Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, попередня редакція — Редакція від 16.01.2016, підстава - z1626-15
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

3.1. Фонд приступає до розробки плану врегулювання на основі найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку у день призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.

3.2. Фонд визначає у плані врегулювання спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду. Виконавча дирекція Фонду повинна затвердити спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, що базується на аналізі очікуваних витрат Фонду, пов'язаних з кожним із способів, які потенційно можуть бути застосовані до даного неплатоспроможного банку, та з урахуванням фінансових пропозицій, що представлені потенційними інвесторами.

{Пункт 3.2 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.3. Ґрунтуючись на інформації щодо фінансового стану неплатоспроможного банку, типів або категорій активів неплатоспроможного банку, що можуть бути запропоновані кваліфікованим інвесторам, їх ціни (за необхідності), Фонд визначає умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів.

{Пункт 3.3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.4. З метою пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення неплатоспроможного банку з ринку, Фонд не пізніше тридцятого дня після призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет повідомлення щодо пошуку потенційних інвесторів.

{Пункт 3.4 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 42 від 30.12.2013}

3.5. Повідомлення Фонду щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку має містити:

список способів, що пропонуються для виведення неплатоспроможного банку з ринку, для виявлення заінтересованості потенційних інвесторів;

загальні дані про діяльність неплатоспроможного банку, спеціалізацію (у разі наявності);

загальні дані про активи та зобов’язання неплатоспроможного банку на останню звітну дату подання звітності до Фонду, що передує даті опублікування повідомлення, у тому числі про суму вкладів, що може бути відшкодована Фондом;

{Абзац четвертий пункту 3.5 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац п'ятий пункту 3.5 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

іншу інформацію про неплатоспроможний банк, яка не є інформацією з обмеженим доступом;

вимоги до потенційних інвесторів стосовно їх кваліфікації, у тому числі щодо наявності погодження НБУ істотної участі в банку, надання якого передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (крім способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку), а також перелік документів, які необхідно подати до Фонду;

порядок, строк та інші умови подання потенційними інвесторами згоди про можливу участь у конкурсі та цінову пропозицію;

посилання на форми документів та нормативно-правові акти щодо проведення конкурсу;

попередження про те, що участь у купівлі активів та передачі зобов’язань неплатоспроможного банку мають право брати виключно банки;

{Абзац пункту 3.5 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

умови конкурсу (аукціону) щодо визначення приймаючого банку та/або інвестора, визначені виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 3.5 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Строк подання потенційними інвесторами документів складає 10 днів з дня, наступного за днем розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет повідомлення про пошук потенційних інвесторів, з можливістю його продовження за рішенням виконавчої дирекції Фонду на строк до 30 днів, з урахуванням строків для затвердження плану врегулювання виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 3.5 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

3.6. Потенційний інвестор, що зареєстрований в Україні, у строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду, подає до Фонду документи, що містять інформацію, необхідну для оцінки його ділової репутації та фінансового стану, а саме:

картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

для юридичних осіб - анкети юридичної особи та членів виконавчого органу та наглядової ради юридичної особи за формами, наведеними в додатках 2 та 3 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

{Абзац третій пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 123 від 25.06.2015}

для фізичних осіб - анкету фізичної особи за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про реєстрацію в НБУ (для приймаючих банків);

засвідчену в установленому законодавством порядку копію банківської ліцензії (для приймаючих банків);

засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчого документа (для юридичних осіб);

відомості про участь у статутному капіталі та/або інших органах управління юридичних осіб;

фінансову звітність (річну за останній рік, підтверджену аудитором, та за останній звітний період, складену в поточному звітному році. У разі якщо граничні строки проведення аудиту на дату подання документів не настали, подається річна фінансова звітність за останній рік, не підтверджена аудитором) (для юридичних осіб);

{Абзац дев’ятий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

розрахунок регулятивного капіталу та економічних нормативів відповідно до методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні на дату подання документів (для банків), для небанківських фінансових установ - економічних (фінансових) нормативів, розрахованих відповідно до вимог, встановлених державним регулятором відповідного ринку фінансових послуг на останню звітну дату, для інших юридичних осіб - економічних (фінансових) нормативів, розрахованих на останню звітну дату;

