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на знерухомлені цінні папери документарної форми існування, що відповідно до законодавства залишились в обліку в депозитарній системі, з рахунку в цінних паперах власника (співвласників)/нотаріуса в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника (співвласників)/нотаріуса в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли обмеження на здійснення операцій із зазначеними в розпорядженні цінними паперами, накладені судовим рішенням, рішенням Комісії, стосуються конкретно цього депонента;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«щодо виконання операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів емітентом та продажем емітентом викуплених цінних паперів, - у випадку, якщо блокування цінних паперів, прав на цінні папери встановлене згідно з рішенням Комісії про зупинення обігу цінних паперів та за відсутності інших обмежень.»;

доповнити абзац перший пункту 13 після слів «депозитарні установи зобов’язані вносити всі розпорядження» словами «депонентів, клієнтів, а також керуючих їх рахунками»;

4) у главі 4:

у пункті 2:

доповнити пункт після підпункту 3 новим підпунктом такого змісту:

«4) відомості про цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав на цінні папери із зазначенням типу обмежень та прав за цінними паперами із зазначенням типу обмежень;».

У зв’язку з цим підпункт 4 вважати підпунктом 5;

у підпункті 5 слова «або територіальної громади» виключити;

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

«Запит на складання та видачу виписки з рахунку в цінних паперах може надаватися нотаріусом для оформлення спадщини щодо цінних паперів. У запиті нотаріуса мають міститися прізвище, ім'я, по батькові померлої особи - депонента та у разі необхідності інші дані, що дають можливість підтвердити інформацію щодо особи спадкодавця як особи, якій у депозитарній установі відкрито рахунок у цінних паперах (паспортні дані, відомості документа, що засвідчував реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків тощо). До запиту нотаріуса додається засвідчена згідно із законодавством копія свідоцтва про смерть депонента.»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

«У випадку, якщо права на цінні папери померлої особи обліковуються на рахунку співвласників, депозитарна установа на запит нотаріуса видає довідку щодо належних особі цінних паперів із зазначенням інформації, що цінні папери належать померлому на праві спільної сумісної (часткової) власності та обліковуються на рахунку співвласників, прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) співвласника (співвласників).».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«У разі невідповідності оформлення запиту та супровідних документів вимогам чинного законодавства та/або недостатніх відомостей у запиті для однозначної ідентифікації спадкодавця, щодо якого запитується інформація як особи, якій відкрито рахунок у депозитарній установі, депозитарна установа письмово відмовляє у видачі виписки з обґрунтуванням причин відмови.»;

5) у главі 5:

в абзаці першому пункту 2 слово «випуску» замінити словом «випусків»;

у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

«5. Центральний депозитарій після зарахування цінних паперів певного випуску на рахунок у цінних паперах емітента здійснює у порядку, встановленому цим Положенням, і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказ цінних паперів цього випуску з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подальшого зарахування депозитарними установами прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення. Зарахування депозитарними установами прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників здійснюється за розпорядженням депонентів, крім випадків, визначених законодавством, та за розпорядженням Центрального депозитарію. До розпорядження депонента додаються документи, що підтверджують придбання першим власником цінних паперів у емітента.»;

доповнити пункт після абзацу першого двома новими абзацами такого змісту:

«За наслідками розміщення Центральний депозитарій засвідчує факт розміщення (нерозміщення) цінних паперів певного випуску на фондовій(их) біржі(ах) та поза фондовою біржею шляхом підпису уповноваженої особи та засвідчення печаткою Центрального депозитарію звіту(ів) емітента щодо розміщених ним цінних паперів.

Центральний депозитарій засвідчує звіт емітента щодо розміщених ним цінних паперів виключно в кількості прав на цінні папери, зарахованих депозитарними установами на рахунки в цінних паперах депонентів, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення.».

У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;

в абзаці четвертому слова «клірингової відомості» замінити словом «інформації»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

«У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах перших власників здійснюється депозитарними установами за розпорядженням Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації від фондової біржі.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

«7. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі.»;

пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Обслуговування операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів у бездокументарній формі існування, облік цінних паперів, що викуповуються емітентом у власників цих цінних паперів, Центральний депозитарій здійснює з використанням пасивних аналітичних рахунків депозитарного обліку в межах рахунку в цінних паперах цього емітента відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею, без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» здійснюється за умови отримання:

депозитарною установою - розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунку(ок) у цінних паперах;

Центральним депозитарієм - розпорядження емітента про переказ цінних паперів на/з його рахунок(ку) у цінних паперах з/на рахунку(ок) депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах власника, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, та розпорядження зазначеної депозитарної установи про переказ цінних паперів з/на її рахунку(ок) у цінних паперах на/з рахунок(ку) емітента.

Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними на фондовій біржі з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється:

депозитарною установою - за розпорядженням Центрального депозитарію;

Центральним депозитарієм - на підставі інформації від Розрахункового центру, фондової біржі.

Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними на фондовій біржі без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється:

депозитарною установою - за розпорядженням Центрального депозитарію;

Центральним депозитарієм - на підставі інформації від фондової біржі.»;

абзац четвертий пункту 11 викласти в такій редакції:

«У розпорядженні про деномінацію вказуються реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (дроблення чи консолідація), коефіцієнт деномінації та дата, на яку має бути проведена деномінація. У розпорядженні про відображення у системі депозитарного обліку інформації про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, вказуються реквізити випуску цінних паперів, номінальна вартість яких змінюється, та реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю.»;

абзац другий пункту 15 викласти в такій редакції:

«Емітент депонує в Центральний депозитарій згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію новий глобальний сертифікат та надає йому розпорядження про списання цінних паперів у кількості, що анулюється.»;

абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:

«20. Після прийняття загальними зборами кожного з акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті, визначених пунктом 7 частини шостої статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства» рішень, обрані цими загальними зборами уповноважені особи акціонерних товариств на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерних товариств - емітентів шляхом злиття або на підставах, визначених законодавством, повинні:»;

пункт 30 викласти в такій редакції:

«30. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ в акції цього акціонерного товариства та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) в результаті виділу, здійснюється відповідно до плану виділу (порядку та умов виділу, порядку конвертації акцій), затвердженого загальними зборами цього акціонерного товариства.

Після прийняття загальними зборами акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) в результаті виділу, рішень, визначених частиною третьою статті 86 Закону України «Про акціонерні товариства», обрані цими загальними зборами уповноважені особи на здійснення подальших дій щодо виділу повинні:

укласти з Центральним депозитарієм договір(ори) про обслуговування випуску(ів) цінних паперів для взяття Центральним депозитарієм на обслуговування випуску(ів) акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) в результаті виділу з акціонерного товариства - емітента;

не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:

оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу, та надати депозитарію:

оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);

розпорядження про зарахування акцій на рахунок(ки) у цінних паперах емітента(ів) - акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу;

розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, в акції цього товариства та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу (окремо за кожним випуском акцій цього акціонерного товариства у розрізі випусків акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу, та акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ), що має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств, що створюються в результаті виділу (повне найменування), реквізити випуску акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, та реквізити випусків акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації в акції акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу, дату початку конвертації. Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерним товариством - емітентом, з якого здійснюється виділ, та кожним акціонерним товариством, що створюється в результаті виділу;

розпорядження про переказ акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу, з рахунку в цінних паперах цього товариства на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, депонентом якого є акціонерне товариство - емітент, з якого здійснюється виділ, для їх наступного зарахування цією депозитарною установою на його рахунок у цінних паперах у системі депозитарного обліку депозитарної установи - у разі затвердження загальними зборами акціонерного товариства - емітента рішення про придбання ним акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу (складається окремо за кожним акціонерним товариством, що створюється в результаті виділу, стосовно якого прийняте таке рішення).»;

у пункті 32:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«Якщо виплата доходів здійснюється у цінних паперах, після надходження до Центрального депозитарію таких доходів (цінних паперів) Центральний депозитарій проводить операції щодо переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки у цінних паперах депозитарних установ, які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах. Депозитарні установи зобов'язані в установлений у договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або анкеті рахунку в цінних паперах строк зарахувати зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників.»;

абзац тринадцятий виключити.

5. У розділі VI:

1) у пункті 1:

в абзаці сьомому слово та цифри «пункту 19» замінити словом та цифрами «пункту 18»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Якщо випуск цінних паперів оформлений глобальним сертифікатом і тимчасовим глобальним сертифікатом, реєстр власників іменних цінних паперів складається окремо в розрізі кожної частини цього випуску, на яку відповідно оформлені глобальний сертифікат і тимчасовий глобальний сертифікат, а Перелік власників складається в частині цього випуску, на яку оформлений глобальний сертифікат.»;

2) пункти 2-4 викласти в такій редакції:

«2. До розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, Центральному депозитарію або депозитарній установі, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), мають додаватися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

Центральний депозитарій або депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), на підставі складеного Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів та документів, наведених в абзаці першому цього пункту, забезпечує письмове повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому його (її) внутрішніми документами та/або відповідним договором.

3. Розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, облікового реєстру, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства (крім розпоряджень акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) повинні бути підписані уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу емітента, депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), або Центрального депозитарію залежно від того, хто надає розпорядження, та у разі надання розпорядження у формі паперового документа скріплені печаткою відповідно емітента, депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), або Центрального депозитарію.

4. Розпорядження акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу, або уповноваженою акціонерами особою. До такого розпорядження мають додаватися:

виписка (виписки) про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує (підтверджують) факт володіння зазначеною особою (зазначеними особами) визначеним відсотком акцій на дату, що передує даті надання розпорядження, та на дату звернення з вимогою про проведення позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, та копія або оригінал документа, що підтверджує отримання акціонерним товариством зазначеної вимоги;

копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документ, що підтверджує відсутність прийнятого у встановлені законодавством строки наглядовою радою акціонерного товариства рішення щодо розгляду поданої вимоги акціонера(ів);

копія рішення акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про обрання членів реєстраційної комісії (у разі надання розпорядження на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства);

письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний (у разі надання розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений Центральним депозитарієм для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах, надається члену реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента.

Центральний депозитарій здійснює письмове повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства та складає перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, для забезпечення реєстрації акціонерів для участі в позачергових загальних зборах на підставі відповідного договору, укладеного з акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента.»;

3) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

«Якщо дата обліку є датою у майбутньому, то термін надання розпорядження Центральному депозитарію емітентом, депозитарною установою, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), або акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента, повинен бути не менше трьох робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися даний реєстр. Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарним установам до закінчення операційного дня дати обліку, і облікові реєстри формуються депозитарними установами протягом операційного дня, наступного за датою обліку. Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарію-кореспонденту у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини.»;

4) абзац перший пункту 8 після слів «Центральним депозитарієм складається» доповнити словами «та надається»;

5) у пункті 12:

абзац перший після слів «Реєстр власників іменних цінних паперів складається» доповнити словами «та надається»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«за розпорядженням депозитарної установи, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства);»;

6) абзац перший пункту 15 викласти в такій редакції:

«15. Центральний депозитарій, депозитарна установа, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства), має право відмовити в узятті до виконання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів тощо або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, якщо:»;

7) у пункті 18:

абзац перший викласти в такій редакції:

«18. Перелік власників складається Центральним депозитарієм у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію.»;

абзац четвертий після слів «У разі подання» доповнити словами «депозитарною установою»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі подання Центральним депозитарієм Переліку власників у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію. Усі аркуші Переліку власників повинні бути пронумеровані та прошнуровані.».

6. Доповнити розділ VIІІ після пункту 11 новим пунктом такого змісту:

«12. Резервне збереження (копіювання) інформації Центральним депозитарієм, депозитарними установами повинно виконуватись кожного операційного дня.

Резервному збереженню (копіюванню), зокрема, підлягають:

інформаційні масиви (бази даних) системи депозитарного обліку;

прикладне програмне забезпечення, що обробляє інформацію системи депозитарного обліку;

ключові дані (відкриті ключі, сертифікати відкритих ключів) посадових осіб Центрального депозитарію, депозитарних установ.

Зберігання резервних копій повинно здійснюватися на зовнішніх машинних носіях даних у місцях, захищених від впливу магнітного поля чи випромінювання.

Зберігання резервних копій повинно здійснюватися окремо від зберігання оригінальних інформаційних масивів.

Центральний депозитарій, депозитарні установи повинні зберігати резервні копії не менше ніж за три останні операційні дні. Крім того, повинні зберігатись резервні копії за кожний останній операційний день місяця протягом трьох років. У випадку, якщо останні резервні копії містять інформацію, що підлягає резервному збереженню (копіюванню) за кожний останній операційний день місяця, повторне окреме копіювання та зберігання вказаної інформації не є обов’язковими.».

У зв’язку з цим пункти 12-21 вважати відповідно пунктами 13-22.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та клірингової діяльностіІ. Курочкінавгору