Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, попередня редакція — Редакція від 11.04.2014, підстава - z0356-14
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

{Пункт 1.2 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.3. На період дії тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію і діють у визначених нею межах та порядку.

1.4. Правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, є нікчемними.

1.5. Оплата праці уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію здійснюється Фондом у межах затвердженого штатного розпису.

1.6. Фінансова відповідальність, життя та здоров’я уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію мають бути застраховані в її інтересах відповідно до законодавства України. Порядок відбору страховиків, які здійснюватимуть страхування, відбувається в порядку, встановленому Положенням про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 13, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1385/21697.

1.7. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у період своєї діяльності користується службовими приміщеннями, засобами зв’язку, транспортом та іншими технічними засобами, які належать неплатоспроможному банку.

{Пункт 1.7 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію призначає відповідального за безпеку, у тому числі приміщень неплатоспроможного банку.

1.9. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана ужити заходів щодо захисту службової інформації та технічного оснащення неплатоспроможного банку. У разі неможливості продовження діяльності неплатоспроможного банку в приміщеннях або використання технічного оснащення такого банку за призначенням уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це директора-розпорядника Фонду.

1.10. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію з метою скорочення адміністративно-господарських витрат може прийняти рішення про внесення змін до штатного розпису, скорочення чисельності персоналу неплатоспроможного банку, зміни умов оплати праці.

Приймаючи ці рішення, уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію керується законодавством про працю.

1.11. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право розірвати трудові договори з працівниками неплатоспроможного банку з дотриманням законодавства про працю та укласти нові трудові договори зі звільненими працівниками на нові строки та на нових умовах (за потреби) або іншими особами, залученими на підставі конкурсу.

1.12. Зміни розміру оплати праці шляхом зменшення заробітної плати з метою скорочення адміністративно-господарських витрат здійснюються шляхом зменшення додаткової заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат тощо.

1.13. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі порушення окремими працівниками виконавської та/або трудової дисципліни звільняє їх з роботи відповідно до законодавства України про працю (крім матеріально відповідальних осіб, які уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію не можуть бути звільнені до закінчення процедури передавання-приймання матеріальних цінностей і підписання ними акта про передавання-приймання цих цінностей).

1.14. Запровадження тимчасової адміністрації не є підставою для припинення, розірвання або невиконання договорів про надання послуг (виконання робіт), які забезпечують операційну діяльність банку, зокрема, договорів про оренду нерухомого майна, надання комунальних послуг, послуг зв’язку, охорони. У разі припинення, розірвання або порушення умов таких договорів з боку контрагентів банку Фонд має право вимагати відшкодування збитків у порядку, встановленому законодавством України.

1.15. Під час тимчасової адміністрації не здійснюються:

задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;

примусове стягнення коштів та майна банку, звернення стягнення на майно банку, накладення арешту на кошти та майно банку;

нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

зарахування зустрічних однорідних вимог, якщо це може призвести до порушення порядку погашення вимог кредиторів, встановленого Законом.

1.16. Обмеження, встановлені абзацом другим пункту 1.15 цієї глави, не поширюються на зобов'язання банку щодо:

{Абзац перший пункту 1.16 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом;

витрат, пов’язаних із забезпеченням його операційної діяльності відповідно до пункту 1.14 цієї глави;

виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку.

Зобов'язання банку, передбачені абзацами третім і четвертим цього пункту, виконуються банком у межах його фінансових можливостей у такому порядку:

{Абзац п'ятий пункту 1.16 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників банку;

{Абзац пункту 1.16 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

оплата комунальних послуг, енерго- та водопостачання, орендних платежів, послуг зв'язку, витрат на охорону та утримання майна банку та його приміщень, витрати на забезпечення проходження платежів;

{Абзац пункту 1.16 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

інші витрати для забезпечення операційної діяльності неплатоспроможного банку.

{Абзац пункту 1.16 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.17. Протягом здійснення тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію вживає заходів щодо стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку.

