Документ z1603-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.12.2014. Подивитися в історії? )


доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка наведено в додатку до цього Національного положення (стандарту).";

15.4. У пункті 2 розділу IV:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Частка учасника в доходах або витратах спільної діяльності без створення юридичної особи відображається у складі доходів або витрат.";

в абзаці третьому слова "за обмінними операціями" виключити;

15.5. У розділі V:

1) доповнити підпункт 1.1 пункту 1 словами ", за кожним підприємством із зазначенням розміру частки в капіталі таких підприємств";

2) у підпункті 2.4 пункту 2 слова "за обмінними операціями" виключити;

15.6. Доповнити Національне положення (стандарт) додатком такого змісту:

"

Додаток
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 133 "Фінансові інвестиції"
(пункт 3 розділу ІІІ)

ПРИКЛАДИ
визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка

Приклад 1

Установа 03 січня 2014 року придбала облігації номінальною вартістю 50000 грн за 46282 грн, тобто дисконт становив 3718 грн (50000 - 46282).

Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 відсотків річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн (50000 х 9 %).

Ефективна ставка відсотка дорівнює:

(50000 х 9 %) + (3718 / 5)

прибл. = 11 %

(46282 + 50000) / 2

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн*

Сума амортизації дисконту, грн
(гр. 3 - гр. 2)

Амортизована собівартість інвестиції, грн**

1

2

3

4

5

03.01.2014
46282

31.12.2014

4500

5091

591

46873

31.12.2015

4500

5156

656

47529

31.12.2016

4500

5228

728

48257

31.12.2017

4500

5308

808

49065

31.12.2018***

4500

5435

935

50000


Приклад 2

Облігації номінальною вартістю 50000 грн придбані 03 січня 2014 року за 52019 грн, тобто премія становила 2019 грн (52019 - 50000). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9 відсотків річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн (50000 х 9 %).

Ефективна ставка відсотка дорівнює:

(4500 - 2019 / 5) = 8 %


(52019 + 50000) / 2

Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн*

Сума амортизації премії, грн
(гр. 2 - гр. 3)

Амортизова-на собівартість інвестиції, грн****

1

2

3

4

5

03.01.2014
52019

31.12.2014

4500

4161

339

51680

31.12.2015

4500

4134

365

51314

31.12.2016

4500

4105

395

50919

31.12.2017

4500

4073

426

50492

31.12.2018***

4500

4008

492

50000


__________
* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.
** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату і суми амортизації дисконту за звітний період.
*** В останньому році для визначення амортизованої собівартості інвестиції до суми амортизації премії (дисконту) та суми відсотка за ефективною ставкою відноситься різниця між номінальною вартістю та сумою амортизованої собівартості інвестиції за попередній звітний період.
**** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період.".

16. У наказі Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746 (зі змінами):

заголовок наказу викласти в такій редакції:

"Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що додається.".

17. У Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1214/23746 (зі змінами):

17.1. У розділі І:

1) у класі 1 "Необоротні активи":

у рахунку 13 "Знос необоротних активів":

назву рахунку викласти в такій редакції:

"13 "Знос (амортизація) необоротних активів";

назву субрахунку 133 "Знос нематеріальних активів" викласти в такій редакції:

"133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";

у рахунку 14 "Незавершене капітальне будівництво":

назву рахунку викласти в такій редакції:

"14 "Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи";

назву субрахунку 141 "Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію основними засобами" викласти в такій редакції:

"141 "Капітальні інвестиції в основні засоби";

назву субрахунку 142 "Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами" викласти в такій редакції:

"142 "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи";

назву субрахунку 143 "Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами" викласти в такій редакції:

"143 "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи";

2) клас 2 "Запаси" доповнити новим рахунком 26 "Запаси для розподілу, передачі, продажу" та новими субрахунками 261 "Запаси для розподілу, передачі, продажу" і 262 "Державні матеріальні резерви та запаси";

3) рахунок 36 "Розрахунки з різними дебіторами" класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" після субрахунку 365 "Розрахунки з державними цільовими фондами" доповнити новим субрахунком 366 "Розрахунки зі спільної діяльності";