{Абзац десятий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

копії супровідного інформаційного листа щодо комплексної рейтингової оцінки за результатами останньої комплексної інспекційної перевірки згідно з рейтинговою системою CAMELS (для банків-резидентів);

{Абзац одинадцятий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

{Абзац дванадцятий пункту 3.6 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

довідки про залишки коштів на банківських рахунках на дату, що передує 5 робочим дням до дати подання документів (у разі наміру використати кошти, розміщені на таких рахунках, для виведення неплатоспроможного банку з ринку) (крім банків);

декларацію про майновий стан і доходи (для фізичних осіб);

копію листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі в банку відповідно до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (для способів створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку та продажем неплатоспроможного банку інвестору);

{Абзац чотирнадцятий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

розрахунок розміру власних коштів юридичної особи (крім банків-резидентів) згідно з додатком 5 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

{Абзац п'ятнадцятий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 123 від 25.06.2015}

відомості про структуру власності банку згідно з додатками 1 - 3 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328, а також дані щодо інших власників, ніж власники істотної участі банку/юридичної особи (для юридичних осіб);

{Абзац шістнадцятий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 123 від 25.06.2015}

довідку контролюючого органу про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, видану в установленому законодавством порядку;

{Пункт 3.6 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

довідку про відсутність прострочених зобов’язань перед банками (засвідчену головним бухгалтером юридичної особи).

{Пункт 3.6 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

{Пункт 3.6 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.7. Потенційний інвестор, що зареєстрований на території іншої держави, у строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду, подає до Фонду такі документи:

картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

для юридичних осіб - анкети юридичної особи і членів виконавчого органу та наглядової ради юридичної особи за формами, наведеними в додатках 2 та 3 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

{Абзац третій пункту 3.7 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 123 від 25.06.2015}

для фізичних осіб - анкету фізичної особи за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

копію листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі в банку відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941, з урахуванням вимог глави 4 розділу II зазначеного Положення, передбачених для нерезидентів (для способів створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку та продажем неплатоспроможного банку інвестору);

{Абзац п'ятий пункту 3.7 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015, № 123 від 25.06.2015}

фінансову звітність (річну за останній рік, підтверджену аудитором, та за останній звітний період, складену в поточному звітному році) (для юридичних осіб);

актуальні рейтингові звіти визнаних міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов’язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів, про визначення довгострокового кредитного рейтингу контрагента (фінансової стійкості) за міжнародною та національною рейтинговою шкалою (за наявності);

документ про результат визначення рейтингової оцінки за рейтинговою системою CAMELS, виданий уповноваженим органом відповідної країни, в перекладі на державну мову (для банків) (за наявності);

{Абзац дев’ятий пункту 3.7 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

довідки про залишки коштів на банківських рахунках на дату, що передує 5 робочим дням до дати подання документів (у разі наміру використати кошти, розміщені на таких рахунках, для виведення неплатоспроможного банку з ринку) (крім банків);

відомості про структуру власності банку згідно з додатками 1 - 3 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1204/19942 (для юридичних осіб).

{Абзац десятий пункту 3.7 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 123 від 25.06.2015}

{Пункт 3.7 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.8. На підставі отриманих документів Фонд не пізніше семи календарних днів розглядає можливість участі потенційного інвестора у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора. До участі в конкурсі допускаються потенційні інвестори, надійність, ділова репутація та фінансова спроможність яких відповідають нормативно-правовим вимогам НБУ та Фонду.

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих потенційним інвестором, Фонд має право направити запит електронною поштою та/або іншими засобами зв’язку щодо надання додаткових пояснень та документів. Потенційний інвестор зобов’язаний надати відповідь електронною поштою та/або іншими засобами зв’язку (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Останній день надання додаткових пояснень та документів потенційним інвестором не може бути пізнішим за день затвердження плану врегулювання неплатоспроможного банку.

{Пункт 3.8 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

3.9. На підставі отриманих документів та пропозицій від потенційних інвесторів після закінчення строку їх подання, встановленого у повідомленні, але не пізніше строку для затвердження Фондом плану врегулювання, відповідальний структурний підрозділ Фонду складає список потенційних інвесторів, які виявили інтерес до виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку.

