Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, попередня редакція — Редакція від 16.01.2016, підстава - z1626-15
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

З метою виконання зобов’язань неплатоспроможним банком за емітованими ним іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю уповноважена особа Фонду на ліквідацію може звернути стягнення на предмет іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань за консолідованим іпотечним боргом та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю. У цьому разі власники іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю мають переважне перед іншими кредиторами право на задоволення своїх вимог за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю за рахунок коштів, отриманих від реалізації предмета іпотеки.

У разі якщо при реалізації права на задоволення вимог за рахунок іпотечних активів їх вартість буде меншою, ніж загальна вартість зобов’язань неплатоспроможного банку-емітента за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, задоволення вимог власників таких сертифікатів у частині, що перевищує вартість іпотечних активів за цими договорами, проводиться за рахунок майна неплатоспроможного банку у черговості, установленій частиною першою статті 52 Закону.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вживає заходів для погашення іпотечних сертифікатів, скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, зміни управителя, припинення управління іпотечними активами у порядку, встановленому законодавством.

У разі якщо активи неплатоспроможного банку включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій:

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію на вимогу управителя передає іпотечне покриття йому або до визначеної управителем обслуговуючої установи на обслуговування;

уповноважена особа Фонду на ліквідацію спільно з управителем відчужує іпотечне покриття з метою розрахунку з власниками іпотечних облігацій.

У разі якщо на дату прийняття рішення про запровадження ліквідаційної процедури неплатоспроможного банку іпотечні облігації такого банку перебувають в обігу, уповноважена особа Фонду на ліквідацію вживає заходів для зупинення обігу іпотечних облігацій та задоволення прав власників іпотечних облігацій (погашення іпотечних облігацій). Для зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій уповноважена особа Фонду на ліквідацію діє у порядку, встановленому у Положенні про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1118, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2014 року за № 1143/25920.

Активи недержавного пенсійного фонду (крім депозитів), зберігачем яких є банк, не включаються до ліквідаційної маси такого банку. Повернення цих активів здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

У разі якщо банк, що ліквідується, має зобов’язання перед недержавним пенсійним фондом як зберігач, повернення активів здійснюється за процедурою, визначеною договором про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем (заміна зберігача або дострокове розірвання договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем).

В інших випадках майно (кошти, цінні папери) недержавних пенсійних фондів, розміщене на рахунках неплатоспроможного банку, повертається таким банком у черговості, встановленій пунктом сьомим частини першої статті 52 Закону.

У разі якщо банк, що ліквідується, є управителем створених ним фондів фінансування будівництва та/або фондів операцій з нерухомістю, уповноважена особа Фонду на ліквідацію повинна вжити заходів для передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 490 «Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду».

При цьому у разі ліквідації банку - управителя фонду фінансування будівництва кошти на рахунку такого фонду фінансування будівництва спрямовуються виключно на задоволення вимог довірителів до банка - управителя фонду фінансування будівництва. Банк, що ліквідується, включає такі вимоги до сьомої черги вимог кредиторів у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію визначає загальну суму зобов’язань банку як зберігача/управителя активами зазначених фінансових установ станом на день призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

{Пункт 4.18 глави 4 розділу V в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

4.19. Банк здійснює продаж майна безпосередньо юридичним та фізичним особам лотами, що містять декілька об’єктів продажу неплатоспроможного банку. У разі нереалізації зазначених лотів майно банку може бути реалізоване декількома лотами, до яких входить менша кількість майна неплатоспроможного банку та/або один предмет (майнові права) такого банку.

{Главу 4 розділу V доповнено новим пунктом 4.19 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.20. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом семи днів із дня розміщення інформації про початок процедури ліквідації в газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону має повернути кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку. Одночасно уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку повідомляє кредиторів про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого вони мають право заявити про свої вимоги до неплатоспроможного банку, а також зазначає адресу для їх надсилання.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.21. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає реєстр акцептованих вимог кредиторів за формою, визначеною в додатку 3 до цього Положення, на підставі балансу банку, до якого включає вимоги кредиторів у національній валюті в розмірах, які існували на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.22. Вимога, заявлена в іноземній валюті, уключається до реєстру вимог у національній валюті в сумі, визначеній за офіційним курсом, установленим НБУ на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Вимоги кредиторів зі сплати процентів (відсотків) за кредитами, депозитами, за незавершеними розрахунковими операціями тощо переносяться на відповідний рахунок кредитора.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.23. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей у газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону.

Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.24. Протягом 90 днів з дня опублікування відомостей у газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює такі заходи:

{Абзац перший пункту 4.24 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

визначає суму заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення;

відхиляє вимоги в разі, якщо вони непідтверджені фактичними даними, що є в розпорядженні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, та в разі потреби заявляє в установленому законодавством порядку заперечення за заявленими до банку вимогами кредиторів;

складає реєстр акцептованих вимог кредиторів відповідно до вимог, установлених цим Положенням та актами Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.24. Реєстр вимог подається до Фонду на пронумерованих, прошнурованих (прошитих) аркушах та засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку і відбитком печатки банку.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.26. Реєстр акцептованих вимог кредиторів підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.27. До реєстру акцептованих вимог кредиторів, що подається на затвердження виконавчій дирекції Фонду, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку додається копія оголошення про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого кредитори мали право заявити уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку про свої вимоги до банку, із зазначенням адреси для їх надсилання.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.28. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не має права здійснювати задоволення вимог кредиторів до затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, за винятком погашення за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду вимог за правочинами, що забезпечують здійснення процедури ліквідації.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.29. Вимоги, не включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню в процедурі ліквідації не підлягають і вважаються погашеними.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.30. Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку та Фонд сповіщають кредиторів про акцептування їхніх вимог шляхом розміщення повідомлення, що має містити інформацію про дату затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру акцептованих вимог кредиторів та місце, де можна з ним ознайомитись, на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, сайті неплатоспроможного банку, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 75 від 16.04.2015}

4.31. У разі необхідності уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вносить пропозиції щодо затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до реєстру акцептованих вимог на підставі:

рішення суду, яке набрало законної сили;

свідоцтва про право на спадщину за вимогами кредиторів, які визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку та включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

документів, які відповідно до законодавства України підтверджують правонаступництво юридичної особи внаслідок реорганізації, за вимогами кредиторів, яких включено до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

письмової відмови кредитора від вимог;

клопотання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про виправлення помилки, допущеної нею чи попередньою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку під час акцептування вимог кредиторів.

Фонд за потреби має право вимагати від уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку додаткову інформацію щодо внесення змін до реєстру вимог.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.32. Будь-які спори щодо акцептування вимог кредиторів підлягають вирішенню у судовому порядку. Судове провадження щодо таких вимог не припиняє перебігу процедури ліквідації.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.33. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає проміжний ліквідаційний баланс за результатами акцептування вимог кредиторів банку, що ліквідується,на наступну звітну дату після затвердження переліку (реєстру) акцептованих вимог кредиторів виконавчою дирекцією Фонду.

Проміжний ліквідаційний баланс банку складається за формою оборотно-сальдового балансу на відповідну дату із зазначенням періоду, за який складено баланс.

Вхідні залишки проміжного ліквідаційного балансу складаються із даних банку на день призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку. Вихідні залишки містять відомості про статутний капітал, фонди, склад майна (активів), зобов’язання банку за затвердженим реєстром акцептованих вимог кредиторів. У проміжному балансі відображаються всі зміни, зумовлені проведенням процедури ліквідації банку, а також зміни вартості активів та зобов’язань такого банку, які сталися за звітний період.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.34. У разі наявності рішення суду про задоволення вимог кредиторів, які не враховувалися в балансі банку на день призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку/затвердження акцептованих вимог кредиторів, ці зобов'язання також включаються до проміжного ліквідаційного балансу.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.35. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана подати проміжний ліквідаційний баланс на погодження виконавчої дирекції Фонду у строк не пізніше 10 робочих днів після настання дати, на яку він складений.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.36. Проміжний ліквідаційний баланс та додатки до нього роздруковуються на паперових носіях, засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки банку (за наявності) та у прошнурованому вигляді разом з описом документів і супровідним листом подаються до Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

