Документ z1616-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.02.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.12.2015  № 681


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2015 р.
за № 1616/28061

Про внесення змін до Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Відповідно до статті 10 Закону України “Про Збройні Сили України”, статті 10 Закону України “Про оборону України”, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671, та з метою удосконалення та спрощення порядку погодження проектів договорів з ремонту озброєння та військової техніки НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05 серпня 2013 року № 541, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2013 року за № 1930/24462, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
А. АбромавичусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
05.08.2013  № 541
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
01.12.2015 № 681)


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2015 р.
за № 1616/28061

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

1. Ця Інструкція визначає загальний порядок організації та супроводження ремонту озброєння та військової техніки (далі - ОВТ) Збройних Сил України за договорами (державними контрактами) з ремонту озброєння та військової техніки, оплата яких здійснюється централізовано (далі - ремонт ОВТ).

Ця Інструкція не поширюється на організацію і супроводження ремонту засобів розвідки номенклатури Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, передбачених Законами України “Про здійснення державних закупівель”, “Про державне оборонне замовлення” та іншими нормативно-правовими актами.

3. Організація та супроводження ремонту ОВТ в Міністерстві оборони України за централізованими закупівлями покладаються на структурний підрозділ органу військового управління, відповідального за організацію та супроводження ремонту ОВТ Збройних Сил України (далі - структурний підрозділ). Державним замовником робіт (послуг) з ремонту ОВТ є Міністерство оборони України.

4. Фінансування ремонту ОВТ здійснюється за відповідними бюджетними програмами.

5. Контроль якості робіт (послуг) з ремонту ОВТ здійснюється військовими представництвами (далі - ВП) Міністерства оборони України відповідно до вимог чинного законодавства, договорів та нормативно-технічної документації. Проекти договорів (державних контрактів) з ремонту ОВТ надаються на розгляд та погодження до Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України, відповідному ВП та Управлінню військових представництв Міністерства оборони України.

6. Договори (державні контракти) з ремонту ОВТ укладаються відповідними посадовими особами на підставі довіреності Міністерства оборони України з виконавцями робіт (послуг), визначеними відповідно до вимог законодавства з питань державних закупівель та державного оборонного замовлення.

7. Проекти договорів (державних контрактів) з ремонту ОВТ (далі - проекти договорів) у разі визначення виконавця робіт (послуг) з ремонту ОВТ готуються структурним підрозділом та погоджуються в такому порядку:

1) розрахунки щодо встановлення рівня ціни (розрахунково-калькуляційні матеріали: калькуляція собівартості такої продукції, розшифровки з обґрунтуваннями витрат за кожною статтею калькуляції (далі - РКМ)) до проектів договорів перевіряються ВП.

Після надання виконавцем робіт (послуг) з ремонту ОВТ проекту договору з РКМ для розгляду та складання висновку щодо рівня договірної (орієнтовної, граничної) ціни начальник військового представництва організовує їх розгляд та призначає відповідального за контроль якості продукції (робіт, послуг) за договором.

Після перевірки комплекту РКМ ВП формує два комплекти цих матеріалів, в яких відповідальний за контроль якості продукції (робіт, послуг) за договором підписує кожну розшифровку матеріальних, трудових витрат та витрат на відрядження:

“Перевірено.


Обґрунтованість

______________________
(найменування виду витрат)

підтверджую.

_______________________________________________________________________”.
(посада, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

Відповідальний за економічну роботу у ВП підписує кожну розшифровку статей калькуляції:

“Перевірено.


Обґрунтованість витрат за статтею

_________________________________________
(номер, найменування статті калькуляції)

на загальну суму _____ грн. підтверджую. Відповідальний за економічну роботу ________

__________________________________________________________________________”.
(посада, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

У разі встановлення необґрунтованих витрат у розшифровках за статтями калькуляції під час перевірки фахівцями ВП такі витрати підлягають виключенню.

Висновок щодо визначення рівня договірної (орієнтовної) ціни складається як окремий службовий документ. Висновок розробляється ВП.

Підписаний начальником ВП та посадовими особами, якими завізовані РКМ, висновок разом із проектом договору та опрацьованим комплектом РКМ направляється до структурного підрозділу. ВП готує та надає письмове зауваження підприємству, в якому повідомляє виконавця щодо причин корегування витрат.