Потенційний інвестор, який подав документи до Фонду не в повному обсязі, визначеному відповідно пунктами 3.6 або 3.7 цієї глави, у кваліфікації інвесторів участі не бере.

За результатами опрацювання поданих документів потенційними інвесторами виконавча дирекція Фонду затверджує список кваліфікованих інвесторів, що виявили інтерес до виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку.

{Пункт 3.9 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.10. За рішенням виконавчої дирекції Фонду потенційний інвестор визнається кваліфікованим, якщо:

розмір статутного та регулятивного капіталу потенційного інвестора забезпечить виконання економічних нормативів, встановлених НБУ для банків, після придбання ним неплатоспроможного або перехідного банку (для банків, які придбаватимуть неплатоспроможний або перехідний банк);

{Абзац другий пункту 3.10 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

наявна кількість власних коштів/власного капіталу юридичної особи у розмірі, що забезпечить виконання неплатоспроможним банком або перехідним банком економічних нормативів, встановлених Національним банком України для банків, у строки, передбачені інвестором у картці потенційного інвестора, але не більші, ніж встановлені законодавством (для юридичних осіб, які придбаватимуть неплатоспроможний банк або перехідний банк із приведенням його діяльності у відповідність до банківського законодавства);

{Абзац третій пункту 3.10 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

розмір статутного та регулятивного капіталу потенційного інвестора забезпечить виконання економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів, встановлених НБУ для банків, після приєднання всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку до такого банку (для приймаючих банків);

структура власності потенційного інвестора є прозорою та вказані кінцеві власники;

підтверджено задовільний фінансовий стан інвестора та його бездоганну ділову репутацію.

{Пункт 3.10 глави 3 розділу III в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

3.11. Задовільний фінансовий/майновий стан потенційного інвестора та його бездоганна ділова репутація підтверджуються такими критеріями у сукупності:

{Абзац перший пункту 3.11 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

ознакою наявності бездоганної ділової репутації юридичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у пункті 14 глави 2 розділу І Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

{Абзац другий пункту 3.11 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 123 від 25.06.2015}

ознакою наявності бездоганної ділової репутації фізичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у пункті 15 глави 2 розділу І Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

{Абзац третій пункту 3.11 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 123 від 25.06.2015}

{Абзац четвертий пункту 3.11 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

відповідність вимогам щодо фінансового стану юридичної особи, які визначені пунктами 19 - 25 глави 3 розділу I Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (для юридичних осіб);

{Абзац четвертий пункту 3.11 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 123 від 25.06.2015}

відповідність вимогам щодо фінансового стану фізичної особи, які визначені пунктами 26 - 31 глави 3 розділу I Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (для фізичних осіб).

{Абзац пункту 3.11 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 123 від 25.06.2015}

{Пункт 3.11 глави 3 розділу III в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

3.12. Фонд зобов’язаний повідомити кожного потенційного інвестора про результати його віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів або недопуск до кваліфікації шляхом надсилання повідомлення електронною поштою на зазначену у картці потенційного інвестора адресу не пізніше двох робочих днів з дня закінчення процедури віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів або недопуск до кваліфікації.

{Пункт 3.12 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.13. Усі кваліфіковані інвестори мають право рівного доступу до інформаційного приміщення протягом установленого уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію строку.

{Пункт 3.13 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.14. Фонд приймає рішення про позбавлення статусу кваліфікованого інвестора, у разі:

{Абзац перший пункту 3.14 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

виявлення Фондом інформації, яка мала або має істотний вплив на віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих (у тому числі виявлення недостовірних відомостей, поданих самим потенційним інвестором);

виконання плану врегулювання неплатоспроможного банку;

подання заяви інвестором.

3.15. Фонд не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про позбавлення статусу кваліфікованого інвестора рішення про віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів письмово повідомляє такого інвестора про це рішення електронною поштою.

{Пункт 3.15 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.16. Фонд може поновити кваліфікацію інвестора при отриманні додаткових даних, що свідчать про відновлення фінансового стану інвестора або спростування негативної інформації про нього.

3.17. Рішення про віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих, позбавлення статусу кваліфікованого інвестора, рішення про віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів повністю чи в частині внесення змін до рішення про віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих приймає виконавча дирекція Фонду.

