Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, попередня редакція — Редакція від 10.02.2015, підстава - z0036-15
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

3.22. Фонд направляє НБУ пропозицію щодо прийняття рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку у строки, зазначені у плані врегулювання, але не пізніше граничного терміну завершення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку.

{Пункт 3.22 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.23. Виконавча дирекція Фонду має право вносити зміни до плану врегулювання, не змінюючи при цьому обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.24. У разі неможливості виконання плану врегулювання, а також у разі виникнення додаткових обставин, про які не було відомо на дату затвердження плану врегулювання, Фонд може змінити обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішення про зміну обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку одночасно передбачає припинення виконання раніше затвердженого плану врегулювання.

3.25. Фонд надсилає зміни до плану врегулювання (у тому числі і у зв’язку зі зміною обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку) до НБУ не пізніше семи днів з дати їх затвердження.

IV. Виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним для Фонду способом

1. Оцінка активів неплатоспроможного банку

1.1. При підготовці до проведення конкурсу щодо передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку Фонд може проводити оцінку активів неплатоспроможного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку такими способами:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

Перелік активів, для яких проведення незалежної оцінки є обов’язковим, визначається Фондом.

1.2. При підготовці до проведення конкурсу щодо продажу перехідного банку Фонд визначає початкову ціну продажу перехідного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку способом створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності.

{Пункт 1.2 глави 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.3. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право залучати суб’єктів оціночної діяльності, обираючи їх з переліку таких осіб, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

Оплата послуг суб’єктів оціночної діяльності здійснюється за рахунок кошторису банку, пов’язаного зі здійсненням тимчасової адміністрації.

1.4. Відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється Фондом за потреби.

{Пункт 1.4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.5. Рішення про встановлення дати проведення відбору суб’єктів оціночної діяльності із зазначенням останнього дня подання документів для участі у такому відборі приймається виконавчою дирекцією Фонду та оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за встановлену рішенням виконавчої дирекції кількість календарних днів, але не більше двадцяти календарних днів до дати проведення відбору.

{Пункт 1.5 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 89 від 11.09.2014}

1.6. До участі у відборі допускаються суб’єкти оціночної діяльності:

юридичні особи - суб’єкти оціночної діяльності, у складі яких працює щонайменше два оцінювачі, які внесені до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності та отримали кваліфікаційне свідоцтво за відповідними напрямами оцінки майна;

оцінювачі, які внесені до Державного реєстру оцінювачів, отримали кваліфікаційне свідоцтво за відповідними напрямами оцінки майна.

{Абзац третій пункту 1.6 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Пункт 1.7 глави 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.7. Для проведення відбору особи, зазначені у пункті 1.6 цієї глави, подають до Фонду:

заяву про участь у процедурі відбору з обов’язковим зазначенням:

для юридичних осіб - найменування, коду за ЄДРПОУ, номера запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи, місцезнаходження, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів, відомостей про керівництво (прізвища, імена, по батькові, посади, контактні телефони - членів колегіального виконавчого органу управління або одноособового виконавчого органу);

для оцінювачів - прізвища, імені, по батькові, номерів кваліфікаційних свідоцтв за відповідними напрямами діяльності, місця проживання, поштової адреси, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів;

{Абзац четвертий пункту 1.7 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчого документа (тільки для юридичних осіб);

{Абзац п’ятий пункту 1.7 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац шостий пункту 1.7 глави 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за відповідним напрямом оцінки майна (для юридичних осіб - суб’єктів оціночної діяльності - копії кваліфікаційних свідоцтв за відповідними напрямами оцінки майна не менше двох оцінювачів, що працюють у їх складі);

{Абзац шостий пункту 1.7 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

довідку довільної форми про досвід роботи щодо проведення оцінки майна (затверджену керівником юридичної особи та скріплену її печаткою - для юридичних осіб або самою фізичною особою - оцінювачем);

пропозиції щодо умов, строків виконання та вартості послуг з оцінки за підписом керівника юридичної особи та печаткою (за наявності) або підписом оцінювача;

{Абзац восьмий пункту 1.7 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

інформацію про регіональну мережу відокремлених підрозділів, філій, представництв.

{Пункт 1.7 глави 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.8. Заява про участь у процедурі відбору направляється заявником до Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дає змогу підтвердити факт і дату одержання Фондом заяви та додатків до неї.

Заявник має право в будь-який час відкликати свою заяву про участь у процесі відбору.

Датою подання заяви вважається дата її реєстрації у Фонді.