1.18. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана:

забезпечити збереження активів та документації банку;

протягом 30 календарних днів з дня початку здійснення тимчасової адміністрації забезпечити перевірку договорів (інших правочинів), укладених банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення договорів (правочинів), виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану неплатоспроможного банку та які відповідають одному з таких критеріїв:

{Абзац третій пункту 1.18 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

договори, за якими було або має бути здійснено відчуження (або передача в користування) майна банку на умовах, значно гірших за звичайні ринкові умови здійснення відповідних операцій;

договори про здійснення кредитних операцій, які передбачають надання клієнту пільг і які банк не уклав би за звичайних ринкових умов;

договори про здійснення кредитних операцій та інші господарські договори, що мають на меті штучне виведення активів банку внаслідок шахрайських дій та зловмисних намірів;

договори, що передбачають платіж чи операцію з майном з метою надання пільг окремим кредиторам банку;

договори (правочини) з пов’язаною особою банку, якщо така операція не відповідає вимогам законодавства України або загрожує інтересам вкладників і кредиторів банку;

господарські операції, де оплата значно перевищує реальну вартість товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком;

протягом 30 календарних днів з дня початку тимчасової адміністрації провести інвентаризацію банківських активів і зобов’язань.

{Абзац десятий пункту 1.18 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

Під умовами, гіршими за звичайні, перевищенням реальної вартості товарів, послуг, іншого майна банку, отриманого банком, розуміють умови/вартість, які/яка нижче/більше за звичайні ціни, що діяли на дату укладення відповідного договору (правочину), у разі якщо договірна ціна товарів, послуг, іншого майна банку відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги, майно).

{Пункт 1.18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

Під наданням клієнтом пільг при здійсненні кредитних операцій розуміють:

{Пункт 1.18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

прийняття меншого забезпечення виконання зобов’язань, ніж вимагається від інших клієнтів;

{Пункт 1.18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

надання кредиту за відсотковою ставкою/з комісією, що менша за ставки/комісію, встановлені відповідними кредитними програмами банку, або з іншими привілеями щодо погашення кредитної заборгованості, які не відповідають затвердженим кредитним програмам.

{Пункт 1.18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.19. Договори (правочини), зазначені в пункті 1.18 цієї глави, є нікчемними. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана вжити заходів для витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими договорами, а також має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.

Нікчемним є договір (правочин), недійсність якого встановлена законом. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію направляє письмове повідомлення про нікчемність договору (правочину) контрагенту за таким договором (правочином) із посиланням на відповідну норму закону, у якій зазначені підстави нікчемності.

{Пункт 1.19 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.20. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію здійснює інвентаризацію активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на дату, наступну за офіційним отриманням рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Під час інвентаризації перевіряються наявність і відповідність балансової вартості фактичній вартості таких активів та зобов’язань неплатоспроможного банку:

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

готівки у касі та матеріальних цінностей у сховищі банку;

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

заборгованості за кредитами перед банком, у тому числі наявності забезпечення виконання зобов’язань за кредитами;

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

заборгованості за цінними паперами перед банком;

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

заборгованості за зобов’язаннями банку перед фізичними та юридичними особами;

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

заборгованості за списаними кредитами, у тому числі наявності забезпечення виконання зобов’язань за такими кредитами.

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.21. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію вживає заходів за результатами інвентаризації активів і зобов’язань неплатоспроможного банку щодо врегулювання виявлених розбіжностей відповідно до нормативно-правових актів НБУ з питань бухгалтерського обліку в банках.

У разі відсутності документів, які необхідні для проведення інвентаризації, уживаються заходи щодо їх відновлення.

1.22. Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, які не можуть бути визнані активами) основних засобів та необоротних активів списується до складання відкоригованого балансу відповідно до законодавства України.

{Пункт 1.22 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.23. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов'язана провести службове розслідування з метою встановлення осіб, які мають відшкодувати нестачі і втрати основних засобів та необоротних активів, виявлені під час інвентаризації активів та зобов’язань неплатоспроможного банку, та за наявності підстав має право звернутися до правоохоронних органів.

1.24. Заборгованість за активними операціями неплатоспроможного банку, що визнана уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію безнадійною, списується неплатоспроможним банком відповідно до вимог, установлених нормативно-правовими актами НБУ.