4) у класі 4 "Власний капітал":

у рахунку 44 "Результати переоцінок":

назву рахунку викласти в такій редакції:

"44 "Капітал у дооцінках";

назву субрахунку 441 "Переоцінка матеріальних активів" викласти в такій редакції:

"441 "Дооцінка (уцінка) необоротних активів";

назву субрахунку 442 "Інша переоцінка" викласти в такій редакції:

"442 "Інший капітал у дооцінках";

5) рахунок 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами" класу 6 "Поточні зобов’язання" після субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" доповнити новим субрахунком 676 "Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності";

6) назву субрахунку 716 "Доходи за витратами майбутніх періодів" класу 7 "Доходи" викласти в такій редакції:

"716 "Доходи майбутніх періодів";

7) клас 8 "Витрати" після рахунку 83 "Інші витрати" доповнити новими синтетичними рахунками 84 "Витрати на амортизацію" і 85 "Витрати майбутніх періодів" та субрахунками 841 "Витрати на амортизацію необоротних активів" і 851 "Витрати майбутніх періодів" відповідно;

17.2. У додатку 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ:

17.2.1. У розділі І "Балансові рахунки":

1) у класі 1 "Необоротні активи":

опис до субрахунку 109 "Інші основні засоби" рахунку 10 "Основні засоби" викласти в такій редакції:

"1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо);

2) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.";

рахунок 13 "Знос необоротних активів":

назву рахунку викласти в такій редакції:

"13 "Знос (амортизація) необоротних активів";

опис рахунку викласти в такій редакції:

"Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" призначено для обліку й узагальнення інформації про нараховану протягом звітного періоду амортизацію, визнані втрати від зменшення корисності (відновлення корисності) та суму зносу (накопичену амортизацію) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" має такі субрахунки:

131 "Знос основних засобів";

132 "Знос інших необоротних активів";

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів".

На субрахунку 131 "Знос основних засобів" обліковується знос будинків і споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої худоби, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку.

На рахунку 132 "Знос інших необоротних активів" обліковується знос інших необоротних матеріальних активів.

На рахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" обліковується накопичена амортизація нематеріальних активів.";

рахунок 14 "Незавершене капітальне будівництво":

назву рахунку викласти в такій редакції:

"14 "Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи";

опис рахунку викласти в такій редакції:

"Рахунок 14 "Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи" призначений для обліку капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.

Рахунок 14 "Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи" має такі субрахунки:

141 "Капітальні інвестиції в основні засоби";

142 "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи";

143 "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи".

На субрахунку 141 "Капітальні інвестиції в основні засоби" ведеться облік витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами та поліпшення основних засобів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів.

На субрахунку 142 "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи" ведеться облік витрат на придбання або виготовлення власними силами інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 143 "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи" ведеться облік витрат на придбання (розробку) нематеріальних активів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами з виготовлення (створення) та модернізації нематеріальних активів.";

2) у класі 2 "Запаси":

опис класу після слів ", що належать установі" доповнити словами "; матеріальні цінності, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються установою з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо; активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).";

абзац двадцять перший рахунку 20 "Виробничі запаси" виключити.

У зв’язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять першим;

доповнити клас після рахунку 25 "Продукція сільськогосподарського виробництва" новим рахунком та описом такого змісту:

"26 "Запаси для розподілу, передачі, продажу"

Рахунок 26 "Запаси для розподілу, передачі, продажу" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух матеріальних цінностей, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються установою з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо; активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).

Рахунок 26 "Запаси для розподілу, передачі, продажу" має такі субрахунки:

261 "Запаси для розподілу, передачі, продажу";

262 "Державні матеріальні резерви та запаси".

На субрахунку 261 "Запаси для розподілу, передачі, продажу" ведеться облік запасів, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються з метою подальшого розподілу, передачі або продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо.

На субрахунку 262 "Державні матеріальні резерви та запаси" ведеться облік активів, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).";

3) у класі 3 "Кошти, розрахунки та інші активи":

рахунок 36 "Розрахунки з різними дебіторами":

доповнити рахунок після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

"366 "Розрахунки зі спільної діяльності.".