Строк опрацювання проекту договору та РКМ у ВП не повинен перевищувати десять днів з дня їх отримання.

Для документування результатів розгляду проекту договору та РКМ і здійснення подальшого контролю ВП обліковує копії проекту договору та РКМ. Зазначені матеріали оформляються в окрему справу;

2) після надходження проекту договору та комплекту РКМ до структурного підрозділу відповідальний за супроводження договору перевіряє:

відповідність змісту проекту договору типовій формі, достовірність внесеної до нього інформації;

відповідність найменування, позначення робіт (послуг) та передбаченого обсягу фінансування;

комплектність РКМ (наявність розшифровок, обґрунтувань до кожної статті калькуляції та вичерпних пояснень (пояснювальної записки)), наявність підписів посадових осіб виконавця та фахівців відповідного ВП;

обґрунтованість робіт співвиконавцями.

Після опрацювання проекту договору та РКМ відповідальний за супроводження договору передає їх начальнику профільного відділу структурного підрозділу, який після їх розгляду власним підписом засвідчує запис: “Обґрунтованість умов договору підтверджую”. Після погодження проекту договору та РКМ начальником профільного відділу структурного підрозділу відповідальний за супроводження договору передає їх до фінансового структурного підрозділу (далі - ФСП);

3) посадовими особами ФСП перевіряються:

відповідність проекту договору та додатків до нього, у тому числі документів з узгодження ціни, обов’язковим вимогам до їх змісту;

наявність бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами, кодами економічної класифікації видатків та статтями кошторису Міністерства оборони України.

У разі виявлення недоліків у наданих матеріалах, невідповідності порядку їх опрацювання зазначені матеріали повертаються для доопрацювання до відповідного профільного відділу структурного підрозділу.

Начальник ФСП візує кожну сторінку проекту договору та всі додатки до нього шляхом поставлення підпису на зворотному боці кожного аркуша першого примірника, на зворотному боці останнього аркуша договору власним підписом засвідчує запис:

“Обґрунтованість фінансових витрат підтверджена з урахуванням висновку

____________________________
(номер військового представництва)

від ________ № ____.

Наявність кошторисних призначень за бюджетною програмою КПКВ ____ КЕКВ ____ стаття витрат _____ підтверджую”.

Строк перевірки та погодження проектів договорів у ФСП не повинен перевищувати три робочі дні з моменту їх надходження;

4) після візування проекту договору начальником ФСП начальник профільного відділу погоджує проект договору з заступником начальника структурного підрозділу та подає його на погодження разом із копіями висновків ВП на проекти договірних цін до Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України, Департаменту фінансів Міністерства оборони України і Управління військових представництв Міністерства оборони України;

5) перед підписанням договору уповноваженою посадовою особою Міністерства оборони України кожна сторінка договору візується начальником профільного відділу та фахівцем юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

8. Начальником структурного підрозділу після остаточного погодження проекту договору відповідно до вимог цієї Інструкції та перевірки наявності всіх підписів зі сторони виконавця проект договору подається на підпис уповноваженій посадовій особі Міністерства оборони України.

9. Після підписання договору уповноваженою посадовою особою Міністерства оборони України, відповідальний за супроводження договору в структурному підрозділі перевіряє його комплектність, наявність підписів та печаток і передає його в день підписання до ФСП для реєстрації та обліку.

Другий примірник зареєстрованого та облікованого у ФСП договору відповідальний за супроводження договору в структурному підрозділі направляє виконавцю, а також обліковані копії договору - відповідному ВП, до Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, Департаменту фінансів Міністерства оборони України для виконання функцій контролю та до центральної служби забезпечення для виписки нарядів на видачу техніки.

На відповідального за супроводження договору покладається супроводження договору до повного виконання зобов’язань за договором (його погодження, листування в межах виконання договору, копіювання примірників та надання копій договору за вимогою, ведення претензійної та позовної роботи спільно з представниками ФСП та юридичної служби тощо).

10. Заходи щодо реєстрації зобов’язань Міністерства оборони України як розпорядника бюджетних коштів за договором в органах Державної казначейської служби України здійснюються ФСП (через Департамент фінансів Міністерства оборони України) у визначений законодавством строк.