{Пункт 1.24 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.25. Під час виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію:

може залучити до оцінки активів неплатоспроможного банку, перелік яких встановлено Фондом, суб’єктів оціночної діяльності у порядку, визначеному главою 1 розділу IV цього Положення;

приймає звіт про оцінку майна від суб'єктів оціночної діяльності;

за потреби, відповідно до законодавства України, може прийняти рішення про рецензування звіту про оцінку майна, або про проведення повторної оцінки активів, або про доопрацювання (актуалізацію) звіту й висновку про вартість оцінюваних активів на нову дату;

вживає заходів для встановлення фактичного розміру заборгованості:

перед неплатоспроможним банком щодо зобов'язань, строк яких настав або настане;

неплатоспроможного банку щодо зобов’язань перед кредиторами, у тому числі щодо вкладів, відшкодування за якими гарантується Фондом;

не пізніше п’ятого робочого дня, починаючи з дня свого призначення, має повернути клієнтам, з якими укладені договори про касово-розрахункове обслуговування, розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку;

{Абзац восьмий пункту 1.25 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

складає відкоригований баланс неплатоспроможного банку на:

дату прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

{Абзац десятий пункту 1.25 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

перше число місяця, що настає після завершення інвентаризації активів та зобов’язань неплатоспроможного банку. Активи та зобов’язання неплатоспроможного банку включаються до відкоригованого балансу з урахуванням результатів проведеної інвентаризації.

{Абзац дванадцятий пункту 1.25 глави 1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.26. Під час складання відкоригованого балансу відповідно до абзацу дев'ятого пункту 1.25 цієї глави основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за балансовою вартістю.

Якщо неплатоспроможний банк здійснював операції з іноземною валютою, то відповідні активи та зобов’язання неплатоспроможного банку у відкоригованому балансі відображаються в гривневому еквіваленті.

{Абзац другий пункту 1.26 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.27. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію складає відкоригований баланс, перелік активів і зобов’язань неплатоспроможного банку, а також інвентаризаційні описи, копії яких, завірені підписами уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію та головного бухгалтера і відбитком печатки неплатоспроможного банку, подаються до Фонду  і будуть частиною інформаційного пакета, який надається потенційним інвесторам.

{Пункт 1.27 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.28. У разі наявності рішення суду про задоволення вимог кредиторів, які не враховувалися в балансі неплатоспроможного банку на день прийняття рішення віднесення його до категорії неплатоспроможних, ці зобов'язання також включаються до відкоригованого балансу.

1.29. Кошти, що надійшли протягом тимчасової адміністрації до неплатоспроможного банку, у разі неможливості встановити належного отримувача мають бути повернуті банку, через який ініціювався переказ, у порядку, встановленому законодавством.

{Главу 1 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

2. Розрахунок найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

2.1. З метою визначення найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку:

Фонд:

здійснює оцінку можливості застосування кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку в конкретній ситуації з метою формування бачення щодо реальності обрання того чи іншого способу виведення неплатоспроможного банку з ринку;

здійснює розрахунок очікуваних витрат Фонду на вчинення кожного з можливих способів виведення неплатоспроможного банку з ринку;

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію проводить такі дії:

складає на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних перелік вкладників, вклади яких підлягають відшкодуванню Фондом, з метою визначення обсягу ресурсів Фонду, що будуть потрібні для здійснення такого відшкодування у разі ліквідації банку;

складає обґрунтовуючі документи (розрахунки) розміру цільової позики відповідно до цього Положення.

2.2. Фонд розраховує очікувані витрати Фонду, пов’язані з виведенням неплатоспроможного банку з ринку, та найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3. Підготовка плану врегулювання та вибір способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

3.1. Фонд приступає до розробки плану врегулювання на основі найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку у день призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.

3.2. Фонд визначає у плані врегулювання спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду. Виконавча дирекція Фонду повинна затвердити спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, що базується на аналізі очікуваних витрат Фонду, пов'язаних з кожним із способів, які потенційно можуть бути застосовані до даного неплатоспроможного банку, та з урахуванням фінансових пропозицій, що представлені потенційними інвесторами.

{Пункт 3.2 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.3. Ґрунтуючись на інформації щодо фінансового стану неплатоспроможного банку, типів або категорій активів неплатоспроможного банку, що можуть бути запропоновані кваліфікованим інвесторам, їх ціни (за необхідності), Фонд визначає умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів.

{Пункт 3.3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.4. З метою пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення неплатоспроможного банку з ринку, Фонд не пізніше тридцятого дня після призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет повідомлення щодо пошуку потенційних інвесторів.