{Пункт 3.17 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.18. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд не здійснює пошук інвесторів, держава в особі Міністерства фінансів України або банку, в якому держава є власником частки понад 75 відсотків акцій (крім санаційного банку) (далі - державний банк), вважаються належними інвесторами та інвесторами, що виконують вимоги Фонду, з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку і на Фонд не поширюються норми пунктів 3.3-3.17 цієї глави.

{Главу 3  розділу III доповнено новим пунктом 3.18 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.19. Проект плану врегулювання, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку, розробляється відповідним підрозділом Фонду та подається для затвердження виконавчій дирекції Фонду не пізніше тридцяти днів з дня запровадження тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку (а у разі виведення банку з ринку за участю держави - у день отримання відповідного рішення Кабінету Міністрів України).

{Абзац перший пункту 3.19 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Абзац другий пункту 3.19 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.20. План врегулювання складається з п’яти розділів, які є його невід'ємною частиною:

аналіз фінансово-господарської діяльності та фінансового стану неплатоспроможного банку на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних з максимально можливим описом зміни фінансового стану банку на дату подачі проекту плану врегулювання для затвердження виконавчою дирекцією;

порівняльний аналіз та обґрунтування витрат, пов’язаних зі здійсненням заходів щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, з точки зору обрання найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку;

спосіб, порядок та строки врегулювання відносин з учасниками, вкладниками та іншими кредиторами банку;

умови відкритого конкурсу щодо визначення приймаючого банку та/або інвестора;

{Абзац п’ятий пункту 3.20 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

умови та строки ліквідації банку (крім способу виведення неплатоспроможного банку з ринку - продажу неплатоспроможного банку інвестору).

3.21. Виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання неплатоспроможного банку не пізніше 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації.

{Пункт глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.22. Фонд надсилає план врегулювання до НБУ не пізніше семи днів з дати його затвердження виконавчою дирекцією Фонду.

3.23. Фонд направляє НБУ пропозицію щодо прийняття рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку у строки, зазначені у плані врегулювання, але не пізніше граничного терміну завершення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку.

{Пункт глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.24. Виконавча дирекція Фонду має право вносити зміни до плану врегулювання, не змінюючи при цьому обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.25. У разі неможливості виконання плану врегулювання, а також у разі виникнення додаткових обставин, про які не було відомо на дату затвердження плану врегулювання, Фонд може змінити обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішення про зміну обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку одночасно передбачає припинення виконання раніше затвердженого плану врегулювання.

3.26. Фонд надсилає зміни до плану врегулювання (у тому числі і у зв’язку зі зміною обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку) до НБУ не пізніше семи днів з дати їх затвердження.

IV. Виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним для Фонду способом

1. Оцінка активів неплатоспроможного банку

1.1. При підготовці до проведення конкурсу щодо передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку Фонд може проводити оцінку активів неплатоспроможного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку такими способами:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

Перелік активів, для яких проведення незалежної оцінки є обов’язковим, визначається Фондом.

1.2. При підготовці до проведення конкурсу щодо продажу перехідного банку Фонд визначає початкову ціну продажу перехідного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку способом створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності.

{Пункт 1.2 глави 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.3. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію для оцінки активів неплатоспроможного банку залучає суб’єкта(ів) оціночної діяльності визначеного(их) виконавчою дирекцією Фонду для такого банку у порядку, встановленому цим Положенням.

Уповноважена особа Фонду залучає суб’єкта(ів) оціночної діяльності, виключно в межах кошторису витрат неплатоспроможного банку, пов’язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації такого банку.

{Пункт 1.3 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.4. Плановий відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється Фондом один раз на рік до 01 квітня кожного року. За потреби Фонд може проводити додатковий відбір, але не частіше ніж тричі за календарний рік від дати останнього планового відбору. Суб’єкти оціночної діяльності, які не брали участі в останньому плановому відборі або не були відібрані, виключаються з переліку суб’єктів оціночної діяльності з дати затвердження результатів планового відбору. У разі виключення з переліку суб’єктів оціночної діяльності такі особи продовжують надання послуг за чинними договорами з неплатоспроможними банками.

