Документ z1593-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.02.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2015  № 1085


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2015 р.
за № 1593/28038

Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

Відповідно до частини першої статті 12, статті 13 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 537, та з метою визначення форматів електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 01 квітня 2013 року № 436 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2013 року за № 649/23181.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) спільно з Департаментом інформаційних технологій Державної служби фінансового моніторингу України (Давидюк В.С.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Національного банку України

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Міністр інфраструктури України

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України



О.В. Писарук


А. Абромавичус

А. Пивоварський


Т.З. Хромаєв



І. Пашко


А.Т. Ковальчук



Л.О. Євдоченко


О.М. Мірошниченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.11.2015  № 1085


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2015 р.
за № 1593/28038

ПОРЯДОК
електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) та Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг), а також вимоги та формати повідомлень електронного обміну інформацією щодо фінансового моніторингу.

2. Електронна інформаційна взаємодія СПФМ та Держфінмоніторингу здійснюється відповідно до Законів України:

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення»;

«Про електронні документи та електронний документообіг»;

«Про електронний цифровий підпис»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

«Про банки і банківську діяльність».

ІІ. Файли інформаційного обміну

1. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та СПФМ, їх відокремленими підрозділами використовуються такі види інформації (типи файлів інформаційного обміну):

файл-повідомлення про фінансові операції – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про фінансові операції (далі – ФО). Один файл-повідомлення може містити інформацію про декілька фінансових операцій;

файл-повідомлення про взяття (відмову у взятті) інформації про ФО на облік – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмоніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку інформації про ФО та про взяття (відмову у взятті) її на облік;

файл-повідомлення про СПФМ – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить відомості про СПФМ (відокремлені підрозділи), відповідальних осіб СПФМ, необхідні для взяття СПФМ на облік, зняття СПФМ з обліку, а також внесення змін до інформації про СПФМ в Єдиній інформаційній системі;

файл-повідомлення про результати обробки інформації про суб’єкта – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмоніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку відомостей про СПФМ, їх відокремлені підрозділи та відповідальних осіб;

файл-запит – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмоніторингом та надсилається СПФМ і містить запит щодо отримання інформації (копій документів), необхідної (необхідних) для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань. Один файл-запит може містити декілька запитів;

файл-відповідь – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить відповідь на запит Держфінмоніторингу. Файл-відповідь може містити декілька відповідей на запити;

файл-додаток – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу як додаток до повідомлення про фінансові операції або до відповіді на запит і містить додаткові дані та/або копії документів;

файл-рішення – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмоніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про рішення (доручення) Держфінмоніторингу або запит на відстеження (моніторинг) фінансових операцій;

файл-квитанція – електронний документ (набір даних визначеної структури), який містить інформацію про результати оброблення відповідного файла та/або інформації в ньому;

файл-лист – електронний документ (набір даних), що використовується при інформаційному обміні Держфінмоніторингом та СПФМ з інших питань;

технологічний файл – електронний файл, що формується «АРМ-НБУ-Інформаційний» на підставі файла інформаційного обміну, який бракується;

тестовий файл – електронний файл, що має набір даних та структуру відповідних типів файлів інформаційного обміну. Тестовий файл не є електронним документом, а інформація, що надається таким файлом, не є офіційною та не береться на облік Держфінмоніторингом.

2. Надсилання файлів інформаційного обміну між СПФМ та Держфінмоніторингом здійснюється у вигляді транспортних файлів – цифрових конвертів (далі – ТФ), які шифруються на адресу отримувача.

3. Максимальний об’єм одного ТФ не може перевищувати 10 мегабайт.

4. Якщо виникає потреба у передаванні додаткової інформації більшого об’єму, вона повинна бути заархівована програмними засобами, що підтримують формати, наведені в додатку 1 до цього Порядку, а в разі потреби –розділена такими засобами на окремі частини, об’єм яких не може перевищувати 10 мегабайт, та надіслана Держфінмоніторингу окремими ТФ.

ІІІ. Правила формування найменувань файлів

1. Найменування файла формується в 36-знаковій системі числення з урахуванням ідентифікаційних даних СПФМ або його відокремленого підрозділу, типу інформації, дати його формування.