4.37. Рішення про погодження проміжного ліквідаційного балансу неплатоспроможного банку, затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, затвердження змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів приймаються виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.38. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку повертається один примірник затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів, змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів, погодженого проміжного ліквідаційного балансу. Уповноважений структурний підрозділ Фонду (уповноважений працівник) візує кожен аркуш реєстру акцептованих вимог кредиторів або змін до нього.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.39. Фонд має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані проміжного ліквідаційного балансу. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку надає додаткові документи у строк не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання запиту.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 4.39 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 4.40 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 4.41 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

5. Процедури щодо реалізації активів банку

5.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку визначає перелік майна банку, яке підлягає продажу, та здійснює продаж як індивідуально визначеного майна, так і портфеля активів, формування якого може здійснюватися за різними критеріями.

5.2. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не має права відчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна такого банку та формування ліквідаційної маси, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати, а також у випадках, передбачених Законом.

{Абзац перший пункту 5.2 глави 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У разі якщо планом врегулювання неплатоспроможного банку передбачено виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку перехідному банку, норми абзацу першого цього пункту застосовуються з наступного дня, що настає за днем відчуження зазначених активів і зобов'язань.

{Абзац другий пункту 5.2 глави 5 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

5.3. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку розпочинає реалізацію майна банку у порядку, визначеному Законом, цим Положенням з метою отримання максимальної виручки у найкоротший строк. Виконавча дирекція Фонду за поданням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, що включене до ліквідаційної маси.

5.4. Порядок реалізації майна (пули активів) банку під час проведення ліквідаційної процедури визначається і регламентується цим Положенням.

Майно банку може бути реалізоване:

на відкритих торгах (аукціоні);

на закритих торгах (щодо об'єктів цивільних прав, обмежених в обороті);

шляхом відступлення права вимоги за кредитами іншим установам;

шляхом відчуження на організованих місцях продажу (біржах, у торговельних посередників тощо);

продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі.

Вибір способів продажу майна (активів) здійснюється уповноваженою особою Фонду з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною з урахуванням вимог законодавства. Вибраний спосіб затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

Уповноважена особа Фонду організовує проведення торгів (аукціону) з продажу активів банку з урахуванням вимог Закону.

{Пункт 5.4 глави 5 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

5.5. Вибір способів реалізації майна здійснюється уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною та у найкоротший строк. Обраний спосіб (способи) реалізації майна банку затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

5.6. З метою отримання доходу уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право укладати договори про передання окремого майна (активів) неплатоспроможного банку в строкове платне користування іншим особам до реалізації цього майна у встановленому порядку.

5.7. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов’язана не пізніше 3 робочих днів після затвердження ліквідаційної маси розмістити інформацію щодо майна, що реалізується (дата та місце реалізації, порядок та строки подання заяв (пропозицій), перелік майна, докладний опис кожного активу, балансова та оціночна вартість, початкова ціна продажу, вид застави та її оціночна вартість (за наявності), наявність обтяжень або обмежень, найменування суб’єкта(ів) оціночної діяльності, що здійснював(ли) оцінку такого майна тощо), на сайті такого банку та передати її Фонду для розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

Фонд не пізніше 2 робочих днів після отримання інформації щодо майна банку, що реалізується, від уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку розміщує таку інформацію на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку оновлює інформацію щодо майна банку, що реалізується, на сайті банку не пізніше 2 робочих днів після реалізації відповідного майна банку (із відображенням ціни його продажу) та подає відповідну інформацію до Фонду для оновлення інформації на його офіційній сторінці в мережі Інтернет.

{Главу 5 розділу V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015

6. Реалізація майна банку на відкритих торгах (аукціоні)

6.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку організовує проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації майна банку.

{Пункт 6.1 глави 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

6.2. На відкритих торгах (аукціоні) можуть продаватися:

основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, транспортні засоби, будівельні матеріали тощо);

відокремлений підрозділ банку як частина цілісного майнового комплексу;

дебіторська заборгованість.

{Пункт 6.2 глави 6 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

6.3. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до законодавства України або залучити на підставі договору організатора аукціону - юридичну особу відповідно до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1364/21676.

{Пункт 6.3 глави 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

6.4. Реалізація майна банку на відкритих торгах (аукціоні) може проходити як шляхом зниження ціни, так і шляхом підвищення ціни, а також зі встановленням мінімальної ціни та без обмеження мінімальної ціни продажу.

