Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, попередня редакція — Редакція від 05.12.2014, підстава - z1452-14
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

05.07.2012  № 2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1581/21893

Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 19 від 20.03.2013
№ 42 від 30.12.2013
№ 89 від 11.09.2014}

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 1 частини п’ятої статті 12, а також на виконання пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, що додається.

2. Відділу з питань стратегії та трансформації Фонду разом з Юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд здійснює ліквідацію банку у порядку, встановленому розділом V та главою 2 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого цим рішенням.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
05.07.2012  № 2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1581/21893

ПОЛОЖЕННЯ
про виведення неплатоспроможного банку з ринку

І. Загальні положення

1. Предмет та мета Положення

1.1. Це Положення розроблено на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), «Про банки і банківську діяльність» та встановлює порядок прийняття рішень та вчинення дій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) щодо виведення з ринку банку, який визнаний неплатоспроможним рішенням Національного банку України (далі - НБУ).

1.2. Це Положення регулює відносини, що виникають у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, а саме: підготовку, затвердження та реалізацію плану врегулювання, розробленого на основі найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всі банки, зареєстровані відповідно до законодавства України, у разі віднесення їх до категорії неплатоспроможних, крім публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (до прийняття відповідного закону щодо участі такого банку у Фонді) та санаційного банку, створеного до набрання чинності Законом.

1.4. Фондом не здійснюється виведення з ринку філій іноземних банків, акредитованих на території України НБУ.

1.5. Метою цього Положення є врегулювання процесу виведення окремого неплатоспроможного банку з ринку відповідно до Закону. У процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд виконує функції тимчасового адміністратора або ліквідатора неплатоспроможного банку.

2. Визначення термінів

2.1. У цьому Положенні терміни використовуються у таких значеннях:

виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

вкладник - фізична особа (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

ділова репутація - відомості, зібрані Фондом, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

інвестор - особа, яка виявила намір і надала Фонду письмове зобов'язання про придбання акцій (паїв) неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

інформаційне приміщення - спеціально відведене приміщення на території неплатоспроможного банку, в якому знаходиться інформація правового та фінансового характеру, вивчення та аналіз якої має надати змогу кваліфікованому інвестору сформувати остаточну фінансову пропозицію щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений планом врегулювання;

істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

кваліфікований інвестор - потенційний інвестор, якого Фонд за результатами розгляду поданих ним документів визнає таким, що відповідає критеріям, встановленим до інвесторів для участі у виведенні конкретного неплатоспроможного банку з ринку в обраний Фондом найменш витратний для Фонду спосіб;

контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

ліквідація банку - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства;».

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, у результаті реалізації якого сума грошових витрат Фонду, безпосередньо пов'язаних зі здійсненням виведення неплатоспроможного банку з ринку, за мінусом будь-яких прогнозованих сум грошового відшкодування у зв'язку із таким виведенням, очікується бути найменшою;

неплатоспроможний банк - банк, щодо якого НБУ прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Абзац чотирнадцятий пункту 2.1 глави 2 розділу I виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним акціонером якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

план врегулювання - рішення Фонду, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

пов’язана особа - особа, яка відноситься до однієї чи кількох таких категорій:

керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів правління банку;

особи, які мають істотну участь у банку;

керівники юридичних осіб, які мають істотну участь у банку;

керівники та контролери споріднених осіб банку;

керівники та контролери афілійованих осіб банку;

афілійовані особи банку;

споріднені особи банку;

асоційовані особи будь-якої фізичної особи, зазначеної в абзацах шостому - десятому цього пункту;

юридичні особи, у яких асоційовані особи, визначені в абзаці тринадцятому цього пункту, є керівниками або контролерами;

потенційний інвестор - особа, яка звернулася до Фонду на підставі публічного повідомлення, зробленого відповідно до цього Положення, щодо пошуку потенційних інвесторів з метою визначення плану врегулювання;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

приймаючий банк - банк, який не належить до категорії проблемного або неплатоспроможного та який у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає від неплатоспроможного банку активи та зобов'язання;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

проблемний банк - банк, щодо якого НБУ прийняв рішення про віднесення до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність» і нормативно-правовими актами НБУ;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

продаж банку - продаж усіх акцій перехідного банку або неплатоспроможного банку;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

реєстр учасників Фонду - реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про участь банку в системі обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

розрахунковий документ - документ на переказ коштів, що використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача;

система гарантування вкладів фізичних осіб - сукупність відносин, що регулюються Законом, суб’єктами яких є Фонд, Кабінет Міністрів України, НБУ, банки та вкладники;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

тимчасова адміністрація - процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому Законом;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення ліквідації банку;

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку;

спеціалізована установа - юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов'язань неплатоспроможного банку у випадках та порядку, визначених цим Законом.

{Абзац тридцять шостий пункту 2.1 глави 2 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац тридцять сьомий пункту 2.1 глави 2 розділу I  виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законодавстві України.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

ІІ. Функції Фонду при реалізації способів виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. Способи виведення неплатоспроможного банку з ринку

1.1. Виведення неплатоспроможного банку з ринку здійснюється Фондом одним з таких способів:

ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб;

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

1.2. Ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає відкликання банківської ліцензії, виплату (відшкодування) вкладникам належних їм вкладів у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами Фонду, з подальшим припиненням неплатоспроможного банку як юридичної особи (ліквідацією).

1.3. Ліквідація неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає відкликання НБУ банківської ліцензії неплатоспроможного банку, передачу кваліфікованому інвестору-банку (приймаючому банку) всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, з подальшим припиненням неплатоспроможного банку як юридичної особи (ліквідацією).

1.4. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає передачу кваліфікованому інвестору-банку (приймаючому банку) всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, з подальшим прийняттям рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку (припиненням неплатоспроможного банку як юридичної особи).

1.5. Створення та продаж інвестору перехідного банку - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає створення перехідного банку, передачу активів і зобов’язань неплатоспроможного банку перехідному банку, який в подальшому продається кваліфікованому інвестору - переможцю конкурсу, та ліквідацію неплатоспроможного банку.

{Пункт 1.5 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.6. Продаж неплатоспроможного банку інвестору - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає перехід права власності на акції неплатоспроможного банку від власників такого банку кваліфікованому інвестору - переможцю конкурсу.

{Пункт 1.6 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

2. Підготовка Фонду до здійснення тимчасової адміністрації

2.1. З дня віднесення НБУ банку до категорії проблемних Фонд починає здійснювати моніторинг проблемного банку.

2.2. Моніторинг проводиться Фондом з метою отримання чіткого уявлення про фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан проблемного банку, ймовірності його віднесення до категорії неплатоспроможних.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

2.3. Фонд здійснює моніторинг діяльності проблемного банку шляхом:

отримання інформації про фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан проблемного банку (відповідно до Закону і договору про співпрацю та координацію діяльності, укладеного між НБУ та Фондом);

отримання звітності від проблемного банку відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду;

{Абзац третій пункту 2.3 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

участі в інспекційних перевірках проблемних банків (за окремим планом перевірки, складеним Фондом) за клопотанням Фонду та/або за пропозицією НБУ;

проведення позапланової перевірки з метою збору інформації з інших питань діяльності, ніж передбачені у частині першій статті 32 Закону, перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 2.3 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Інформація, отримана в процесі моніторингу проблемного банку Фондом, використовується для аналізу змін в його основних показниках діяльності з метою підготовки проекту плану врегулювання.

2.4. Аналіз змін в основних показниках діяльності проблемного банку включає, зокрема, динаміку змін у депозитному портфелі (за складовими, строками, суб’єктами, процентними ставками тощо), кредитному портфелі (за складовими, строками, процентними ставками, рівнем прострочення), покращення/погіршення його фінансового стану, дотримання економічних нормативів, динаміку складових капіталу, достатність формування резервів за активними операціями.

2.5. Участь працівників Фонду в інспекційних перевірках, що здійснюються НБУ у проблемних банках, здійснюється відповідно до порядку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 2.6 глави 2 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

2.6. У разі прийняття НБУ рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, Фонд припиняє здійснення моніторингу такого банку.

3. Дії Фонду щодо здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку

3.1. Процедура здійснення тимчасової адміністрації банку застосовується Фондом щодо банку, який рішенням НБУ віднесено до категорії неплатоспроможних, з метою виведення такого банку з ринку.

3.2. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує три місяці, а для системно важливих банків - шість місяців. За обґрунтованих підстав зазначені строки можуть бути одноразово продовжені на строк до одного місяця.

{Пункт 3.2 глави 3 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.3. Фонд розпочинає виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в неплатоспроможному банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

3.4. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має відповідати вимогам, встановленим Законом, цим Положенням.

3.5. Рішення виконавчої дирекції Фонду про здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію має містити:

назву документа, місце та дату його видачі;

дату, номер, назву документа НБУ, яким прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, код неплатоспроможного банку, в якому розпочато здійснення тимчасової адміністрації;

{Абзац четвертий пункту 3.5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

прізвище, ім'я, по батькові, посаду працівника Фонду, якого призначено уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію, для забезпечення здійснення тимчасової адміністрації;

строк, на який запроваджено тимчасову адміністрацію.