Заяви про участь у процесі відбору, отримані після закінчення строку прийому заяв, не опрацьовуються.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.8 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.9. Після закінчення строку прийому заяв відповідальний структурний підрозділ Фонду на наступний робочий день починає опрацьовувати заяви про участь у процедурі відбору.

Відповідальним структурним підрозділом у строк до семи робочих днів опрацьовуються заяви про участь у процедурі відбору та додані до них документи на відповідність вимогам, установленим цим Положенням.

Під час опрацювання заяв про участь у процедурі відбору та поданих до них документів працівники відповідального структурного підрозділу Фонду мають право звертатися до заявників, у тому числі електронною поштою, за роз’ясненнями та уточненнями щодо інформації, наведеної у документах.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.9 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.10. Фонд протягом трьох робочих днів після затвердження результатів відбору направляє інформацію про його результати заявникам щодо кожного з них, уповноваженій особі Фонду - перелік осіб, відібраних виконавчою дирекцією Фонду, та розміщує його на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

Уповноважена особа Фонду має право залучати суб’єктів оціночної діяльності, відібраних за результатами відбору, виключно в межах кошторису витрат неплатоспроможного банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації такого банку, та які не мають конфлікту інтересів з таким банком, а саме:

не мають заборгованості перед банком та/або заборгованості банку;

не володіють будь-якими майновими правами щодо майна банку;

не мають відносин за попередні п’ять років з банком як його пов’язаною особою;

не мають будь-яких зобов’язань по відношенню до банку за останні п’ять років;

не перебувають у трудових відносинах з банком (у якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація) за останні п’ять років;

не мають інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню уповноваженою особою Фонду своїх функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку.

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, пов’язаних із залученням до роботи осіб, відібраних за результатами відбору, виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про надання цільової позики на оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.10 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.11. Суб’єкти оціночної діяльності надають послуги уповноваженій особі Фонду на підставі цивільно-правового договору. Такий договір може бути розірвано в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.11 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.12. У разі зміни особою, яка включена до переліку, свого найменування/прізвища, ім’я, по батькові та/або місцезнаходження/місця проживання така особа зобов’язана не пізніше п’яти робочих днів з відповідних змін повідомити про такі зміни Фонд шляхом направлення Фонду відповідного листа разом з копіями підтвердних документів.

Відповідальний структурний підрозділ Фонду у строк до семи робочих днів опрацьовує лист та виносить на розгляд виконавчої дирекції Фонду питання про внесення змін до переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору.

Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, відповідна інформація направляється уповноваженій особі Фонду та розміщується на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет у порядку, визначеному пунктом 1.10 цієї глави.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.12 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.13. Оцінка активів неплатоспроможного банку здійснюється шляхом:

оцінки активів Фондом відповідно до методики, встановленої нормативно-правовими актами Фонду;

{Абзац другий пункту глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Абзац третій пункту глави 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

оцінки активів залученими суб’єктами оціночної діяльності (зовнішня оцінка, що здійснюється відповідно до нормативно-правових актів про оцінку та оціночну діяльність).

1.14. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію не пізніше наступного дня після отримання звіту суб’єкта оціночної діяльності направляє копію зазначеного звіту до Фонду.

ункт 1.14 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2. Порядок проведення конкурсу серед кваліфікованих інвесторів

2.1. Фонд проводить конкурс серед кваліфікованих інвесторів для визначення переможця конкурсу, який візьме участь у виведенні конкретного неплатоспроможного банку з ринку.

2.2. Виконавча дирекція Фонду встановлює розмір гарантійного внеску для участі у конкурсі. Розмір гарантійного внеску залежить від способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, у тому числі необхідного розміру капіталізації неплатоспроможного банку або перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону.

Гарантійний внесок становить у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку:

шляхом, визначеним пунктами 2, 3 частини другої статті 39 Закону, - не більше 10 % від зобов’язань неплатоспроможного банку, що підпадають під гарантування Фондом;

шляхом створення та продажу інвестору перехідного банку - не більше 50 % від зобов’язань, що передаються перехідному банку;

шляхом продажу неплатоспроможного банку інвестору - не більше 80 % від балансу неплатоспроможного банку.

{Главу 2 розділу IV доповнено новим пунктом 2.2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.3. Фонд організовує проведення конкурсу поетапно шляхом проведення таких дій:

приймання конкурсних пропозицій, складених за результатами ознайомлення з інформацією в інформаційному приміщенні;

розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу (кваліфікованих інвесторів) виконавчою дирекцією Фонду;

визначення та оголошення переможця конкурсу;

інформування учасників конкурсу про результати конкурсу.

