Документ z1618-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.08.2017, підстава - z0937-17

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2014  № 1107


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2014 р.
за № 1618/26395

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 575 від 07.07.2017}

Про затвердження Інструкції про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп

Відповідно до статті 10 Закону України «Про міліцію», статей 39, 40 Кримінального процесуального кодексу України, з метою вдосконалення порядку створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп, а також здійснення належного контролю за їх роботою НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату МВС, начальникам територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів), окремих підрозділів міліції забезпечити виконання вимог цього наказу.

3. Головному слідчому управлінню МВС України (Сакал В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - начальника Головного слідчого управління генерал - майора міліції Сакала В.М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
20.10.2014 № 1107


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2014 р.
за № 1618/26395

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає єдиний механізм організації діяльності слідчих та слідчо-оперативних груп в органах внутрішніх справ України (далі - ОВС України).

1.2. Правову основу роботи слідчих груп та слідчо-оперативних груп становлять Конституція України, інші закони України, укази Президента України та постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, інші акти законодавства України, нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України, а також ця Інструкція.

1.3. Слідча група (далі - СГ) - передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України організаційна форма здійснення двома чи більше слідчими досудового розслідування в кримінальному провадженні.

1.4. Слідчо-оперативна група (далі - СОГ) - організаційна форма взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів ОВС України, що полягає у здійсненні досудового розслідування слідчим (декількома слідчими) та за його (їх) письмовим(и) дорученням(и) здійснення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками оперативних підрозділів ОВС України у кримінальному провадженні, яке знаходиться у провадженні слідчих підрозділів ОВС України.

1.5. Метою створення та діяльності СГ, СОГ є:

усебічне, повне та неупереджене досудове розслідування у складних та великих за обсягом кримінальних провадженнях, а також щодо злочинів, які набули суспільного резонансу, учинених на території декількох адміністративно-територіальних одиниць України та інших держав;

здійснення ефективної взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів ОВС України під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях, у яких здійснення досудового розслідування доручено Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і прирівняними до них прокурорами за вмотивованими постановами, у разі неефективного досудового розслідування.

1.6. До складу СГ, СОГ залучаються працівники структурних підрозділів апарату МВС України, територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів), окремих підрозділів міліції.

1.7. Старшим СГ, СОГ є слідчий органу досудового розслідування вищого рівня.

ІІ. Порядок створення та припинення роботи СГ, СОГ

2.1. СГ утворюються постановою керівника органу досудового розслідування, про що протягом доби повідомляється прокурор, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні.

2.2. СОГ утворюються наказом Міністра внутрішніх справ України або особою, яка виконує його обов’язки, першим заступником, заступниками Міністра внутрішніх справ України, начальниками територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів), окремих підрозділів міліції.

2.3. Слідчий за результатами аналізу матеріалів кримінального провадження та на підставі плану розслідування готує пропозиції про кількісний склад СГ, СОГ, про що рапортом доповідає керівникові органу досудового розслідування.

2.4. Керівник органу досудового розслідування, визнавши пропозиції, указані в рапорті слідчого про необхідність створення СГ або СОГ, обґрунтованими, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України приймає рішення про створення СГ або ініціює перед керівником органу внутрішніх справ питання про створення СОГ.

2.5. До складу СГ, СОГ залучаються працівники структурних підрозділів ОВС України, які мають стаж роботи на посаді слідчого або оперативного працівника не менше трьох років та досвід роботи з розслідування злочинів вказаної категорії.

2.6. Для визначення кандидатур членів СГ, СОГ з числа працівників територіальних ОВС України нижчого рівня надсилається службова телеграма на ім’я керівника відповідного органу щодо надання кандидатури для включення до складу групи.

2.7. Для визначення кандидатур членів СГ, СОГ з числа працівників підрозділів ОВС України одного рівня надсилається лист на ім’я начальника відповідного підрозділу про надання кандидатур для включення до складу групи.

2.8. Начальник органу внутрішніх справ, структурного підрозділу апарату МВС України або його заступники протягом трьох діб або не пізніше терміну, указаного в телеграмі (листі), надсилає відповідь із зазначенням конкретних кандидатур для включення до складу групи. Інформація про кандидата повинна містити прізвище, ім’я, по батькові, займану посаду, а також стаж роботи.

До складу СГ, СОГ кандидатури працівників, які переводяться на іншу посаду, не включаються.

2.9. З метою належного комплектування складу СГ, СОГ за погодженням з керівником органу досудового розслідування може залучатися конкретний працівник територіального органу внутрішніх справ до складу групи в разі, якщо він проводив досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо злочину, який розслідується, або перебував у складі СГ, СОГ у цьому провадженні.

В інших випадках конкретна особа може залучатися до складу СГ, СОГ за рішенням керівника органу досудового розслідування для належної організації розслідування в кримінальному провадженні.