3.6. З дня призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію:

призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради, правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту);

виконавчою дирекцією Фонду надається доручення уповноваженому структурному підрозділу Фонду організувати повідомлення банків, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерство фінансів України, Державну фіскальну службу України, Міністерство внутрішніх справ України, Державну виконавчу службу України, Генеральну прокуратуру України, Службу безпеки України, Пенсійний Фонд України, спеціалізовані небанківські іпотечні фінансові установи другого рівня, про здійснення Фондом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію. Повідомлення направляються Фондом від імені Фонду.

{Абзац третій пункту 3.6 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

3.7. Рішення про призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію доводиться Фондом до головного офісу неплатоспроможного банку негайно шляхом направлення повідомлення по системі електронної пошти НБУ.

{Пункт 3.7 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.8. Копія рішення про здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, завірена підписом директора-розпорядника Фонду та гербовою печаткою Фонду, передається уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію до неплатоспроможного банку, в якому запроваджено тимчасову адміністрацію, та реєструється у неплатоспроможному банку.

3.9. Фонд розміщує інформацію про запровадження у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації:

на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет (не пізніше наступного робочого дня після початку здійснення тимчасової адміністрації);

у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» (не пізніше ніж через десять календарних днів після початку тимчасової адміністрації).

{Абзац третій пункту 3.9 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію розміщує інформацію про здійснення у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації на сторінці такого банку в мережі Інтернет не пізніше його наступного робочого дня після початку виконання своїх повноважень.

{Абзац четвертий пункту 3.9 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.10. Інформація про запровадження в неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації має містити:

назву, дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про запровадження тимчасової адміністрації і призначення уповноваженої особи Фонду;

дату та номер рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

найменування та реквізити неплатоспроможного банку, в якому запроваджується тимчасова адміністрація;

прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

строк, на який запроваджується тимчасова адміністрація.

{Пункт 3.10 глави 3 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.11. Тимчасова адміністрація припиняється після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

4. Дії уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію

4.1. Здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та ліквідації банку здійснює Фонд через призначену виконавчою дирекцією Фонду уповноважену особу Фонду.

{Абзац перший пункту 4.1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

Уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію має бути працівник Фонду з повною дієздатністю, який є громадянином України, має високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права (не нижче кваліфікаційного рівня «спеціаліст») та професійний досвід, необхідний для виконання заходів у межах здійснення тимчасової адміністрації.

{Абзац другий пункту 4.1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

4.2. Уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію не може бути особа, яка:

є кредитором, пов’язаною особою або учасником банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;

має судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку, або є обвинуваченим за кримінальною справою;

не виконала своїх зобов’язань перед будь-яким банком;

має конфлікт інтересів з банком, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація.

4.3. Конфліктом інтересів є наявність у відповідного працівника Фонду або його/її дружини (чоловіка), батька, матері, дітей, рідних братів і сестер особистих або ділових інтересів у відповідному банку, зокрема щодо:

заборгованості перед банком, заборгованості банку;

володіння будь-якими майновими правами щодо майна банку;

відносин за попередні п’ять років з банком як його пов’язаною особою;

невиконання будь-яких зобов’язань по відношенню до будь-якого банку за останні п’ять років;

володіння майном, яке конкурує з майном банку;

перебування у трудових відносинах з банком за останні п’ять років;

інших інтересів, що можуть зашкодити неупередженому виконанню функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації.

{Пункт 4.3 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.4. Виконавча дирекція Фонду зобов’язана переконатися у відсутності конфлікту інтересів з неплатоспроможним банком у працівника Фонду, який призначається уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію.

4.5. У разі виявлення обставин, що становлять конфлікт інтересів, після початку здійснення тимчасової адміністрації виконавча дирекція Фонду зобов’язана не пізніше наступного робочого дня:

відсторонити відповідного працівника Фонду від виконання обов’язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

призначити з числа працівників Фонду іншу уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію, у якої відсутній конфлікт інтересів.

4.6. Рішення виконавчої дирекції Фонду про припинення повноважень однієї уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію і призначення іншої уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію приймається у разі:

виникнення/виявлення конфлікту інтересів, що став відомий Фонду, якщо такий конфлікт інтересів впливає на неупередженість уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію при виконанні своїх обов’язків;

смерті уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

пред’явлення уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію обвинувачення у вчиненні злочину, набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї;

{Абзац четвертий пункту 4.6 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Абзац п'ятий пункту 4.6 глави 4 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

втрати уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію громадянства України;

припинення трудових відносин з Фондом.

4.7. На період неможливості виконання своїх обов'язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію за станом здоров’я, а також на час перебування у відпустці або у відрядженні виконавча дирекція Фонду може призначати виконуючого обов'язки уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію. Виконуючий обов’язки уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію призначається в порядку, установленому для призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію. Повноваження виконуючого обов’язки уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію припиняються в день виходу на роботу уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.

{Главу 4 розділу II доповнено новим пунктом 4.7 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію, призначена рішенням виконавчої дирекції Фонду відповідно до пункту 4.7 цієї глави, приступає до виконання своїх обов'язків не пізніше наступного робочого дня після свого призначення.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію, призначена рішенням виконавчої дирекції Фонду відповідно до:

1) абзацу третього пункту 4.6 цієї глави, приймає від працівників неплатоспроможного банку майно (активи і зобов'язання), документи банку за актом про приймання (підписаним нею);

2) абзаців другого, п’ятого, шостого пункту 4.6 цієї глави, приймає від уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, повноваження якої припинено, майно (активи і зобов'язання), документи банку за актом про передавання-приймання (підписаним обома уповноваженими особами Фонду). У цьому разі проводиться ревізія банкнот, монет та інших цінностей. У будь-якому разі ревізія та передавання майна і документів мають бути закінчені не пізніше 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації.

{Пункт 4.8 глави 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.9. Інформація про зміну уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію доводиться до відома заінтересованих осіб у порядку, встановленому абзацом третім пункту 3.6, пунктами 3.7 - 3.9 глави 3 цього розділу для інформування про призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.

4.10. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію діє від імені Фонду та неплатоспроможного банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація, відповідно до Закону та цього Положення.

4.11. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію приступає до виконання своїх обов’язків з дня призначення її уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, зазначеного в рішенні виконавчої дирекції Фонду.

З початку виконання обов’язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію працівник, призначений уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію, зобов’язаний вчинити всі необхідні дії з метою:

встановлення контролю над неплатоспроможним банком;

оцінки реального фінансового стану неплатоспроможного банку для підготовки плану врегулювання.

4.12. При виконанні своїх обов'язків уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право:

вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку;

укладати від імені банку будь-які договори (вчиняти правочини), необхідні для забезпечення операційної діяльності банку, здійснення ним банківських та інших господарських операцій, з урахуванням вимог, встановлених Законом;

продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій;

повідомляти сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняти дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів;

заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;

звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення у разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку;

залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду. Такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством;

призначати проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку в межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

приймати на роботу, звільняти з роботи чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядати їх службові обов’язки, змінювати розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

зупиняти розподіл капіталу банку чи виплату дивідендів у будь-якій формі;

розпоряджатися акціями (паями) банку від імені будь-якої особи, яка є учасником банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій (паїв) з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору;

вчиняти дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до Закону, цього Положення та інших нормативно-правових актів Фонду.

{Пункт 4.12 глави 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.13. На виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію:

діє без довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені такого банку;

видає накази та розпорядження, дає доручення, обов’язкові до виконання працівниками неплатоспроможного банку;

звітує за результатами здійснення тимчасової адміністрації банку перед виконавчою дирекцією Фонду.

4.14. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію протягом виконання своїх обов’язків не має права:

приймати прямо або опосередковано будь-які послуги, подарунки та інші цінності від осіб, заінтересованих у здійсненні будь-яких дій, пов’язаних з діяльністю банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;

використовувати або дозволяти використовувати майно банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

давати обіцянки або приймати зобов’язання від імені Фонду без попереднього письмового дозволу;

користуватися будь-якими послугами банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;

розголошувати банківську таємницю, інформацію, що становить комерційну таємницю, та іншу службову інформацію, якщо це не пов’язано із здійсненням тимчасової адміністрації.

4.15. Вжиття будь-якою особою дій, які перешкоджають доступу уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію до банку та/або унеможливлюють здійснення тимчасової адміністрації, є підставою для звернення Фонду до НБУ з пропозицією про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Абзац другий пункту 4.15 глави 4 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.16. Під час здійснення тимчасової адміністрації уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію з числа обраних Фондом службовців, експертів, консультантів можуть залучатися службовці, експерти та/або консультанти відповідно до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1364/21676.

{Пункт 4.16 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.17. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана забезпечити функціонування інформаційного приміщення, наявність у ньому правової та фінансової інформації щодо неплатоспроможного банку, надати доступ кваліфікованому інвестору до такого інформаційного приміщення (за відповідним договором щодо нерозголошення банківської таємниці, інформації, що становить комерційну таємницю, та іншої службової інформації).