2.4. Не пізніше сьомого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про кваліфікацію інвесторів уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію забезпечує доступ кваліфікованим інвесторам до інформаційного приміщення з метою ознайомлення із представленою у ньому інформацією та підготовки конкурсної пропозиції.

{Пункт 2.4 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.5. Кваліфіковані інвестори не пізніше трьох днів від дати закінчення ознайомлення з інформацією в інформаційному приміщенні подають до Фонду конкурсні пропозиції за формою, визначеною в додатку 2 до цього Положення, що використовуються для розрахунку найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку та проведення конкурсу.

{Пункт 2.5 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.6. У конкурсі беруть участь кваліфіковані інвестори, які подали свої конкурсні пропозиції, що відповідають умовам конкурсу, та перерахували на рахунок Фонду в НБУ гарантійний внесок у розмірі, визначеному виконавчою дирекцією Фонду. У призначенні платежу кваліфікований інвестор має зазначити «Гарантійний внесок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для участі в конкурсі».

Конкурсні пропозиції подаються до Фонду в строк та в порядку, визначені у повідомленні, яке направляється кваліфікованим інвесторам за результатами їхньої кваліфікації.

{Пункт 2.6 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.7. Виконавча дирекція Фонду розглядає конкурсні пропозиції на своєму засіданні та за результатами їх розгляду визначає найкращу пропозицію і оголошує переможця конкурсу.

При визначенні найкращої конкурсної пропозиції виконавча дирекція Фонду виходить з принципу найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з особливостями, встановленими Законом та цим Положенням.

Подання однієї конкурсної пропозиції щодо способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначеного в плані врегулювання, не є підставою для визнання конкурсу таким, що не відбувся.

{Пункт 2.7 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Фонд повертає учаснику конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок після виконання ним умов відповідного договору (договору переведення боргу та договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку).

{Пункт 2.7 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Фонд повертає учасникам конкурсу, не визнаним переможцем, гарантійні внески протягом трьох робочих днів з дня визначення Фондом переможця конкурсу.

{Пункт 2.7 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Фонд також повертає учаснику конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок у разі неотримання Фондом позитивного висновку НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку та його спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами або неотримання таким учасником погодження НБУ набуття істотної участі в банку.

{Пункт 2.7 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Фонд за рішенням виконавчої дирекції Фонду повертає гарантійний внесок переможцю конкурсу, який відмовився від укладання відповідних договорів через суттєві зміни вартості активів та/або зобов’язань неплатоспроможного банку, які відбулися після подання конкурсної пропозиції та сплати гарантійного внеску, або інші фактори, що впливають на можливість переможця конкурсу щодо виконання заявлених зобов’язань з виведення неплатоспроможного банку з ринку.

{Пункт 2.7 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Перерахування коштів здійснюється на рахунок кваліфікованого інвестора на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду та розпорядження директора-розпорядника Фонду про перерахунок коштів.

{Пункт 2.7 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.8. Кваліфіковані інвестори, які подали конкурсні пропозиції, але не були оголошені переможцями конкурсу, у разі відмови переможця конкурсу від виконання заявлених зобов’язань за рішенням виконавчої дирекції Фонду можуть бути оголошені переможцями без повторного конкурсу у разі, якщо пропозицією кваліфікованого інвестора запропоновано найкращу (найвищу) ціну та, у випадках, передбачених Законом, він взяв на себе зобов'язання здійснити заходи щодо приведення діяльності перехідного банку або неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства або запропоновано найменшу ціну за зобов’язання, що запропоновані для передачі (у тому числі розмір фінансової підтримки).

{Пункт 2.8 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.9. Якщо жоден з кваліфікованих інвесторів не подав конкурсної пропозиції, виконавча дирекція Фонду переглядає спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.10. Фонд не пізніше наступного дня після прийняття рішення про оголошення переможця конкурсу письмово повідомляє усіх кваліфікованих інвесторів - учасників конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них.

Не пізніше п’яти робочих днів після укладення з кваліфікованим інвестором або приймаючим банком відповідного договору Фонд розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет інформацію про переможця конкурсу.

{Пункт 2.10 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.11. У разі зміни виконавчою дирекцією Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, на спосіб, передбачений пунктом 2 частини другої статті 39 Закону, для реалізації зміненого способу відкритий конкурс не проводиться.