2. Для СПФМ, які є банками, відокремленими підрозділами банків, платіжними організаціями та членами/учасниками платіжних систем, що є банками, філіями іноземних банків (далі - банки), імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:

Xt0RxxMD.Ynn,

де

X

ознака належності файла фінансового моніторингу банкам;


t

тип файла згідно з Довідником типів файлів інформаційного обміну, наведеним у додатку 2 до цього Порядку;


0

константа (крім файлів-квитанцій);


Rxx

ідентифікатор банку, де: R – ідентифікатор адміністративно-територіальної одиниці України, у якому розташований банк, xx – унікальний ідентифікатор банку у межах цієї адміністративно-територіальної одиниці України. Rxx збігається з останніми трьома байтами електронного ідентифікатора банку в електронній пошті (далі – ЕП) Національного банку України (далі – Національний банк);


M

місяць формування файла в 36-знаковій системі числення;


D

день формування файла в 36-знаковій системі числення;


Y

рік формування файла (указується остання цифра року);


nn

порядковий номер файла зазначеного типу протягом дня.

Файли нумеруються, починаючи з 1.

Ім’я файла-квитанції формується з імені файла, що квитується, шляхом заміни символу «тип файла» на відповідний тип файла-квитанції.

Ім’я технологічного файла формується з імені файла, що був забракований «АРМ-НБУ-Інформаційним», таким чином:

символ «тип файла» набуває значення «O»;

третій символ імені набуває значення «тип файла», що був забракований.

3. Для СПФМ, які не є банками, імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:

ZtXXXXXXMD.Ynn,

де

Z

ознака належності файла фінансового моніторингу СПФМ, які не є банками;


t

тип файла згідно з Довідником типів файлів інформаційного обміну, наведеним у додатку 2 до цього Порядку;


ХХХХХХ

обліковий ідентифікатор, який присвоєно внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації щодо взяття на облік суб’єкта первинного фінансового моніторингу;


M

місяць формування файла в 36-знаковій системі числення;


D

день формування файла в 36-знаковій системі числення;


Y

рік формування файла (указується остання цифра року);


nn

порядковий номер файла зазначеного типу протягом дня.

Файли нумеруються, починаючи з 1.

Ім’я файла-квитанції формується з імені ТФ, що квитується, шляхом заміни символу «тип файла» на відповідний тип файла-квитанції.

ІV. Формати інформаційних повідомлень та типів даних інформаційних повідомлень

1. Інформаційні повідомлення повинні формуватись у стандарті XML.

2. Опис та склад реквізитів інформаційних повідомлень наведено в додатку 3 до цього Порядку.

3. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та СПФМ у файлах інформаційного обміну допустимі формати файлів-листів, файлів-додатків (вкладень), наведені в додатку 1 до цього Порядку.

4. Кодування значень елементів інформаційних повідомлень виконується згідно зі стандартом UTF-8. Для зазначення такого кодування першим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML-директива:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

5. При кодуванні значень інформаційних елементів допускаються лише символи, які можуть бути коректно представлені у кодовій сторінці Windows-1251, згідно з переліком, наведеним у додатку 4 до цього Порядку.

6. Інформаційні повідомлення повинні відповідати формалізованому опису (dtd) згідно з файлами-схемами, наведеними у додатку 5 до цього Порядку.

Для зазначення такого (dtd) другим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML-директива:

<!DOCTYPE transport-file SYSTEM "Ім'я файла-схеми">.

7. Ім’я файла-схеми для відповідного типу транспортного файла наведено в додатку 3 до цього Порядку.

8. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та СПФМ у файлах інформаційного обміну та транспортних файлах допустимі такі формати типів даних:

C

Символьний тип даних.
Допускаються також символи від 0 до 9, у тому числі і початкові нулі, причому ці нулі є значущими

N

Числовий беззнаковий тип даних.
Допустимі тільки цифри від 0 до 9. Початкові нулі неприпустимі

D (8)

Позначення формату даних типу «Дата». Використання пропусків у цьому типі даних не допускається. Реквізити типу «Дата» мають таку структуру:
     РРРРММДД, де:
     РРРР – чотири цифри року;
     ММ – номер місяця (01... 12);
     ДД – день місяця (01... 31)

T (4)

Позначення формату даних типу «Час». Використання пропусків у цьому типі даних не допускається. Реквізити типу «Час» мають таку структуру:
     ГГХХ, де:
     ГГ – години (00... 23);
     ХХ – хвилини (00... 59)

B

Спеціальне позначення символьного типу даних для передавання електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) у файлах (допускаються символи від 0 до 9, а також латинські літери від A до F)

9. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та СПФМ у файлах інформаційного обміну використовуються довідники кодів помилок (додаток 6), а саме:

Довідник кодів помилок (для електронного обміну з суб’єктами, які не є банками) K_DFM15;

Довідник кодів помилок (для електронного обміну з банками) K_DFM14.

V. Порядок доставки (приймання/передавання) транспортних файлів

1. Для СПФМ, які є банками, інформаційний обмін з Держфінмоніторингом здійснюється у порядку та з використанням засобів захисту інформації, визначених Національним банком.

