Документ z1609-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.09.2012 N 1377/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2012 р.
за N 1609/21921
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 359/5 ( z0200-16 ) від 09.02.2016 }
Про затвердження Змін
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об'єднань громадян
та інших громадських формувань

Відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції
України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня
2011 року N 395 ( 395/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських
формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
8 липня 2011 року N 1828/5 ( z0855-11 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за N 855/19593, що
додаються.
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.09.2012 N 1377/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2012 р.
за N 1609/21921

ЗМІНИ
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об'єднань громадян
та інших громадських формувань
( z0855-11 )

1. У пунктах 2, 8 слова "структурні підрозділи територіальних
органів Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень
Укрдержреєстру" в усіх відмінках замінити словами "реєстраційні
служби територіальних органів Мін'юсту" у відповідних відмінках.
2. У пункті 7 слова "структурні підрозділи, що забезпечують
реалізацію повноважень Укрдержреєстру" замінити словами
"реєстраційні служби".
3. Пункт 11 викласти в такій редакції: "11. Висновок у реєстраційних службах головних управлінь
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі підписують спеціалісти,
погоджують керівники відділів (секторів) державної реєстрації
юридичних осіб, легалізації об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів масової інформації та затверджують
начальники відповідних реєстраційних служб.".
4. Пункт 12 викласти в такій редакції: "12. Висновок у реєстраційних службах районних, міжрайонних,
районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції підписують спеціалісти, погоджують
керівники відділів (секторів) з питань легалізації об'єднань
громадян (у разі їх наявності) та затверджують начальники
відповідних реєстраційних служб. У разі відсутності відділу (сектору) або спеціаліста з питань
легалізації об'єднань громадян висновок підписують спеціалісти
управлінь юстиції, на яких відповідно до посадової інструкції
покладені зазначені функції, та затверджують начальники
відповідних реєстраційних служб. На час тимчасової відсутності
спеціаліста управління юстиції, на якого відповідно до посадової
інструкції покладені функції з питань легалізації об'єднань
громадян, висновок готує і підписує начальник відповідної
реєстраційної служби.".
5. У пунктах 18-20 слова "уповноважені посадові особи
легалізуючого органу" у всіх відмінках замінити словами "директор
Департаменту, керівник реєстраційної служби територіального органу
Мін'юсту" у відповідних відмінках.
6. Пункт 24 викласти в такій редакції: "24. Про прийняте рішення заявникові надсилається
лист-повідомлення за підписом директора Департаменту, керівника
реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту.".
7. Додатки 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14 до цього Порядку
( z0855-11 ) викласти в новій редакції, що додаються.
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркаль
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
реєстраційної служби України Л.В.Єфіменко

Додаток 2
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань

____________________________________________________________
(назва реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту)
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник відділу (сектору) Керівник реєстраційної
державної реєстрації служби
юридичних осіб, легалізації
об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів
масової інформації або керівник
відділу (сектору) з питань
легалізації об'єднань громадян
(у разі наявності) ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ______ 20____ року "___" ______ 20____ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
установчих документів, поданих
на легалізацію (реєстрацію)
_________________________________
(назва громадського формування)

Установчі документи організації надійшли ____________________
(дата надходження)
Рішення про створення організації та затвердження статуту
(положення) прийнято установчими (загальними) зборами
(конференцією, з'їздом) __________________________________________
(дата прийняття рішення)
Правовою експертизою встановлено, що установчі документи
організації відповідають (не відповідають) (вказати потрібне)
законодавству (оцінка відповідності установчих документів
законодавству України. У разі виявлення невідповідності статуту
(положення) законодавству вказуються пункти статуту (положення) та
норми актів законодавства, яким суперечать чи з якими не
узгоджуються пункти статуту (положення). У разі наявності
неузгодженостей в установчих документах вказуються також ці
неузгодженості): _________________________________________________
Висновок: ____________________________________ може (не може)
(назва громадського формування)
(вказати потрібне) бути легалізоване (зареєстроване).
____________________________ ___________ _______________________
((посада спеціаліста) або (підпис) (ініціали, прізвище)
начальник відповідної реєстраційної служби)
Висновок підготовлено ____________
(дата)

Додаток 3
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань
____________________________________________________________
(назва реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту)
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник відділу (сектору) Керівник реєстраційної
державної реєстрації служби
юридичних осіб, легалізації
об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів
масової інформації або керівник
відділу (сектору) з питань
легалізації об'єднань громадян
(у разі наявності) ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ______ 20____ року "___" ______ 20____ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
повідомлення організації професійної
спілки про належність до
______________________________________
(назва організації професійної спілки)