Відбір суб’єктів оціночної діяльності проводиться у два етапи:

1) плановий та додатковий відбір суб’єктів оціночної діяльності (далі - відбір СОД) з метою їх включення до переліку суб’єктів оціночної діяльності, відібраних Фондом (далі - перелік СОД);

2) визначення уповноваженою особою Фонду суб’єктів оціночної діяльності з переліку СОД при виникненні необхідності їх залучення для надання послуг уповноваженій особі Фонду та їх погодження виконавчою дирекцією Фонду (далі - визначення СОД).

Участь у відборі суб’єктів оціночної діяльності проводиться на безоплатній основі. Фонд не компенсує витрати суб’єктів оціночної діяльності, пов’язані з участю у відборі суб’єктів оціночної діяльності.

При організації та проведенні відбору СОД Фонд не має права:

1) обмежувати конкуренцію між суб’єктами оціночної діяльності (учасниками відбору) або прав окремих учасників;

2) створювати переваги при участі у відборі суб’єктів оціночної діяльності.

{Пункт 1.4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.5. Рішення про встановлення дати проведення відбору суб’єктів оціночної діяльності із зазначенням останнього дня подання документів для участі у такому відборі приймається виконавчою дирекцією Фонду та оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за встановлену рішенням виконавчої дирекції кількість календарних днів, але не більше двадцяти календарних днів до дати проведення відбору.

{Пункт 1.5 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 89 від 11.09.2014}

1.6. До участі у відборі СОД допускаються юридичні особи - суб’єкти оціночної діяльності, які відповідають таким критеріям у сукупності:

1) досвід роботи на ринку оціночної діяльності України не менше ніж п’ять років;

2) у складі є не менше ніж чотири оцінювачі, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів та включені до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності. Такі оцінювачі повинні мати досвід роботи в складі суб’єкта оціночної діяльності не менше ніж півроку до дати початку відбору СОД;

3) можливість здійснювати оцінку об’єктів, розташованих у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці України, у тому числі з перевіркою об’єктів на місці;

4) можливість здійснювати оцінку всіх активів будь-якого банку, віднесеного до III групи, у строк не більше 14 днів;

5) наявний досвід суб’єкта оціночної діяльності в оцінці:

майнових прав за кредитними договорами;

нерухомого майна;

цілісних майнових комплексів (разом з корпоративними правами);

цінних паперів;

дебіторської заборгованості та інших активів;

6) відсутність фактів застосування процедури ліквідації, санації, визнання банкрутом щодо суб’єкта оціночної діяльності;

7) відсутність судимості, не знятої і не погашеної у встановленому законом порядку відносно керівника та/або головного бухгалтера суб’єкта оціночної діяльності, а також оцінювачів;

8) мають бездоганну ділову репутацію;

9) наявні позитивні рекомендації від щонайменше двох банків, які не віднесені до категорії проблемних або неплатоспроможних, та/або фінансових установ, які надають послуги з факторингу.

{Пункт 1.6 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

{Пункт 1.7 глави 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.7. Для проведення відбору СОД особи, зазначені у пункті 1.6 цієї глави, подають до Фонду:

заяву про участь у процедурі відбору СОД з обов’язковим зазначенням: найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів, відомостей про керівництво (прізвища, імена, по батькові, реєстраційні номери облікових карток платників податків (за наявності), посади, контактні телефони членів колегіального виконавчого органу управління або одноособового виконавчого органу);

засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчих документів суб’єкта оціночної діяльності;

копії кваліфікаційних свідоцтв за відповідними напрямами оцінки майна не менше чотирьох оцінювачів, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності;

довідку, затверджену керівником суб’єкта оціночної діяльності та скріплену його печаткою (за наявності), що підтверджує відповідність суб’єкта оціночної діяльності вимогам, установленим у пункті 1.6 цієї глави, разом з підтвердними документами;

рекомендації від банків та/або фінансових установ, які надають послуги з факторингу;

інформацію про регіональну мережу відокремлених підрозділів (філій, представництв) суб’єкта оціночної діяльності;

дозволи на обробку персональних даних, наданих для участі у процедурі відбору СОД, щодо фізичних осіб.

{Пункт 1.7 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.8. Заява про участь у процедурі відбору СОД направляється суб’єктом оціночної діяльності до Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дає змогу підтвердити факт і дату одержання Фондом заяви та додатків до неї.

Суб’єкт оціночної діяльності має право в будь-який час відкликати свою заяву про участь у процесі відбору СОД.

