Document z1608-04, valid, current version — Revision on September 11, 2018, on the basis - z0972-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.12.2004 N 1062
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2004 р.
за N 1608/10207

Про затвердження Положення про навчання
та перевірку знань посадових осіб, які
здійснюють державний нагляд за
забезпеченням безпеки судноплавства на
морському і річковому транспорті
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури
N 399 ( z1240-12 ) від 10.07.2012
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016
N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
04.03.97 N 204 ( 204-97-п ) "Про затвердження Порядку здійснення
нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті" та з метою
забезпечення необхідного рівня знань посадових осіб, які
здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства
на морському і річковому транспорті, і підвищення на цій основі
рівня безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про навчання та перевірку знань
посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням
безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті, що
додається.
2. Департаменту нормативно-правового забезпечення
(Ониськів М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Работньов В.Г.) довести цей наказ до відома всіх підприємств,
установ і організацій, що входять до сфери управління Міністерства
транспорту та зв'язку України, та забезпечити його неухильне
виконання.
4. Скасувати наказ Міністерства транспорту України від
25.02.2004 N 127 ( v0127361-04 ) "Про затвердження Положення про
навчання та перевірку знань посадових осіб, які здійснюють
державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства на
морському і річковому транспорті" як такий, що не пройшов державну
реєстрацію в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Касапчука В.А.
Міністр Г.Кірпа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
03.12.2004 N 1062
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2004 р.
за N 1608/10207

ПОЛОЖЕННЯ
про навчання та перевірку знань посадових
осіб, які здійснюють державний нагляд за
забезпеченням безпеки судноплавства на
морському і річковому транспорті
{ У тексті Положення слова "Міністерство транспорту та
зв'язку України" в усіх відмінках замінено словами
"Міністерство інфраструктури України" у відповідних
відмінках та слово "Укрморрічфлот" в усіх відмінках
замінено словом "Укрморрічінспекція" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 399 ( z1240-12 ) від 10.07.2012 }
{ У тексті та додатках до Положення слово "Укрморрічінспекція"
у всіх відмінках замінено словом "Укртрансбезпека" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 }
{ У тексті та додатках до Положення слово "Укртрансбезпека" у
всіх відмінках замінено словами "Морська адміністрація" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
1. Загальні положення
{ Пункт 1.1 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
1.1. Положення встановлює перелік посадових осіб, які
здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства
на морському і річковому транспорті (додаток 1), періодичність та
обсяг їх навчання, способи перевірки знань, порядок організації
навчального процесу.
1.2. Дія цього Положення поширюється на Міністерство
інфраструктури України, Державну службу морського та річкового
транспорту України та її територіальні органи, служби капітана
морського порту, а також капітанів морських і річкових портів. { Пункт глави 1 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури
N 399 ( z1240-12 ) від 10.07.2012, N 278 ( z1234-16 ) від
16.08.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
1.3. Проведення організаційних заходів щодо здійснення
навчання та перевірки знань посадових осіб, до функціональних
обов'язків яких входять організація роботи з питань безпеки
судноплавства на морському і річковому транспорті та державний
нагляд (далі - посадові особи), покладається на Міністерство
інфраструктури України і Морську адміністрацію.
2. Організація навчання та перевірки знань
2.1. Метою навчання і перевірки знань посадових осіб є: теоретична і практична підготовка посадових осіб до виконання
своїх службових обов'язків; забезпечення належного виконання посадовими особами своїх
службових обов'язків; підтримання на належному рівні та підвищення рівня знань
посадових осіб; підвищення рівня нагляду за забезпеченням безпеки
судноплавства, збереженням людського життя на морі, охороною праці
на суднах, запобіганням забрудненню довкілля, експлуатацією
суднових конструкцій, механізмів та обладнання; ознайомлення посадових осіб з новими актами національного і
міжнародного законодавства.
2.2. Навчання та перевірку знань з питань державного нагляду
за забезпеченням безпеки судноплавства на морському і річковому
транспорті посадові особи повинні проходити в учбових центрах,
визначених Міністерством інфраструктури України у галузі
післядипломної освіти на морському і річковому транспорті (далі -
учбові центри), один раз на 3 роки.
2.3. Навчання здійснюється відповідно до типового навчального
плану та програм, що розробляються учбовими центрами, погоджуються
Морською адміністрацією та затверджуються Міністерством
інфраструктури України. { Абзац перший пункту 2.3 глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 399 ( z1240-12 ) від 10.07.2012 } Навчання керівників структурних підрозділів Морської
адміністрації, які відповідають за державний нагляд за
забезпеченням безпеки судноплавства на морському і річковому
транспорті, а також капітанів морських і річкових портів
здійснюється за 40-годинною програмою, інших посадових осіб - за
80-годинною програмою. { Абзац другий пункту 2.3 глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 399 ( z1240-12 ) від 10.07.2012 }
2.4. На учбові центри покладаються: - науково-методичне забезпечення навчання та перевірки знань
з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки судноплавства
на морському і річковому транспорті; - розробка учбових планів і учбових програм; - розробка і затвердження процедури та робочих програм
приймання іспитів; - проведення іспитів та видача за результатами навчання і
перевірки знань документів, їх облік.
2.5. До навчання залучаються висококваліфіковані науковці,
фахівці державних органів та підприємств морського і річкового
транспорту.
2.6. Навчання проводиться за графіком, який складається
учбовими центрами та затверджується Морською адміністрацією.
2.7. Перевірка знань посадових осіб, які здійснюють державний
нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства на морському і
річковому транспорті, проводиться постійно діючою комісією (далі -
Комісія), яка створюється Морською адміністрацією за погодженням з
Міністерством інфраструктури України. До перевірки знань не допускаються посадові особи, які не
пройшли навчання в учбових центрах у терміни, установлені цим
Положенням.
2.8. Перевірка знань посадових осіб проводиться шляхом іспиту
або тестування з використанням комп'ютерних навчально-контрольних
систем. Перелік питань для іспиту складається учбовими центрами і
затверджується головою Комісії.
2.9. Рішення щодо результатів перевірки знань оформляються
протоколом засідання Комісії. Прийняття рішень здійснюється більшістю голосів. У разі
рівності голосів голос голови Комісії, а в разі його відсутності -
голос заступника голови Комісії є ухвальним.
2.10. При отриманні позитивних результатів перевірки знань
посадовим особам видається свідоцтво (додаток 2). У разі незадовільних результатів перевірки знань посадові
особи протягом місяця повинні пройти повторне навчання та
перевірку знань. За умови незадовільних результатів повторної перевірки знань
до посадової особи вживаються заходи в установленому
законодавством порядку.
Директор Державного
департаменту морського і
річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 1
до пункту 1.2 Положення
про навчання та перевірку
знань посадових осіб, які
здійснюють державний нагляд
за забезпеченням безпеки
судноплавства на морському і
річковому транспорті