Повідомлення організації професійної спілки надійшло __________________________________
(дата надходження)
Рішення про створення організації професійної спілки прийнято __________________________________
(дата прийняття рішення)
Правовою експертизою встановлено (оцінка відповідності
повідомлення організації професійної спілки законодавству України
та статуту профспілки), що документи організації професійної
спілки відповідають законодавству України та статуту профспілки.
Висновок: повідомлення ______________________________________
(назва організації професійної спілки)
може бути взяте до уваги.
____________________________ ___________ _______________________
((посада спеціаліста) або (підпис) (ініціали, прізвище)
начальник відповідної реєстраційної служби)
Висновок підготовлено ____________
(дата)

Додаток 5
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань
___________________________________________________________
(назва реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту)
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник відділу (сектору) Керівник реєстраційної
державної реєстрації служби
юридичних осіб, легалізації
об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів
масової інформації або керівник
відділу (сектору) з питань
легалізації об'єднань громадян
(у разі наявності) ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ______ 20____ року "___" ______ 20____ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
та статуту (положенню) громадського формування
змін до статутних документів
____________________________________
(назва громадського формування)

Організація зареєстрована (легалізована) "____"_______________________________________________, свідоцтво N
(дата реєстрації (легалізації))
Рішення про внесення змін до статуту (положення) організації
прийнято (загальними) зборами (конференцією, з'їздом) ____________
(дата)
Правовою експертизою встановлено, що документи, подані для
реєстрації (погодження або взяття до відома) змін до статутних
документів, відповідають (не відповідають) (вказати потрібне)
законодавству та статуту громадського формування (оцінка
відповідності статутних документів законодавству України та
відповідності рішень керівних органів вимогам статуту (положення)
в частині їх правомочності та наявності в них компетенції. У разі
виявлення невідповідності статуту (положення) законодавству
вказуються пункти статуту (положення) та норми актів
законодавства, яким суперечать чи з якими не узгоджуються пункти
статуту (положення). У разі виявлення невідповідності рішень
керівних органів вимогам статуту (положення) вказуються пункти
статуту, яким суперечать чи з якими не узгоджуються рішення
керівних органів) ________________________________________________
Висновок: зміни до статутних документів _______________________________________________ можуть (не можуть)
(назва громадського формування)
(вказати потрібне) бути зареєстровані (погоджені, взяті до
відома).
____________________________ ___________ _______________________
((посада спеціаліста) або (підпис) (ініціали, прізвище)
начальник відповідної реєстраційної служби)
Висновок підготовлено ____________
(дата)

Додаток 7
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань
___________________________________________________________
(назва реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту)
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник відділу (сектору) Керівник реєстраційної
державної реєстрації служби
юридичних осіб, легалізації
об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів
масової інформації або керівник
відділу (сектору) з питань
легалізації об'єднань громадян
(у разі наявності) ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ______ 20____ року "___" ______ 20____ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
та статуту (положенню) громадського формування
інформації про зміни у складі керівних органів
_____________________________________
(назва громадського формування)

Організація зареєстрована (легалізована) "______"_____________________________________________, свідоцтво N
(дата реєстрації (легалізації))
Рішення про внесення змін до складу керівних органів
організації прийнято (загальними) зборами (конференцією, з'їздом) ______________________
(дата)
Правовою експертизою встановлено, що документи, подані для
взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів,
відповідають (не відповідають) (вказати потрібне) законодавству та
статуту громадського формування (оцінка відповідності документів
законодавству України та відповідності рішень керівних органів
вимогам статуту (положення). У разі виявлення невідповідності
рішень керівних органів вимогам законодавства та/або статуту
(положення) вказуються норми актів законодавства та/або пункти
статуту, яким суперечать чи з якими не узгоджуються рішення
керівних органів).
Висновок: інформація про зміни у складі керівних органів ___________________________________________________ може (не може)
(назва громадського формування)
(вказати потрібне) бути взята до відома.
____________________________ ___________ _______________________
((посада спеціаліста) або (підпис) (ініціали, прізвище)
начальник відповідної реєстраційної служби)
Висновок підготовлено ____________
(дата)

Додаток 9
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань
___________________________________________________________
(назва реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту)
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник відділу (сектору) Керівник реєстраційної
державної реєстрації служби
юридичних осіб, легалізації
об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів
масової інформації або керівник
відділу (сектору) з питань
легалізації об'єднань громадян
(у разі наявності) ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ______ 20____ року "___" ______ 20____ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
та статуту (положенню) громадського формування
документів, поданих для видачі дублікатів
свідоцтва про реєстрацію (легалізацію)
та/або статуту (положення)
______________________________
(назва громадського формування)