{Главу 6 розділу V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

6.5. Уповноважена особа зобов’язана не менше ніж за 7 календарних днів опублікувати на сайті банку в мережі Інтернет інформацію щодо порядку участі у відкритих торгах (аукціоні) та передати відповідну інформацію до відповідального підрозділу Фонду. Фонд зобов’язаний за 3 календарні дні розмістити відповідну інформацію на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет.

{Главу 6 розділу V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

7. Реалізація майна банку щодо об’єктів цивільних прав, обмежених в обороті, здійснюється на закритих торгах, у яких беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права

7.1. Вибір переможця конкурсу серед заздалегідь визначеного кола осіб здійснює конкурсна комісія, що створюється наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

7.2. До складу конкурсної комісії в обов'язковому порядку входить директор-розпорядник Фонду або один із його заступників.

{Глава 7 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Главу 8 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

8. Реалізація майна банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам

8.1. Реалізація майна банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язання здійснюється шляхом проведення конкурсу між фінансовими установами (банками та небанківськими фінансовими установами - юридичними особами, крім кредитних спілок).

{Пункт глави розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

8.2. Вибір переможця конкурсу з набуття прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язання здійснює конкурсна комісія, що створюється наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

8.3. До складу конкурсної комісії в обов’язковому порядку входить директор-розпорядник Фонду або один із його заступників.

9. Реалізація майна банку шляхом безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам

Уповноважена особа Фонду може здійснювати безпосередній продаж фізичним та/або юридичним особам таких активів банку:

1) основних засобів, залишкова вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на дату продажу, а також інших необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обсяги або вартість яких є недостатніми для проведення аукціону. Ці матеріальні активи реалізуються безпосередньо уповноваженою особою Фонду або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі;

2) не проданих на аукціоні;

3) не проданих на організованих місцях продажу (біржах, у торговельних посередників тощо);

4) акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать банку і викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства.

Вартість господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів встановлюється відповідно до даних, визначених законодавством з питань бухгалтерського обліку.

Майно банку вважається не проданим на аукціоні (відкритому конкурсі) у разі якщо воно з дня запровадження процедури ліквідації банку не продане протягом більше трьох аукціонів (відкритих торгів) або протягом шести місяців у порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

Зобов’язання перед банком може бути продано безпосередньо боржнику за умови, що ціна продажу дорівнює або є більшою, ніж оціночна вартість. Початкова ціна продажу затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

{Главу 9 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

{Глава 9 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

10. Організаційно-правові заходи реалізації майна банку

10.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає виконавчій дирекції Фонду для погодження порядку реалізації майна банку такі документи:

пропозицію уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про порядок продажу майна, його склад (перелік об'єктів), умови, вартість, спосіб та строки продажу;

{Абзац другий пункту глави розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

інформацію про майно, яка має містити його назву, стислу характеристику, балансову, ринкову та/або ліквідаційну вартість;

звіт суб'єкта оціночної діяльності про вартість майна, крім випадків, коли згідно із законодавством така оцінка не проводиться.

Виконавча дирекція Фонду має право вимагати від уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку іншу інформацію або документи, що стосуються реалізації майна неплатоспроможного банку.

10.2. Виконавча дирекція Фонду своїм рішенням погоджує пропозиції уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку щодо порядку реалізації майна банку.

{Пункт глави розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

10.3. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку виставляє для реалізації майно банку за ринковою вартістю або за вартістю, визначеною суб’єктом оціночної діяльності.

10.4. Виконавча дирекція Фонду має право погодити реалізацію майна банку за ліквідаційною вартістю, якщо таке майно пропонувалося до продажу на аукціоні, конкурсі і не було продане в установленому порядку за ринковою вартістю.

10.5. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку забезпечує здійснення рекламних заходів з метою доведення інформації про реалізацію майна такого банку до відома покупців після погодження виконавчою дирекцією Фонду порядку реалізації майна банку, зокрема у друкованих засобах масової інформації, через мережу Інтернет, шляхом направлення електронних повідомлень платоспроможним банкам, спеціалізованим організаціям (щодо об’єктів цивільних прав, обмежених в обороті). Окрім друкованих засобів масової інформації (місцевих, регіональних або загальнодержавних), у яких розміщуються публікації про продаж подібного майна, можуть використовуватися інші заходи, що сприяють залученню більшої кількості покупців.

