Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.09.2019, підстава - z0887-19

Переможцем відкритого конкурсу можуть бути кілька інвесторів (об’єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію.

{Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

У разі виведення неплатоспроможного банку за участю держави відкритий конкурс не проводиться.

{Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.6.4. За результатами конкурсу уповноважена особа Фонду укладає з переможцем конкурсу договір купівлі-продажу акцій (паїв) неплатоспроможного банку.

{Абзац перший підпункту 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

Умовами договору купівлі-продажу акцій має бути передбачено:

обов’язок інвестора у визначені терміни здійснити заходи щодо приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства;

умова щодо розірвання договору в разі невиконання інвестором обов'язку щодо здійснення капіталізації неплатоспроможного банку та/або вжиття інших заходів для відновлення платоспроможності і стабілізації діяльності банку;

штрафні санкції за неналежне виконання інвестором умов договору;

умови щодо неповернення Фондом гарантійного внеску інвестору у разі невиконання інвестором умов цього договору.

{Підпункт 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку повинен бути укладений протягом строку, на який запроваджено тимчасову адміністрацію у банку.

{Абзац сьомий підпункту 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; № 2708 від 08.12.2016}

{Абзац сьомий підпункту 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

Строки, визначені в абзаці сьомому цього підпункту, не поширюються на порядок виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.

ідпункт 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.6.5. Кошти від продажу акцій неплатоспроможного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.

3.6.6. Інвестор зобов’язаний привести діяльність банку у відповідність з вимогами законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності протягом одного місяця з дня укладення договору купівлі-продажу.

{Пункт 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим підпунктом 3.6.6  згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.6.7. Наступного дня після реєстрації прав власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі Фонд припиняє тимчасову адміністрацію в такому банку.

Фонд з метою контролю за процесом виконання інвестором умов договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку призначає з числа своїх працівників куратора такого банку.

Куратор Фонду виконує функції та має повноваження, визначені частиною десятою статті 41 Закону, у строк, що не перевищує один місяць з дня його призначення. Про всі випадки зупинення (призупинення), припинення чи обмеження операцій, що здійснюються неплатоспроможним банком, куратор Фонду повідомляє Фонд.

Протягом виконання куратором Фонду його функцій неплатоспроможний банк діє відповідно до плану врегулювання, а також на нього поширюються обмеження, визначені у частинах п’ятій та шостій статті 36 Закону.

{Пункт 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим підпунктом 3.6.7  згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.6.8. Після здійснення інвестором відповідно до умов договору заходів з приведення неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності Фонд повідомляє НБУ про необхідність проведення інспекційної перевірки банку. Фонд надає НБУ необхідну інформацію та документи для проведення інспекційної перевірки банку і підготовки обґрунтованих висновків.

НБУ проводить інспекційну перевірку неплатоспроможного банку та подає звіт про її результати не пізніше 15 робочих днів з дня отримання НБУ повідомлення Фонду про необхідність проведення інспекційної перевірки.

Фонд приймає рішення про припинення повноважень куратора Фонду у неплатоспроможному банку наступного дня після отримання результатів інспекційної перевірки НБУ, яка підтвердила приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, та повідомляє про прийняте рішення НБУ.

{Підпункт пункту 3.6 глави 3 розділу IV в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 89 від 11.09.2014}

3.7. Особливості виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.

Виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави здійснюється протягом двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Вимоги до плану врегулювання, визначені у пункті 3.16 глави 3 розділу III цього Положення, не поширюються на виведення банку з ринку за участю держави.

{Абзац третій пункту 3.7 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

У разі отримання Фондом рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду у разі делегування повноважень:

розпочинає інвентаризацію банківських активів та зобов’язань;

складає реєстр активів та зобов’язань, що підлягають відчуженню (оцінка майна (активів), що передаються приймаючому банку, Фондом або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень не проводиться; майно (активи) передаються за балансовою вартістю);

{Абзац шостий пункту 3.7 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}

вживає інших заходів для передачі всіх або частини активів та зобов’язань державному банку, який визначений у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України, у тому числі укладає договори про відступлення права вимоги та про переведення боргу (змішаний договір).

Виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання у спосіб, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України, у день отримання такого рішення. Розрахунок найменш витратного способу не здійснюється. Спосіб, визначений у рішенні, вважається найменш витратним.

Державний банк - приймаючий банк вважається належним інвестором та інвестором, що виконує вимоги Фонду, у тому числі не потребує отримання позитивного висновку НБУ щодо його фінансового стану та спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами.

Під час відчуження зобов’язань Фонд має забезпечити неупереджене ставлення до всіх кредиторів неплатоспроможного банку, дотримуючись черговості, передбаченої статтею 52 Закону, з урахуванням обсягу зобов’язань, зазначених у рішенні Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

Відчуження всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку державному банку - приймаючому банку має бути завершено не пізніше двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Фонд наступного дня після завершення передачі активів і зобов’язань подає НБУ пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку.

Процедура ліквідації неплатоспроможного банку здійснюється у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

У разі отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 4 частини другої статті 39 Закону, Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду у разі делегування повноважень вживає заходів для:

утворення перехідного банку відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, реєстрації випуску акцій, державної реєстрації юридичної особи і видачі банківської ліцензії;

формування реєстрів активів та зобов’язань неплатоспроможного банку, що передаються перехідному банку (майно (активи) неплатоспроможного банку передаються за балансовою вартістю), відповідно до інформації, отриманої від НБУ;

призначення членів правління та ради директорів перехідного банку, які приступають до виконання своїх обов’язків після закінчення тимчасової адміністрації, а саме приймає рішення про:

обрання нових голови та членів правління;

обрання нових членів ради банку із встановленням їх кількісного складу;

затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ради банку;

початку інвентаризації банківських активів та зобов’язань.

У день отримання рішення Кабінету Міністрів України виконавча дирекція Фонду:

затверджує план врегулювання у спосіб, визначений у рішенні. Розрахунок найменш витратного способу не здійснюється. Спосіб, визначений у рішенні, вважається найменш витратним;

приймає рішення про залучення міжнародно визнаної аудиторської фірми для проведення у тримісячний строк оцінки фінансового стану перехідного банку, визначення капіталу банку та потреби у його додатковій капіталізації з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених НБУ. Оплата послуг такої міжнародно визнаної аудиторської фірми здійснюється за рахунок коштів перехідного банку.

Міністерство фінансів України або державний банк вважається належним інвестором та інвестором, що виконує вимоги Фонду, з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, у тому числі не потребує отримання погодження НБУ набуття істотної участі в банку та дозволу Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій та/або концентрацію.

Під час відчуження зобов’язань Фонд має забезпечити неупереджене ставлення до всіх кредиторів неплатоспроможного банку, дотримуючись черговості, передбаченої статтею 52 Закону, з урахуванням обсягу зобов’язань, зазначених у рішенні Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 4 частини другої статті 39 Закону.

Майно (активи) неплатоспроможного банку, що передається (передаються) до перехідного банку, у разі, якщо його справедлива вартість, визначена за результатами оцінки міжнародно визнаної аудиторської фірми, є меншою, ніж його балансова вартість, може (можуть) бути повернуто (повернуті) до неплатоспроможного банку протягом двох місяців після завершення оцінки.

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) та державний банк можуть укласти договір про компенсацію різниці цієї вартості за рахунок передачі іншого майна (активів) такого неплатоспроможного банку, що буде погоджено таким державним банком, або шляхом надання неплатоспроможним банком компенсації різниці у вартості іншими фінансовими інструментами чи майном.

У такому разі інше майно (актив) неплатоспроможного банку передається за ціною не нижче оціночної вартості, яка визначена суб’єктом оціночної діяльності, залученим Фондом/уповноваженою особою Фонду, або такою міжнародно визначеною аудиторською фірмою.