2.10. Працівники ОВС України можуть залучатися до роботи в СГ, СОГ з увільненням від виконання основних функціональних обов’язків за місцем несення служби або без такого.

2.11. Робота працівника у складі СГ, СОГ з увільненням від виконання основних функціональних обов’язків за місцем несення служби може передбачати виконання обов’язків у межах гарнізону основного місця служби або відрядження до місця здійснення досудового розслідування.

2.12. Ознайомившись з наказом про створення СОГ або постановою про створення СГ, у разі якщо необхідно увільнити працівника від виконання основних функціональних обов’язків за місцем несення служби, його безпосередній керівник упродовж трьох робочих днів організовує передачу всіх кримінальних проваджень, що знаходяться в такого працівника, про що протягом доби повідомляє прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва.

Особа, що включена до складу СГ, СОГ, до виконання будь-яких завдань, не пов’язаних з роботою у складі групи, не залучається.

При виконанні працівником ОВС України обов’язків члена СГ, СОГ за місцем виконання основних функціональних обов’язків його безпосередній керівник контролює дотримання дисципліни, законності та режиму роботи таким працівником без утручання в процесуальну діяльність.

2.13. При виконанні обов’язків члена СГ, СОГ без увільнення працівника від виконання основних функціональних обов’язків за місцем несення служби його керівник зменшує навантаження на такого працівника стосовно розкриття або розслідування злочинів, а також забезпечує йому належні умови для здійснення досудового розслідування.

2.14. У наказі про створення СОГ та постанові про створення СГ указуються термін, з якого працівник приступає до досудового розслідування у кримінальному провадженні, та форма його залучення до роботи у складі СГ, СОГ.

2.15. Заміна працівників оперативних підрозділів, що включені до складу СОГ, без узгодження зі старшим групи не здійснюється.

2.16. Члени СГ, СОГ зобов’язані:

дотримуватися вимог законодавства України, професійної етики;

щотижня планувати свою роботу у складі групи відповідно до погодженого плану досудового розслідування в кримінальному провадженні;

проводити слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії згідно з узгодженими планами;

щотижня, а на вимогу старшого групи - щодня звітувати про виконану роботу в письмовій формі;

виконувати доручення старшого групи;

у разі відрядження своєчасно прибути до місця призначення та доповісти старшому СГ, СОГ про готовність до виконання покладених обов’язків.

2.17. Припинення перебування працівника у складі СГ, СОГ здійснюється у разі:

закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні, у якому створювалася СГ, СОГ;

виключення зі складу СГ, СОГ.

2.18. Припинення перебування працівника у складі СОГ, а також закінчення роботи групи здійснюються шляхом видання відповідного наказу особою, що утворила СОГ, у якому зазначаються підстави та термін, з якого працівник приступає до виконання обов’язків за основним місцем служби.

2.19. Припинення перебування працівника у складі СГ, а також закінчення роботи групи оформлюються шляхом винесення постанови особою, що утворила СГ.

ІІІ. Організація роботи та контроль за діяльністю СГ, СОГ

3.1. За всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження відповідає старший групи, який здійснює безпосередню організацію та керівництво діяльністю членів СГ, СОГ.

3.2. Робота СГ, СОГ здійснюється за погодженими планами. У разі необхідності здійснення невідкладних процесуальних дій про їх проведення рапортом повідомляється керівник органу досудового розслідування.

3.3. Процесуальний контроль за роботою СГ, СОГ покладається на керівника органу досудового розслідування, який у межах компетенції відповідає за організацію роботи групи.

3.4. Організація взаємодії слідчих та оперативних підрозділів здійснюється відповідно до плану розслідування.

3.5. Слідчі СОГ мають право в установленому порядку доручати працівникам оперативних підрозділів, що входять до складу СОГ, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, а також ужиття інших заходів, що забезпечують ефективне та своєчасне виконання функцій та завдань, покладених на такі підрозділи.

3.6. Члени СГ, СОГ, що перебувають у відрядженні, раз на тиждень звітують старшому групи про стан виконання плану досудового розслідування в кримінальному провадженні. Звіти надсилаються засобами електронного зв’язку. У випадках, визначених керівником органу досудового розслідування, члени СГ, СОГ особисто прибувають для звіту про виконану роботу. Виклик та прибуття співробітника в такому разі здійснюються відповідно до вимог розділу IV цієї Інструкції.

ІV. Відрядження членів СГ, СОГ

4.1. Відрядження членів СГ, СОГ здійснюється на підставах та в порядку, визначених законодавством.

4.2. Про закінчення строку перебування у відрядженні члени СГ, СОГ рапортом повідомляють керівника органу досудового розслідування із зазначенням дати від’їзду.

4.3. Працівнику, що виїхав після закінчення строку відрядження до основного місця несення служби для оформлення чергового відрядження, надається час, визначений керівником органу досудового розслідування, для вирішення організаційних питань.

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
начальник Головного
слідчого управління
генерал-майор міліції

В.М. Сакалвгору