ПЕРЕЛІК
посадових осіб, які повинні проходити навчання
з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки
судноплавства на морському і річковому транспорті

1. Заступники Голови Морської адміністрації.
2. Керівники та посадові особи структурних підрозділів
Морської адміністрації, керівники територіальних органів Морської
адміністрації, їх заступники, функціональні обов'язки яких
пов'язані із здійсненням державного нагляду за безпекою
судноплавства.
3. Капітани морських і річкових портів та їх заступники.
4. Працівники служб капітана морського порту, функціональні
обов'язки яких пов'язані із здійсненням державного нагляду за
безпекою судноплавства.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури N 399 ( z1240-12 ) від 10.07.2012, N 278
( z1234-16 ) від 16.08.2016 }
Директор Державного
департаменту морського і
річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 2
до пункту 2.10 Положення
про навчання та перевірку
знань посадових осіб, які
здійснюють державний нагляд
за забезпеченням безпеки
судноплавства на морському і
річковому транспорті

Лицьовий бік свідоцтва Зворотний бік свідоцтва ------------------------------------ ------------------------------------ | Державний | | За термін навчання гр. _________ | | Герб | | вивчив (вивчила) такі дисципліни,| | України | | установлені навчальною програмою,| | | | і склав (склала) відповідні | | Міністерство інфраструктури | | іспити: | | України | | -------------------------------- | | | | | N | Назва |Кількість| | | Морська адміністрація | | |з/п| дисципліни | годин | | | | | |---+----------------+---------| | | | | |---+----------------+---------| | | СВІДОЦТВО N ____ | | |---+----------------+---------| | | Видано гр. ___________________ | | |---+----------------+---------| | | (прізвище, ім'я по | | -------------------------------- | | батькові) | | | | | | Перевірку знань у кваліфікаційній| | про те, що він (вона) у період | | комісії пройшов (пройшла) | | з "___"__________ 200_ р. | | | | до "___"__________ 200_ р. | | протокол N __ від _______ 200_ р.| | навчався з відривом від | | | | виробництва в __________________ | | Голова комісії ____________| | за спеціалізацією _____________ | | М.П. Секретар __________________| | і пройшов перевірку знань у | | | | кваліфікаційній комісії | | _________ "___" _______ 200_ р.| | _______________________________ | | (місто) | ------------------------------------ ------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 399 ( z1240-12 ) від 10.07.2012 }
Директор Державного
департаменту морського і
річкового транспорту В.Г.Работньовon top