Відчуження всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку, укладення договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, а також реєстрація права власності на акції перехідного банку в депозитарній системі мають бути завершені не пізніше двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку. Ціна 100 відсотків акцій перехідного банку у договорі визначається рівною статутному капіталу перехідного банку та іншим витратам Фонду на його створення.

У разі отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) набуває права розпорядження необтяженими грошовими зобов'язаннями неплатоспроможного банку перед пов’язаними особами, а також необтяженими грошовими зобов’язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб.

З дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, акціонери банку не можуть розпоряджатися акціями такого банку.

У день отримання такого рішення Кабінету Міністрів України Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) вживає заходів для отримання печаток та документів неплатоспроможного банку. У разі неможливості отримання печаток Фонд/ уповноважена особа Фонду має право замовити виготовлення нових печаток неплатоспроможного банку. При цьому старі печатки вважаються анульованими з дня оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Фонду. У разі неможливості отримання документів неплатоспроможного банку Фонд/ уповноважена особа Фонду вживає заходів для отримання дублікатів документів.

У день отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) вживає таких заходів:

не повідомляє акціонерів про скликання загальних зборів;

проводить загальні збори та від імені учасників неплатоспроможного банку приймає рішення про збільшення статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту банку. Розмір, на який має бути збільшений статутний капітал неплатоспроможного банку, має дорівнювати вартості необтяжених грошових зобов’язань неплатоспроможного банку перед пов’язаними особами, а також необтяжених грошових зобов’язань перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб, які будуть обмінені на акції додаткової емісії банку;

подає рішення про розміщення акцій додаткової емісії та зміни до статуту до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подає зміни до статуту на погодження НБУ та на реєстрацію державному реєстратору;

укладає від імені власників необтяжених грошових зобов’язань неплатоспроможного банку, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб, договір про придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку. Придбання акцій здійснюється за рахунок зобов’язань банку перед такими особами. При цьому дозвіл НБУ на набуття істотної участі у банку та погодження Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій та/або концентрацію не вимагаються;

проводить загальні збори та від імені учасників неплатоспроможного банку приймає рішення про затвердження результатів розміщення акцій, про що повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку відповідно до її нормативно-правових актів. При цьому повідомлення про скликання загальних зборів не здійснюється;

здійснює реєстрацію права власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі.

Протягом двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень):

формує у повному обсязі резерви банку на покриття збитків за активними банківськими операціями, у тому числі з урахуванням ризиків неповернення кредитів пов’язаними особами, ґрунтуючись на висновках та інформації, що надійшла від НБУ. При цьому рішень відповідного кредитного комітету або інших органів неплатоспроможного банку не вимагається;

здійснює оцінку рівня капіталу неплатоспроможного банку;

укладає з Міністерством фінансів України або державним банком договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку. У разі якщо капітал неплатоспроможного банку є позитивним, акції неплатоспроможного банку придбаваються Міністерством фінансів України на умовах відстрочення платежу. У разі якщо капітал неплатоспроможного банку є від’ємним або нульовим, ціна 100 відсотків акцій банку визначається рівною одній гривні;

розпочинає інвентаризацію банківських активів та зобов’язань.

У день отримання рішення Кабінету Міністрів України, яке передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, виконавча дирекція Фонду:

затверджує план врегулювання у спосіб, визначений у рішенні. Розрахунок найменш витратного способу не здійснюється. Спосіб, визначений у рішенні, вважається найменш витратним;

приймає рішення про залучення міжнародно визнаної аудиторської фірми для проведення у тримісячний строк оцінки фінансового стану банку, що виводиться з ринку, визначення капіталу банку та потреби у його додатковій капіталізації з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених НБУ. Оплата послуг такої міжнародно визнаної аудиторської фірми здійснюється за рахунок коштів неплатоспроможного банку.

