Про затвердження Методики визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу
Мінекономрозвитку України; Наказ, Методика від 05.09.2012973
Документ z1589-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.10.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2012  № 973


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1589/21901

Про затвердження Методики визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу

На виконання статті 15 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та підпункту 98.1 пункту 98 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10 січня 2004 року № 3 "Про затвердження Правил визначення вартості робіт з акредитації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 березня 2004 року за № 327/8926.

3. Департаменту технічного регулювання забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


П.О. Порошенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
05.09.2012 № 973


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1589/21901

МЕТОДИКА
визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу

І. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає механізм розрахунку Національним агентством з акредитації України (далі - НААУ) вартості робіт з акредитації та моніторингу відповідності акредитованих ним органів вимогам акредитації (далі - вартість робіт з акредитації та моніторингу).

1.2. Методика застосовується до осіб, які можуть бути акредитовані чи компетентність яких може бути засвідчена НААУ, незалежно від форми їх власності та місцезнаходження, а саме:

випробувальних та калібрувальних лабораторій;

органів із сертифікації продукції, процесів та послуг;

органів із сертифікації систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління;

органів із сертифікації персоналу;

органів з інспектування;

інших органів з оцінки відповідності;

інших осіб, ніж органи з оцінки відповідності, у випадках, установлених законодавством.

1.3. Рівень рентабельності робіт з акредитації та моніторингу, який закладається в розрахунки, не повинен перевищувати 25 відсотків собівартості.

1.4. Вартість робіт з акредитації та моніторингу визначається без урахування податку на додану вартість, що нараховується згідно із законодавством.

ІІ. Розрахунок вартості робіт з акредитації та моніторингу

2.1. Вартість робіт з акредитації та моніторингу розраховується виходячи з норм часу на їх виконання (трудомісткості) та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу (одного людино-дня) за формулою

В = Нч х Воч,

де: В - вартість робіт з акредитації та моніторингу, гривень;

Нч - норма часу на виконання робіт з акредитації та моніторингу, людино-днів;

Воч - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу, гривень за один людино-день.

2.2. Норма часу (Нч) складається із загальної трудомісткості всіх етапів робіт, що виконуються згідно з установленим НААУ порядком проведення акредитації та моніторингу. Основними етапами здійснення акредитації є:

подання заявки органом з оцінки відповідності (заявником) на акредитацію чи розширення сфери акредитації;

надання заявником інформації та документації, необхідної для акредитації;

призначення групи аудиторів з акредитації;

складання програми робіт з акредитації та інформування про це заявника;

проведення аналізу наданої інформації та документації;

проведення оцінки заявника на місці;

аналіз зібраних матеріалів і складання акта оцінки з рекомендаціями щодо акредитації заявника (розширення сфери його акредитації) або відмови в акредитації заявника (відмови в розширенні сфери його акредитації);

прийняття рішення про акредитацію заявника (розширення сфери його акредитації) або про відмову в акредитації заявника (відмову в розширенні сфери його акредитації).

Основними етапами здійснення моніторингу за відповідністю акредитованих НААУ органів з оцінки відповідності вимогам акредитації шляхом здійснення

нагляду, проведення повторних та позачергових оцінок є:

призначення групи аудиторів;

складання програми робіт з нагляду та інформування про це органу з оцінки відповідності;

проведення аналізу наданої документації та результатів попереднього оцінювання;

проведення оцінювання органу з оцінки відповідності на місці;

аналіз зібраних матеріалів і складання акта оцінки;

прийняття рішення щодо результатів нагляду та інформування про це органу з оцінки відповідності.

Загальна трудомісткість усіх етапів робіт визначається як сума робочого часу, затрачуваного на кожному етапі виконання робіт. Перелік робіт, що виконуються під час проведення акредитації та моніторингу, визначається відповідно до вимог, установлених законодавством у сфері акредитації, національних стандартів з питань акредитації, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, а також іншими документами з питань акредитації, прийнятими НААУ.

2.3. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу (Воч) складається з виробничої собівартості, адміністративних витрат, операційних витрат та прибутку і визначається відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та документів НААУ з питань його облікової політики, які розробляються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Базою для формування вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу є економічно обґрунтовані показники фактичних витрат за даними фінансової звітності за попередній рік. Виняток становлять знос основних засобів та нематеріальних активів (амортизація), що розраховується на запланований період, і прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, які включаються до складу калькуляційної одиниці часу за даними штатного розпису на дату проведення розрахунку.

2.4. Нормативи трудомісткості окремої роботи та розрахунок калькуляційної одиниці часу (вартість одного людино-дня) встановлюються НААУ та змінюються в разі зміни законодавства або розміру витрат, що впливають на собівартість робіт (збільшення мінімальної заробітної плати, зміна тарифів на оплату енергоносіїв та інше).

2.5. Інші витрати, пов’язані з проведенням конкретних робіт з акредитації та моніторингу (відрядження, послуги співвиконавців), які не враховані у вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу, зараховуються до загальної вартості робіт і відображаються окремим рядком.

Заступник директора
департаменту
технічного регулювання -
начальник управління
з питань стандартизації
та оцінки відповідності


С.В. Алексеєввгору