У зв’язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - п’ятнадцятим;

доповнити після абзацу тринадцятого новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"На субрахунку 366 "Розрахунки зі спільної діяльності" ведеться облік розрахунків за операціями, пов’язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема учасником спільної діяльності за переданими активами як вкладами.".

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий та п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим та шістнадцятим;

4) у класі 4 "Власний капітал":

абзац другий рахунку 40 "Фонд у необоротних активах" викласти в такій редакції:

"На субрахунку 402 "Фонд у незавершеному капітальному будівництві" обліковуються вкладення у капітальні інвестиції у сумі понесених витрат з придбання, виготовлення власними силами необоротних активів та за виконаними будівельно-монтажними роботами з капітального будівництва (виготовлення, створення), добудови, поліпшення (дообладнання, модернізація) об’єктів необоротних активів, які на дату балансу не введені в експлуатацію.";

рахунок 44 "Результати переоцінок":

назву рахунку викласти в такій редакції:

"44 "Капітал у дооцінках";

опис рахунку викласти в такій редакції:

"Рахунок 44 "Капітал у дооцінках" призначено для узагальнення інформації про суми дооцінки (уцінки) матеріальних і нематеріальних активів, а також зміни вартості фінансових активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством.

Рахунок 44 "Капітал у дооцінках" має такі субрахунки:

441 "Дооцінка (уцінка) необоротних активів";

442 "Інший капітал у дооцінках".

На субрахунку 441 "Дооцінка (уцінка) необоротних активів" ведеться облік дооцінки об’єктів необоротних матеріальних і нематеріальних активів, уцінки таких об’єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до накопиченого фінансово результату.

На субрахунку 442 "Інший капітал у дооцінках" ведеться облік зміни вартості фінансових активів у випадках, передбачених законодавством, а також інший капітал у дооцінках.";

5) у класі 6 "Поточні зобов’язання":

рахунок 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами":

доповнити рахунок після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

"676 "Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності";".

У зв’язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - тринадцятим;

доповнити рахунок після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:

"На субрахунку 676 "Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності" ведеться облік зобов’язань за операціями, пов’язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема оператором спільної діяльності за отриманими від учасників спільної діяльності активами як вкладами.";

6) у класі 7 "Доходи":

у рахунку 71 "Доходи спеціального фонду":

в абзаці восьмому слова "за витратами" виключити;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"На субрахунку 716 "Доходи майбутніх періодів" обліковуються доходи, отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.";

доповнити рахунок новим абзацом такого змісту:

"До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо.";

рахунок 74 "Інші доходи" після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"На цьому субрахунку ведеться облік доходів від відновлення корисності, курсових різниць, суми дооцінки активів та доходів, пов’язаних зі спільною діяльністю без створення юридичної особи.".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

7) у класі 8 "Витрати":

опис класу після слів "витрати установи" доповнити словами "в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та кредитування бюджету.";

абзац перший рахунку 82 "Виробничі витрати" після слів "виробничих витрат" доповнити словами "за незавершеним виробництвом.";

абзац перший рахунку 83 "Інші витрати" після слів "собівартістю (на суму амортизації премії)" доповнити словами ", втрати за активами й зобов’язаннями установи від зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрати від зменшення корисності активів, суми знецінення (уцінки) активів, витрати, пов’язані зі спільною діяльністю без створення юридичної особи, тощо.";

доповнити клас після рахунку 83 "Інші витрати" новими рахунками 84, 85 та описами такого змісту:

"84 "Витрати на амортизацію"

На субрахунку 841 "Витрати на амортизацію необоротних активів" ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції (робіт).

За дебетом субрахунку 841 "Витрати на амортизацію необоротних активів" відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом - списання на субрахунок 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами".