Датою подання заяви вважається дата її реєстрації у Фонді.

Заяви про участь у процесі відбору СОД, отримані після закінчення строку прийому заяв, не опрацьовуються.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.8 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.9. Після закінчення строку прийому заяв відповідальний структурний підрозділ Фонду на наступний робочий день починає опрацьовувати заяви про участь у процедурі відбору СОД.

Відповідальним структурним підрозділом у строк до семи робочих днів опрацьовуються заяви про участь у процедурі відбору СОД та додані до них документи на відповідність документів та суб’єктів оціночної діяльності вимогам, установленим пунктами 1.6, 1.7 цієї глави.

Під час опрацювання заяв про участь у процедурі відбору СОД та поданих до них документів працівники відповідального структурного підрозділу Фонду мають право звертатися до суб’єктів оціночної діяльності, у тому числі електронною поштою, за роз’ясненнями та уточненнями щодо інформації, наведеної в документах.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.9 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.10. Фонд протягом п’яти робочих днів після затвердження результатів відбору СОД направляє інформацію про його результати суб’єктам оціночної діяльності щодо кожного з них та розміщує перелік СОД (разом зі змінами) на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.10 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.11. Визначення СОД для оцінки активів банку починається:

не пізніше 5 календарних днів з дня початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації;

не пізніше 30 днів з дня початку процедури ліквідації банку.

Оцінка активів неплатоспроможного банку, віднесеного до І та ІІ груп банків за розподілом НБУ банків на групи на поточний рік, здійснюється не менш як трьома суб’єктами оціночної діяльності, які знаходяться у переліку СОД.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.12. Уповноважена особа Фонду приймає рішення про початок процедури визначення СОД та встановлює строк для подання суб’єктами оціночної діяльності, які знаходяться у переліку СОД, інформації та документів, який становить 7 календарних днів.

Уповноважена особа Фонду направляє повідомлення про початок процедури визначення СОД всім суб’єктам оціночної діяльності, які знаходяться у переліку СОД, наданому їй Фондом, з урахуванням вимог абзацу четвертого пункту 1.11 цієї глави.

У повідомленні про початок процедури визначення СОД, що направляється суб’єктам оціночної діяльності, інформація про які знаходиться у переліку СОД, зазначаються:

1) дата рішення уповноваженої особи Фонду про початок процедури визначення СОД, дата проведення визначення СОД, порядок і строки подання та розгляду заявок на участь у визначенні СОД;

2) найменування та місцезнаходження неплатоспроможного банку, активи якого підлягають оцінці;

3) узагальнена інформація про активи неплатоспроможного банку, що підлягають оцінці, згруповані за видами та місцезнаходженням;

4) зміст технічного завдання;

5) повідомлення про те, що участь у процедурі визначення СОД не можуть брати суб’єкти оціночної діяльності, які:

здійснюють оцінку більше трьох неплатоспроможних банків;

здійснювали оцінку активів неплатоспроможного банку на стадії тимчасової адміністрації такого банку.

Повідомлення про початок процедури визначення СОД має бути направлено суб’єктам оціночної діяльності, інформація про які знаходиться у переліку СОД, на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про участь у процедурі відбору СОД, не пізніше двох робочих днів після прийняття уповноваженою особою Фонду рішення про початок визначення СОД.

Датою отримання повідомлення, направленого за адресою електронної пошти, вважається час та дата отримання файла на вузлі електронної пошти суб’єкта оціночної діяльності.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.13. Для участі у процедурі визначення СОД суб’єкт оціночної діяльності подає уповноваженій особі Фонду заяву на участь у процедурі визначення СОД, у якій зазначає:

1) пропозиції з надання послуг згідно з технічним завданням;

2) пропозиції щодо ціни та порядку оплати послуг, а також пропозиції щодо інших умов надання послуг;

3) зобов’язання суб’єкта оціночної діяльності у разі визначення його переможцем визначення СОД укласти договір про надання послуг неплатоспроможному банку за наданою ціновою пропозицією;

4) інформацію, в якій зазначається, що суб’єкт оціночної діяльності  відповідає вимогам, установленим пунктом 1.6 цієї глави, а також інформацію щодо кількості неплатоспроможних банків, оцінка активів яких здійснюється суб’єктом оціночної діяльності.



вгору