Після укладання уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію договору про надання радниками, аудиторами, юристами, суб’єктами оціночної діяльності та іншими особами послуг ця уповноважена особа Фонду у строк не пізніше двох робочих днів зобов’язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору.

{Пункт 4.17 глави 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

ІІІ. Дії Фонду щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку протягом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку

1. Послідовність дій після призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію

1.1. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію від імені Фонду набуває всіх повноважень органів управління та органів контролю неплатоспроможного банку з дня призначення такої уповноваженої особи на тимчасову адміністрацію до припинення тимчасової адміністрації у такому банку.

1.2. Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених уповноваженою особою Фонду, керівники банку забезпечують передачу уповноваженій особі Фонду печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку, а також протягом трьох днів - передачу бухгалтерської та іншої документації банку.

{Пункт 1.2 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.3. На період дії тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію і діють у визначених нею межах та порядку.

1.4. Правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, є нікчемними.

1.5. Оплата праці уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію здійснюється Фондом у межах затвердженого штатного розпису.

1.6. За рахунок коштів Фонду підлягає страхуванню життя та здоров'я уповноваженої особи Фонду в її інтересах.

{Пункт 1.6 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.7. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у період своєї діяльності користується службовими приміщеннями, засобами зв’язку, транспортом та іншими технічними засобами, які належать неплатоспроможному банку.

{Пункт 1.7 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію призначає відповідального за безпеку, у тому числі приміщень неплатоспроможного банку.

1.9. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана ужити заходів щодо захисту службової інформації та технічного оснащення неплатоспроможного банку. У разі неможливості продовження діяльності неплатоспроможного банку в приміщеннях або використання технічного оснащення такого банку за призначенням уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це директора-розпорядника Фонду.

1.10. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію з метою скорочення адміністративно-господарських витрат може прийняти рішення про внесення змін до штатного розпису, скорочення чисельності персоналу неплатоспроможного банку, зміни умов оплати праці.

Приймаючи ці рішення, уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію керується законодавством про працю.

1.11. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право розірвати трудові договори з працівниками неплатоспроможного банку з дотриманням законодавства про працю та укласти нові трудові договори зі звільненими працівниками на нові строки та на нових умовах (за потреби) або іншими особами, залученими на підставі конкурсу.

Уповноважена особа Фонду може приймати на роботу працівників банку, необхідних для виконання конкретних завдань, якщо такі завдання не можуть бути виконані наявними працівниками банку або залученими радниками, аудиторами, юристами, оцінювачами тощо, у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 1.11 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.12. Зміни розміру оплати праці шляхом зменшення заробітної плати з метою скорочення адміністративно-господарських витрат здійснюються шляхом зменшення додаткової заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат тощо.

1.13. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі порушення окремими працівниками виконавської та/або трудової дисципліни звільняє їх з роботи відповідно до законодавства України про працю (крім матеріально відповідальних осіб, які уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію не можуть бути звільнені до закінчення процедури передавання-приймання матеріальних цінностей і підписання ними акта про передавання-приймання цих цінностей).

1.14. Запровадження тимчасової адміністрації не є підставою для припинення, розірвання або невиконання договорів про надання послуг (виконання робіт), які забезпечують операційну діяльність банку, зокрема, договорів про оренду нерухомого майна, надання комунальних послуг, послуг зв’язку, охорони. У разі припинення, розірвання або порушення умов таких договорів з боку контрагентів банку Фонд має право вимагати відшкодування збитків у порядку, встановленому законодавством України.

1.15. Під час тимчасової адміністрації не здійснюються:

задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;

примусове стягнення коштів та майна банку, звернення стягнення на майно банку, накладення арешту на кошти та майно банку;

нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), а також зобов’язань перед кредиторами, у тому числі не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань банку;

{Абзац четвертий пункту 1.15 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

зарахування зустрічних однорідних вимог, якщо це може призвести до порушення порядку погашення вимог кредиторів, встановленого Законом;

нарахування відсотків за зобов'язаннями банку перед кредиторами.

{Пункт 1.15 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.16. Обмеження, встановлені абзацом другим пункту 1.15 цієї глави, не поширюються на зобов’язання банку щодо:

виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, у національній валюті України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до цієї статті;

сплати регулярного збору до Фонду;

витрат, пов’язаних із забезпеченням його господарської діяльності відповідно до частини четвертої статті 36 Закону;

виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку;

виплати аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров’я або смертю, тощо;

здійснення операцій з переказу коштів фізичних та юридичних осіб, що надійшли на їхні рахунки, починаючи з наступного дня після запровадження процедури тимчасової адміністрації;

здійснення купівлі-продажу валюти фізичними та юридичними особами для погашення ними зобов’язань за кредитними договорами, виконання вимог, встановлених законодавством, для обов’язкового продажу валюти.

Зобов’язання банку перед юридичними та фізичними особами, передбачені абзацами шостим-восьмим цього пункту, виконуються банком протягом тимчасової адміністрації в межах суми коштів, що надійшли на рахунки таких юридичних та фізичних осіб з наступного дня після запровадження процедури тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку.

Зобов’язання банку, передбачені абзацами третім-шостим цього пункту, виконуються банком у межах його фінансових можливостей у такому порядку:

виплата заробітної плати (із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку;

виплата аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров’я або смертю, тощо;

оплата комунальних послуг, енерго- та водопостачання, орендних платежів, послуг зв’язку, витрат на охорону та утримання майна банку та його приміщень, витрат на забезпечення проходження платежів;

сплата регулярного збору до Фонду;

інші витрати для забезпечення господарської діяльності неплатоспроможного банку.

Протягом тимчасової адміністрації неплатоспроможний банк має право надавати фінансові послуги з переказу коштів без відкриття рахунку в такому банку та інші фінансові послуги, а також здійснювати діяльність, передбачену частиною восьмою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якщо надання таких послуг є економічно вигідним для банку та з дозволу виконавчої дирекції Фонду. З цією метою уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду відповідні прогнозні розрахунки надходжень від таких фінансових послуг та діяльності.

{Пункт 1.16 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.17. Протягом здійснення тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію вживає заходів щодо стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку.

1.18. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана:

забезпечити збереження активів та документації банку;

протягом дії тимчасової адміністрації забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з таких підстав:

банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов’язання без встановлення обов’язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог;

банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов’язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов’язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим;

банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов’язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору;

банк оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів банку перевищувала вартість майна;

банк прийняв на себе зобов’язання (застава, порука, гарантія, притримання, факторинг тощо) щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

банк уклав кредитні договори, умови яких передбачають надання клієнтам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

банк уклав правочин (у тому числі договір) з пов’язаною особою банку, якщо такий правочин не відповідає вимогам законодавства України.

{Пункт 1.18 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.19. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана вжити заходів для витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за договорами, визначеними у пункті 1.18 цієї глави, а також має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію направляє письмове повідомлення про нікчемність правочину (у тому числі договору) контрагенту за таким правочином (у тому числі договором) із посиланням на відповідну норму закону, у якій зазначені підстави нікчемності.

У разі отримання повідомлення уповноваженої особи Фонду про нікчемність правочину на підставах, визначених у пункті 1.18 цієї глави, кредитор зобов’язаний повернути банку майно (кошти), яке він отримав від такого банку, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину.

{Пункт 1.19 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.20. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію здійснює інвентаризацію активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на дату, наступну за офіційним отриманням рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Під час інвентаризації перевіряються наявність і відповідність балансової вартості фактичній вартості таких активів та зобов’язань неплатоспроможного банку:

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

готівки у касі та матеріальних цінностей у сховищі банку;

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

заборгованості за кредитними договорами перед банком, у тому числі наявності забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами;

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

заборгованості за цінними паперами перед банком;

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

заборгованості за зобов’язаннями банку перед кредиторами;

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю (у тому числі наявності забезпечення виконання зобов’язань за такою заборгованістю).

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Пункт 1.20 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.21. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію вживає заходів за результатами інвентаризації активів і зобов’язань неплатоспроможного банку щодо врегулювання виявлених розбіжностей відповідно до нормативно-правових актів НБУ з питань бухгалтерського обліку в банках.

У разі відсутності документів, які необхідні для проведення інвентаризації, уживаються заходи щодо їх відновлення.

1.22. Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, які не можуть бути визнані активами) основних засобів та необоротних активів списується до складання відкоригованого балансу відповідно до законодавства України.

{Пункт 1.22 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.23. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов'язана провести службове розслідування з метою встановлення осіб, які мають відшкодувати нестачі і втрати основних засобів та необоротних активів, виявлені під час інвентаризації активів та зобов’язань неплатоспроможного банку, та за наявності підстав має право звернутися до правоохоронних органів.

1.24. Заборгованість за активними операціями неплатоспроможного банку, що визнана уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію безнадійною, списується неплатоспроможним банком відповідно до вимог, установлених нормативно-правовими актами НБУ.

