Документ z1602-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.01.2016, підстава - z1614-15

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.11.2014  № 1577


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2014 р.
за № 1602/26379

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2030 від 03.12.2015}

Про затвердження Змін до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 1 статті 20 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 957/9556, що додаються.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення НКЦПФР на офіційному сайті НКЦПФР.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування повідомлення про оприлюднення цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Я. Бараш


І.Б. ЧеркаськийО.Л. Шейко


Протокол засідання Комісії
від 25.11.2014 № 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
25.11.2014 № 1577


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2014 р.
за № 1602/26379

ЗМІНИ
до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

1. У главі 1:

пункт 1.1 після слів «професійних учасників фондового ринку» доповнити словами «, у тому числі професійних учасників депозитарної системи,»;

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

«1.4. Заявник - юридична особа, яка подає документи для внесення її до Реєстру для набуття статусу фінансової установи та отримання Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, переоформлення Свідоцтва, отримання витягу з Реєстру, дубліката Свідоцтва, виключення фінансової установи з Реєстру.»;

пункт 1.5 після слів «фондового ринку» доповнити словами «(крім банків)»;

пункт 1.6 викласти в такій редакції:

«1.6. Статусу фінансової установи набуває професійний учасник фондового ринку, який отримав відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку або зареєстрував Правила Центрального депозитарію в установленому законодавством порядку та корпоративний інвестиційний фонд, що зареєстрований у реєстрі ІСІ з дати внесення про них запису до Реєстру.»;

пункт 1.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.8 - 1.10 вважати відповідно пунктами 1.7 - 1.9.

2. У главі 2:

у пункті 2.2 слова «у форматі, визначеному Комісією» виключити;

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. До Реєстру вноситься виключно відкрита інформація, а саме:

найменування, організаційно-правова форма, код за ЄДРПОУ юридичної особи, вид діяльності на фондовому ринку;

місцезнаходження юридичної особи;

прізвище, ініціали керівника та його посада, засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти);

інформація про ліцензії (серія, номер, дата видачі, строк дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії)), для Центрального депозитарію - номер та дата рішення про реєстрацію Правил Центрального депозитарію, для корпоративних інвестиційних фондів - відомості про включення в реєстрі ІСІ (номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру ІСІ, реєстраційний код за реєстром ІСІ, дата внесення до реєстру ІСІ);

реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі);

дати включення та виключення з Реєстру;

підстава виключення з Реєстру;

дата та підстава для заміни Свідоцтва;

дата та підстава для оформлення дубліката Свідоцтва;

дата оформлення витягу з Реєстру.»;

пункт 2.10 викласти в такій редакції:

«2.10. Комісія оприлюднює інформацію про набуття статусу фінансової установи на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дати включення такої установи до Реєстру.».

3. У главі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Для набуття статусу фінансової установи професійний учасник фондового ринку після отримання відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Центральний депозитарій після реєстрації Комісією Правил Центрального депозитарію, корпоративний інвестиційний фонд за умови включення до реєстру ІСІ подають до Комісії заяву про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та видачу свідоцтва  про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, установленого зразка згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Заява повинна бути завірена печаткою юридичної особи (за наявності) та підписана керівником. У разі якщо заява підписана не керівником юридичної особи, а іншою особою, потрібно надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.»;

у пункті 3.2 слова «реєстраційній картці» замінити словом «заяві», слово «видає» замінити словом «оформляє»;

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Комісія повертає заяву без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

заява оформлена з порушенням вимог цього Порядку;

заявник не відповідає вимогам пункту 1.5 глави 1 цього Порядку.»;

у пункті 3.4 слова «професійний учасник фондового ринку та/або корпоративний інвестиційний фонд повідомляються» замінити словами «заявник повідомляється»;

у пункті 3.5 слова «професійний учасник фондового ринку та/або корпоративний інвестиційний фонд можуть» замінити словами «заявник може»;

у пункті 3.6 слова «Професійний учасник фондового ринку та корпоративний інвестиційний фонд несуть відповідальність згідно з чинним законодавством» замінити словами «Заявник відповідає».

4. У главі 4:

назву глави доповнити словами «, видача дубліката Свідоцтва»;

пункти 4.1, 4.2 викласти в такій редакції:

«4.1. Заміна Свідоцтва проводиться у разі зміни найменування або місцезнаходження фінансової установи.

Видача дубліката Свідоцтва проводиться у разі втрати або пошкодження Свідоцтва.

4.2. У разі виникнення підстав для заміни Свідоцтва у зв’язку зі зміною найменування або місцезнаходження фінансова установа зобов’язана протягом десяти робочих днів з дати видачі переоформленої ліцензії (для професійного учасника фондового ринку), з дня реєстрації Змін до Правил Центрального депозитарію (для Центрального депозитарію)  або внесення відповідних змін до реєстру ІСІ (для корпоративного інвестиційного фонду) подати до Комісії заяву про внесення змін до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та заміну свідоцтва  про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, згідно з додатком 4 до цього Порядку та оригінал Свідоцтва.

