Про внесення змін до нормативно-правового акта
Фонд державного майна; Наказ від 02.09.20132146
Документ z1607-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.09.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.10.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
02.09.2013 N 2146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2013 р.
за N 1607/24139

Про внесення змін
до нормативно-правового акта

Відповідно до Законів України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ), "Про акціонерні товариства" ( 514-17 ) та
з метою приведення у відповідність із вимогами чинного
законодавства Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Фонду державного майна України
від 18 лютого 1998 року N 284 ( z0180-98 ) "Про затвердження
Порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв,
акцій), що належать державі, у статутних капіталах суб'єктів
господарювання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 березня 1998 року за N 180/2620 (із змінами) (далі - наказ),
такі зміни: 1) у тексті наказу та Порядку передачі Фонду державного майна
України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних
капіталах суб'єктів господарювання, затвердженому наказом (далі -
Порядок), слова "цілісний майновий комплекс" і "Департамент
інвестиційних проектів та майна за кордоном" в усіх відмінках
замінити відповідно словами "цілісний (єдиний) майновий комплекс"
і "Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної
діяльності" у відповідних відмінках; 2) у пункті 4 наказу слово "відкритого" замінити словом
"публічного"; 3) пункт 9 Порядку викласти в такій редакції: "9. Після надходження на рахунок державного органу
приватизації повної суми компенсації, визначеної відповідно до
пункту 8 цього Порядку, суб'єкту господарювання надається довідка
про сплату компенсації (додаток 3), яка є підставою для списання з
його балансу вартості довгострокових фінансових інвестицій.".
2. Доповнити Порядок ( z0180-98 ) новим додатком 3, що
додається.
3. Управлінню міждержавних майнових відносин та інвестиційної
діяльності у встановленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Фонду державного майна України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Фонду О.Рябченко
ПОГОДЖЕНО:
Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва О.Ю.Потімков
Голова
Антимонопольного комітету України В.Цушко

Додаток 3
до Порядку передачі
Фонду державного
майна України часток
(паїв, акцій), що належать
державі, у статутних
капіталах суб'єктів
господарювання
(пункт 9)
( z0180-98 )

ДОВІДКА
про сплату компенсації

Повідомляємо, що суб'єктом господарювання __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)
відповідно до Порядку передачі Фонду державного майна України
часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах
суб'єктів господарювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 18 лютого 1998 року N 284, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 року за N 180/2620,
сплачено до державного бюджету компенсацію в сумі ________________ _________________________________________________________ гривень,
(словами)
що підтверджено платіжним дорученням _____________________________
(номер і дата)
Довідка є підставою для списання з балансу __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)
вартості _________________________________________________________
(назва довгострокової фінансової інвестиції)
Розмір компенсації розраховано відповідно до пункту 95
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 10 грудня 2003 року N 1891, та складено Акт розрахунку
розміру компенсації державному органу приватизації вартості частки
(паю, акцій) від ___________ N ____
______________________ _______________ ______________________
(керівник державного (підпис) (ініціали та прізвище)
органу приватизації)
М.П.вгору