{Абзац п’ятдесятий пункту 3.7 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

Укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку, а також реєстрація права власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі мають бути завершені не пізніше двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, Фонд як тимчасовий адміністратор, який набув всіх повноважень органів управління банку, або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом повноважень органів управління неплатоспроможного банку) протягом двох календарних днів припиняє повноваження діючих членів правління та ради банку відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та призначає за поданням Міністерства фінансів України нових членів правління та ради банку, а саме приймає рішення про:

припинення повноважень голови та членів правління та одночасне обрання нових голови та членів правління;

дострокове припинення повноважень членів ради банку та одночасне обрання нових членів із встановленням їх кількісного складу. З припиненням повноважень члена ради банку одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним;

затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ради банку.

{Главу 3 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.8. Особливості діяльності куратора Фонду:

рішення щодо призначення куратора Фонду, строку його повноважень та припинення його повноважень приймає Фонд у межах строків, встановлених Законом;

куратор Фонду призначається з числа працівників Фонду, які мають вищу економічну та/або юридичну освіту.

Залучений працівник Фонду до виконання повноважень куратора Фонду призначається наказом Фонду зі збереженням за ним місця роботи, заробітної плати, премій та інших виплат, передбачених системою оплати праці у Фонді, на період його призначення.

Куратор Фонду здійснює контроль за діяльністю банку шляхом проведення аналізу діяльності банку безпосередньо у банку або шляхом дистанційного контролю.

Банк зобов’язаний забезпечити куратора, призначеного Фондом, окремим приміщенням, що обладнане необхідними технічними засобами, з доступом до відповідних програмно-технічних комплексів банку для перегляду в режимі поточного часу всіх операцій банку та його клієнтів.

Куратор Фонду має інформувати виконавчу дирекцію Фонду щодо результатів капіталізації та підтримки ліквідності, виникнення негативних тенденцій і виявлення проблем, які можуть нести загрозу втрати ліквідності й платоспроможності та інтересам кредиторів і вкладників, оперативно готувати обґрунтовані пропозиції щодо подальших наглядових дій за цим банком;

Куратор Фонду має право зупиняти (призупиняти), припиняти, обмежувати будь-які операції, що здійснюються банком, крім заборони використання в банку права голосу придбаних акцій. Про всі такі випадки куратор Фонду повідомляє Фонд.

Банк на вимогу куратора Фонду зобов’язаний надавати інформацію щодо його діяльності, у тому числі пояснення щодо проведення ним окремих операцій та доступу до баз даних. Інформація надається у формі доступу до баз даних та  відповідних документів та їх копій (у тому числі виготовлених методом сканування або створення фотокопій) чи інших носіїв відповідної інформації, що можуть свідчити про факти порушення банком банківського законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, та має бути засвідчена банком належним чином (засвідчується підписом керівника та відбитком печатки (за наявності) банку. Документ, що складається з двох і більше аркушів, прошнуровується та пронумеровується).

{Абзац дев'ятий пункту 3.8 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Главу 3 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4. Порядок прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, визначення нової номінальної вартості акцій неплатоспроможного банку та/або їх деномінації при виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону

{Заголовок глави 4 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.1. Зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку відбувається залежно від співвідношення фактичного розміру регулятивного капіталу неплатоспроможного банку та його статутного капіталу:

якщо фактичний розмір регулятивного капіталу є меншим за номінальну вартість однієї простої акції неплатоспроможного банку (у тому числі має від'ємне значення), зменшення статутного капіталу відбувається способом зменшення номінальної вартості акцій;

в інших випадках зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку відбувається способом зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом їх викупу неплатоспроможним банком та анулювання. Такий викуп здійснюється за рахунок коштів неплатоспроможного банку.

4.2. Уповноважена особа Фонду у разі, якщо реєстрація попередніх випусків акцій неплатоспроможного банку, звітів про результати розміщення акцій не завершена, а також якщо свідоцтво про реєстрацію випусків акцій неплатоспроможного банку не видане на дату початку здійснення Фондом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, вживає необхідних заходів щодо завершення або припинення відповідних дій.