{Пункт 1.24 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.25. Під час виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію:

може залучити до оцінки активів неплатоспроможного банку, перелік яких встановлено Фондом, суб’єктів оціночної діяльності у порядку, визначеному главою 1 розділу IV цього Положення;

приймає звіт про оцінку майна від суб'єктів оціночної діяльності;

за потреби, відповідно до законодавства України, може прийняти рішення про рецензування звіту про оцінку майна, або про проведення повторної оцінки активів, або про доопрацювання (актуалізацію) звіту й висновку про вартість оцінюваних активів на нову дату;

вживає заходів для встановлення фактичного розміру заборгованості:

перед неплатоспроможним банком щодо зобов'язань, строк яких настав або настане;

неплатоспроможного банку щодо зобов’язань перед кредиторами, у тому числі щодо вкладів, відшкодування за якими гарантується Фондом;

не пізніше п’ятого робочого дня, починаючи з дня свого призначення, має повернути клієнтам, з якими укладені договори про касово-розрахункове обслуговування, розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку;

{Абзац восьмий пункту 1.25 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

складає відкоригований баланс неплатоспроможного банку на:

дату прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

{Абзац десятий пункту 1.25 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

на наступний робочий день після завершення інвентаризації активів та зобов’язань неплатоспроможного банку. Активи та зобов’язання неплатоспроможного банку включаються до відкоригованого балансу з урахуванням результатів проведеної інвентаризації.

{Абзац одинадцятий пункту 1.25 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац дванадцятий пункту 1.25 глави 1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.26. Під час складання відкоригованого балансу відповідно до абзацу дев'ятого пункту 1.25 цієї глави основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за балансовою вартістю.

Якщо неплатоспроможний банк здійснював операції з іноземною валютою, то відповідні активи та зобов’язання неплатоспроможного банку у відкоригованому балансі відображаються в гривневому еквіваленті.

{Абзац другий пункту 1.26 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.27. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію складає відкоригований баланс, перелік активів і зобов’язань неплатоспроможного банку, а також інвентаризаційні описи, копії яких, завірені підписами уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію та головного бухгалтера і відбитком печатки (за наявності) неплатоспроможного банку, подаються до Фонду  і будуть частиною інформаційного пакета, який надається потенційним та/або кваліфікованим інвесторам.

{Пункт 1.27 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 89 від 11.09.2014}

1.28. У разі наявності рішення суду про задоволення вимог кредиторів, які не враховувалися в балансі неплатоспроможного банку на день прийняття рішення віднесення його до категорії неплатоспроможних, ці зобов'язання також включаються до відкоригованого балансу.

1.29. Кошти, що надійшли протягом тимчасової адміністрації до неплатоспроможного банку, у разі неможливості встановити належного отримувача мають бути повернуті банку, що обслуговує платника, із зазначенням причини повернення, у порядку, встановленому законодавством.

У разі якщо до запровадження тимчасової адміністрації в банку особа зі свого рахунку, відкритого в банку, здійснила переказ коштів за комунальні послуги або будь-які інші платежі, однак кошти не надійшли одержувачу платежу і знаходяться на транзитних рахунках у банку, уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію повертає такі кошти на рахунок відправника, з якого були здійснені платежі. Якщо рахунок відкрито на ім’я фізичної особи, то ці кошти підпадають під гарантію за вкладом і виплачуються в межах суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами. У разі здійснення платежу зі свого рахунку юридичною особою або фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності задоволення таких вимог здійснюється у сьому чергу, визначену частиною першою статті 52 Закону, у порядку здійснення ліквідаційної процедури. У разі здійснення переказу коштів без відкриття рахунку фізичною особою кошти повертаються у шосту чергу, визначену частиною першою статті 52 Закону, у порядку здійснення ліквідаційної процедури, а у разі передачі таких коштів приймаючому банку або продажу неплатоспроможного банку в цілому - кошти повертаються таким банком у порядку, передбаченому законодавством щодо здійснення банківських операцій.

{Пункт 1.29 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Главу 1 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013; із змінами, внесеними згідно з  Рішенням Фонд гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.30. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана обліковувати на окремому аналітичному рахунку кошти, що надійшли від:

реалізації майна (майнових прав), переданого в іпотеку (заставу) НБУ;

погашення заборгованості за кредитами банку, майнові права за якими передано в заставу НБУ;

погашення цінних паперів, переданих в заставу НБУ.

{Главу 1 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2. Розрахунок найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

2.1. З метою визначення найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку:

Фонд:

здійснює оцінку можливості застосування кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку в конкретній ситуації з метою формування бачення щодо реальності обрання того чи іншого способу виведення неплатоспроможного банку з ринку;

здійснює розрахунок очікуваних витрат Фонду на вчинення кожного з можливих способів виведення неплатоспроможного банку з ринку;

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію проводить такі дії:

складає на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних перелік вкладників, вклади яких підлягають відшкодуванню Фондом, з метою визначення обсягу ресурсів Фонду, що будуть потрібні для здійснення такого відшкодування у разі ліквідації банку;

складає обґрунтовуючі документи (розрахунки) розміру цільової позики відповідно до цього Положення.

2.2. Фонд розраховує очікувані витрати Фонду, пов’язані з виведенням неплатоспроможного банку з ринку, та найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3. Підготовка плану врегулювання та вибір способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

3.1. Фонд приступає до розробки плану врегулювання на основі найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку у день призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.

3.2. Фонд визначає у плані врегулювання спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду. Виконавча дирекція Фонду повинна затвердити спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, що базується на аналізі очікуваних витрат Фонду, пов'язаних з кожним із способів, які потенційно можуть бути застосовані до даного неплатоспроможного банку, та з урахуванням фінансових пропозицій, що представлені потенційними інвесторами.

{Пункт 3.2 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.3. Ґрунтуючись на інформації щодо фінансового стану неплатоспроможного банку, типів або категорій активів неплатоспроможного банку, що можуть бути запропоновані кваліфікованим інвесторам, їх ціни (за необхідності), Фонд визначає умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів.

{Пункт 3.3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.4. З метою пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення неплатоспроможного банку з ринку, Фонд не пізніше тридцятого дня після призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет повідомлення щодо пошуку потенційних інвесторів.

{Пункт 3.4 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 42 від 30.12.2013}

3.5. Повідомлення Фонду щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку має містити:

список способів, що пропонуються для виведення неплатоспроможного банку з ринку, для виявлення заінтересованості потенційних інвесторів;

загальні дані про діяльність неплатоспроможного банку, спеціалізацію (у разі наявності);

загальні дані про активи та зобов’язання неплатоспроможного банку на останню звітну дату подання звітності до Фонду, що передує даті опублікування повідомлення, у тому числі про суму вкладів, що може бути відшкодована Фондом;

{Абзац четвертий пункту 3.5 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац п'ятий пункту 3.5 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

іншу інформацію про неплатоспроможний банк, яка не є інформацією з обмеженим доступом;

вимоги до потенційних інвесторів стосовно їх кваліфікації, у тому числі щодо наявності погодження НБУ істотної участі в банку, надання якого передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (крім способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку), а також перелік документів, які необхідно подати до Фонду;

порядок, строк та інші умови подання потенційними інвесторами згоди про можливу участь у конкурсі та цінову пропозицію;

посилання на форми документів та нормативно-правові акти щодо проведення конкурсу;

попередження про те, що участь у купівлі активів та передачі зобов’язань неплатоспроможного банку мають право брати виключно банки;

{Абзац пункту 3.5 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

умови конкурсу (аукціону) щодо визначення приймаючого банку та/або інвестора, визначені виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 3.5 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Строк подання потенційними інвесторами документів складає 10 днів з дня, наступного за днем розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет повідомлення про пошук потенційних інвесторів, з можливістю його продовження за рішенням виконавчої дирекції Фонду на строк до 10 днів.

{Пункт 3.5 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.6. Потенційний інвестор, що зареєстрований в Україні, у строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду, подає до Фонду документи, що містять інформацію, необхідну для оцінки його ділової репутації та фінансового стану, а саме:

картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

для юридичних осіб - анкети юридичної особи (у тому числі банку) та членів виконавчого органу і наглядової (спостережної) ради юридичної особи за формами, наведеними в додатках 2 та 3 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

для фізичних осіб - анкету фізичної особи за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про реєстрацію в НБУ (для приймаючих банків);

засвідчену в установленому законодавством порядку копію банківської ліцензії (для приймаючих банків);

засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчого документа (для юридичних осіб);

відомості про участь у статутному капіталі та/або інших органах управління юридичних осіб;

фінансову звітність (річну за останній рік, підтверджену аудитором, та за останній звітний період, складену в поточному звітному році. У разі якщо граничні строки проведення аудиту на дату подання документів не настали, подається річна фінансова звітність за останній рік, не підтверджена аудитором) (для юридичних осіб, крім банків);

розрахунок регулятивного капіталу та економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів відповідно до методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні на дату подання документів (для банків), для небанківських фінансових установ - економічних (фінансових) нормативів, розрахованих відповідно до вимог, встановлених державним регулятором відповідного ринку фінансових послуг на останню звітну дату, для інших юридичних осіб - економічних (фінансових) нормативів, розрахованих на останню звітну дату;

копії електронного файла та супровідного інформаційного листа щодо комплексної рейтингової оцінки за результатами останньої комплексної інспекційної перевірки згідно з рейтинговою системою CAMELS (для банків-резидентів);

довідки про обороти за рахунками у банках за останні 12 місяців (для новостворених юридичних осіб - від дати створення до дати, що передує 5 робочим дням до дати подання документів) (крім банків);

довідки про залишки коштів на банківських рахунках на дату, що передує 5 робочим дням до дати подання документів (у разі наміру використати кошти, розміщені на таких рахунках, для виведення неплатоспроможного банку з ринку) (крім банків);

декларацію про майновий стан і доходи (для фізичних осіб);

копію листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі в банку відповідно до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

розрахунок розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання ним зобов’язань щодо формування статутного капіталу банку (крім банків-резидентів) згідно з додатком 5 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

відомості про структуру власності банку/юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 1 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1204/19942 (для юридичних осіб).