2. Для СПФМ, які не є банками, відправлення ТФ виконується за допомогою ЕП шляхом передання ТФ у вигляді вкладень (Attachment) до E-mail повідомлень (формат MIME).

Кожний ТФ передається окремим електронним листом ЕП. Текст листа ЕП, до якого приєднано ТФ, не має містити змістової інформації та відкидається при обробленні.

3. Приймання ЕП з приєднаними ТФ у Держфінмоніторингу здійснюється за адресами ЕП, наведеними в додатку 7 до цього Порядку.

4. Надсилання ЕП з приєднаними ТФ до СПФМ здійснюється на адресу ЕП, зазначену в обліковій формі СПФМ, або на зворотну адресу ЕП, з якої надійшло повідомлення.

VI. Вимоги до захисту інформації

1. Інформаційний обмін між СПФМ та Держфінмоніторингом повинен здійснюватися за умови функціонування системи захисту інформації, яка забезпечує цілісність, конфіденційність та автентичність документів.

2. Захист інформації забезпечується суб’єктами інформаційних відносин відповідно до встановлених законодавством вимог з технічного та криптографічного захисту інформації.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики
та методології
бухгалтерського обліку





М.О. Чмерук


Додаток 1
до Порядку електронної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 4 розділу ІІ)

ДОПУСТИМІ ФОРМАТИ
файлів-листів, файлів-додатків (вкладень)*

Формат

Опис

txt

використовується у Windows для текстових файлів

doc

документи текстового редактора MS Word

xls

файли електронних таблиць MS Excel

rtf

міжплатформений формат зберігання відформатованих текстових документів

jpg

формат зберігання повнокольорових зображень

tiff

формат зберігання зображень (фотографій, штрихових ілюстрацій)

pdf

міжплатформений формат обміну електронними документами

rar

файли архівної структури

arj

файли архівної структури

zip

файли архівної структури

__________
* Файли відповідних форматів повинні бути сумісні з прикладним програмним забезпеченням Microsoft Office 2003, Adobe Reader 6.0, WinRar 3.20.



Додаток 2
до Порядку електронної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 2 розділу ІІІ)

ДОВІДНИК
типів файлів інформаційного обміну

Тип файла

Призначення

Файли обміну інформацією

A

файл-повідомлення про ФО

B

файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про ФО

N

файл-повідомлення про ФО, що можуть бути пов’язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності, або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції

P

файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про ФО, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності, або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції

U

файл-повідомлення про СПФМ

V

файл-повідомлення про результати обробки інформації про суб’єкта

C

файл-запит

D

файл-відповідь

E

файл-додаток

L

файл-лист

M

файл-рішення

Файли підтвердження прийому

Q

файл-квитанція на файл типу C

R

файл-квитанція на файл типу D

T

файл-квитанція на файл типу E

W

файл-квитанція на файл типу M

Файли тестові

F

для тестування файла типу А

G

для тестування файла типу B

H

для тестування файла типу R

I

для тестування файла типу Q

J

для тестування файла типу C

K

для тестування файла типу D


Додаток 3
до Порядку електронної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 2 розділу ІV)

ОПИС
та склад реквізитів інформаційних повідомлень



Додаток 4
до Порядку електронної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 5 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК
допустимих символів кодової сторінки Windows-1251 та їх 16-знакових кодів

Символ

16-знаковий код

(пробіл)

0х20

!

0х21

"

0х22

#

0х23

$

0х24

%

0х25

&

0х26

'

0х27

(

0х28

)

0х29

*

0х2A

+

0х2B

,

0х2C

-

0х2D

.

0х2E

/

0х2F

0

0х30

1

0х31

2

0х32

3

0х33

4

0х34

5

0х35

6

0х36

7

0х37

8

0х38

9

0х39

:

0х3A

;

0х3B

<

0х3C

=

0х3D

>

0х3E

?

0х3F

@

0х40

A

0х41

B

0х42

C

0х43

D

0х44

E

0х45

F

0х46

G

0х47

H

0х48

I

0х49

J

0х4A

K

0х4B

L

0х4C

M

0х4D

N

0х4E

O

0х4F

P

0х50

Q

0х51

R

0х52

S

0х53

T

0х54

U

0х55

V

0х56

W

0х57

X

0х58

Y

0х59

Z

0х5A

[

0х5B

\

0х5C

]

0х5D

^

0х5E

_

0х5F

`

0х60

a

0х61

b

0х62

c

0х63

d

0х64

e

0х65

f

0х66

g

0х67

h

0х68

i

0х69

j

0х6A

k

0х6B

l

0х6C

m

0х6D

n

0х6E

o

0х6F

p

0х70

q

0х71

r

0х72

s

0х73

t

0х74

u

0х75

v

0х76

w

0х77

x

0х78

y

0х79

z

0х7A

{

0х7B

|

0х7C

}

0х7D

0х82

0х84

0х85

0х8B

0х91

0х92

‘‘

0х93

’’