5. Порядок підготовки та проведення конкурсу на визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком

5.1. Фонд проводить конкурс на визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком (далі – конкурс щодо визначення приймаючого банку) у такі строки:

одночасно із проведенням відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у разі його проведення);

{Абзац другий пункту 5.1 глави 5 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

не пізніше дати, що передує даті початку виплати відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку, відповідно до статті 28 Закону.

Фонд організовує проведення конкурсу на визначення приймаючого банку поетапно шляхом таких дій:

прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду щодо проведення такого конкурсу та затвердження його умов;

оприлюднення умов такого конкурсу та повідомлення про пошук банків до участі у ньому;

прийом документів від банків, що виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, та повідомлення НБУ про учасників такого конкурсу, його умови, розмір зобов’язань, який може бути передано приймаючому банку;

отримання повідомлення від НБУ із висновками щодо фінансового стану приймаючих банків та їх спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками;

аналіз конкурсних пропозицій з точки зору їх відповідності найменшим витратам Фонду з урахуванням наявних конкурсних пропозицій в рамках конкурсу, що проводиться відповідно до глави 3 цього розділу;

визначення й оголошення виконавчою дирекцією Фонду переможця конкурсу на визначення приймаючого банку у разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про те, що найменш витратним для Фонду способом виведення неплатоспроможного банку з ринку є спосіб, визначений пунктом 1 частини другої статті 39 цього Закону;

інформування учасників конкурсу на визначення приймаючого банку про його результати.

З метою пошуку приймаючого банку, якому можуть бути передані зобов’язання неплатоспроможного банку, гарантовані Фондом, Фонд у строки не пізніше наступного робочого дня після затвердження плану врегулювання з найменш витратним способом виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначеним пунктом 1 частини другої статті 39 Закону, розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет оголошення про початок конкурсу на визначення приймаючого банку, а також розсилає зазначене оголошення електронною поштою НБУ всім банкам України, не віднесеним до категорії проблемних, неплатоспроможних, учасники яких не є пов’язаними особами з банком (учасниками банку), зобов’язання якого передаються, а також перехідному банку, створеному відповідно до пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону (у разі його створення).

Оголошення про початок конкурсу на визначення приймаючого банку має містити:

загальні дані про зобов'язання неплатоспроможного банку перед вкладниками за вкладами, що гарантуються Фондом, станом на дату, що передує даті розміщення оголошення;

дані щодо необхідної мережі відокремлених підрозділів для обслуговування вкладників, яким планується передати зобов’язання банку, та їх об’єм за кожною адміністративно-територіальною одиницею;

перелік документів, які необхідно подати до Фонду для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку;

умови конкурсу на визначення приймаючого банку.

Умови конкурсу на визначення приймаючого банку затверджуються виконавчою дирекцією Фонду. Строки проведення конкурсу на визначення приймаючого банку встановлюються з урахуванням строків початку виплати гарантованих відшкодувань коштів вкладникам, визначених Законом, та строків проведення відкритого конкурсу, що проводиться відповідно до глави 3 цього розділу.

Умови конкурсу мають містити мінімальний розмір премії, визначений Фондом.

Банки, які виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, подають до Фонду документи для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку з дня розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет оголошення про початок конкурсу або після отримання на свою адресу такого запрошення електронною поштою НБУ. За п’ять робочих днів до завершення встановленого умовами конкурсу на визначення приймаючого банку строку подання конкурсних пропозицій Фонд припиняє прийом документів від зацікавлених банків для допуску їх до участі у конкурсі. Документи, подані банками, що виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, із порушенням строків або подані не в повному обсязі, встановленому цією главою, Фондом не розглядаються.

