Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.11.2018, підстава - z1258-18

2.2. Під час дії в банку тимчасової адміністрації на бланках, які містять найменування такого банку, а також на листах неплатоспроможного банку, які надсилаються електронною поштою, після найменування такого банку проставляється гриф «Тимчасова адміністрація», а під час процедури ліквідації банку – «Ліквідація».

{Пункт 2.2 глави 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

2.3. Уповноважена особа Фонду організовує та контролює роботу телефону «гарячої лінії» неплатоспроможного банку, на який можуть безперешкодно телефонувати вкладники.

2.4. У разі здійснення безпосередньо Фондом повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора всі процедури, визначені цією главою, покладаються на відповідний(і) структурний(і) підрозділ(и) Фонду.

{Главу 2 розділу VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3. Звітування уповноваженої особи Фонду перед Фондом

3.1. Уповноважена особа Фонду подає до Фонду:

щомісяця - звітність про здійснення тимчасової адміністрації банку або про його ліквідацію;

щокварталу - звітність про виплати та надходження неплатоспроможного банку;

у день закінчення тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку - звіт про виконання плану врегулювання.

Форми та строки подання звітності, зазначеної в абзацах другому та третьому цього пункту, встановлюються Фондом.

{Пункт 3.1 глави 3 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 526 від 22.02.2018}

{Пункт 3.2 глави 3 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 526 від 22.02.2018}

3.2. Якщо в період здійснення тимчасової адміністрації виконувався затверджений виконавчою дирекцією Фонду план врегулювання, звіт про здійснення тимчасової адміністрації включає інформацію про стан виконання плану врегулювання.

3.3. Звіт про здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку має, зокрема, містити:

інформацію про розрахунки з вкладниками;

висновок про стан виконання плану врегулювання;

перелік заходів, здійснених уповноваженою особою Фонду за період її діяльності, їх результати;

звіт про виконання кошторису витрат (додаток 5) за період дії тимчасової адміністрації або в разі ліквідації неплатоспроможного банку щоквартальні звіти протягом дії ліквідації разом з пояснювальними записками до них. У разі отримання банком фінансування витрат за рахунок коштів Фонду уповноважена особа Фонду обов’язково у звіті зазначає підстави надання фінансування, підтверджуючи документами про його цільове використання.

3.4. Звіт про виплати та надходження неплатоспроможного банку має, зокрема, містити:

інформацію про розрахунки з кредиторами;

{Абзац другий пункту глави 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1768 від 08.09.2016}

інформацію про надходження від погашення заборгованості за кредитами, від продажу майна банку тощо.

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможного банку розміщується уповноваженою особою Фонду на сайті неплатоспроможного банку. Фонд не пізніше 10 робочих днів з дня отримання такого звіту від уповноваженої особи Фонду розміщує його на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

{Абзац четвертий пункту 3.4 глави 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 526 від 22.02.2018}

{Главу 3 розділу VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

3.5. Виконавча дирекція Фонду затверджує звіт уповноваженої особи Фонду про виконання плану врегулювання, про завершення ліквідаційної процедури.

{Абзац другий пункту глави 3 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3.6. У разі здійснення безпосередньо Фондом повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора всі процедури, визначені цією главою, покладаються на відповідний структурний підрозділ Фонду.

{Главу 3 розділу VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Глава 3 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

Начальник відділу
з питань стратегії
та трансформації ФондуН.О. Лапаєва
Додаток 1
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку з ринку
(пункт 3.6 глави 3 розділу ІІІ)

КАРТКА ПОТЕНЦІЙНОГО ІНВЕСТОРА

1. Повне найменування (для юридичної особи).
Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)


2. Скорочене найменування юридичної особи (з установчих документів) (за наявності)


3. Код за ЄДРПОУ.
Серія, номер паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (для резидентів) (для фізичної особи)4. Країна реєстрації.
Громадянство


5. Організаційно-правова форма юридичної особи


6. Форма власності (для юридичних осіб)


7. Дата державної реєстрації (для юридичних осіб)


8. Місце здійснення діяльності (країна, регіон)9. Місцезнаходження (для юридичної особи).
Місце проживання (для фізичної особи)

10. Телефон


11. Адреса електронної пошти


12. Офіційний веб-сайт


13. Реквізити чинної банківської ліцензії та дозволів (для банків)

14. Обставини, що впливають на можливу заінтересованість у здійсненні виведення неплатоспроможного банку з ринку