Заява повинна бути завірена печаткою юридичної особи (за наявності) та підписана керівником. У разі якщо заява підписана не керівником юридичної особи, а іншою особою, потрібно надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.»;

у пункті 4.3 слово «видає» замінити словом «оформляє»;

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

«4.5. Комісія залишає заяву без розгляду в разі, якщо подана заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням вимог цього Порядку, про що фінансовій установі протягом десяти робочих днів з дати отримання заяви надсилається повідомлення у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви) із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду, та повертає наданий оригінал Свідоцтва»;

у пункті 4.6 слова «та документи» замінити словами «та оригінал Свідоцтва»;

пункт 4.7 викласти в такій редакції:

«4.7. У разі виникнення підстав для оформлення дубліката Свідоцтва фінансова установа зобов’язана звернутись до Комісії із заявою довільної форми з обов’язковим зазначенням повного найменування юридичної особи та коду за ЄДРПОУ, а також надати копію інформаційного повідомлення в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату Свідоцтва у разі його втрати або у разі пошкодження - не придатний для користування бланк Свідоцтва.

Заява повинна бути завірена печаткою юридичної особи (за наявності) та підписана керівником. У разі якщо заява підписана не керівником юридичної особи, а іншою особою, потрібно надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.»;

у пункті 4.8 слово «видає» замінити словом «оформляє»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«4.9. Комісія залишає заяву без розгляду в разі, якщо подана заява підписана особою, яка не має на це повноважень, та/або не надано копії інформаційного повідомлення в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату Свідоцтва у разі його втрати або у разі пошкодження - не придатний для користування бланк Свідоцтва, про що фінансовій установі протягом десяти робочих днів з дати отримання заяви надсилається повідомлення у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви) із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду.».

5. У главі 5:

пункт 5.1 викласти в такій редакції:

«5.1. У разі якщо зміна відомостей, що містяться в Реєстрі, не пов’язана зі зміною найменування або місцезнаходження, фінансова установа зобов’язана протягом десяти робочих днів з дати виникнення таких змін подати до Комісії заяву про внесення змін до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, згідно з додатком 5 до цього Порядку із зазначенням відповідних змін.

Заява повинна бути завірена печаткою юридичної особи (за наявності) та підписана керівником. У разі якщо заява підписана не керівником юридичної особи, а іншою особою, потрібно надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.»;

у пункті 5.2 слова «може залишити» замінити словом «залишає»;

у пункті 5.3 слова «та документи» виключити.

6. У главі 6:

абзаци другий та третій пункту 6.1 викласти в такій редакції:

«анулювання усіх наявних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (крім випадку їх анулювання у зв’язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення);

закінчення строку дії усіх наявних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) за умови неотримання в установленому порядку нової ліцензії та набрання чинності рішенням про анулювання безстрокових ліцензій (у разі їх наявності);»;

пункти 6.2, 6.3 викласти в такій редакції:

«6.2. У разі наявності підстав для виключення фінансової установи з Реєстру така установа зобов’язана подати протягом п’яти робочих днів з дати виникнення підстав, зазначених у пункті 6.1 цієї глави, до Комісії разом із супровідним листом оригінал Свідоцтва для проставлення відмітки про виключення фінансової установи з Реєстру.

У разі неподання фінансовою установою Свідоцтва до Комісії у вказані строки таке Свідоцтво вважається недійсним.

6.3. Комісія протягом десяти робочих днів з дати виникнення підстав для виключення фінансової установи з Реєстру виключає таку фінансову установу з Реєстру.

Комісія у той самий строк здійснює оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Комісії.».

7. Додатки 2 - 4 викласти в новій редакції, що додаються.

8. Доповнити Порядок після додатка 4 новим додатком 5, що додається.

У зв’язку з цим додаток 5 вважати додатком 6.

У тексті Порядку посилання на додаток 5 замінити посиланнями на додаток 6.

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними паперами
та фондових бірж
І. Устенко
Додаток 2
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів
(пункт 3.1 глави 3)

"___" ____________ 20__ року
№ ___________

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

ЗАЯВА
про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та видачу свідоцтва  про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Прошу включити до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та видати свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

Найменування юридичної особи (повне та скорочене)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

Серія, номер, дата видачі, строк дії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку; для Центрального депозитарію - номер та дата рішення про реєстрацію Правил Центрального депозитарію; для корпоративних інвестиційних фондів - номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру ІСІ, реєстраційний код за реєстром ІСІ, дата внесення до реєстру ІСІ


Вид діяльності юридичної особи на фондовому ринку


Прізвище, ім’я, по батькові керівника із зазначенням його посади


Телефон (факс, електронна пошта) юридичної особи


Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

__________________________
(П.І.Б.)

М. П. (за наявності)Додаток 3
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів
(пункт 3.2 глави 3)

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
виданих свідоцтв про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

№ з/п

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

Реєстраційні дані Свідоцтва

Відмітка про отримання Свідоцтва

Відмітка про отримання Свідоцтва у зв’язку зі змінами/ Дубліката Свідоцтва/ Витягу з Реєстру

номер запису в Реєстрі

дата включення в Реєстр

дата заміни Свідоцтва

дата отримання Свідоцтва

П.І.Б., підпис особи, що отримала Свідоцтво, паспортні дані або реквізити доручення

дата отримання Свідоцтва, дубліката Свідоцтва, Витягу з Реєстру

П.І.Б., підпис особи, що отримала Свідоцтво, дублікат Свідоцтва, Витяг з Реєстру, паспортні дані або реквізити доручення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Додаток 4
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів
(пункт 4.2 глави 4)

ЗАЯВА
про внесення змін до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та заміну свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів


Додаток 5
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів
(пункт 5.1 глави 5)

ЗАЯВА
про внесення змін до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперіввгору