Документ z1587-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.05.2016, підстава - z0584-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2014  № 933


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2014 р.
за № 1587/26364

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 286 від 25.03.2016}

Про затвердження Положення про експертну групу з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
соціальної політики
№ 178 від 17.02.2015
№ 972 від 29.09.2015}

Відповідно до пункту 3 Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 518, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертну групу з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, що додається.

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра соціальної політики України Мущиніна В.В.

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Виконавчий директор
Національної Асамблеї інвалідів України

А.В. Дерев’янко


Н.С. Скрипка
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики
України
24.11.2014  № 933


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2014 р.
за № 1587/26364

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну групу з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

тексті Положення слово „послуг” у всіх відмінках замінено словами „спеціалізована допомога” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 178 від 17.02.2015}

1. Це Положення визначає порядок роботи експертної групи з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок (далі - експертна група), яка є консультативно-дорадчим органом при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба), створеним з метою попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі - учасник антитерористичної операції).

2. Експертна група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, у тому числі цим Положенням.

3. Основними завданнями експертної групи є:

опрацювання питання щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції виробами підвищеної функціональності закордонним надавачем спеціалізованої допомоги (у тому числі в Україні);

вибір закордонного надавача спеціалізованої допомоги, з’ясування з ним конструкції та комплектації виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, що відсутні в Україні, за згодою учасника антитерористичної операції; визначення розміру витрат, пов’язаних із протезуванням (ортезуванням), включаючи витрати на проїзд, проживання, харчування учасника антитерористичної операції та супроводжуючої особи (в разі потреби);

опрацювання питання про доцільність проведення на території України первинного протезування учасника антитерористичної операції лікувально-тренувальним протезом підприємством, що відповідає вимогам, визначеним пунктом 5 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321;

визначення наявності або відсутності в Україні спеціалістів, які мають відповідну кваліфікаційну підготовку та позитивний практичний досвід виготовлення конструкцій (технологій) виробів, заявлених закордонним надавачем спеціалізованої допомоги;

опрацювання питання стосовно доцільності заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та/або проведення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 972 від 29.09.2015}

4. Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право:

залучати спеціалістів, експертів, у тому числі технічних експертів, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції експертної групи;

одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5. Для розгляду експертною групою питання щодо протезування (ортезування) за кордоном, вибору закордонного надавача спеціалізованої допомоги учасник антитерористичної операції особисто або його законний представник подає (надсилає) до Служби такі документи:

заяву учасника антитерористичної операції за формою, наведеною у додатку 1 або 2 до цього Положення;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 972 від 29.09.2015}

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321, яке учасник отримує у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчому органі міської, районної у місті (крім міст Києва та Севастополя) ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання (перебування);

рішення військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні (ортезуванні);

{Абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 972 від 29.09.2015}

витяг з історії хвороби;

фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

6. Строк розгляду документів, зазначених у пункті 5 цього Положення, не може перевищувати 25 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою) від учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законного представника.

7. Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності проводить оцінку готовності пацієнта до протезування (ортезування), складає анкету протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, виробами підвищеної функціональності за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення, та надає її до експертної групи для підготовки експертного висновку.

8. Основною формою роботи експертної групи є засідання, які проводяться у разі потреби.

9. За результатами засідання експертної групи складається протокол за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення, та протягом двох робочих днів з дати його проведення оформляється висновок за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

10. Експертну групу очолює голова, який організовує роботу та проводить засідання експертної групи, а в разі відсутності голови експертної групи його обов’язки виконує заступник голови, а за їх відсутності за рішенням експертної групи - один із її членів.

11. Підготовка матеріалів до розгляду експертної групи, а також ведення діловодства покладаються на секретаря експертної групи, а у разі його відсутності покладається головою експертної групи на одного з її членів.

12. Засідання експертної групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Рішення експертної групи приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови експертної групи.

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Полякова
Додаток 1
до Положення про експертну групу
з попереднього розгляду документів
щодо протезування (ортезування)
учасників антитерористичної операції,
які втратили функціональні
можливості кінцівок
(пункт 5)

ЗАЯВА

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 178 від 17.02.2015}

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Полякова


Додаток 2
до Положення про експертну групу
з попереднього розгляду документів
щодо протезування (ортезування)
учасників антитерористичної операції,
які втратили функціональні
можливості кінцівок
(пункт 5)

ЗАЯВА

{Положення доповнено додатком 2 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 972 від 29.09.2015}


Додаток 3
до Положення про експертну групу
з попереднього розгляду документів
щодо протезування (ортезування)
учасників антитерористичної операції,
які втратили функціональні
можливості кінцівок
(пункт 7)

АНКЕТА
протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, виробами підвищеної функціональності

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 972 від 29.09.2015}

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Полякова


Додаток 4
до Положення про експертну групу
з попереднього розгляду документів
щодо протезування (ортезування)
учасників антитерористичної операції,
які втратили функціональні
можливості кінцівок
(пункт 9)

ПРОТОКОЛ
засідання експертної групи з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

{Додаток в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 178 від 17.02.2015, № 972 від 29.09.2015}

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Полякова


Додаток 5
до Положення про експертну групу
з попереднього розгляду документів
щодо протезування (ортезування)
учасників антитерористичної операції,
які втратили функціональні
можливості кінцівок
(пункт 9)

ВИСНОВОК
експертної групи з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, доцільності заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та/або здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності

{Додаток в редакції Наказів Міністерства соціальної політики № 178 від 17.02.2015, № 972 від 29.09.2015}

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Поляковавгору