85 "Витрати майбутніх періодів"

На субрахунку 851 "Витрати майбутніх періодів" ведеться облік сум здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі, передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо).";

17.2.2. Рахунок 04 "Непередбачені активи і зобов’язання" розділу ІІ викласти в такій редакції:

"Рахунок 04 "Непередбачені активи і зобов’язання"

Рахунок 04 "Непередбачені активи і зобов’язання" використовується для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов’язань. Ці активи або зобов’язання виникли при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Це визначення включає три основні характеристики непередбачених активів та зобов’язань: 1) наявна обставина; 2) невизначеність кінцевого результату цієї обставини; 3) вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніх подій.

Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов’язання" має такі субрахунки:

041 "Непередбачені активи";

042 "Непередбачені зобов’язання".

На субрахунку 041 "Непередбачені активи" ведеться накопичення інформації про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигід у сумі очікуваного відшкодування збитків. Списуються непередбачені активи в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.

На субрахунку 042 "Непередбачені зобов’язання" ведеться накопичення інформації про наявність непередбаченого зобов’язання, яке може вимагати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов’язання немає) в сумі очікуваних збитків.

Також на цьому рахунку враховуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються протягом всього періоду їх знаходження в даній установі.".

18. У додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ:

1) розділи 1 та 2 викласти в такій редакції:

"

1. Облік необоротних активів

1.1

Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об’єктів необоротних активів

141-143

364, 675

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802, 811-813

402

1.2

Відображення сум витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження, доведення до стану, придатного для використання за призначенням, основних засобів та нематеріальних активів, що включаються до вартості необоротних активів відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", 122 "Нематеріальні активи"

141-143

364, 675

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802, 811-813

402

1.3

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

141-143

364, 675

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802, 811-813

402

1.4

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

364, 675

1.5

Зарахування об’єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів (без сум копійок)

101 - 122

141-143

Водночас: відображаються зміни в капіталі

402

401

списання сум копійок з придбаних, створених, побудованих, поліпшених необоротних активів

402

141-143

1.6

Безоплатне отримання необоротних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

101 - 122

364

Водночас проводиться другий запис

812

401, 131 - 133

1.7

Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

101 - 122

401, 131 - 133

1.8

Безоплатна передача необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

401, 131 - 133

101 - 122

1.9

Відчуження будинків і споруд, що є об’єктами державної (комунальної) власності шляхом реалізації

131, 401

103

1.10

Реалізація необоротних активів (крім нерухомого майна)

364, 675, 131 - 133, 401, 402

711, 104 - 122, 141 - 143

1.11

Відображення результатів дооцінки необоротних активів на суму:дооцінки первісної вартості

101 - 122

441

коригування суми зносу

441

131 - 133

1.12

Відображення результатів уцінки необоротних активів, які раніше не дооцінювались, на суму:коригування суми зносу

131 - 133

101 - 122

різниці залишкової вартості

831

101 - 122

1.13

Відображення результатів уцінки необоротних активів, раніше дооцінених, на суму:коригування суми зносу

131 - 133

101 - 122

уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

441

101 - 122

перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта

831

101 - 122

1.14

Відображення результатів дооцінки необоротних активів, раніше уцінених:коригування суми зносу

101 - 122

131 - 133

на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

101 - 122

741

на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

101 - 122

441

1.15

Відображення сум втрат від зменшення корисності необоротних активів

831

131 - 133

1.16

Відображення сум вигід від відновлення корисності необоротних активів

131 - 133

741

1.17

Вибуття необоротних активів у випадках, передбачених законодавством

401, 131 - 133

103 - 122

1.18

Списання необоротних активів унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації

401, 131 - 133

104 - 122

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:витрат на відновлення (придбання)

363

711

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач необоротних активів

1.19

Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації

103 - 122, 811

711, 401

1.20

Нарахування суми зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи

841

131 - 133

Водночас проводиться другий запис

401

841

1.21

Оприбуткування фінансових інвестицій у капітал підприємств при їх першому визнанні відповідно до законодавства

151 - 152

421 - 422

1.22

Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внесення до статутного капіталу підприємств:

а) грошових коштів

151, 152

321, 326

Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях

801, 813

421, 422

б) необоротних активів за балансовою (залишковою) вартістю

151, 152

103 - 122, 141-143

списується сума нарахованого зносу

131 - 133

103 - 122

Водночас відображаються зміни у капіталі

401, 402

421, 422

1.23

Відображення втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій

831

151, 152

1.24

Відображення суми вигід від відновлення корисності фінансових інвестицій

151, 152

741

1.25

Відображення вибуття фінансових інвестицій підприємств, вилучених зі сфери управління у частині:
капіталу в підприємства

421, 422

151, 152


суми різниць

431, 432

151, 152

1.26

Передача активів як вкладів у спільну діяльність без створення юридичної особи (учасником)

366, 401, 131-133

101-122, 311-326

1.27

Оприбуткування активів, отриманих як вклади, оператором спільної діяльності без створення юридичної особи

101-122, 311-326

676, 401, 131-133

2. Облік запасів

2.1

Оприбуткування придбаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, тварин для відгодівлі тощо (вартість без податку на додану вартість):

у разі попередньої оплати

201 - 218, 231 - 239

362, 364

у разі сплати після їх отримання

201 - 218, 231 - 239

675

Сума податку на додану вартість з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування:придбаних за рахунок коштів загального фонду

201 - 218, 231 - 239

362, 364, 675

придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

201 - 218, 231 - 239

362, 364, 675

якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

362, 364, 675

2.2

Зарахування до складу первісної вартості запасів фактичних витрат з їх придбання за плату, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси"

201 - 218, 231 - 239

362, 364, 675

2.3

Безоплатне отримання виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

261, 201 - 218, 231 - 239

683, 684

2.4

Вибуття виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування у випадках, передбачених законодавством, крім отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

801, 802, 811 - 813

261, 201 - 218, 231 - 236, 238, 239

Списання за розрахунком розподіленої величини транспортно-заготівельних витрат (у разі їх узагальнення на окремому субрахунку обліку запасів) згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси"

801, 802, 811 - 813

201 - 218, 231 - 239

2.5

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми безоплатно переданих виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала) та списання використаних запасів (установою, що отримала)

683, 684

261, 201 - 218, 231 - 239

2.6

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала)

801, 802, 813

683, 684

2.7

Отримання матеріалів і продуктів харчування як гуманітарної допомоги

231 - 236, 238, 239

364

2.8

Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених при інвентаризації

231 - 236, 238, 239

711

2.9

Списано суму, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації

831

201 - 218, 231 - 239

2.10

Списання виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування внаслідок нестачі, у тому числі в межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів

801, 802, 811 - 813, 431, 432, 683, 684

261, 201, 204, 205, 231 - 236, 238, 239

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частинівитрат на відновлення (придбання)

363

711

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей

2.11

Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів (вартість без податку на додану вартість):

у разі попередньої оплати

221 - 222

362, 364

у разі оплати після їх отримання

221 - 222

675

Водночас проводиться другий запис (сума без податку на додану вартість)

801, 802, 811 - 813

411

Сума податку на додану вартість з малоцінних та швидкозношуваних предметів:

придбаних за рахунок коштів загального фонду

221 - 222

362, 364, 675

придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

221 - 222

362, 364, 675

якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

362, 364, 675

2.12

Безоплатне отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

221 - 222

411

2.13

Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, отриманих як гуманітарна допомога

221 - 222

364

Водночас проводиться другий запис

812

411

2.14

Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів

411

221

2.15

Оприбуткування лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації

221 - 222, 811

711 411

2.16

Реалізація лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, що не передані в експлуатацію та не використовуються установою

411

221, 222

На суму коштів від реалізації проводиться запис

364, 675

711

2.17

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, які стали непридатними

411

221, 222

2.18

Списання запасів, придбаних у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством

431, 432

201 - 205, 211 - 218, 231, 234, 235, 238, 239

2.19

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи

231, 234, 235, 238, 239

711

2.20

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, установлених при інвентаризації нестач і втрат

411

221

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:витрат на відновлення (придбання)

363

711

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей

2.21

Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю

211

822

2.22

Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі

822

211, 212

2.23

Оприбуткування м'ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами

251

211 - 218вгору