{Пункт 10.5 глави 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

10.6. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку розміщує оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів принаймні в одній загальнодержавній та одній регіональній (місцевій, за місцезнаходженням банку) газетах, у яких розміщуються публікації щодо купівлі-продажу подібного майна на сторінці банку в мережі Інтернет, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення відкрити торгів (аукціону) чи закритих торгів.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку також направляє текст оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів до Фонду для його розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

{Пункт 10.6 глави 10 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

{Пункт 10.6 глави 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

10.7. Оголошення про реалізацію майна банку має містити:

назву, опис та іншу потрібну інформацію про майно;

початкову ціну продажу, умови реалізації майна;

місце та час проведення відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів;

кінцевий термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) чи закритих торгах;

час та місце особистого ознайомлення з майном;

місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби з організації відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує можливість ознайомлення з майном банку всім особам, які подали заяву про участь у відкритих торгах (аукціоні).

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує можливість ознайомлення з майном банку, що реалізовуватиметься через закриті торги лише особам, які мають право брати участь у закритих торгах.

10.8. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку має право:

під час проведення аукціону, конкурсу здійснювати реалізацію майна за ціною, зниженою на 10 відсотків від його початкової (ринкової) вартості або визначеною суб’єктом оціночної діяльності;

{Абзац другий пункту 10.8 глави 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015, № 123 від 25.06.2015}

продати майно банку, якщо майно не було продано на попередніх торгах, зі зменшенням його початкової ціни, встановленої для нього для проведення першого аукціону, конкурсу, але не більше ніж на 30 відсотків, без повторного погодження з виконавчою дирекцією Фонду.

{Абзац третій пункту 10.8 глави 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015, № 123 від 25.06.2015}

10.9. Учасники відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів, які подали пропозиції, але не були оголошені переможцями таких торгів, у разі відмови переможця відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів від придбання майна банку можуть бути, у порядку визначення найвищої ціни, оголошені переможцями без повторних відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів.

10.10. Оплата послуг осіб, залучених для реалізації майна банку, визначається в межах кошторису такого банку відповідно до умов договору про надання послуг.

11. Інші умови реалізації активів неплатоспроможного банку

1. Продаж валютних цінностей фізичним та юридичним особам здійснюється за ринковою вартістю.

2. Продаж цінних паперів (у тому числі похідні цінні папери) здійснюється через професійного учасника фондового ринку у порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між уповноваженою особою Фонду і торговцем цінними паперами.

3. Реалізація малоцінних та швидкозношуваних предметів, основних засобів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат, здійснюється без їх оцінки суб’єктом оціночної діяльності. Реалізація таких активів здійснюється шляхом проведення конкурсу (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній або фізичній особі. Вартість за цією групою розраховується за даними балансу. Початкова ціна продажу малоцінних та швидкозношуваних предметів, основних засобів, необоротних активів банку визначається за рівнем ціни останніх відкритих торгів (аукціону), яка може бути зменшена до 30 % з подальшим зменшенням на 10 % на кожних наступних відкритих торгах (аукціонах).

4. Активи банку, що залишилися на кінець процедури ліквідації банку, у разі незадоволення вимог усіх черг кредиторів банку реалізуються уповноваженою особою Фонду шляхом проведення конкурсу (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу. Така реалізація має бути розпочата не пізніше ніж за один місяць до дати складання ліквідаційного балансу банку.

5. Вимоги банку за кредитними операціями, цінними паперами, що куплені банком, дебіторськими зобов’язаннями, погашення яких за результатами аналізу документів уповноваженою особою Фонду становить менше 5%, списуються уповноваженою особою Фонду з балансу банку.