Після виконання сторонами зобов’язань за укладеним договором (державним контрактом) з ремонту ОВТ ФСП готує Акт звіряння взаєморозрахунків (форма акта додається до договору).

У разі виконання довгострокових договорів (контрактів) з ремонту ОВТ або таких, що переходять на наступний бюджетний період (завершення виконання, проведення оплати), ФСП обов’язково оформлюється Акт звіряння розрахунків станом на 01 січня наступного бюджетного року.

11. Номенклатура договірних та первинних документів, що підлягають підпису та візуванню посадовими особами структурного підрозділу, та зразки записів наведені в додатку до цієї Інструкції.

Начальник Управління
організації і супроводження
ремонту озброєння
та військової техніки
С.Г. ГордєєвДодаток
до Інструкції про порядок організації
і супроводження ремонту озброєння
та військової техніки
Збройних Сил України
(пункт 11)

НОМЕНКЛАТУРА
договірних та первинних документів, що підлягають підпису та візуванню посадовими особами структурного підрозділу

№ з/п

Посада

Договір

Специфікація (календарний план виконання робіт тощо)

Протокол погодження ціни

Рахунок-фактура

Додаткова угода

Акт виконаних робіт

Акт за формою 4

Форма 280

Акт звірювання взаєморозрахунків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Посадова особа, яка має право першого підпису

Підписує*

Підписує*

Затверджує

“До оплати у сумі ____ гривень” -підписує*

Підписує*

Затверджує

Підписує*

2

Начальник структурного підрозділу

На зворотному боці останнього аркуша першого примірника візує**

Візує**

Візує**

Візує**

Візує (на зворотному боці останнього аркуша)

Візує**Візує**

3

Заступник начальника структурного підрозділу

“Річному плану закупівель (або плану ремонту) відповідає” - візує**
За наявності змін до специфікації (календарного плану виконання робіт) зміст запису аналогічний договору

4

Начальник профільного відділу

“Обґрунтованість умов договору підтверджую” - візує**

Візує**

Візує**

“Відповідає умовам договору від ____ №___” - візує**

“Обґрунтованість умов договору підтверджую” - візує**

“Виконана робота відповідає умовам договору” - візує**

Візує**

5

Відповідальний за супроводження договору

“Обґрунтованість умов договору підтверджую” - візує**

На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: “Найменування позначення продукції (послуг з ремонту) відповідає умовам договору № ____ (найменування позначення технічних умов)”

На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: “Найменування та позначення продукції (робіт) відповідає специфікаціі” - візує**

“Відповідність умовам договору перевірено” - візує**

На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: “Обґрунтованість умов додаткової угоди перевірено”- візує**

На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: “Відповідність виконаної роботи умовам договору перевірено” - візує**

На першому примірнику “Найменування, позначення та якісний стан продукції згідно з актом відповідають умовам договору” - візує**

На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: “Відомості, внесені до акта, відповідають умовам договору” - візує**

6

Начальник фінансового органу

“Обґрунтованість фінансових витрат підтверджена висновком ВП від ___№ ___”. Наявність кошторисних призначень за бюджетною програмою КПКВ ___ КЕКВ ___ стаття витрат____ підтверджую” - візує**

Візує**

Візує**

“Законність оплати та правильність застосування цін підтверджую”. “Підлягає оплаті за КПКВ ___, КЕКВ ___, стаття ___, сума ___ гривень” - візує**

“Обґрунтованість фінансових витрат підтверджена висновком № ___ військового представництва від “__” ___ р. № ___” - візує**

На зворотному боці останнього аркуша першого примірника: “Найменування та обсяг робіт відповідають взятим зобов’язанням” - візує**

Візує**

Візує**

7

Управління військових представництв Міністерства оборони України

Візує**

__________
* Під час підписання документів зазначаються посада, прізвище, ім’я та по батькові, ставляться підпис та дата.
** Під час візування в нижній частині першого примірника на останньому аркуші документа ставляться підпис, посада, прізвище та дата.
***У разі укладання договору за результатами проведених процедур закупівлі відповідальний за супроводження договору засвідчує підписом запис: “Найменування продукції (робіт, послуг), строки і порядок її (їх) поставки відповідають вимогам замовника та пропозиції учасника - переможця”.вгору