{Главу 2 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.12. У разі отримання Фондом копії рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку за участі Міністерства фінансів України або державного банку не пізніше кінця дня, у якому було запроваджено тимчасову адміністрацію такого банку, Фонд починає здійснення всіх процедур щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку без пошуку інших інвесторів та проведення конкурсів, а також без отримання Фондом гарантійного внеску для участі у конкурсі.

{Главу 2 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3. Виконання плану врегулювання

3.1. Забезпечення реалізації плану врегулювання покладається на уповноважену особу Фонду, що здійснює:

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також директора перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;

{Абзац другий пункту 3.1 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також органи управління (загальні збори і правління) та контролю (ревізійна комісія та внутрішній аудит) перехідного банку, створеного відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;

{Пункт 3.1 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 153 від 23.12.2014}

ліквідацію неплатоспроможного банку у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації банку;

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку у випадку обрання інших способів виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.2. Ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб:

3.2.1. Наступного дня після затвердження плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію банку із відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб, Фонд вносить до НБУ пропозицію про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

3.2.2. У день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фонд на підставі вимог Закону та цього Положення призначає уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації банку.

Уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації банку має відповідати вимогам, встановленим для уповноваженої особи на здійснення тимчасової адміністрації.

На період неможливості виконання своїх обов’язків уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку за станом здоров’я, а також на час перебування у відпустці виконавча дирекція Фонду може призначати виконуючого обов’язки уповноваженої особи Фонду на ліквідацію. Виконуючий обов’язки уповноваженої особи Фонду на ліквідацію призначається в порядку, установленому для призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку. Повноваження виконуючого обов’язки уповноваженої особи на ліквідацію банку припиняються в день виходу на роботу уповноваженої особи на ліквідацію банку.

{Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.2.3. Виплата відшкодування з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб протягом ліквідації здійснюється у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовим актом Фонду щодо порядку здійснення Фондом відшкодування вкладів вкладникам банків у межах гарантованої суми.

3.2.4. Порядок ліквідації неплатоспроможного банку встановлюється Цивільним та Господарським кодексами України з особливостями, установленими Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом та цим Положенням.

3.3. Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації частини або всіх його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку:

3.3.1. Наступного дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку, Фонд вносить до НБУ пропозицію про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку.

3.3.2. У день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фонд призначає уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації неплатоспроможного банку у порядку, встановленому Законом та цим Положенням, у тому числі з особливостями, визначеними цим пунктом.

3.3.3. План врегулювання, що передбачає відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку, повинен бути виконаний в частині передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку не пізніше строку початку здійснення виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам неплатоспроможного банку, визначеного Законом.

У разі неможливості виконати план врегулювання у зазначений в абзаці першому цього підпункту строк виконавча дирекція Фонду приймає рішення про зміну способу врегулювання неплатоспроможного банку на ліквідацію банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб шляхом внесення змін до плану врегулювання та починає здійснювати відшкодування вкладів вкладникам відповідно до Закону та нормативно-правового акта Фонду щодо порядку здійснення Фондом відшкодування вкладів вкладникам у межах гарантованої суми.

3.3.4. Активи та зобов’язання неплатоспроможного банку передаються у порядку, встановленому пунктом 3.4 цієї глави.

3.4. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією:

3.4.1. Фонд складає реєстр активів і зобов’язань, які підлягають відчуженню переможцю конкурсу - приймаючому банку.

3.4.2. Активи і зобов’язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за ціною, визначеною Фондом за результатами відкритого конкурсу серед кваліфікованих інвесторів, проведеного відповідно до глави 2 цього розділу.

У разі відсутності належного обсягу активів для відчуження у повному обсязі зобов’язань банку за вкладами фізичних осіб, гарантованих Фондом, Фонд може надати фінансову підтримку приймаючому банку в межах та порядку, передбачених статтею 43 Закону та цим Положення.

3.4.3. Зобов’язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за їх балансовою вартістю (з можливістю виплати премії з боку покупця).

Під час відчуження зобов’язань Фонд зобов’язаний забезпечити неупереджене ставлення до всіх кредиторів неплатоспроможного банку, дотримуючись черговості, передбаченої статтею 52 Закону, при цьому зобов’язання банку за вкладами фізичних осіб, гарантовані Фондом, мають найвищий пріоритет і не можуть бути відчужені частково.