6. Конкурс серед фізичних та юридичних осіб проводиться у разі наявності більше однієї пропозиції щодо купівлі майна неплатоспроможного банку. Повторний конкурс може бути проведений за наявності однієї пропозиції, а майно банку може бути продане за ціною, запропонованою учасником конкурсу. Зобов’язання перед банком може бути продано безпосередньо боржнику за умови, що ціна продажу дорівнює або є більшою, ніж оціночна вартість. Початкова ціна продажу затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 6 глави 11 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

7. Відсоток погашення вимог банку за кредиторськими операціями розраховується, виходячи з обслуговування основного боргу за кредитом, нарахованими відсотками, наявністю ліквідного забезпечення, порушення проти боржника справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.

8. Відсоток погашення вимог банку за цінними паперами, що куплені таким банком, розраховується, виходячи з інформації щодо котирувань таких цінних паперів, фінансового стану емітента, порушення проти емітента справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.

озділ V доповнено новою главою 11 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

12. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів

12.1. Кошти, одержані в результаті реалізації майна банку, спрямовуються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;

грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених статтею 29 Закону, у тому числі щодо повернення цільової позики банку, наданої протягом здійснення тимчасової адміністрації з метою забезпечення виплат відповідно до пункту 1 частини шостої статті 36 Закону та щодо покриття витрат Фонду, передбачених у пункті 17 частини п'ятої статті 12 цього Закону;

{Абзац четвертий пункту глави розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;

вимоги НБУ, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності);

інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

вимоги за субординованим боргом.

Вимоги вкладників щодо нарахованих відсотків протягом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку належать до четвертої черги, визначеної частиною першою статті 52 Закону.

{Пункт 12.1 глави 12 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

12.2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від реалізації майна банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

12.3. У разі недостатності коштів, одержаних від реалізації майна, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

12.4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

12.5. Залишок коштів на накопичувальному рахунку на момент прийняття рішення про погодження задоволення вимог кредиторів зменшується на суму щоквартальних виплат уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку відповідно до затвердженого кошторису неплатоспроможного банку на ліквідацію.

12.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює задоволення вимог кредиторів кожної черги за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.

12.7. У рішенні виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів банку мають зазначатися:

назва черги кредиторів неплатоспроможного банку;

загальна сума виплат;

кількість кредиторів;

порядок та строк виконання розрахунків.

12.8. Оплата витрат, пов’язаних зі здійсненням ліквідації, здійснюється позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку в межах кошторису витрат банку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

До цих витрат, зокрема, належать:

витрати на опублікування оголошення про ліквідацію банку, відкликання банківської ліцензії, призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та інформації про реалізацію майна банку;

витрати, пов’язані з утриманням і збереженням майна банку;

витрати на оцінку та реалізацію майна банку;

витрати на проведення аудиту;

витрати на оплату послуг осіб, залучених уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку для забезпечення здійснення покладених на неї функцій;

витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банку;

витрати на охорону майна та приміщень банку;

витрати щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

{Пункт 12.8 глави 12 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

12.9. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку наступного дня після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів публікує в газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» оголошення про початок виплат коштів, а також розміщує таке оголошення на сторінці банку в мережі Інтернет. Зазначена інформація розміщується також у доступному для вкладників місці у банку (у головному офісі та в кожному відокремленому підрозділі).

{Пункт 12.9 глави 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

12.10. Оголошення про початок виплат коштів кредиторам банку не пізніше наступного робочого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про погодження задоволення вимог кредиторів оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

12.11. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює виплату кредиторам коштів самостійно з накопичувального рахунку, крім сум відшкодування вкладів вкладникам, що гарантовані Фондом.

12.12. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює задоволення вимог кредиторів лише в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів, відкриті в інших банках.

12.13. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не задовольняє вимог кредиторів банку, якщо:

вимоги не надійшли протягом установленого строку;

вимоги не визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку та не оскаржені до суду;

вимоги не визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, невизнання яких оскаржено кредитором до суду, але судом прийнято рішення про незадоволення його вимоги;

не вистачає майна банку для задоволення вимог.

12.14. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право за погодженням з уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна. У разі недостатності коштів від реалізації заставленого майна для задоволення вимог заставодержателя незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленому Законом.

12.15. Фонд має право звернутися з письмовою вимогою до власників істотної участі, контролерів та керівників неплатоспроможного банку про задоволення за рахунок їх майна частини вимог кредиторів такого банку в разі, якщо дії чи бездіяльність таких осіб призвели до понесення цим банком збитків та/або завдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку.вгору