Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, попередня редакція — Редакція від 16.01.2016, підстава - z1626-15
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Крім того, суб’єкт оціночної діяльності повинен не мати конфлікту інтересів з таким банком, про що має подати до Фонду довідку, підписану керівником суб’єкта оціночної діяльності. Конфліктом інтересів суб’єкта оціночної діяльності є:

наявність невиконаних зобов’язань перед таким банком та/або таким банком перед суб’єктом оціночної діяльності;

наявність відносин за попередні 5 календарних років з банком як з його пов’язаною особою;

наявність будь-яких зобов’язань стосовно банку за останні 5 календарних років;

надання послуг банку, у якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, за останній рік;

наявність інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню суб’єктом оціночної діяльності своїх функцій щодо цього банку.

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, пов’язаних із залученням до роботи осіб, відібраних за результатами відбору, виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про надання цільової позики на оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.14. Заява на участь у процедурі визначення СОД разом з документами, що додаються до неї, які подаються уповноваженій особі Фонду, мають бути зареєстровані у банку не пізніше 7 календарних днів з дня отримання суб’єктом оціночної діяльності повідомлення про проведення визначення СОД, направленого уповноваженою особою Фонду.

Зазначена заява направляється суб’єктом оціночної діяльності уповноваженій особі Фонду листом із повідомленням про вручення або передається іншим способом, який дозволяє підтвердити факт та дату отримання цієї заяви.

Заяви на участь у процедурі визначення СОД, отримані уповноваженою особою Фонду після встановленого строку для їх отримання, не розглядаються.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.15. За результатами аналізу пропозицій, їх відповідності вимогам, встановленим у технічному завданні, а також відповідності суб’єкта оціночної діяльності вимогам, встановленим у повідомленні уповноваженої особи Фонду та цьому Положенні, уповноважена особа Фонду не пізніше 2 робочих днів після останнього дня для подання заяв складає список суб’єктів оціночної діяльності у порядку найбільш оптимальних умов надання послуг та зменшення вартості їх послуг і подає на розгляд виконавчій дирекції Фонду.

Виконавча дирекція Фонду визначає СОД - потенційних переможців процедури визначення СОД. Потенційними переможцями процедури визначення СОД є суб’єкти оціночної діяльності, які запропонували найоптимальніші умови надання послуг за найменшу вартість. Кількість потенційних переможців процедури визначення СОД визначається уповноваженою особою Фонду, яка не може бути менше двох, а для банків І та ІІ груп за розподілом НБУ банків на групи на поточний рік - менше трьох.

Уповноважена особа Фонду не пізніше наступного робочого дня після визначення потенційних переможців процедури визначення СОД направляє лист до Фонду, у якому зазначає перелік потенційних переможців визначення СОД, активи неплатоспроможного банку, що мають бути оцінені ними, які розподілені пропорційно серед потенційних переможців процедури визначення СОД або відповідно до їх напрямів оцінки.

У разі якщо суб’єкт оціночної діяльності подав неповний пакет документів або не відповідає вимогам, що встановлені пунктом 1.13 цієї глави, уповноважена особа Фонду не допускає такого суб’єкта оціночної діяльності для участі у процедурі визначення СОД, про що йому повідомляється не пізніше 5 робочих днів з дня отримання документів.

Якщо жоден з учасників процедури визначення СОД не відповідає встановленим вимогам або подав неповний пакет документів, процедура визначення СОД вважається такою, що не відбулася. У такому разі уповноважена особа Фонду починає повторну процедуру визначення СОД.

Фонд не пізніше наступного робочого дня після затвердження/незатвердження результатів проведеної процедури визначення СОД повідомляє про прийняте рішення уповноважену особу Фонду.

У разі затвердження виконавчою дирекцією Фонду потенційних переможців процедури визначення СОД такі особи вважаються переможцями процедури визначення СОД. Уповноважена особа Фонду не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення Фонду направляє електронне повідомлення про прийняте рішення кожному суб’єкту оціночної діяльності. Одночасно з повідомленням переможцям процедури визначення СОД направляється пропозиція про укладення з ними договору про надання послуг разом із текстом такого договору.