У разі передачі приймаючому банку виключно зобов’язань неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб, гарантованих Фондом, такі зобов’язання передаються у валюті зобов’язання у сумі, що в перерахунку за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору про переведення боргу (змішаного договору) складають суму гарантованого відшкодування коштів за вкладами на дату запровадження тимчасової адміністрації у такому неплатоспроможному банку в межах гарантованого Фондом розміру відшкодування.

{Підпункт 3.4.3 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У разі наявності у вкладника декількох вкладів у неплатоспроможному банку у різних валютах, сума яких в перерахунку в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, перевищує суму граничного розміру відшкодування, приймаючий банк самостійно обирає валюту вкладу(ів), який(і) йому буде(уть) переданий(і), у разі передачі виключно зобов’язань, що гарантуються Фондом.

{Підпункт 3.4.3 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.4.4. Передача прав грошової вимоги банку здійснюється на підставі договору про відступлення прав вимоги за реєстром договорів про здійснення активних операцій та договорів забезпечення. Згода відповідних боржників на укладення такого договору не вимагається.

Договір про відступлення права вимоги у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину.

Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків кредитора щодо боржників, вимоги до яких передані відповідно до договору про відступлення прав вимоги, разом із правами за договорами забезпечення таких вимог. Унесення змін до вже укладених договорів з відповідними боржниками не вимагається.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана передати приймаючому банку документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Відступлення права вимоги не допускається у випадках, передбачених законами.

{Підпункт 3.4.4 пункту 3.4 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.4.5. Зобов'язання неплатоспроможного банку передаються на підставі договору про переведення боргу за реєстром договорів щодо відповідних кредиторів (вкладників).

Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди кредиторів (вкладників). У цьому разі унесення змін до вже укладених договорів з кредиторами (вкладниками) не вимагається. Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків боржника перед відповідними кредиторами (вкладниками) неплатоспроможного банку в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав та обов’язків.

3.4.6. При відступленні права вимоги або переведенні боргу відповідно до підпунктів 3.4.4 - 3.4.5 цього пункту порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником.

Застава, встановлена первісним боржником, зберігається після заміни боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

3.4.7. Фонд має право вимагати від приймаючого банку відшкодування збитків за необґрунтовану відмову від виконання зобов’язання щодо прийняття на його користь активів і зобов’язань неплатоспроможного банку.

3.4.8. Договори про передачу активів і зобов'язань неплатоспроможного банку можуть бути складені у вигляді одного документа (змішаного договору) і не підлягають нотаріальному посвідченню, незалежно від того, чи укладалися договори, права і обов’язки за якими передаються.

3.4.9. Фонд повідомляє боржників і кредиторів про передачу їх активів і зобов’язань приймаючому банку протягом семи днів від дня виконання приймаючим банком умов відповідного(их) договору(ів) шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційному сайті Фонду, сайтах неплатоспроможного банку та приймаючого банку, а також письмовим повідомленням кожного боржника і кредитора шляхом направлення листа на їхні адреси (за наявності коштів у неплатоспроможному банку) та у разі наявності інформації - електронними засобами зв’язку зі збереженням режиму обмеженого доступу (електронною поштою, повідомленнями на електронну пошту або SMS-повідомленнями тощо). Кожний боржник та/або кредитор може отримати інформацію щодо себе у приміщеннях неплатоспроможного банку та приймаючого банку.

Іпотекодавці повідомляються у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку».

{Підпункт 3.4.9 пункту 3.4 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.4.10. Положення цього пункту поширюється на перехідний банк як приймаючий банк, створений відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону.

{Підпункт 3.4.10 пункту 3.4 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.4.11. Порядок ліквідації неплатоспроможного банку після відчуження активів і зобов’язань приймаючому банку здійснюється в порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

У разі передачі всіх або частини активів та зобов’язань приймаючому банку виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про передачу залишків активів, що потенційно можуть бути реалізовані, та зобов’язань спеціалізованій установі. Решта активів списується уповноваженою особою Фонду або передається іншим організаціям у порядку здійснення благодійної діяльності.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У такому разі тимчасова адміністрація припиняється, а процедура ліквідації неплатоспроможного банку триває не більше трьох місяців.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Протягом ліквідації банку уповноважена особа Фонду вживає заходів виключно для збереження документів та припинення банку як юридичної особи.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Проведення інвентаризації та інших дій від уповноваженої особи не вимагається.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5. Створення та продаж перехідного банку інвестору з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку:

3.5.1. Перехідний банк створюється Фондом у формі публічного акціонерного товариства.

3.5.2. Створення перехідного банку здійснюється відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про акціонерні товариства», з особливостями, передбаченими Законом.