{Пункт 3.4 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 42 від 30.12.2013}

3.5. Повідомлення Фонду щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку має містити:

список способів, що пропонуються для виведення неплатоспроможного банку з ринку, для виявлення заінтересованості потенційних інвесторів;

загальні дані про діяльність неплатоспроможного банку, спеціалізацію (у разі наявності);

загальні дані про активи та зобов’язання неплатоспроможного банку, у тому числі про суму вкладів, що може бути відшкодована Фондом, на останній місяць, що передує даті опублікування повідомлення;

{Абзац четвертий пункту 3.5 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Абзац п'ятий пункту 3.5 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

іншу інформацію про неплатоспроможний банк, яка не є інформацією з обмеженим доступом;

вимоги до потенційних інвесторів стосовно їх кваліфікації, у тому числі щодо наявності погодження НБУ істотної участі в банку, надання якого передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (крім способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку), а також перелік документів, які необхідно подати до Фонду;

порядок, строк та інші умови подання потенційними інвесторами згоди про можливу участь у конкурсі та цінову пропозицію;

посилання на форми документів та нормативно-правові акти щодо проведення конкурсу;

попередження про те, що участь у купівлі активів та передачі зобов’язань неплатоспроможного банку мають право брати виключно банки.

{Абзац пункту 3.5 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

3.6. Потенційний інвестор, що зареєстрований в Україні, у строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду, подає до Фонду документи, що містять інформацію, необхідну для оцінки його репутації та фінансового стану, а саме:

{Абзац перший пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для фізичних осіб - копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів));

копію свідоцтва про реєстрацію в НБУ, завірену нотаріально (для приймаючих банків);

копію банківської ліцензії, завірену нотаріально (для приймаючих банків);

{Абзац шостий пункту 3.6 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013};

довідку органу державної податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів;

копію установчого документа, завірену нотаріально (для юридичних осіб);

{Абзац сьомий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

інформацію про структуру власності із зазначенням кінцевих реальних власників юридичної особи - заявника;

фінансову звітність (річну за останній рік, підтверджену аудитором, та за останній звітний період, складену в поточному звітному році) (для юридичних осіб);

{Абзац дев'ятий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

копію трудової книжки, завірену в установленому законодавствам порядку (для інвесторів - фізичних осіб);

декларацію про майновий стан і доходи (для фізичних осіб);

{Абзац одинадцятий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013, № 42 від 30.12.2013}

інформацію про:

порушення потенційним інвестором - юридичною особою чи фізичною особою протягом останніх дванадцяти місяців вимог законодавства України, за які органами державної влади було застосовано заходи впливу (санкції);

{Абзац чотирнадцятий пункту 3.6 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

копію листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі, а також документи/інформацію, визначені в пунктах 4.7 - 4.10 глави 4 розділу ІІ Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941, з урахуванням вимог пункту 4.5 глави 4 розділу ІІ зазначеного Положення, передбачені для резидентів (крім випадків, коли потенційним інвестором буде запропоновано спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку);

{Абзац чотирнадцятий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

заяву про виявлений інтерес у реалізації запропонованого способу(ів) виведення неплатоспроможного банку з ринку із зазначенням попередньої фінансової пропозиції щодо такого виведення;

відомості про участь у статутному капіталі та/або інших органах управління юридичних осіб.

3.7. Потенційний інвестор, що зареєстрований на території іншої держави, у строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду, подає до Фонду такі документи:

{Абзац перший пункту 3.7 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

для юридичних осіб - відомості про структуру власності засновника, що набуває істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 1, та анкету юридичної особи (у тому числі банку) за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1204/19942;

для фізичних осіб - анкета фізичної особи за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1204/19942;

копію листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі, а також документи/інформацію, визначені в пунктах 4.7-4.10 глави 4 розділу ІІ Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941, з урахуванням вимог пункту 4.5 глави 4 розділу ІІ зазначеного Положення, передбачені для нерезидентів.

{Абзац п'ятий пункту 3.7 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.8. На підставі отриманих документів Фонд не пізніше семи календарних днів розглядає можливість участі потенційного інвестора у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора. До участі в конкурсі допускаються потенційні інвестори, надійність, ділова репутація та фінансова спроможність яких відповідають нормативно-правовим вимогам НБУ та Фонду.

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих потенційним інвестором, Фонд має право направити запит електронною поштою щодо надання додаткових пояснень та документів. Потенційний інвестор зобов’язаний надати відповідь електронною поштою (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Останній день надання додаткових пояснень та документів потенційним інвестором не може бути пізнішим за день затвердження плану врегулювання неплатоспроможного банку.