Договір про надання послуг суб’єктом оціночної діяльності укладається не пізніше 5 робочих днів після відправлення повідомлення переможцям процедури визначення СОД.

У разі необхідності уповноважена особа Фонду подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду зміни до кошторису витрат банку, пов’язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку, або документи, необхідні для отримання цільової позики Фонду на оплату зазначених витрат.

При збільшенні об’єму запланованих робіт вартість послуг щодо оцінки активів банку може бути збільшена за рішенням виконавчої дирекції Фонду до 10 % від початкової вартості.

Відповідне рішення виконавчої дирекції Фонду має бути прийнято до укладення договорів із суб’єктами оціночної діяльності.

У разі якщо переможці або один з переможців процедури визначення СОД відмовився від укладення договору або не підписав його у встановлений строк, уповноважена особа Фонду за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду має право прийняти рішення про визначення переможцем іншого суб’єкта оціночної діяльності на участь у процедурі визначення СОД, встановленій цим Положенням, який є наступним у списку.

Порушення суб’єктом оціночної діяльності умов договору про надання послуг є підставою для виключення виконавчою дирекцією СОД з переліку СОД та проведення повторної процедури визначення СОД, у якій суб’єкт оціночної діяльності, що порушив умови договору, участі не бере. Інформація про виключення СОД з переліку СОД підлягає опублікуванню відповідно до пункту 1.10 цієї глави.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.16. Суб’єкти оціночної діяльності надають послуги уповноваженій особі Фонду на підставі цивільно-правового договору. Такий договір може бути розірвано в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.17. У разі зміни особою, яка включена до переліку СОД, свого найменування та/або місцезнаходження така особа зобов’язана не пізніше 5 робочих днів з дати здійснення відповідної(их) зміни (змін) повідомити про такі зміни Фонд шляхом направлення йому листа разом з копіями підтвердних документів.

Відповідальний структурний підрозділ Фонду протягом 7 робочих днів опрацьовує лист та виносить на розгляд виконавчої дирекції Фонду питання про внесення змін до переліку осіб, відібраних за результатами відбору СОД.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.18. Оцінка активів неплатоспроможного банку здійснюється шляхом:

оцінки активів Фондом відповідно до методики, встановленої нормативно-правовими актами Фонду (за рішенням виконавчої дирекції Фонду);

{Абзац другий пункту глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

{Абзац третій пункту глави 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

оцінки активів залученими суб’єктами оціночної діяльності (зовнішня оцінка, що здійснюється відповідно до нормативно-правових актів про оцінку та оціночну діяльність).

У разі прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду відповідний структурний підрозділ Фонду зобов’язаний провести оцінку активів неплатоспроможного банку за методикою, встановленою Фондом, порівняти її результати з результатами, отриманими за результатами оцінки активів суб’єктами оціночної діяльності. Таке порівняння має бути здійснено не пізніше 5 робочих днів із дня закінчення оцінки суб’єктами оціночної діяльності. Результати порівняння наступного робочого дня мають бути винесені на розгляд виконавчої дирекції Фонду, яка приймає рішення про прийняття за основу при формуванні ціни продажу активів ціну, що є вищою, або про необхідність проведення повторної оцінки суб’єктами оціночної діяльності. Для повторної оцінки може залучатись інший суб’єкт оціночної діяльності, обраний відповідно до цього Положення.

{Пункт 1.18 глави 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.19. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію не пізніше наступного дня після отримання звіту суб’єкта оціночної діяльності направляє копію зазначеного звіту до Фонду.

ункт глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2. Порядок проведення конкурсу серед кваліфікованих інвесторів

2.1. Фонд проводить конкурс серед кваліфікованих інвесторів для визначення переможця конкурсу, який візьме участь у виведенні конкретного неплатоспроможного банку з ринку (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави).

{Пункт 2.1 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2.2. Виконавча дирекція Фонду встановлює розмір гарантійного внеску для участі у конкурсі. Розмір гарантійного внеску залежить від способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, у тому числі необхідного розміру капіталізації неплатоспроможного банку або перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону.

Гарантійний внесок становить у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку:

шляхом, визначеним пунктами 2, 3 частини другої статті 39 Закону, - не більше 10 % від зобов’язань неплатоспроможного банку, що підпадають під гарантування Фондом;

шляхом створення та продажу інвестору перехідного банку - не більше 50 % від зобов’язань, що передаються перехідному банку;

шляхом продажу неплатоспроможного банку інвестору - не більше 80 % від балансу неплатоспроможного банку.

{Главу 2 розділу IV доповнено новим пунктом 2.2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.3. Фонд організовує проведення конкурсу поетапно шляхом проведення таких дій:

приймання конкурсних пропозицій, складених за результатами ознайомлення з інформацією в інформаційному приміщенні;

розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу (кваліфікованих інвесторів) виконавчою дирекцією Фонду;

визначення та оголошення переможця конкурсу;

інформування учасників конкурсу про результати конкурсу.

2.4. Не пізніше сьомого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про кваліфікацію інвесторів уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію забезпечує доступ кваліфікованим інвесторам до інформаційного приміщення з метою ознайомлення із представленою у ньому інформацією та підготовки конкурсної пропозиції.

{Пункт 2.4 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.5. Кваліфіковані інвестори не пізніше трьох днів від дати закінчення ознайомлення з інформацією в інформаційному приміщенні подають до Фонду конкурсні пропозиції за формою, визначеною в додатку 2 до цього Положення, що використовуються для розрахунку найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку та проведення конкурсу.

{Пункт 2.5 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.6. У конкурсі беруть участь кваліфіковані інвестори, які подали свої конкурсні пропозиції, що відповідають умовам конкурсу, та перерахували на рахунок Фонду в НБУ гарантійний внесок у розмірі, визначеному виконавчою дирекцією Фонду. У призначенні платежу кваліфікований інвестор має зазначити «Гарантійний внесок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для участі в конкурсі» з виведення банку (найменування банку) з ринку.

{Абзац перший пункту 2.6 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

Конкурсні пропозиції подаються до Фонду в строк та в порядку, визначені у повідомленні, яке направляється кваліфікованим інвесторам за результатами їхньої кваліфікації.

{Пункт 2.6 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.7. Виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення щодо проведення аукціону серед кваліфікованих інвесторів за таких умов:

Фонд отримав декілька пропозицій щодо виведення банку з ринку у спосіб, визначений як найменш витратний для Фонду;

отримані конкурсні пропозиції на такий спосіб передбачають відчуження однакового переліку активів неплатоспроможного банку або акцій неплатоспроможного або перехідного банку.

Особливості проведення аукціону:

1) Фонд для проведення аукціону залучає на підставі цивільно-правового договору організатора аукціону - юридичну особу (далі - біржа) відповідно до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23 липня 2012 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1364/21676;

2) в аукціоні мають право взяти участь лише кваліфіковані інвестори, які подали пропозиції щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, який визначений Фондом як найменш витратний для Фонду. Інші заінтересовані особи мають право бути присутніми на аукціоні в якості спостерігачів;

3) учасники аукціону беруть участь в аукціоні відповідно до правил біржі та на підставі договорів з біржею, визначеною Фондом. У разі якщо учасник не взяв участі в аукціоні, конкурсна пропозиція такого учасника відхиляється Фондом;

4) у результаті аукціону визначається ціна за:

неплатоспроможний банк або весь пул активів, який пропонується передати приймаючому банку, або весь пул активів, які планується передати перехідному банку, або перехідний банк;

5) умови проведення аукціону визначаються виконавчою дирекцією Фонду;

