Документ z1613-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.01.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.12.2015  № 2968


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2015 р.
за № 1613/28058

Про затвердження Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03 грудня 2013 року № 4400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 218/24995, що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О.І.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Голова Національного банку України

Голова Антимонопольного комітету України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної
регуляторної служби України


П. Розенко


Т. Хромаєв

В.О. Гонтарева

Ю. ТерентьєвО. МірошниченкоС.М. Кондрюк


К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
03.12.2015  № 2968


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2015 р.
за № 1613/28058

ЗМІНИ
до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

1. Абзац тридцять шостий та тридцять восьмий підпункту 4 пункту 7 розділу ІІІ виключити.

У зв’язку з цим абзац тридцять сьомий вважати абзацом тридцять шостим.

2. У розділі ІV:

1) у пункті 3:

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"Облік операцій у системі персоніфікованого обліку ведеться на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду в розрізі сум коштів учасників недержавного пенсійного забезпечення та учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.

Облік усіх операцій на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду ведеться в одиницях пенсійних активів та гривнях.";

після абзацу третього доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

"При проведенні на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду операції, визначеної в гривнях, кількість одиниць пенсійних активів, що відповідає такій операції, визначається шляхом ділення суми коштів у гривнях за такою операцією на чисту вартість одиниці пенсійних активів, розраховану на кінець попереднього робочого дня.

При обліку на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду операції, визначеної в одиницях пенсійних активів, сума коштів у гривнях, що відповідає такій операції, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів за такою операцією на чисту вартість одиниці пенсійних активів, розрахованої на кінець попереднього робочого дня.

При списанні коштів з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду у випадках здійснення одноразової виплати, останньої періодичної виплати за договором про виплату пенсії на визначений строк або у випадку переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи у повному обсязі ці кошти списуються як у гривнях, так і в одиницях пенсійних активів у повному обсязі".

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Сума належних учаснику пенсійних коштів у будь-який день визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів, облікованих на цей день на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних активів фонду, розраховану станом на кінець попереднього дня, та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.";

після абзацу сьомого доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"Чиста вартість активів пенсійного фонду на початок будь-якого дня дорівнює чистій вартості активів пенсійного фонду, розрахованій на кінець попереднього дня.

На початок будь-якого дня сума пенсійних коштів усіх учасників пенсійного фонду дорівнює чистій вартості активів пенсійного фонду з урахуванням похибки, яка не може перевищувати результату множення 0,005 гривні на кількість учасників фонду".

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;

у підпункті 2:

в абзаці третьому слова "п’ятої цифри" замінити словами "десятої цифри включно";

в абзаці двадцятому слова "п’ятої цифри" замінити словами "четвертої цифри включно";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) облік переведень пенсійних накопичень учасника фонду до іншої фінансової установи.

Сума коштів, що підлягає переведенню та зазначається в заяві про переведення коштів до іншої фінансової установи, розраховується як різниця між сумою пенсійних накопичень, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день її отримання адміністратором фонду, та сумою витрат на оплату послуг адміністратора.";

2) у підпункті 3 пункту 4:

в абзаці четвертому слова "вихідним та вхідним сальдо індивідуального пенсійного" замінити словами "залишком коштів на кінець та залишком коштів на початок облікового періоду на індивідуальному пенсійному";

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом п’ятим такого змісту:

"Залишок коштів на початок облікового періоду визначається станом на кінець робочого дня, що передує початку облікового періоду.".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцятим.

3. У розділі VII:

1) абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:

"На дату фіксації адміністратор фонду, що припиняється, повинен відобразити в гривнях на індивідуальному пенсійному рахунку кожного учасника фонду суму належних йому пенсійних накопичень за видом операції "09" та/або коштів накопичувальної системи пенсійного страхування за видом операції "13". При цьому кількість одиниць пенсійних активів за такими операціями списується повністю на відповідних субрахунках. Відображення таких операцій здійснюється за кодом виду документа, на підставі якого здійснюються операції за індивідуальним пенсійним рахунком, відповідно до підпункту 4 пункту 7 розділу ІІІ цього Положення. Загальна сума зобов’язань за цими видами операцій за кодом виду документа "1" має відповідати чистій вартості активів фонду, що припиняється, на дату фіксації. На дату фіксації адміністратор фонду, що припиняється, повинен відобразити в гривнях на індивідуальному пенсійному рахунку кожного учасника фонду суму належних йому пенсійних накопичень за видом операції "09" та/або коштів накопичувальної системи пенсійного страхування за видом операції "13". При цьому кількість одиниць пенсійних активів за такими операціями списується повністю на відповідних субрахунках. Відображення таких операцій здійснюється за кодом виду документа, на підставі якого здійснюються операції за індивідуальним пенсійним рахунком, відповідно до підпункту 4 пункту 7 розділу ІІІ цього Положення. Загальна сума зобов’язань за цими видами операцій за кодом виду документа "1" має відповідати чистій вартості активів фонду, що припиняється, на дату фіксації.";

2) у пункті 2:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Наступного робочого дня після дати закінчення строку прийняття заяв, визначеного комісією з припинення, адміністратор надає комісії з припинення інформацію про учасників, які подали заяви про переведення пенсійних коштів, та учасників, які не подали таких заяв у встановлений строк, а також зазначає стан активів та зобов’язань пенсійного фонду, що ліквідується. На кінець цього робочого дня адміністратор має відобразити в гривнях на індивідуальному пенсійному рахунку кожного учасника фонду суму належних йому пенсійних накопичень та/або коштів накопичувальної системи пенсійного страхування. При цьому кількість одиниць пенсійних активів за такими операціями списується повністю. Загальна сума зобов’язань по зазначених видах операцій має відповідати чистій вартості активів фонду, що ліквідується, на дату фіксації.";

після абзацу сімнадцятого доповнити пункт новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"У випадку переведення пенсійних коштів померлого учасника, від спадкоємців якого не подана заява про здійснення одноразової виплати, адміністратор пенсійного фонду, що ліквідується, зобов’язаний повідомити про це фінансову установу, до якої переводяться кошти такого учасника, та нотаріуса, що веде спадкову справу, від якого адміністратор отримав запит на наявність коштів на індивідуальному пенсійному рахунку померлого, про переведення пенсійних коштів такого учасника до іншої фінансової установи із зазначенням реквізитів такої установи".

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий, дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим, двадцятим.

Директор
департаменту регулювання
та нагляду за установами
накопичувального пенсійного
забезпечення

С. Зубиквгору