Обставини

Сума, валюта

Сума кредитів, виданих неплатоспроможним банком інвестору та його пов’язаним особам


Вартість цінних паперів інвестора та його пов’язаних осіб, що належать неплатоспроможному банку


Розмір кредиторської заборгованості інвестора перед неплатоспроможним банком


Розмір гарантій, авалів та акредитивів, наданих інвестором та його пов’язаними особами неплатоспроможному банку


Сума кредитів, отриманих від неплатоспроможного банку інвестором та його пов’язаними особами


Вартість цінних паперів неплатоспроможного банку, що належать інвестору та його пов’язаним особам


Розмір дебіторської заборгованості неплатоспроможного банку перед інвестором


Розмір гарантій, авалів та акредитивів, отриманих інвестором та його пов’язаними особами від неплатоспроможного банку


Інші обставини (розшифрувати):
15. Який(і) спосіб(оби) виведення неплатоспроможного банку з ринку пропонується(ються) інвестором

Способи, передбачені Законом

Так/ні

1. Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку


2. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією


3. Створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку (вказати, чи планується здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку):


4. Продаж неплатоспроможного банку інвестору (вказати, чи планується здійснити заходи з приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) неплатоспроможного банку до існуючого платоспроможного банку):


16. Основні умови реалізації запропонованого(их) способу(ів) виведення неплатоспроможного банку з ринку (сума операції, строки капіталізації тощо)

Спосіб

Умова

Сума

Строк

1
2
3
4
17. Види та сума активів неплатоспроможного банку, у яких заінтересований інвестор (кредитний портфель (споживчий, іпотечний тощо), цінні папери, відокремлені підрозділи, нерухомість тощо)

Вид активів

Сума

Коментарі
18. Джерела доходу інвестора для капіталізації неплатоспроможного банку або перехідного банку


Керівник

_________________________
(П. І. Б. керівника)

П. І. Б. (для фізичних осіб) _______________________________________________
(підпис)

М. П. (за наявності)______________
(дата)

{Додаток 1 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}
Додаток 2
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку
з ринку

ФОРМА
конкурсної пропозиції


1. Повне найменування (для юридичної особи). Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)


2. Код за ЄДРПОУ та номер запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи (для юридичної особи). Серія та номер паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для резидентів) (для фізичної особи)
3. Конкретні умови реалізації запропонованого способу виведення неплатоспроможного банку з ринку (сума операції, у тому числі сума і вид фінансової підтримки або сума премії з боку інвестора, строки капіталізації тощо) відповідно до затвердженого виконавчою дирекцією плану врегулювання4. Джерела доходу інвестора для виконання затвердженого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб плану врегулювання неплатоспроможного банку


5. Деталі та часові рамки виконання затвердженого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб плану врегулювання неплатоспроможного банкуКерівник
__________________________________
                           (П.І.Б. керівника)

П.І.Б. (для фізичних осіб)
_________________________________


_________________________
                         (підпис)


М.П. (за наявності)


_________________
(дата)


{Додаток 3 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}Додаток 3
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку
з ринку
(пункт 1.1 глави 1 розділу VI)


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
від ________________ № _______

Директор-розпорядник Фонду
____________
(підпис, П. І. Б.)

КОШТОРИС
витрат__________________________________
(найменування банку)
на здійснення
________________________
(тимчасової адміністрації/ліквідації)
на ______________________
(період)

(тис. грн)

№ з/п

Стаття витрат

План, всього

У тому числі

місяць

місяць

місяць

1

Фонд заробітної плати

2

Нарахування на ФОП

3

Оренда

4

Експлуатаційні витрати

5

Послуги зв’язку

6

Послуги охорони

7

Інші витрати (у тому числі на канцелярські товари, господарські товари, обслуговування автомобілів, витратні матеріали, супроводження програмних продуктів, витрати на закриття відокремлених підрозділів тощо)

8

Витрати на податки та збори, обов’язкові платежі*

9

Комісійні витрати (у тому числі: витрати на забезпечення виплат вкладникам)

10

Витрати на опублікування оголошень

11

Витрати на оцінку та реалізацію майна

12

Витрати на проведення аудиту

13

Витрати на оплату послуг осіб, залучених для забезпечення здійснення покладених на уповноважену особу Фонду функцій

14

Непередбачені витрати

УСЬОГОвгору