{Абзац перший підпункту 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац другий підпункту 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.3. Перехідний банк у порядку правонаступництва набуває усіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення), а також набуває обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

3.5.4. Утворення перехідного банку здійснюється з метою:

1) реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, на строк не більше ніж на три місяці;

2) утворення перехідного банку як приймаючого банку з метою реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону, на строк не більше ніж на один рік з можливістю продовження строку до одного року.

{Підпункт 3.5.4 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.5. Перехідному банку передаються всі активи і зобов’язання неплатоспроможного банку або визначена відповідно до плану врегулювання їх частина. Активи неплатоспроможного банку передаються перехідному банку за вартістю, визначеною конкурсною пропозицією переможця конкурсу, але не нижчою за оціночну вартість, визначену Фондом (за методикою оцінки активів неплатоспроможного банку Фонду) та/або суб’єктом оціночної діяльності. При цьому зобов’язання неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб, гарантовані Фондом, не можуть бути передані перехідному банку частково.

{Підпункт 3.5.5 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.6. Кваліфікованому інвестору забезпечується доступ до інформаційного приміщення та участь у конкурсі з продажу перехідного банку у порядку, передбаченому цим Положенням.

3.5.7. Переможцем конкурсу є інвестор, який запропонував найкращу ціну та за потреби взяв на себе зобов’язання здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку.

Ціна продажу перехідного банку визначається за результатами конкурсу, проведеного відповідно до нормативно-правових актів Фонду. Результати конкурсу мають відповідати принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Початкова ціна продажу банку визначається Фондом за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду. Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами).

{Підпункт 3.5.7 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.8. Фонд здійснює продаж перехідного банку на підставі договору купівлі-продажу акцій перехідного банку.

Від імені Фонду договір купівлі-продажу акцій перехідного банку підписує директор-розпорядник Фонду або уповноважена ним на підписання договору купівлі-продажу акцій особа.

{Підпункт 3.5.8 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.9. Кошти від продажу акцій перехідного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.

{Підпункт 3.5.9 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.10. Особливості створення та діяльності перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону:

1) переможцем конкурсу (аукціону) є інвестор, який запропонував найкращу ціну та, за потреби, який взяв на себе зобов’язання здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку. Якщо кілька конкурсних пропозицій одночасно містять однакову ціну, що є максимальною, найкращою пропозицією вважається та, яка передбачає передачу перехідному банку максимального обсягу зобов’язань неплатоспроможного банку у сукупності з найкоротшим строком повної капіталізації перехідного банку;

2) його утворення здійснюється Фондом після отримання від інвестора:

письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку;

копії погодження НБУ набуття істотної участі в перехідному банку;

плану заходів з приведення перехідного банку у відповідність до банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності;

3) статутний капітал перехідного банку утворюється у розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу акціонерного товариства;

4) на нього не поширюються вимоги, встановлені НБУ щодо обов’язкових економічних нормативів, лімітів валютної позиції, нормативів обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку банку в НБУ, формування резервів на покриття збитків від активів;

5) перехідний банк звільняється від сплати початкового внеску та регулярних внесків до Фонду. Після продажу перехідного банку інвестору цей банк сплачує регулярні внески до Фонду на загальних підставах;

6) після завершення процедури створення, видачі банківської ліцензії та передачі йому активів та зобов’язань Фонд укладає з інвестором договір купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку. Цей договір є підставою для реєстрації права власності інвестора на акції перехідного банку та здійснення інших облікових операцій з акціями банку в депозитарній системі.

До дати укладання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку Фонд забезпечує передачу від неплатоспроможного банку до перехідного банку тих активів і зобов’язань, які були визначені конкурсною пропозицією, яка перемогла за результатами конкурсу.

Умовами договору купівлі-продажу акцій перехідного банку є:

зобов’язання інвестора у визначені договором терміни (але у будь-якому випадку в строк, що не перевищує трьох місяців) здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку;

умова щодо розірвання договору Фондом в односторонньому порядку у разі невиконання інвестором взятих зобов’язань;

наявність штрафних санкцій за неналежне виконання інвестором - переможцем конкурсу умов договору (як у частині оплати акцій та/або вчинення дій з набуття права власності на акції, здійснення заходів з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснення приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку) та відшкодування збитків Фонду.

Інвестор не пізніше наступного робочого дня після отримання акцій у власність та їх оплати письмово повідомляє про це Фонд.вгору