6) виконавча дирекція Фонду розглядає конкурсні пропозиції та протокол аукціону (якщо він відбувся) на своєму засіданні та за результатами їх розгляду визначає найкращу пропозицію, критерії якої визначені Законом та цим Положенням, у тому числі щодо найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку, і оголошує переможця аукціону;

{Главу 2 розділу IV доповнено новим пунктом 2.7 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

2.8. Виконавча дирекція Фонду розглядає конкурсні пропозиції на своєму засіданні та за результатами їх розгляду визначає найкращу пропозицію і оголошує переможця конкурсу (переможцем відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із способів, визначених пунктами 4, 5 частини другої статті 39 Закону, може бути об’єднання інвесторів).

{Абзац перший пункту 2.8 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

При визначенні найкращої конкурсної пропозиції виконавча дирекція Фонду виходить з принципу найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з особливостями, встановленими Законом та цим Положенням.

Подання однієї конкурсної пропозиції щодо способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначеного в плані врегулювання, не є підставою для визнання конкурсу таким, що не відбувся.

{Пункт глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Фонд повертає учаснику відкритого конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок або його залишок після виконання ним умов відповідного договору (договору переведення боргу та договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку). Фонд може зарахувати гарантійний внесок переможця в рахунок виконання цих договорів.

{Пункт глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Фонд повертає учасникам конкурсу, не визнаним переможцем, гарантійні внески протягом трьох робочих днів з дня визначення Фондом переможця конкурсу.

{Пункт глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Фонд також повертає учаснику конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок у разі неотримання Фондом позитивного висновку НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку та його спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами або неотримання таким учасником погодження НБУ набуття істотної участі в банку.

{Пункт глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У разі неукладення учасником відкритого конкурсу, якого визнано переможцем, з його вини договору переведення боргу та/або договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку або невиконання ним умов укладеного договору гарантійний внесок не повертається.

{Пункт глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; ; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Перерахування коштів здійснюється на рахунок кваліфікованого інвестора на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду та розпорядження директора-розпорядника Фонду про перерахунок коштів.

{Пункт глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.9. Кваліфіковані інвестори, які подали конкурсні пропозиції, але не були оголошені переможцями конкурсу, у разі відмови переможця конкурсу від виконання заявлених зобов’язань за рішенням виконавчої дирекції Фонду можуть бути оголошені переможцями без повторного конкурсу у разі, якщо пропозицією кваліфікованого інвестора запропоновано найкращу (найвищу) ціну та, у випадках, передбачених Законом, він взяв на себе зобов'язання здійснити заходи щодо приведення діяльності перехідного банку або неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства або запропоновано найменшу ціну за зобов’язання, що запропоновані для передачі (у тому числі розмір фінансової підтримки).

{Пункт глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.10. Якщо жоден з кваліфікованих інвесторів не подав конкурсної пропозиції, виконавча дирекція Фонду переглядає спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.11. Фонд не пізніше наступного дня після прийняття рішення про оголошення переможця конкурсу письмово повідомляє усіх кваліфікованих інвесторів - учасників конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них.

Не пізніше п’яти робочих днів після укладення з кваліфікованим інвестором або приймаючим банком відповідного договору Фонд розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет інформацію про переможця конкурсу.

{Пункт глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.12. У разі зміни виконавчою дирекцією Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, на спосіб, передбачений пунктом 2 частини другої статті 39 Закону, для реалізації зміненого способу відкритий конкурс не проводиться.

{Главу 2 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.13. У разі отримання Фондом копії рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку за участі Міністерства фінансів України або державного банку не пізніше кінця дня, у якому було запроваджено тимчасову адміністрацію такого банку, Фонд починає здійснення всіх процедур щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку без пошуку інших інвесторів та проведення конкурсів, а також без отримання Фондом гарантійного внеску для участі у конкурсі.

{Главу 2 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3. Виконання плану врегулювання

3.1. Забезпечення реалізації плану врегулювання покладається на Фонд або уповноважену особу Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень, що здійснює:

{Абзац перший пункту 3.1 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також директора перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;

{Абзац другий пункту 3.1 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також органи управління (загальні збори і правління) та контролю (ревізійна комісія та внутрішній аудит) перехідного банку, створеного відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;

{Пункт 3.1 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 153 від 23.12.2014}

ліквідацію неплатоспроможного банку у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації банку;

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку у випадку обрання інших способів виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.2. Ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб:

3.2.1. Наступного дня після затвердження плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію банку із відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб, Фонд вносить до НБУ пропозицію про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

3.2.2. Фонд розпочинає процедуру ліквідації банку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Фонд є ліквідатором банку та може делегувати всі або частину своїх повноважень уповноваженій(им) особі(ам) Фонду на ліквідацію.

Уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації банку має відповідати вимогам, встановленим для уповноваженої особи на тимчасову адміністрацію.

На період неможливості виконання своїх обов'язків уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку за станом здоров'я, а також на час перебування у відпустці виконавча дирекція Фонду може делегувати повноваження Фонду іншій уповноваженій особі Фонду на ліквідацію. Повноваження Фонду делегуються уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку в порядку, установленому цим Положенням для делегування повноважень уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію.

{Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.2.3. Виплата відшкодування з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб протягом ліквідації здійснюється у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовим актом Фонду щодо порядку здійснення Фондом відшкодування вкладів вкладникам банків у межах гарантованої суми.

3.2.4. Порядок ліквідації неплатоспроможного банку встановлюється Цивільним та Господарським кодексами України з особливостями, установленими Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом та цим Положенням.

3.3. Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації частини або всіх його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку:

3.3.1. Наступного дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку, Фонд вносить до НБУ пропозицію про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку.

3.3.2. У день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фонд призначає уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації неплатоспроможного банку у порядку, встановленому Законом та цим Положенням, у тому числі з особливостями, визначеними цим пунктом.

3.3.3. План врегулювання, що передбачає відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку, повинен бути виконаний в частині передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку не пізніше строку початку здійснення виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам неплатоспроможного банку, визначеного Законом.

У разі неможливості виконати план врегулювання у зазначений в абзаці першому цього підпункту строк виконавча дирекція Фонду приймає рішення про зміну способу врегулювання неплатоспроможного банку на ліквідацію банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб шляхом внесення змін до плану врегулювання та починає здійснювати відшкодування вкладів вкладникам відповідно до Закону та нормативно-правового акта Фонду щодо порядку здійснення Фондом відшкодування вкладів вкладникам у межах гарантованої суми.

3.3.4. Активи та зобов’язання неплатоспроможного банку передаються у порядку, встановленому пунктом 3.4 цієї глави.

3.4. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією:

3.4.1. Фонд складає реєстр активів і зобов’язань, які підлягають відчуженню переможцю конкурсу - приймаючому банку.

3.4.2. Активи і зобов’язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за ціною, визначеною Фондом за результатами відкритого конкурсу серед кваліфікованих інвесторів, проведеного відповідно до глави 2 цього розділу.

У разі відсутності належного обсягу активів для відчуження у повному обсязі зобов’язань банку за вкладами фізичних осіб, гарантованих Фондом, Фонд може надати фінансову підтримку приймаючому банку в межах та порядку, передбачених статтею 43 Закону та цим Положення.

3.4.3. Зобов’язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за їх балансовою вартістю (з можливістю виплати премії з боку покупця).

Під час відчуження зобов’язань Фонд зобов’язаний забезпечити неупереджене ставлення до всіх кредиторів неплатоспроможного банку, дотримуючись черговості, передбаченої статтею 52 Закону, при цьому зобов’язання банку за вкладами фізичних осіб, гарантовані Фондом, мають найвищий пріоритет і не можуть бути відчужені частково.

У разі відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку зобов’язання в іноземній валюті передаються приймаючому банку в національній валюті в перерахунку за офіційним курсом НБУ на день початку запровадження процедури виведення Фондом банку з ринку.

{Підпункт 3.4.3 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015 -  зміна діє до прийняття Верховною Радою України у зв’язку зі стабілізацією фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо втрати чинності Законом України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків», але не пізніше ніж до 01 січня 2017 року}

{Абзац четвертий підпункту 3.4.3 пункту 3.4 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

3.4.4. Передача прав грошової вимоги банку здійснюється на підставі договору про відступлення прав вимоги за реєстром договорів про здійснення активних операцій та договорів забезпечення. Згода відповідних боржників на укладення такого договору не вимагається.

Договір про відступлення права вимоги у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину.

Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків кредитора щодо боржників, вимоги до яких передані відповідно до договору про відступлення прав вимоги, разом із правами за договорами забезпечення таких вимог. Унесення змін до вже укладених договорів з відповідними боржниками не вимагається.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана передати приймаючому банку документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Відступлення права вимоги не допускається у випадках, передбачених законами.

{Підпункт 3.4.4 пункту 3.4 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.4.5. Зобов'язання неплатоспроможного банку передаються на підставі договору про переведення боргу за реєстром договорів щодо відповідних кредиторів (вкладників).

Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди кредиторів (вкладників). У цьому разі унесення змін до вже укладених договорів з кредиторами (вкладниками) не вимагається. Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків боржника перед відповідними кредиторами (вкладниками) неплатоспроможного банку в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав та обов’язків.

3.4.6. При відступленні права вимоги або переведенні боргу відповідно до підпунктів 3.4.4 - 3.4.5 цього пункту порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником.

Застава, встановлена первісним боржником, зберігається після заміни боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

3.4.7. Фонд має право вимагати від приймаючого банку відшкодування збитків за необґрунтовану відмову від виконання зобов’язання щодо прийняття на його користь активів і зобов’язань неплатоспроможного банку.

3.4.8. Договори про передачу активів і зобов'язань неплатоспроможного банку можуть бути складені у вигляді одного документа (змішаного договору) і не підлягають нотаріальному посвідченню, незалежно від того, чи укладалися договори, права і обов’язки за якими передаються.

3.4.9. Фонд (або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) повідомляє боржників і кредиторів про передачу активів і зобов'язань приймаючому банку протягом 7 календарних днів від дня виконання приймаючим банком умов відповідного(их) договору(ів) шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті неплатоспроможного банку, а приймаючий банк - шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті.

{Абзац перший підпункту 3.4.9 пункту 3.4 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Кожний боржник та/або кредитор може отримати інформацію щодо себе у приміщеннях неплатоспроможного банку та приймаючого банку після проведення ідентифікації.

Іпотекодавці повідомляються у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку».

{Підпункт 3.4.9 пункту 3.4 глави 3 розділу IV в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 75 від 16.04.2015}

3.4.10. Положення цього пункту поширюється на перехідний банк як приймаючий банк, створений відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону.

{Підпункт 3.4.10 пункту 3.4 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.4.11. Порядок ліквідації неплатоспроможного банку після відчуження активів і зобов’язань приймаючому банку здійснюється в порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

У разі передачі всіх або частини активів та зобов’язань приймаючому банку виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про передачу залишків активів, що потенційно можуть бути реалізовані, та зобов’язань спеціалізованій установі. Решта активів списується уповноваженою особою Фонду або передається іншим організаціям у порядку здійснення благодійної діяльності.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У такому разі тимчасова адміністрація припиняється, а процедура ліквідації неплатоспроможного банку триває не більше трьох місяців.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Протягом ліквідації банку уповноважена особа Фонду вживає заходів виключно для збереження документів та припинення банку як юридичної особи.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Проведення інвентаризації та інших дій від уповноваженої особи не вимагається.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Положення цього підпункту також поширюються на способи виведення банку з ринку, передбачені пунктами 2 - 4 частини другої статті 39 Закону.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

3.5. Створення та продаж перехідного банку інвестору з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку:

3.5.1. Перехідний банк створюється Фондом у формі публічного акціонерного товариства.

3.5.2. Створення перехідного банку здійснюється відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про акціонерні товариства», з особливостями, передбаченими Законом.

{Абзац перший підпункту 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац другий підпункту 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Керівники перехідного банку, утвореного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, розпочинають виконання своїх посадових обов’язків без письмової згоди на це НБУ. Погодження НБУ призначення та/або визначення професійної придатності та/або ділової репутації кандидатів на посади керівників такого перехідного банку, керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не вимагається.

{Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Для утворення перехідного банку отримання Фондом погодження НБУ набуття істотної участі та дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію не вимагається.

{Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.5.3. Перехідний банк у порядку правонаступництва набуває усіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення), а також набуває обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

3.5.4. Утворення перехідного банку здійснюється з метою:

1) реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 39 Закону, на строк не більше ніж на три місяці;

{Абзац другий підпункту 3.5.4 пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2) утворення перехідного банку як приймаючого банку з метою реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону, на строк не більше ніж на один рік з можливістю продовження строку до одного року.

{Підпункт 3.5.4 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.5. Перехідному банку передаються всі активи і зобов’язання неплатоспроможного банку або визначена відповідно до плану врегулювання їх частина. Активи неплатоспроможного банку передаються перехідному банку за вартістю, визначеною конкурсною пропозицією переможця конкурсу, але не нижчою за оціночну вартість, визначену Фондом (за методикою оцінки активів неплатоспроможного банку Фонду) та/або суб’єктом оціночної діяльності (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави). При цьому зобов’язання неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб, гарантовані Фондом, не можуть бути передані перехідному банку частково.

{Підпункт 3.5.5 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.5.6. Кваліфікованому інвестору забезпечується доступ до інформаційного приміщення та участь у конкурсі з продажу перехідного банку у порядку, передбаченому цим Положенням.

3.5.7. Переможцем відкритого конкурсу є інвестор, пропозиція якого відповідає найменш витратному способу виведення неплатоспроможного банку з ринку та який у разі потреби взяв на себе зобов’язання здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 Закону. Переможцем відкритого конкурсу можуть бути кілька інвесторів (об’єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію, за таких умов:

всі учасники об’єднання інвесторів отримали погодження НБУ набуття істотної участі в банку (за потреби) та допущені Фондом до участі у відкритому конкурсі відповідно до Закону;

конкурсна пропозиція містить точну інформацію про частки кожного з інвесторів у статутному капіталі перехідного банку, а також відповідну суму докапіталізації перехідного банку кожним з учасників об’єднання інвесторів;

конкурсна пропозиція містить безумовне зобов’язання щодо придбання акцій перехідного банку кожним учасником об’єднання інвесторів;

конкурсна пропозиція містить безумовне зобов’язання щодо додаткового придбання акцій перехідного банку учасниками об’єднання інвесторів у відповідній пропорції за умови непридбання акцій одним або кількома інвесторами.

Ціна продажу перехідного банку визначається за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до нормативно-правових актів Фонду, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 Закону. Результати відкритого конкурсу мають відповідати принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Початкова ціна продажу банку визначається Фондом за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду. Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами).

{Підпункт 3.5.7 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 212 від 30.11.2015}

3.5.8. Фонд здійснює продаж перехідного банку на підставі договору купівлі-продажу акцій перехідного банку.

Від імені Фонду договір купівлі-продажу акцій перехідного банку підписує директор-розпорядник Фонду або уповноважена ним на підписання договору купівлі-продажу акцій особа.

{Підпункт 3.5.8 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.9. Кошти від продажу акцій перехідного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.

{Підпункт 3.5.9 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.10. Особливості створення та діяльності перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону:вгору