{Пункт 3.8 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.9. На підставі отриманих документів та пропозицій від потенційних інвесторів після закінчення строку їх подання, встановленого у повідомленні, але не пізніше строку для затвердження Фондом плану врегулювання уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію:

{Абзац перший пункту 3.9 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

визначає найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, щодо реалізації якого отримано пропозиції потенційних інвесторів;

{Абзац третій пункту 3.9 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

Фонд складає список кваліфікованих інвесторів, що виявили інтерес до виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку, та пропонує їм взяти участь у конкурсі в межах способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначеного Фондом у плані врегулювання.

{Абзац третій пункту 3.9 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

3.10. За рішенням виконавчої дирекції Фонду потенційний інвестор -юридична особа визнається кваліфікованим, якщо:

наявна достатня кількість власних коштів (власного капіталу) у розмірі, що забезпечує виконання зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку на підставі розрахунку власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб - учасників (вимоги цього абзацу поширюються лише на юридичних осіб, які придбаватимуть банк у цілому);

наявний прибуток у юридичної особи чи її контролера(ів) за результатами останнього звітного періоду (року);

відсутні прострочені зобов'язання перед банками;

відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів;

значення показників платоспроможності та фінансової стійкості фінансового стану юридичної особи, зареєстрованої в Україні (за балансом), відповідають оптимальним значенням показників платоспроможності та фінансової стійкості, які наведені в додатку 1 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (для іноземної юридичної особи зазначені показники розраховуються з урахуванням вимог, установлених законодавством країни її місцезнаходження. Для юридичної особи, що має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче ніж інвестиційний рівень «BBB-» за класифікацією рейтингових агентств «Standard & Poor's» або «Fitch-Ratings», не нижче ніж рівень «Baa3» за класифікацією рейтингового агентства «Moody's Investors Service», зазначені показники не розраховуються. Для банку замість зазначених показників здійснюється розрахунок економічних нормативів, установлених законодавством країни місцезнаходження банку, та визначається їх відповідність установленим законодавством значенням);

структура власності інвестора є зрозумілою і прозорою.

{Пункт 3.10 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.11. За рішенням виконавчої дирекції Фонду потенційний інвестор - фізична особа визнається кваліфікованим, якщо він відповідає таким критеріям у сукупності:

наявний дохід за останній рік або останні три роки для оплати внеску до статутного капіталу банку (вимоги цього абзацу поширюються лише на фізичних осіб, які придбаватимуть банк у цілому);

відсутні прострочені зобов'язання перед банками;

відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів.

{Пункт 3.11 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.12. Фонд зобов’язаний повідомити кожного потенційного інвестора про результати його віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів шляхом надсилання повідомлення електронною поштою на зазначену у картці кваліфікації інвестора адресу не пізніше двох робочих днів з дня закінчення процедури віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів.

3.13. Усі кваліфіковані інвестори, що заявили про інтерес взяти участь в обраному Фондом способі виведення неплатоспроможного банку з ринку, мають право рівного доступу до інформаційного приміщення протягом установленого уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію строку.

3.14. Фонд скасовує рішення про віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих інвесторів (щодо такого інвестора) у разі:

виявлення Фондом інформації, яка мала або має істотний вплив на віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих (у тому числі виявлення недостовірних відомостей, поданих самим потенційним інвестором);

виконання плану врегулювання неплатоспроможного банку;

подання заяви інвестором.

3.15. Фонд не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення стосовно скасування рішення про віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів письмово повідомляє такого інвестора про це рішення електронною поштою.

3.16. Фонд може поновити кваліфікацію інвестора при отриманні додаткових даних, що свідчать про відновлення фінансового стану інвестора або спростування негативної інформації про нього.

3.17. Рішення про віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих, скасування рішення про віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів повністю чи в частині внесення змін до рішення про віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих приймає виконавча дирекція Фонду.

3.18. Проект плану врегулювання, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку, розробляється відповідним підрозділом Фонду та подається для затвердження виконавчій дирекції Фонду не пізніше тридцяти днів з дня запровадження тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку.

За рішенням виконавчої дирекції Фонду цей строк може бути продовжений на тридцять днів.