0х94

-

0х96

0х9B

Ё

0хA8

Ґ

0хA5

Є

0хAA

«

0хAB

Ї

0хAF

І

0хB2

і

0хB3

ґ

0хB4

ё

0хB8

0хB9

є

0хBA

»

0хBB

ї

0хBF

А

0хC0

Б

0хC1

В

0хC2

Г

0хC3

Д

0хC4

Е

0хC5

Ж

0хC6

З

0хC7

И

0хC8

Й

0хC9

К

0хCA

Л

0хCB

М

0хCC

Н

0хCD

О

0хCE

П

0хCF

Р

0хD0

С

0хD1

Т

0хD2

У

0хD3

Ф

0хD4

Х

0хD5

Ц

0хD6

Ч

0хD7

Ш

0хD8

Щ

0хD9

Ъ

0хDA

Ы

0хDB

Ь

0хDC

Э

0хDD

Ю

0хDE

Я

0хDF

а

0хE0

б

0хE1

в

0хE2

г

0хE3

д

0хE4

е

0хE5

ж

0хE6

з

0хE7

и

0хE8

й

0хE9

к

0хEA

л

0хEB

м

0хEC

н

0хED

о

0хEE

п

0хEF

р

0хF0

с

0хF1

т

0хF2

у

0хF3

ф

0хF4

х

0хF5

ц

0хF6

ч

0хF7

ш

0хF8

щ

0хF9

ъ

0хFA

ы

0хFB

ь

0хFC

э

0хFD

ю

0хFE

я

0хFF


Додаток 5
до Порядку електронної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 6 розділу ІV)

ФАЙЛИ-СХЕМИ
формалізованого опису файлів інформаційного обміну

1. za_nbo20.dtd, zn_nbo20.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE A,N ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, fm4)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, count, id-key, file-signature, time-signature, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT count (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm4 (subj-typ, subj-vid, subj-id, id-key-ddfm, subj-name, addr, vdp, fm2+)>

<!ELEMENT subj-typ (#PCDATA)>

<!ELEMENT subj-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT subj-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key-ddfm (#PCDATA)>

<!ELEMENT subj-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm2 (fm2-id, id-key, fm2-signature, time-signature, department-prov, department-reestr, fm21)>

<!ELEMENT fm2-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm2-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT department-prov (subj-typ, subj-vid, subj-id, subj-name, id-key-ddfm, addr, vdp)>

<!ELEMENT department-reestr (subj-typ, subj-vid, subj-id, subj-name, id-key-ddfm, addr, vdp)>

<!ELEMENT fm21 (kl-id, kl-date, opr-terror, opr-kol, opr-act, opr-date, opr-time,

opr-currency-id, opr-currency-amount, opr-uah-equiv, opr-pidst, comment-opr-pidst?,

opr-status, opr-type1, opr-type2*, opr-type2-comment?, opr-type3*, opr-type3-comment?, unique-nom?, opr-zv?, upd-info?, dod-files*, opr-comment?, fm22* )>

<!ELEMENT kl-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT kl-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-terror (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-kol (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-act (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-currency-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-currency-amount (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-uah-equiv (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-pidst (#PCDATA)>

<!ELEMENT comment-opr-pidst (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-type1 (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-type2 (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-type2-comment (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-type3 (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-type3-comment (#PCDATA)>

<!ELEMENT unique-nom (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-comment (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm22 (cl-type, cl-stp, cl-res, cl-id, cl-name, cl-short-name?,

cl-name-pb, cl-date-of-birth, cl-part-base?, cl-state-reg, cl-juridical-addr?,

cl-actual-addr?, cl-doc, cl-bank-account?, cl-cor-bank*)>

<!ELEMENT cl-type (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-stp (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-res (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-short-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-name-pb (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-date-of-birth (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-part-base (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-juridical-addr (addr-state-id?, addr-obl-id?, addr-postal-code?,

addr-city?, addr-streat?, addr-bud?, addr-kor?, addr-ofis?, addr-dods?)>

<!ELEMENT cl-actual-addr (addr-state-id?, addr-obl-id?, addr-postal-code?,

addr-city?, addr-streat?, addr-bud?, addr-kor?, addr-ofis?, addr-dods?)>

<!ELEMENT cl-doc (doc-type, doc-ser, doc-id, doc-date, doc-authority)>

<!ELEMENT cl-bank-account (bank-acc-no?, bank-name?, bank-mfo?, bank-addr?)>

<!ELEMENT cl-cor-bank (bank-acc-no?, bank-name?, bank-id?, bank-addr?)>

<!ELEMENT addr (addr-state-id, addr-obl-id?, addr-postal-code?, addr-city, addr-streat?,

addr-bud?, addr-kor?, addr-ofis?, addr-tlf, addr-email?)>

<!ELEMENT addr-state-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-obl-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-postal-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-city (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-streat (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-bud (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-kor (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-ofis (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-tlf (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-email (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-dods (#PCDATA)>

<!ELEMENT upd-info (upd-info-accepted?, upd-info-unaccepted?)>

<!ELEMENT upd-info-accepted (mod-id, mod-date?)>

<!ELEMENT upd-info-unaccepted (file-name,mod-id, mod-date?)>

<!ELEMENT mod-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT mod-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT bank-acc-no (#PCDATA)>

<!ELEMENT bank-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT bank-mfo (#PCDATA)>

<!ELEMENT bank-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-state-reg (cl-state-reg-id, cl-state-reg-authority?, cl-state-reg-date?)>

<!ELEMENT cl-state-reg-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-state-reg-authority (#PCDATA)>

<!ELEMENT cl-state-reg-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT doc-type (#PCDATA)>

<!ELEMENT doc-ser (#PCDATA)>

<!ELEMENT doc-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT doc-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT doc-authority (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp (vdp-pos, vdp-name-pr, vdp-name-i, vdp-name-pb?, vdp-tlf, vdp-email?)>

<!ELEMENT vdp-pos (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-pr (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-i (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-pb (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-tlf (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-email (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-zv (opr-zv-id?, opr-zv-dt?, opr-zv-comment?)>

<!ELEMENT opr-zv-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-zv-dt (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-zv-comment (#PCDATA)>

<!ELEMENT dod-files (dod-filename, dod-filename-format)>

<!ELEMENT dod-filename (#PCDATA)>

<!ELEMENT dod-filename-format (#PCDATA)>

<!ELEMENT bank-addr (addr-state-id?, addr-obl-id?, addr-postal-code?, addr-city?, addr-streat?,

addr-bud?, addr-kor?, addr-ofis?)>

2. zb_nbo20.dtd, zp_nbo20.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE B,P ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time,id-key, file-signature, time-signature, count, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT count (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error?, opr-report*)>

<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name, input-file-date, input-file-time, input-id-key, input-file-signature, input-time-signature, input-count, input-app-version)>

<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-count (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error (error+)>

<!ELEMENT opr-report (fm2-id,id-key, fm2-signature, time-signature, opr-error-status?, opr-error?)>

<!ELEMENT fm2-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm2-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-error (error+)>

<!ELEMENT error (error-code, description?, start-tag-order?, remark?, additional-info*)>

<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>

<!ELEMENT start-tag-order (#PCDATA)>

<!ELEMENT remark (#PCDATA)>

<!ELEMENT additional-info (key?, value?)>

<!ELEMENT key (#PCDATA)>

<!ELEMENT value (#PCDATA)>

3. zu_nbo20.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE U ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, fm1)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, time-signature, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm1 (ident, ustanova?, ustanova-dod?, department?, vdp?)>

<!ELEMENT ident (subj-id, subj-name-shortcut, date-card, number-card, opr-act, id-key-ddfm, id-key-sd-ddfm,ust-type, vdp-type?)>

<!ELEMENT subj-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT subj-name-shortcut (#PCDATA)>

<!ELEMENT date-card (#PCDATA)>

<!ELEMENT number-card (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-act (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key-ddfm (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key-sd-ddfm (#PCDATA)>

<!ELEMENT ust-type (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-type (#PCDATA)>

<!ELEMENT ustanova (subj-name?,subj-name-shortcut?,ust-type?,ust-vid*,

comment-ust-vid?,addr)>

<!ELEMENT subj-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT comment-ust-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT ust-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr (addr-state-id?, addr-postal-code?, addr-obl-id?, addr-city?,

addr-streat?, addr-bud?,addr-kor?,addr-ofis?, addr-tlf?, addr-email?)>

<!ELEMENT addr-state-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-postal-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-obl-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-city (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-streat (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-bud (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-kor (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-ofis (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-tlf (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-email (#PCDATA)>

<!ELEMENT ustanova-dod (addr)>

<!ELEMENT department (subj-id?,subj-name?,subj-name-shortcut?,ust-type?,ust-vid*,

comment-ust-vid?,dep-send?,addr)>

<!ELEMENT dep-send (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp (vdp-assignment?,vdp-temp-assignment?,vdp-clear?)>

<!ELEMENT vdp-assignment (vdp-pos?,vdp-name-pr?,vdp-name-i?,vdp-name-pb?,

vdp-nm?,vdp-date?,vdp-tlf?,vdp-email?)>

<!ELEMENT vdp-pos (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-pr (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-i (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-pb (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-nm (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-tlf (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-email (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-temp-assignment (vdp-pos?,vdp-name-pr?,vdp-name-i?,vdp-name-pb?,

vdp-nm?,vdp-date?,vdp-tlf?,vdp-email?)>

<!ELEMENT vdp-clear (vdp-name-pr?,vdp-name-i?,vdp-name-pb?,

vdp-nm?,vdp-date?)>

4. zv_nbo20.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE V ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key,

file-signature, time-signature, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error? )>

<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name, input-file-date, input-file-time,

input-id-key, input-file-signature, input-time-signature, input-app-version)>

<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error (error+)>

<!ELEMENT error (error-code, description?, start-tag-order?, remark?, additional-info*)>

<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>

<!ELEMENT start-tag-order (#PCDATA)>

<!ELEMENT remark (#PCDATA)>

<!ELEMENT additional-info (key, value)>

<!ELEMENT key (#PCDATA)>

<!ELEMENT value (#PCDATA)>

5. tr_ri10.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE M ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, inf-ri)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, time-signature, app-version, count-inf-ri)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT count-inf-ri (#PCDATA)>

<!ELEMENT inf-ri (ri-vid,file-name-n?, file-oper?, ri_numb, ri_data, ri_txt)>

<!ELEMENT ri-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-name-n (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-oper (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_numb (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_data (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_txt (#PCDATA)>

6. tr_ri_kvi10.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE W ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, time-signature, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error?)>

<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name,input-file-date,input-file-time)>

<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error (error+)>

<!ELEMENT error (error-code, description?)>

<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>

7. tr_ri_b10.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE M ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, inf-ri)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, count-inf-ri)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT count-inf-ri (#PCDATA)>

<!ELEMENT inf-ri (ri-vid,file-name-n?, file-oper?, ri_numb, ri_data, ri_txt)>

<!ELEMENT ri-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-name-n (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-oper (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_numb (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_data (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_txt (#PCDATA)>

8. tr_ri_kvi_b10.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE W ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error?)>

<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name, input-file-date, input-file-time)>

<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error (error+)>

<!ELEMENT error (error-code, description?)>

<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>



Додаток 6
до Порядку електронної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 9 розділу ІV)

ДОВІДНИКИ

1. ДОВІДНИК КОДІВ ПОМИЛОК
(для електронного обміну з суб’єктами, які не є банками)

K_DFM15

Структура K_DFM15

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

K_DFM15_CODE

N (4)

Код помилки за результатами перевірки транспортного файла

K_DFM15_NAME

C (256)

Помилка за результатами перевірки транспортного файла

Зміст K_DFM15

K_DFM15_CODE

K_DFM15_NAME

0000

Повідомлення взято на облік. Успішна обробка

1000

Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файла)

1001

Помилка структури

1002

Файл прийнято частково (якщо файл містить декілька операцій, то частину операцій взято на облік)

1003

Файл з помилками

1004

Неможливо ідентифікувати суб'єкт

1026

Системне ім'я файла не відповідає значенню атрибута FILE-NAME

1100

Невірний ЕЦП на файл

1101

Невірний ЕЦП для внутрішньої підструктури

1102

Операція з таким номером у реєстрі вже існує (тег <KL-ID>, <KL-DATE>)

1124

Кількість операцій у повідомленні (COUNT) не дорівнює кількості підструктур FM21 у цьому файлі

1125

Максимальне значення номера операції (FM21-ID) у файлі не дорівнює кількості операцій (COUNT) у повідомленні

1401

Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента

1411

Помилка в типі даних реквізиту

1421

Невідомий код класифікатора

1431

Відсутність обов'язкового тегу MOD-ID (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»)

1432

Відсутність обов'язкового тегу MOD-DATE (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»)

1433

Відсутність значення тегу MOD-ID (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»)

1434

Відсутність значення тегу MOD-DATE (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»)

1435

Відсутність операції, яка коригується

1437

В операції повинні брати участь хоча б один клієнт та хоча б один контрагент

1438

Кількість учасників операції повинна бути більше одного

1440

Відсутнє значення реквізиту

1441

Відсутнє значення реквізиту для учасника-клієнта, або для особи, що діє від імені клієнта, або фактичного вигодоодержувача

1442

Відсутнє значення реквізиту для учасника-клієнта

1443

Відсутнє значення реквізиту для особи, що діє від імені клієнта

1444

Відсутнє значення реквізиту для особи-резидента

1445

Відсутнє значення реквізиту при ознаці закриття рахунку

1460

Неприпустима дата

1461

Значення реквізиту більше дати створення файла

1463

Для фізичної особи дата видачі документа не може бути менша дати народження

1470

Сума операції не може бути від'ємним числом

1501

Кожне слово із рядка значення реквізиту повинно містити літери тільки латиниці або тільки кирилиці

1502

Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль

1504

Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251)

2. ДОВІДНИК КОДІВ ПОМИЛОК
(для електронного обміну з банками)

K_DFM14

Структура K_DFM14

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

K_DFM14_CODE

N(4)

Код помилки за результатами перевірки транспортного файла

K_DFM14_NAME

C(256)

Помилка за результатами перевірки транспортного файла

Зміст K_DFM14

K_DFM14_CODE

K_DFM14_NAME

0000

Повідомлення взято на облік. Успішна обробка

9000

Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файла)

9001

Помилка структури файла-повідомлення

9002

Відсутній кореневий елемент POVIDOMLEN

9003

Файл прийнято частково (не всі операції з файла-повідомлення взято на облік)

9004

Файл з помилками (усі операції з файла-повідомлення не взято на облік)

9005

Невірна кількість підструктур USTANOVA

9006

Невірний набір атрибутів підструктури USTANOVA

9007

Невірна кількість підструктур INF_STR

9008

Невірна кількість підструктур UST_ADR

9009

Невірна кількість підструктур UST_VDP

9010

Невірна кількість підструктур COMMENT

9011

Невірна кількість елементів ADR_STR

9012

Невірна кількість елементів ADR_OBL

9013

Невірна кількість елементів ADR

9014

Невірна кількість елементів ADR_TLF

9015

Невірна кількість елементів ADR_EMAIL

9016

Невірна кількість елементів VDP_POS

9017

Невірна кількість елементів VDP_NM1

9018

Невірна кількість елементів VDP_NM2

9019

Невірна кількість елементів VDP_NM3

9020

Невірна кількість елементів VDP_TLF

9021

Невірна кількість елементів VDP_EMAIL

9022

Невірна кількість елементів UST_ADR

9023

Невірна кількість елементів UST_VDP

9024

Невірна кількість елементів COMMENT

9025

Невірний набір атрибутів підструктури POVIDOMLEN або відсутність значення в атрибуті підструктури POVIDOMLEN

9026

Системне ім'я файла не відповідає значенню атрибута FILE_NAME

9100

Невірний ЕЦП на файл

9101

Невірний ЕЦП структури INF_STR

9102

Операція з таким номером у реєстрі вже існує (тег <KL_ID>, <KL_DATE>)

9103

Невірна довжина рядка в атрибуті FILE_NAME

9104

Невірний формат дати (часу) в атрибутах FILE_DATE + FILE_TIME або дата в атрибуті FILE_DATE не в діапазоні <поточна дата> - <один рік тому від поточної дати>

9105

Нечислове значення в атрибуті FILE_OPER

9106

Невірна довжина ідентифікатора ключа в атрибуті ID_KEY

9107

Невірна довжина підпису в атрибуті FILE_SIGN

9108

Нечислове значення в атрибуті UST_TYP

9109

Нечислове значення в атрибуті UST_VID

9110

Невірна довжина рядка в атрибуті UST_MFO

9111

Невірна довжина рядка в атрибуті UST_ID

9112

Невірна довжина рядка в атрибуті UST_NAME

9113

Нечислове значення у тегу ADR_STR

9114

Нечислове значення у тегу ADR_OBL

9115

Невірна довжина рядка у тегу ADR

9116

Невірна довжина рядка або нечислове значення у тегу ADR_TLF

9117

Невірна довжина рядка у тегу ADR_EMAIL

9118

Невірна довжина рядка у тегу VDP_POS

9119

Невірна довжина рядка у тегу VDP_NM1

9120

Невірна довжина рядка у тегу VDP_NM2

9121

Невірна довжина рядка у тегу VDP_NM3

9122

Невірна довжина рядка або нечислове значення у тегу VDP_TLF

9123

Невірна довжина рядка у тегу VDP_EMAIL

9124

Кількість операцій у повідомленні (FILE_OPR) не дорівнює кількості підструктур INF_STR у цьому файлі

9125

Максимальне значення номера операції (STR_ID) у файлі не дорівнює кількості операцій (FILE_OPR) у повідомленні

9209

Невідповідність коду класифікатора K_DFM07

9210

Невідповідність коду класифікатора K_DFM05

9216

Невідповідність коду класифікатора KL_K040

9217

Невідповідність коду класифікатора K_DFM11

9220

Невірна інформація у тегу/атрибуті UST_NAME

9221

Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_POS

9222

Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM1

9223

Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM2

9224

Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM3

9225

Невірна інформація у тегу/атрибуті ADR

9230

Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута UST_NAME повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці

9231

Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута VDP_POS повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці

9232

Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута VDP_NM1 повинно містити літери тільки латиниці або тільки кирилиці

9233

Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута VDP_NM2 повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці

9234

Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута VDP_NM3 повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці

9235

Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута ADR повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці

9401

Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента

9411

Помилка в типі даних реквізиту

9421

Невідомий код класифікатора

9431

Відсутність обов'язкового тегу MOD_ID (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»)

9432

Відсутність обов'язкового тегу MOD_DATE (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»)

9433

Відсутність значення тегу MOD_ID (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»)

9434

Відсутність значення тегу MOD_DATE (тип повідомлення «коригуюче», «виправлення первинного»)

9435

Відсутність операції, яка коригується (операція, яка коригується, відсутня на обліку у ДКФМУ)

9436

Кількість учасників операції (значення тегу <OPR_KOL>) не збігається з кількістю підструктур <OSOBA>

9437

В операції повинні брати участь обов'язково хоча б один клієнт та один контрагент

9438

Кількість учасників операції повинна бути більше одного

9440

Відсутній обов'язковий реквізит або його значення

9441

Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта

9442

Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта

9443

Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для особи, що діє від імені клієнта

9446

Відсутній розділ DOC_REG для учасника-клієнта (статус (тип) учасника: юридична особа, філія (структурний підрозділ), суб'єкт підприємницької діяльності)

9447

Відсутній розділ DOC_PASS для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта (статус (тип) учасника: фізична особа, суб'єкт господарювання)

9448

Відсутній розділ ADR_U для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта

9460

Значення реквізиту не належить до періоду <поточна дата> - <два роки тому від поточної дати>

9461

Значення реквізиту більше дати створення файла

9462

Дата не відповідає автоматичному логічно-семантичному контролю

9463

Для фізичної особи дата видачі документа (<DOC_DT>) не може бути менша дати народження

9470

Сума не може бути від'ємним числом (OPR_SUMV, OPR_SUMG)

9501

Кожне слово із рядка значення реквізиту повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці

9502

Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль

9504

Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251)


Додаток 7
до Порядку електронної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 3 розділу V)

ПЕРЕЛІК
адрес подання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Державної служби фінансового моніторингу України

№ з/п

Види інформації з питань фінансового моніторингу, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ)

Спосіб подання

Адреса подання

1

2

3

4

1

Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ, що не є банками, в електронному вигляді каналами зв'язку


Обробляються такі типи файлів інформаційного обміну:
     A - файл-повідомлення про ФО;
     E - файл-додаток;
     N - файл-повідомлення про ФО, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності, або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
     U - файл-повідомлення, що містить відомості про облік СПФМ (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб;
     W - файл-квитанція на файл M

Електронною поштою

fmХХХХХХХХ @sdfm.gov.ua,

де ХХХХХХХХ - код за ЄДРПОУ акредитованого центру сертифікації ключів, послуги ЕЦП якого використовуються

2

Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ - банків засобами електронної пошти НБУ

2.1

Обробляються такі типи файлів інформаційного обміну:
     A - файл-повідомлення про ФО;
     D - файл-відповідь; E- файл-додаток;
     N - файл-повідомлення про ФО, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності, або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
     Q - файл-квитанція на файл С;
     U - файл-повідомлення про облік СПФМ (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб;
     W - файл-квитанція на файл M;
     L - файл-лист (оброблений за допомогою «АРМ-НБУ-Інформаційний» )

У разі використання електронної пошти Національного банку України

ircprod@u0qm

2.2

Інші файли з інформацією, що надаються СПФМ-банками, їх відокремленими підрозділами та пов'язані із забезпеченням виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також файли-листи

У разі використання електронної пошти Національного банку України

sdfm@u0qm

3

Тестові файли, що надсилаються СПФМ

3.1

СПФМ, що не є банками, надсилаються такі типи тестових файлів:
     F - тестовий файл типу А

Електронною поштою

fmХХХХХХХХ @sdfm.gov.ua,

де ХХХХХХХХ - код за ЄДРПОУ акредитованого центру сертифікації ключів, послуги ЕЦП якого використовуються

3.2

СПФМ – банками надсилаються такі типи тестових файлів:
     F - тестовий файл типу А;
     I - тестовий файл типу Q;
     K - тестовий файл типу D

У разі використання електронної пошти Національного банку України

ircprod@u0qm




вгору