{Абзац двадцятий пункту 5.1 глави 5 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

Для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку банки, що виявили намір взяти участь у такому конкурсі, подають до Фонду такі документи:

заяву про виявлення наміру до прийняття всіх зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, у довільній формі;

конкурсну пропозицію щодо премії, яку планує виплатити приймаючий банк Фонду;

{Абзац двадцять третій пункту 5.1 глави 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2708 від 08.12.2016}

зобов’язання щодо прийняття на його користь зобов'язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, у разі визнання такого банку переможцем конкурсу на визначення приймаючого банку.

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих банком, що виявив намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, Фонд має право направити запит електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку щодо надання додаткових пояснень та документів. Зацікавлений банк зобов'язаний надати відповідь електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Пояснення, подані електронними повідомленнями та іншими засобами зв’язку, мають бути підтверджені документами. Додаткові пояснення та документи надаються банком, що виявив намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, не пізніше останнього дня подання документів для допуску до участі у такому конкурсі.

На підставі отриманих документів та інформації від НБУ і банку, що виявив намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, Фонд не пізніше трьох робочих днів, але не пізніше дати, що передує даті початку виплати відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку відповідно до статті 28 Закону, визначає переможця конкурсу на визначення приймаючого банку.

5.2. Гарантійний внесок для участі в конкурсі на визначення приймаючого банку не сплачується. Плата за участь у такому конкурсі не стягується.

При визначенні переможця конкурсу виконавча дирекція Фонду виходить із принципу найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з особливостями, встановленими Законом та цим Положенням.

У разі якщо у конкурсі на визначення приймаючого банку взяв участь лише один банк, такий банк визнається переможцем такого конкурсу у випадку, коли така передача зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком є найменш витратним для Фонду способом виведення неплатоспроможного банку з ринку та подана конкурсна пропозиція відповідає умовам конкурсу.

У разі якщо Фондом конкурс на визначення приймаючого банку визнано таким, що не відбувся, новий конкурс не оголошується.

Фонд не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про оголошення переможця конкурсу на визначення приймаючого банку повідомляє усі банки – учасники такого конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них письмово (у тому числі електронною поштою НБУ) (за наявності).

5.3. Зобов'язання неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, передаються приймаючому банку за їх балансовою вартістю.

Розмір фінансової підтримки приймаючому банку, що надається Фондом, зменшується на розмір премії з боку приймаючого банку, що був визнаний переможцем конкурсу на визначення приймаючого банку.

Зобов'язання передаються на підставі договору про переведення боргу за реєстром договорів з відповідними вкладниками. Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди вкладників. Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків боржника перед відповідними вкладниками неплатоспроможного банку.

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) повідомляє боржників і кредиторів про передачу активів і зобов'язань приймаючому банку протягом 7 календарних днів від дня виконання приймаючим банком умов відповідного(их) договору(ів) шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті неплатоспроможного банку, а приймаючий банк – шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті.

Кожний вкладник, зобов’язання щодо якого передані приймаючому банку, може отримати інформацію щодо себе у приміщеннях неплатоспроможного банку та приймаючого банку після проведення ідентифікації.

{Розділ IV доповнено новою главою 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

V. Дії Фонду з виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом його ліквідації

1. Ініціювання процесу ліквідації банку

1.1. Фонд вносить НБУ пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку:

відповідно до плану врегулювання;

у разі закінчення строку тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або невиконання плану врегулювання;

в інших випадках, передбачених Законом.

1.2. Виконавча дирекція Фонду може делегувати всі або частину своїх повноважень як ліквідатора уповноваженій(им) особі(ам) Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації неплатоспроможного банку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, крім випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.

У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонду Фонд чітко визначає межі повноважень кожної з таких осіб. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі Фонду.

Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо, такі повноваження реалізуються:

{Пункт 1.2 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1753 від 11.07.2019}

в частині повноважень, визначених частиною п’ятою статті 12 Закону (крім повноважень, делегованих утвореним виконавчою дирекцією Фонду колегіальним органам),- виконавчою дирекцією Фонду;

{Пункт 1.2 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1753 від 11.07.2019}

в частині повноважень виконавчої дирекції Фонду, делегованих утвореним нею колегіальним органам,- відповідними колегіальними органами;

{Пункт 1.2 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1753 від 11.07.2019}

в частині інших повноважень - директором-розпорядником Фонду, а також працівниками Фонду - в обсягах, визначених рішенням виконавчої дирекції Фонду про здійснення повноважень ліквідатора банку Фондом безпосередньо.

{Пункт 1.2 глави 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1753 від 11.07.2019}

{Пункт 1.2 глави 1 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.3. Копія рішення про початок процедури ліквідації банку, завірена підписом директора-розпорядника Фонду та відбитком гербової печатки Фонду, передається до неплатоспроможного банку, який підлягає ліквідації, та реєструється банком відповідно до законодавства України.

{Пункт 1.3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.4. Ліквідація банку має бути завершена не пізніше двох років з дня початку процедури ліквідації банку. Фонд має право прийняти рішення про продовження ліквідації банку на строк до двох років з можливістю повторного продовження на строк до одного року. У разі необхідності продовження строку ліквідації банку уповноважений структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду обґрунтоване клопотання щодо продовження строків ліквідації банку не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати закінчення процедури ліквідації такого банку.

{Пункт 1.4 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Пункт 1.5 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Пункт 1.6 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.5. До уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку застосовуються вимоги, критерії конфлікту інтересів, порядок та підстави зміни, визначені цим Положення щодо уповноваженої особи Фонду, призначеної для здійснення тимчасової адміністрації.

1.6. Оголошення про початок процедури ліквідації здійснює Фонд та уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку.

{Пункт 1.6 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.7. Фонд розміщує інформацію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку:

на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Абзац третій пункту глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.8. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй повноважень розміщує оголошення, що містить відомості про ліквідацію неплатоспроможного банку, не пізніше наступного робочого дня за днем, наступним після прийняття Фондом рішення про початок процедури ліквідації банку, в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів, а також на веб-сайті неплатоспроможного банку (за наявності).

{Пункт 1.8 глави 1 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.9. Відомості про ліквідацію банку повинні містити:

{Абзац перший пункту 1.9 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

найменування та інші реквізити банку, що ліквідується;

дату та номер рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду;

{Абзац п’ятий пункту 1.9 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів.

1.10. Протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до такого банку. У разі призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, якій делеговано Фондом повноваження щодо складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, кредитори заявляють про свої вимоги до банку такій уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку. Вимоги вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами, що підлягають відшкодуванню, не заявляються.

{Пункт 1.10 глави 1 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Пункт 1.11 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1768 від 08.09.2016}

2. Наслідки початку процедури ліквідації банку

{Заголовок глави 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2.1. Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду на ліквідацію банку, що діє (діють) від імені Фонду у разі делегування їй (їм) повноважень, виконує(ють) функції з ліквідації неплатоспроможного банку відповідно до Закону та цього Положення.

{Пункт 2.1 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2.2. Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду на ліквідацію банку приступає (приступають) до виконання своїх обов'язків у день прийняття Фондом рішення про початок процедури ліквідації банку.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2.3. З дня початку процедури ліквідації банку:

{Абзац перший пункту 2.3 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Якщо в банку, що ліквідується, здійснювалася тимчасова адміністрація, з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку здійснення Фондом тимчасової адміністрації банку припиняється. Керівники банку звільняються з роботи у зв’язку з ліквідацією банку. Під керівниками банку для цілей цього Положення розуміються голова та члени правління (ради директорів), крім головного бухгалтера та/або заступника;

{Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

банківська діяльність банку завершується закінченням технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси;

строк виконання всіх грошових зобов'язань банку та зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким, що настав;

{Абзац п’ятий пункту 2.3 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

нарахування відсотків, комісійних, штрафів, інших очікуваних доходів за активними операціями банку може припинятися у терміни, визначені договорами з клієнтами банку, у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси;вгору