3.19. План врегулювання складається з п’яти розділів, які є його невід'ємною частиною:

аналіз фінансово-господарської діяльності та фінансового стану неплатоспроможного банку на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних з максимально можливим описом зміни фінансового стану банку на дату подачі проекту плану врегулювання для затвердження виконавчою дирекцією;

порівняльний аналіз та обґрунтування витрат, пов’язаних зі здійсненням заходів щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, з точки зору обрання найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку;

спосіб, порядок та строки врегулювання відносин з учасниками, вкладниками та іншими кредиторами банку;

умови конкурсу щодо визначення приймаючого банку та/або інвестора;

умови та строки ліквідації банку (крім способу виведення неплатоспроможного банку з ринку - продажу неплатоспроможного банку інвестору).

3.20. Виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання неплатоспроможного банку не пізніше 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації. За рішенням виконавчої дирекції Фонду цей строк може бути продовжений до 30 днів.

{Пункт 3.20 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

3.21. Фонд надсилає план врегулювання до НБУ не пізніше семи днів з дати його затвердження виконавчою дирекцією Фонду.

3.22. Фонд направляє НБУ пропозицію щодо прийняття рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку у строки, зазначені у плані врегулювання, але не пізніше граничного терміну завершення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку.

{Пункт 3.22 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.23. Виконавча дирекція Фонду має право вносити зміни до плану врегулювання, не змінюючи при цьому обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.24. У разі неможливості виконання плану врегулювання, а також у разі виникнення додаткових обставин, про які не було відомо на дату затвердження плану врегулювання, Фонд може змінити обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішення про зміну обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку одночасно передбачає припинення виконання раніше затвердженого плану врегулювання.

3.25. Фонд надсилає зміни до плану врегулювання (у тому числі і у зв’язку зі зміною обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку) до НБУ не пізніше семи днів з дати їх затвердження.

IV. Виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним для Фонду способом

1. Оцінка активів неплатоспроможного банку

1.1. При підготовці до проведення конкурсу щодо передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку Фонд може проводити оцінку активів неплатоспроможного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку такими способами:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

Перелік активів, для яких проведення незалежної оцінки є обов’язковим, визначається Фондом.

1.2. При підготовці до проведення конкурсу щодо продажу перехідного банку Фонд визначає початкову ціну продажу перехідного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку способом створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку.

1.3. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право залучати суб’єктів оціночної діяльності, обираючи їх з переліку таких осіб, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

Оплата послуг суб’єктів оціночної діяльності здійснюється за рахунок кошторису банку, пов’язаного зі здійсненням тимчасової адміністрації.

1.4. Відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється Фондом за потреби.

{Пункт 1.4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.5. Рішення про встановлення дати проведення відбору суб’єктів оціночної діяльності із зазначенням останнього дня подання документів для участі у такому відборі приймається виконавчою дирекцією Фонду та оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за 10 днів до дати проведення відбору.

{Пункт 1.5 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.6. До участі у відборі допускаються суб’єкти оціночної діяльності:

юридичні особи - суб’єкти оціночної діяльності, у складі яких працює щонайменше два оцінювачі, які внесені до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності та отримали кваліфікаційне свідоцтво за відповідними напрямами оцінки майна;

фізичні особи - оцінювачі, які внесені до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності, отримали кваліфікаційне свідоцтво за відповідними напрямами оцінки майна, а також не менше двох разів здійснювали розрахунок оціночної вартості активів банку у складі юридичних осіб - суб’єктів оціночної діяльності, зазначених у абзаці другому цього пункту.

1.7. Договір із особами, зазначеними у пункті 1.6 цієї глави, не може бути укладений у випадку, якщо вони є пов’язаними особами банку, який було віднесено до категорії неплатоспроможних, або який ліквідовується на підставах, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

{Пункт 1.7 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.8. Для проведення відбору особи, зазначені у пункті 1.6 цієї глави, подають до Фонду:

заяву про участь у процедурі відбору з обов’язковим зазначенням:

для юридичних осіб - найменування, коду за ЄДРПОУ, номера запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи, місцезнаходження, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів, відомостей про керівництво (прізвища, імена, по батькові, посади, контактні телефони - членів колегіального виконавчого органу управління або одноособового виконавчого органу);

для фізичних осіб - оцінювачів - прізвища, імені, по батькові, номерів кваліфікаційних свідоцтв за відповідними напрямами діяльності, місця проживання, поштової адреси, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів;

нотаріально засвідчену копію установчого документа (тільки для юридичних осіб);

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за відповідним напрямом оцінки майна (для фізичних осіб - оцінювачів, у тому числі тих, що працюють в юридичній особі - суб’єкті оціночної діяльності);вгору