Організація зареєстрована (легалізована) "______"_____________________________________________, свідоцтво N
(дата реєстрації (легалізації))
Рішення про звернення до реєстраційної служби територіального
органу Мін'юсту щодо отримання дублікатів свідоцтва про реєстрацію
(легалізацію) та/або статуту (положення) прийнято __________________________________________________________________
(назва статутного органу) (дата)
Правовою експертизою встановлено, що документи, подані для
видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію (легалізацію) та/або
статуту (положення), відповідають (не відповідають) (вказати
потрібне) законодавству та статуту громадського формування (оцінка
відповідності рішення щодо видачі дубліката свідоцтва про
реєстрацію (легалізацію) та/або статуту (положення) законодавству
України та відповідності рішень керівних органів вимогам статуту
(положення). У разі виявлення невідповідності рішення щодо видачі
дубліката свідоцтва про реєстрацію (легалізацію) та/або статуту
(положення) вимогам законодавства та/або статуту (положення)
вказуються норми актів законодавства та/або пункти статуту, яким
суперечать чи з якими вони не узгоджуються).
Висновок: дублікат свідоцтва про реєстрацію (легалізацію)
та/або статуту (положення) може (не може) (вказати потрібне) бути
виданий.
____________________________ ___________ _______________________
((посада спеціаліста) або (підпис) (ініціали, прізвище)
начальник відповідної реєстраційної служби)
Висновок підготовлено ____________
(дата)

Додаток 11
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань
___________________________________________________________
(назва реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту)
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник відділу (сектору) Керівник реєстраційної
державної реєстрації служби
юридичних осіб, легалізації
об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів
масової інформації або керівник
відділу (сектору) з питань
легалізації об'єднань громадян
(у разі наявності) ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ______ 20____ року "___" ______ 20____ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
та статуту (положенню) громадського формування
документів, поданих для скасування запису
про легалізацію (реєстрацію)
_______________________________
(назва громадського формування)

Організація зареєстрована (легалізована) "___"______________,
свідоцтво N _______
Рішення про припинення діяльності організації прийнято
(загальними) зборами (конференцією, з'їздом), судом ______________
(дата)
Правовою експертизою встановлено, що документи, подані для
скасування запису про легалізацію (реєстрацію) громадського
формування, відповідають законодавству та статуту (положенню)
громадського формування (оцінка відповідності документів
законодавству України та статуту (положенню) громадського
формування).
Висновок: запис про легалізацію (реєстрацію) ____________________________________________ може бути скасований.
(назва громадського формування)
____________________________ ___________ _______________________
((посада спеціаліста) або (підпис) (ініціали, прізвище)
начальник відповідної реєстраційної служби)
Висновок підготовлено ____________
(дата)

Додаток 14
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань
___________________________________________________________
(назва реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту)
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник відділу (сектору) Керівник реєстраційної
державної реєстрації служби
юридичних осіб, легалізації
об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів
масової інформації або керівник
відділу (сектору) з питань
легалізації об'єднань громадян
(у разі наявності) ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ______ 20____ року "___" ______ 20____ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
та статутному документу громадського формування
документів, поданих для державної реєстрації
змін до положення, регламенту,
списку третейських суддів
______________________________________________
(назва постійно діючого третейського суду)

Документи для державної реєстрації змін до документів ПДТС
надійшли _______________________________
(дата надходження)
Рішення про зміни до __________________________ ПДТС прийнято __________________________________________________________________
(назва статутного органу) (дата)
Правовою експертизою встановлено, що документи, подані для
державної реєстрації змін до положення, регламенту, списку суддів
третейського суду постійно діючого третейського суду, відповідають
(не відповідають) (вказати потрібне) законодавству та статуту
громадського формування (оцінка відповідності документів
законодавству України та статуту (положенню) громадського
формування. У разі виявлення невідповідності документів вимогам
законодавства та/або статуту (положення) вказуються норми актів
законодавства та/або пункти статуту, яким суперечать чи з якими не
узгоджуються рішення керівних органів).
Висновок: зміни до документів постійно діючого третейського
суду можуть (не можуть) бути зареєстровані.
____________________________ ___________ _______________________
((посада спеціаліста) або (підпис) (ініціали, прізвище)
начальник відповідної реєстраційної служби)
Висновок підготовлено ____________
(дата)вгору