{Пункт 3.6 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.7. Потенційний інвестор, що зареєстрований на території іншої держави, у строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду, подає до Фонду такі документи:

картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

для юридичних осіб - анкети юридичної особи (у тому числі банку) та членів виконавчого органу і наглядової (спостережної) ради юридичної особи за формами, наведеними в додатках 2 та 3 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

для фізичних осіб - анкету фізичної особи за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

копію листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі в банку відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941, з урахуванням вимог пункту 4.5 глави 4 розділу II зазначеного Положення, передбачених для нерезидентів;

фінансову звітність (річну за останній рік, підтверджену аудитором, та за останній звітний період, складену в поточному звітному році) (для юридичних осіб);

актуальні рейтингові звіти визнаних міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов’язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів, про визначення довгострокового кредитного рейтингу контрагента (фінансової стійкості) за міжнародною та національною рейтинговою шкалою (за наявності);

документ про результат визначення рейтингової оцінки за рейтинговою системою CAMELS, виданий уповноваженим органом відповідної країни, в перекладі на державну мову (для банків) (за наявності);

довідку про обороти за рахунками у банках за останні 12 місяців (для новостворених юридичних осіб - від дати створення до дати, що передує 5 робочим дням до дати подання документів) (крім банків);

довідки про залишки коштів на банківських рахунках на дату, що передує 5 робочим дням до дати подання документів (у разі наміру використати кошти, розміщені на таких рахунках, для виведення неплатоспроможного банку з ринку) (крім банків);

відомості про структуру власності банку/юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 1 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1204/19942 (для юридичних осіб).

{Пункт 3.7 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.8. На підставі отриманих документів Фонд не пізніше семи календарних днів розглядає можливість участі потенційного інвестора у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора. До участі в конкурсі допускаються потенційні інвестори, надійність, ділова репутація та фінансова спроможність яких відповідають нормативно-правовим вимогам НБУ та Фонду.

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих потенційним інвестором, Фонд має право направити запит електронною поштою щодо надання додаткових пояснень та документів. Потенційний інвестор зобов’язаний надати відповідь електронною поштою (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Останній день надання додаткових пояснень та документів потенційним інвестором не може бути пізнішим за день затвердження плану врегулювання неплатоспроможного банку.

{Пункт 3.8 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.9. На підставі отриманих документів та пропозицій від потенційних інвесторів після закінчення строку їх подання, встановленого у повідомленні, але не пізніше строку для затвердження Фондом плану врегулювання, відповідальний структурний підрозділ Фонду складає список потенційних інвесторів, які виявили інтерес до виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку.

Потенційний інвестор, який подав документи до Фонду не в повному обсязі, визначеному відповідно пунктами 3.6 або 3.7 цієї глави, у кваліфікації інвесторів участі не бере.

За результатами опрацювання поданих документів потенційними інвесторами виконавча дирекція Фонду затверджує список кваліфікованих інвесторів, що виявили інтерес до виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку.

{Пункт 3.9 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.10. За рішенням виконавчої дирекції Фонду потенційний інвестор визнається кваліфікованим, якщо:

розмір статутного та регулятивного капіталу потенційного інвестора забезпечить виконання економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів, встановлених НБУ для банків, після придбання ним неплатоспроможного або перехідного банку (для банків, які придбаватимуть неплатоспроможний або перехідний банк);

наявна кількість власних коштів/власного капіталу юридичної особи у розмірі, що забезпечить виконання неплатоспроможним банком або перехідним банком економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів, встановлених Національним банком України для банків, у строки, передбачені інвестором у картці потенційного інвестора, але не більші, ніж встановлені законодавством (для юридичних осіб, які придбаватимуть неплатоспроможний банк або перехідний банк із приведенням його діяльності у відповідність до банківського законодавства). Розмір власних коштів/власного капіталу банку-резидента перевищує розмір цінової пропозиції, вказаної в картці потенційного інвестора;

розмір статутного та регулятивного капіталу потенційного інвестора забезпечить виконання економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів, встановлених НБУ для банків, після приєднання всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку до такого банку (для приймаючих банків);

структура власності потенційного інвестора є прозорою та вказані кінцеві власники;

підтверджено задовільний фінансовий стан інвестора та його бездоганну ділову репутацію.

{Пункт 3.10 глави 3 розділу III в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

3.11. Задовільний фінансовий стан потенційного інвестора та його бездоганна ділова репутація підтверджуються такими критеріями у сукупності:

ознакою наявності бездоганної ділової репутації юридичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у пункті 1.16 розділу І Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

ознакою наявності бездоганної ділової репутації фізичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у пункті 1.17 розділу І Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

копія листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі в неплатоспроможному/перехідному банку (поширюється тільки на способи виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом продажу неплатоспроможного банку інвестору або створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку);

оцінка фінансового стану банку-резидента на підставі даних фінансової і статистичної звітності такого банку, наявної у Фонді.

{Пункт 3.11 глави 3 розділу III в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

3.12. Фонд зобов’язаний повідомити кожного потенційного інвестора про результати його віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів або недопуск до кваліфікації шляхом надсилання повідомлення електронною поштою на зазначену у картці потенційного інвестора адресу не пізніше двох робочих днів з дня закінчення процедури віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів або недопуск до кваліфікації.

{Пункт 3.12 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.13. Усі кваліфіковані інвестори мають право рівного доступу до інформаційного приміщення протягом установленого уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію строку.

{Пункт 3.13 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.14. Фонд приймає рішення про позбавлення статусу кваліфікованого інвестора, у разі:

{Абзац перший пункту 3.14 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

виявлення Фондом інформації, яка мала або має істотний вплив на віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих (у тому числі виявлення недостовірних відомостей, поданих самим потенційним інвестором);

виконання плану врегулювання неплатоспроможного банку;

подання заяви інвестором.

3.15. Фонд не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про позбавлення статусу кваліфікованого інвестора рішення про віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів письмово повідомляє такого інвестора про це рішення електронною поштою.

{Пункт 3.15 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.16. Фонд може поновити кваліфікацію інвестора при отриманні додаткових даних, що свідчать про відновлення фінансового стану інвестора або спростування негативної інформації про нього.

3.17. Рішення про віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих, позбавлення статусу кваліфікованого інвестора, рішення про віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів повністю чи в частині внесення змін до рішення про віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих приймає виконавча дирекція Фонду.

{Пункт 3.17 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.18. Проект плану врегулювання, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку, розробляється відповідним підрозділом Фонду та подається для затвердження виконавчій дирекції Фонду не пізніше тридцяти днів з дня запровадження тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку.

За рішенням виконавчої дирекції Фонду цей строк може бути продовжений на тридцять днів.

3.19. План врегулювання складається з п’яти розділів, які є його невід'ємною частиною:

аналіз фінансово-господарської діяльності та фінансового стану неплатоспроможного банку на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних з максимально можливим описом зміни фінансового стану банку на дату подачі проекту плану врегулювання для затвердження виконавчою дирекцією;

порівняльний аналіз та обґрунтування витрат, пов’язаних зі здійсненням заходів щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, з точки зору обрання найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку;

спосіб, порядок та строки врегулювання відносин з учасниками, вкладниками та іншими кредиторами банку;

умови конкурсу щодо визначення приймаючого банку та/або інвестора;

умови та строки ліквідації банку (крім способу виведення неплатоспроможного банку з ринку - продажу неплатоспроможного банку інвестору).

3.20. Виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання неплатоспроможного банку не пізніше 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації. За рішенням виконавчої дирекції Фонду цей строк може бути продовжений до 30 днів.

{Пункт 3.20 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

3.21. Фонд надсилає план врегулювання до НБУ не пізніше семи днів з дати його затвердження виконавчою дирекцією Фонду.

3.22. Фонд направляє НБУ пропозицію щодо прийняття рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку у строки, зазначені у плані врегулювання, але не пізніше граничного терміну завершення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку.

{Пункт 3.22 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.23. Виконавча дирекція Фонду має право вносити зміни до плану врегулювання, не змінюючи при цьому обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.24. У разі неможливості виконання плану врегулювання, а також у разі виникнення додаткових обставин, про які не було відомо на дату затвердження плану врегулювання, Фонд може змінити обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішення про зміну обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку одночасно передбачає припинення виконання раніше затвердженого плану врегулювання.

3.25. Фонд надсилає зміни до плану врегулювання (у тому числі і у зв’язку зі зміною обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку) до НБУ не пізніше семи днів з дати їх затвердження.

IV. Виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним для Фонду способом

1. Оцінка активів неплатоспроможного банку

1.1. При підготовці до проведення конкурсу щодо передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку Фонд може проводити оцінку активів неплатоспроможного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку такими способами:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

Перелік активів, для яких проведення незалежної оцінки є обов’язковим, визначається Фондом.

1.2. При підготовці до проведення конкурсу щодо продажу перехідного банку Фонд визначає початкову ціну продажу перехідного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку способом створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності.

{Пункт 1.2 глави 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.3. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право залучати суб’єктів оціночної діяльності, обираючи їх з переліку таких осіб, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

Оплата послуг суб’єктів оціночної діяльності здійснюється за рахунок кошторису банку, пов’язаного зі здійсненням тимчасової адміністрації.

1.4. Відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється Фондом за потреби.

{Пункт 1.4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.5. Рішення про встановлення дати проведення відбору суб’єктів оціночної діяльності із зазначенням останнього дня подання документів для участі у такому відборі приймається виконавчою дирекцією Фонду та оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за встановлену рішенням виконавчої дирекції кількість календарних днів, але не більше двадцяти календарних днів до дати проведення відбору.

{Пункт 1.5 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 89 від 11.09.2014}

1.6. До участі у відборі допускаються суб’єкти оціночної діяльності:

юридичні особи - суб’єкти оціночної діяльності, у складі яких працює щонайменше два оцінювачі, які внесені до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності та отримали кваліфікаційне свідоцтво за відповідними напрямами оцінки майна;

оцінювачі, які внесені до Державного реєстру оцінювачів, отримали кваліфікаційне свідоцтво за відповідними напрямами оцінки майна.

{Абзац третій пункту 1.6 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Пункт 1.7 глави 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.7. Для проведення відбору особи, зазначені у пункті 1.6 цієї глави, подають до Фонду:

заяву про участь у процедурі відбору з обов’язковим зазначенням:

для юридичних осіб - найменування, коду за ЄДРПОУ, номера запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи, місцезнаходження, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів, відомостей про керівництво (прізвища, імена, по батькові, посади, контактні телефони - членів колегіального виконавчого органу управління або одноособового виконавчого органу);

для оцінювачів - прізвища, імені, по батькові, номерів кваліфікаційних свідоцтв за відповідними напрямами діяльності, місця проживання, поштової адреси, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів;

{Абзац четвертий пункту 1.7 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчого документа (тільки для юридичних осіб);

{Абзац п’ятий пункту 1.7 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац шостий пункту 1.7 глави 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за відповідним напрямом оцінки майна (для юридичних осіб - суб’єктів оціночної діяльності - копії кваліфікаційних свідоцтв за відповідними напрямами оцінки майна не менше двох оцінювачів, що працюють у їх складі);

{Абзац шостий пункту 1.7 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

довідку довільної форми про досвід роботи щодо проведення оцінки майна (затверджену керівником юридичної особи та скріплену її печаткою - для юридичних осіб або самою фізичною особою - оцінювачем);

пропозиції щодо умов, строків виконання та вартості послуг з оцінки за підписом керівника юридичної особи та печаткою (за наявності) або підписом оцінювача;

{Абзац восьмий пункту 1.7 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

інформацію про регіональну мережу відокремлених підрозділів, філій, представництв.

{Пункт 1.7 глави 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.8. Заява про участь у процедурі відбору направляється заявником до Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дає змогу підтвердити факт і дату одержання Фондом заяви та додатків до неї.

Заявник має право в будь-який час відкликати свою заяву про участь у процесі відбору.

Датою подання заяви вважається дата її реєстрації у Фонді.

Заяви про участь у процесі відбору, отримані після закінчення строку прийому заяв, не опрацьовуються.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.8 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.9. Після закінчення строку прийому заяв відповідальний структурний підрозділ Фонду на наступний робочий день починає опрацьовувати заяви про участь у процедурі відбору.

Відповідальним структурним підрозділом у строк до семи робочих днів опрацьовуються заяви про участь у процедурі відбору та додані до них документи на відповідність вимогам, установленим цим Положенням.

Під час опрацювання заяв про участь у процедурі відбору та поданих до них документів працівники відповідального структурного підрозділу Фонду мають право звертатися до заявників, у тому числі електронною поштою, за роз’ясненнями та уточненнями щодо інформації, наведеної у документах.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.9 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.10. Фонд протягом трьох робочих днів після затвердження результатів відбору направляє інформацію про його результати заявникам щодо кожного з них, уповноваженій особі Фонду - перелік осіб, відібраних виконавчою дирекцією Фонду, та розміщує його на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

Уповноважена особа Фонду має право залучати суб’єктів оціночної діяльності, відібраних за результатами відбору, виключно в межах кошторису витрат неплатоспроможного банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації такого банку, та які не мають конфлікту інтересів з таким банком, а саме:

не мають заборгованості перед банком та/або заборгованості банку;

не володіють будь-якими майновими правами щодо майна банку;

не мають відносин за попередні п’ять років з банком як його пов’язаною особою;

не мають будь-яких зобов’язань по відношенню до банку за останні п’ять років;

не перебувають у трудових відносинах з банком (у якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація) за останні п’ять років;

не мають інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню уповноваженою особою Фонду своїх функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку.

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, пов’язаних із залученням до роботи осіб, відібраних за результатами відбору, виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про надання цільової позики на оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.10 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.11. Суб’єкти оціночної діяльності надають послуги уповноваженій особі Фонду на підставі цивільно-правового договору. Такий договір може бути розірвано в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.11 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.12. У разі зміни особою, яка включена до переліку, свого найменування/прізвища, ім’я, по батькові та/або місцезнаходження/місця проживання така особа зобов’язана не пізніше п’яти робочих днів з відповідних змін повідомити про такі зміни Фонд шляхом направлення Фонду відповідного листа разом з копіями підтвердних документів.

Відповідальний структурний підрозділ Фонду у строк до семи робочих днів опрацьовує лист та виносить на розгляд виконавчої дирекції Фонду питання про внесення змін до переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору.

Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, відповідна інформація направляється уповноваженій особі Фонду та розміщується на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет у порядку, визначеному пунктом 1.10 цієї глави.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.12 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.13. Оцінка активів неплатоспроможного банку здійснюється шляхом:

оцінки активів Фондом відповідно до методики, встановленої нормативно-правовими актами Фонду;

{Абзац другий пункту глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Абзац третій пункту глави 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

оцінки активів залученими суб’єктами оціночної діяльності (зовнішня оцінка, що здійснюється відповідно до нормативно-правових актів про оцінку та оціночну діяльність).

1.14. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію не пізніше наступного дня після отримання звіту суб’єкта оціночної діяльності направляє копію зазначеного звіту до Фонду.

ункт 1.14 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2. Порядок проведення конкурсу серед кваліфікованих інвесторів

2.1. Фонд проводить конкурс серед кваліфікованих інвесторів для визначення переможця конкурсу, який візьме участь у виведенні конкретного неплатоспроможного банку з ринку.

2.2. Виконавча дирекція Фонду встановлює розмір гарантійного внеску для участі у конкурсі. Розмір гарантійного внеску залежить від способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, у тому числі необхідного розміру капіталізації неплатоспроможного банку або перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону.

Гарантійний внесок становить у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку:

шляхом, визначеним пунктами 2, 3 частини другої статті 39 Закону, - не більше 10 % від зобов’язань неплатоспроможного банку, що підпадають під гарантування Фондом;

шляхом створення та продажу інвестору перехідного банку - не більше 50 % від зобов’язань, що передаються перехідному банку;

шляхом продажу неплатоспроможного банку інвестору - не більше 80 % від балансу неплатоспроможного банку.

{Главу 2 розділу IV доповнено новим пунктом 2.2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.3. Фонд організовує проведення конкурсу поетапно шляхом проведення таких дій:

приймання конкурсних пропозицій, складених за результатами ознайомлення з інформацією в інформаційному приміщенні;

розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу (кваліфікованих інвесторів) виконавчою дирекцією Фонду;

визначення та оголошення переможця конкурсу;

інформування учасників конкурсу про результати конкурсу.

2.4. Не пізніше сьомого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про кваліфікацію інвесторів уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію забезпечує доступ кваліфікованим інвесторам до інформаційного приміщення з метою ознайомлення із представленою у ньому інформацією та підготовки конкурсної пропозиції.

{Пункт 2.4 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.5. Кваліфіковані інвестори не пізніше трьох днів від дати закінчення ознайомлення з інформацією в інформаційному приміщенні подають до Фонду конкурсні пропозиції за формою, визначеною в додатку 2 до цього Положення, що використовуються для розрахунку найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку та проведення конкурсу.

{Пункт 2.5 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.6. У конкурсі беруть участь кваліфіковані інвестори, які подали свої конкурсні пропозиції, що відповідають умовам конкурсу, та перерахували на рахунок Фонду в НБУ гарантійний внесок у розмірі, визначеному виконавчою дирекцією Фонду. У призначенні платежу кваліфікований інвестор має зазначити «Гарантійний внесок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для участі в конкурсі».

Конкурсні пропозиції подаються до Фонду в строк та в порядку, визначені у повідомленні, яке направляється кваліфікованим інвесторам за результатами їхньої кваліфікації.

{Пункт 2.6 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.7. Виконавча дирекція Фонду розглядає конкурсні пропозиції на своєму засіданні та за результатами їх розгляду визначає найкращу пропозицію і оголошує переможця конкурсу.

При визначенні найкращої конкурсної пропозиції виконавча дирекція Фонду виходить з принципу найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з особливостями, встановленими Законом та цим Положенням.

Подання однієї конкурсної пропозиції щодо способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначеного в плані врегулювання, не є підставою для визнання конкурсу таким, що не відбувся.

{Пункт 2.7 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Фонд повертає учаснику конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок після виконання ним умов відповідного договору (договору переведення боргу та договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку).

{Пункт 2.7 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Фонд повертає учасникам конкурсу, не визнаним переможцем, гарантійні внески протягом трьох робочих днів з дня визначення Фондом переможця конкурсу.

{Пункт 2.7 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Фонд також повертає учаснику конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок у разі неотримання Фондом позитивного висновку НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку та його спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами або неотримання таким учасником погодження НБУ набуття істотної участі в банку.

{Пункт 2.7 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Фонд за рішенням виконавчої дирекції Фонду повертає гарантійний внесок переможцю конкурсу, який відмовився від укладання відповідних договорів через суттєві зміни вартості активів та/або зобов’язань неплатоспроможного банку, які відбулися після подання конкурсної пропозиції та сплати гарантійного внеску, або інші фактори, що впливають на можливість переможця конкурсу щодо виконання заявлених зобов’язань з виведення неплатоспроможного банку з ринку.

{Пункт 2.7 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Перерахування коштів здійснюється на рахунок кваліфікованого інвестора на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду та розпорядження директора-розпорядника Фонду про перерахунок коштів.

{Пункт 2.7 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.8. Кваліфіковані інвестори, які подали конкурсні пропозиції, але не були оголошені переможцями конкурсу, у разі відмови переможця конкурсу від виконання заявлених зобов’язань за рішенням виконавчої дирекції Фонду можуть бути оголошені переможцями без повторного конкурсу у разі, якщо пропозицією кваліфікованого інвестора запропоновано найкращу (найвищу) ціну та, у випадках, передбачених Законом, він взяв на себе зобов'язання здійснити заходи щодо приведення діяльності перехідного банку або неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства або запропоновано найменшу ціну за зобов’язання, що запропоновані для передачі (у тому числі розмір фінансової підтримки).

{Пункт 2.8 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.9. Якщо жоден з кваліфікованих інвесторів не подав конкурсної пропозиції, виконавча дирекція Фонду переглядає спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.10. Фонд не пізніше наступного дня після прийняття рішення про оголошення переможця конкурсу письмово повідомляє усіх кваліфікованих інвесторів - учасників конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них.

Не пізніше п’яти робочих днів після укладення з кваліфікованим інвестором або приймаючим банком відповідного договору Фонд розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет інформацію про переможця конкурсу.

{Пункт 2.10 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.11. У разі зміни виконавчою дирекцією Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, на спосіб, передбачений пунктом 2 частини другої статті 39 Закону, для реалізації зміненого способу відкритий конкурс не проводиться.

{Главу 2 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.12. У разі отримання Фондом копії рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку за участі Міністерства фінансів України або державного банку не пізніше кінця дня, у якому було запроваджено тимчасову адміністрацію такого банку, Фонд починає здійснення всіх процедур щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку без пошуку інших інвесторів та проведення конкурсів, а також без отримання Фондом гарантійного внеску для участі у конкурсі.

{Главу 2 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3. Виконання плану врегулювання

3.1. Забезпечення реалізації плану врегулювання покладається на уповноважену особу Фонду, що здійснює:

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також директора перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;

{Абзац другий пункту 3.1 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також органи управління (загальні збори, спостережна рада і правління (рада директорів)) та контролю (ревізійна комісія та внутрішній аудит) перехідного банку, створеного відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;

{Пункт 3.1 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

ліквідацію неплатоспроможного банку у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації банку;

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку у випадку обрання інших способів виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.2. Ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб:

3.2.1. Наступного дня після затвердження плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію банку із відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб, Фонд вносить до НБУ пропозицію про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

3.2.2. У день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фонд на підставі вимог Закону та цього Положення призначає уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації банку.

Уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації банку має відповідати вимогам, встановленим для уповноваженої особи на здійснення тимчасової адміністрації.

На період неможливості виконання своїх обов’язків уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку за станом здоров’я, а також на час перебування у відпустці виконавча дирекція Фонду може призначати виконуючого обов’язки уповноваженої особи Фонду на ліквідацію. Виконуючий обов’язки уповноваженої особи Фонду на ліквідацію призначається в порядку, установленому для призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку. Повноваження виконуючого обов’язки уповноваженої особи на ліквідацію банку припиняються в день виходу на роботу уповноваженої особи на ліквідацію банку.

{Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.2.3. Виплата відшкодування з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб протягом ліквідації здійснюється у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовим актом Фонду щодо порядку здійснення Фондом відшкодування вкладів вкладникам банків у межах гарантованої суми.

3.2.4. Порядок ліквідації неплатоспроможного банку встановлюється Цивільним та Господарським кодексами України з особливостями, установленими Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом та цим Положенням.

3.3. Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації частини або всіх його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку:

3.3.1. Наступного дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку, Фонд вносить до НБУ пропозицію про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку.

3.3.2. У день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фонд призначає уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації неплатоспроможного банку у порядку, встановленому Законом та цим Положенням, у тому числі з особливостями, визначеними цим пунктом.

3.3.3. План врегулювання, що передбачає відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку, повинен бути виконаний в частині передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку не пізніше строку початку здійснення виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам неплатоспроможного банку, визначеного Законом.

У разі неможливості виконати план врегулювання у зазначений в абзаці першому цього підпункту строк виконавча дирекція Фонду приймає рішення про зміну способу врегулювання неплатоспроможного банку на ліквідацію банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб шляхом внесення змін до плану врегулювання та починає здійснювати відшкодування вкладів вкладникам відповідно до Закону та нормативно-правового акта Фонду щодо порядку здійснення Фондом відшкодування вкладів вкладникам у межах гарантованої суми.

3.3.4. Активи та зобов’язання неплатоспроможного банку передаються у порядку, встановленому пунктом 3.4 цієї глави.

3.4. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією:

3.4.1. Фонд складає реєстр активів і зобов’язань, які підлягають відчуженню переможцю конкурсу - приймаючому банку.

3.4.2. Активи і зобов’язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за ціною, визначеною Фондом за результатами відкритого конкурсу серед кваліфікованих інвесторів, проведеного відповідно до глави 2 цього розділу.

У разі відсутності належного обсягу активів для відчуження у повному обсязі зобов’язань банку за вкладами фізичних осіб, гарантованих Фондом, Фонд може надати фінансову підтримку приймаючому банку в межах та порядку, передбачених статтею 43 Закону та цим Положення.

3.4.3. Зобов’язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за їх балансовою вартістю (з можливістю виплати премії з боку покупця).

Під час відчуження зобов’язань Фонд зобов’язаний забезпечити неупереджене ставлення до всіх кредиторів неплатоспроможного банку, дотримуючись черговості, передбаченої статтею 52 Закону, при цьому зобов’язання банку за вкладами фізичних осіб, гарантовані Фондом, мають найвищий пріоритет і не можуть бути відчужені частково.

У разі передачі приймаючому банку виключно зобов’язань неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб, гарантованих Фондом, такі зобов’язання передаються у валюті зобов’язання у сумі, що в перерахунку за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору про переведення боргу (змішаного договору) складають суму гарантованого відшкодування коштів за вкладами на дату запровадження тимчасової адміністрації у такому неплатоспроможному банку в межах гарантованого Фондом розміру відшкодування.

{Підпункт 3.4.3 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У разі наявності у вкладника декількох вкладів у неплатоспроможному банку у різних валютах, сума яких в перерахунку в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, перевищує суму граничного розміру відшкодування, приймаючий банк самостійно обирає валюту вкладу(ів), який(і) йому буде(уть) переданий(і), у разі передачі виключно зобов’язань, що гарантуються Фондом.

{Підпункт 3.4.3 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.4.4. Передача прав грошової вимоги банку здійснюється на підставі договору про відступлення прав вимоги за реєстром договорів про здійснення активних операцій та договорів забезпечення. Згода відповідних боржників на укладення такого договору не вимагається.

Договір про відступлення права вимоги у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину.

Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків кредитора щодо боржників, вимоги до яких передані відповідно до договору про відступлення прав вимоги, разом із правами за договорами забезпечення таких вимог. Унесення змін до вже укладених договорів з відповідними боржниками не вимагається.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана передати приймаючому банку документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Відступлення права вимоги не допускається у випадках, передбачених законами.

{Підпункт 3.4.4 пункту 3.4 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.4.5. Зобов'язання неплатоспроможного банку передаються на підставі договору про переведення боргу за реєстром договорів щодо відповідних кредиторів (вкладників).

Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди кредиторів (вкладників). У цьому разі унесення змін до вже укладених договорів з кредиторами (вкладниками) не вимагається. Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків боржника перед відповідними кредиторами (вкладниками) неплатоспроможного банку в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав та обов’язків.

3.4.6. При відступленні права вимоги або переведенні боргу відповідно до підпунктів 3.4.4 - 3.4.5 цього пункту порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником.

Застава, встановлена первісним боржником, зберігається після заміни боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

3.4.7. Фонд має право вимагати від приймаючого банку відшкодування збитків за необґрунтовану відмову від виконання зобов’язання щодо прийняття на його користь активів і зобов’язань неплатоспроможного банку.

3.4.8. Договори про передачу активів і зобов'язань неплатоспроможного банку можуть бути складені у вигляді одного документа (змішаного договору) і не підлягають нотаріальному посвідченню, незалежно від того, чи укладалися договори, права і обов’язки за якими передаються.

3.4.9. Фонд повідомляє боржників і кредиторів про передачу їх активів і зобов’язань приймаючому банку протягом семи днів від дня виконання приймаючим банком умов відповідного(их) договору(ів) шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційному сайті Фонду, сайтах неплатоспроможного банку та приймаючого банку, а також письмовим повідомленням кожного боржника і кредитора шляхом направлення листа на їхні адреси (за наявності коштів у неплатоспроможному банку) та у разі наявності інформації - електронними засобами зв’язку зі збереженням режиму обмеженого доступу (електронною поштою, повідомленнями на електронну пошту або SMS-повідомленнями тощо). Кожний боржник та/або кредитор може отримати інформацію щодо себе у приміщеннях неплатоспроможного банку та приймаючого банку.

Іпотекодавці повідомляються у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку».

{Підпункт 3.4.9 пункту 3.4 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.4.10. Положення цього пункту поширюється на перехідний банк як приймаючий банк, створений відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону.

{Підпункт 3.4.10 пункту 3.4 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.4.11. Порядок ліквідації неплатоспроможного банку після відчуження активів і зобов’язань приймаючому банку здійснюється в порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

У разі передачі всіх або частини активів та зобов’язань приймаючому банку виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про передачу залишків активів, що потенційно можуть бути реалізовані, та зобов’язань спеціалізованій установі. Решта активів списується уповноваженою особою Фонду або передається іншим організаціям у порядку здійснення благодійної діяльності.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У такому разі тимчасова адміністрація припиняється, а процедура ліквідації неплатоспроможного банку триває не більше трьох місяців.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Протягом ліквідації банку уповноважена особа Фонду вживає заходів виключно для збереження документів та припинення банку як юридичної особи.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Проведення інвентаризації та інших дій від уповноваженої особи не вимагається.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5. Створення та продаж перехідного банку інвестору з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку:

3.5.1. Перехідний банк створюється Фондом у формі публічного акціонерного товариства.

3.5.2. Створення перехідного банку здійснюється відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про акціонерні товариства», з особливостями, передбаченими Законом.

{Абзац перший підпункту 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац другий підпункту 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.3. Перехідний банк у порядку правонаступництва набуває усіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення), а також набуває обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

3.5.4. Утворення перехідного банку здійснюється з метою:

1) реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, на строк не більше ніж на три місяці;

2) утворення перехідного банку як приймаючого банку з метою реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону, на строк не більше ніж на один рік з можливістю продовження строку до одного року.

{Підпункт 3.5.4 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.5. Перехідному банку передаються всі активи і зобов’язання неплатоспроможного банку або визначена відповідно до плану врегулювання їх частина. Активи неплатоспроможного банку передаються перехідному банку за вартістю, визначеною конкурсною пропозицією переможця конкурсу, але не нижчою за оціночну вартість, визначену Фондом (за методикою оцінки активів неплатоспроможного банку Фонду) та/або суб’єктом оціночної діяльності. При цьому зобов’язання неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб, гарантовані Фондом, не можуть бути передані перехідному банку частково.

{Підпункт 3.5.5 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.6. Кваліфікованому інвестору забезпечується доступ до інформаційного приміщення та участь у конкурсі з продажу перехідного банку у порядку, передбаченому цим Положенням.

3.5.7. Переможцем конкурсу є інвестор, який запропонував найкращу ціну та за потреби взяв на себе зобов’язання здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку.

Ціна продажу перехідного банку визначається за результатами конкурсу, проведеного відповідно до нормативно-правових актів Фонду. Результати конкурсу мають відповідати принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Початкова ціна продажу банку визначається Фондом за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду. Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами).

{Підпункт 3.5.7 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.8. Фонд здійснює продаж перехідного банку на підставі договору купівлі-продажу акцій перехідного банку.

Від імені Фонду договір купівлі-продажу акцій перехідного банку підписує директор-розпорядник Фонду або уповноважена ним на підписання договору купівлі-продажу акцій особа.

{Підпункт 3.5.8 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.9. Кошти від продажу акцій перехідного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.

{Підпункт 3.5.9 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.10. Особливості створення та діяльності перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону:

1) переможцем конкурсу (аукціону) є інвестор, який запропонував найкращу ціну та, за потреби, який взяв на себе зобов’язання здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку. Якщо кілька конкурсних пропозицій одночасно містять однакову ціну, що є максимальною, найкращою пропозицією вважається та, яка передбачає передачу перехідному банку максимального обсягу зобов’язань неплатоспроможного банку у сукупності з найкоротшим строком повної капіталізації перехідного банку;

2) його утворення здійснюється Фондом після отримання від інвестора:

письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку;

копії погодження НБУ набуття істотної участі в перехідному банку;

плану заходів з приведення перехідного банку у відповідність до банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності;

3) статутний капітал перехідного банку утворюється у розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу акціонерного товариства;

4) на нього не поширюються вимоги, встановлені НБУ щодо обов’язкових економічних нормативів, лімітів валютної позиції, нормативів обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку банку в НБУ, формування резервів на покриття збитків від активів;

5) перехідний банк звільняється від сплати початкового внеску та регулярних внесків до Фонду. Після продажу перехідного банку інвестору цей банк сплачує регулярні внески до Фонду на загальних підставах;

6) після завершення процедури створення, видачі банківської ліцензії та передачі йому активів та зобов’язань Фонд укладає з інвестором договір купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку. Цей договір є підставою для реєстрації права власності інвестора на акції перехідного банку та здійснення інших облікових операцій з акціями банку в депозитарній системі.

До дати укладання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку Фонд забезпечує передачу від неплатоспроможного банку до перехідного банку тих активів і зобов’язань, які були визначені конкурсною пропозицією, яка перемогла за результатами конкурсу.

Умовами договору купівлі-продажу акцій перехідного банку є:

зобов’язання інвестора у визначені договором терміни (але у будь-якому випадку в строк, що не перевищує трьох місяців) здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку;

умова щодо розірвання договору Фондом в односторонньому порядку у разі невиконання інвестором взятих зобов’язань;

наявність штрафних санкцій за неналежне виконання інвестором - переможцем конкурсу умов договору (як у частині оплати акцій та/або вчинення дій з набуття права власності на акції, здійснення заходів з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснення приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку) та відшкодування збитків Фонду.

Інвестор не пізніше наступного робочого дня після отримання акцій у власність та їх оплати письмово повідомляє про це Фонд.

Після реєстрації права власності на акції перехідного банку в депозитарній системі Фонд припиняє керівництво в такому банку.

Фонд не пізніше наступного робочого дня після отримання письмового повідомлення про реєстрацію права власності інвестора на акції перехідного банку з метою контролю за процесом виконання інвестором договору купівлі-продажу акцій перехідного банку призначає з числа своїх працівників куратора такого банку.

Куратор Фонду виконує функції та має повноваження, визначені частиною сімнадцятою статті 42 Закону. Про всі випадки призупинення, припинення чи обмеження операцій, що здійснюються перехідним банком, куратор Фонду повідомляє Фонд.

Протягом виконання куратором Фонду його функцій перехідний банк діє відповідно до плану врегулювання, у питаннях, не врегульованих законодавством, керується рішеннями виконавчої дирекції Фонду, а також на нього поширюються обмеження, визначені у частинах п’ятій та шостій статті 36 Закону.

Якщо протягом трьох місяців перехідний банк не продано інвестору (не здійснено переходу права власності на акції перехідного банку), Фонд має право передати активи та зобов’язання такого банку іншому перехідному банку або не пізніше дня, наступного за днем закінчення такого строку, вносить НБУ пропозицію про ліквідацію такого банку.

У разі неприведення інвестором діяльності перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності або нездійснення приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку в терміни, встановлені договором купівлі-продажу акцій перехідного банку, куратор Фонду зобов’язаний негайно повідомити про це Фонд. Після отримання такого повідомлення уповноважена особа Фонду вживає заходів для розірвання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, збереження активів такого банку.

У разі прийняття рішення про передачу активів та зобов’язань перехідного банку іншому перехідному банку активи та зобов’язання передаються в цілому у порядку, визначеному Законом та цим Положенням для приймаючого банку, та без необхідності отримання висновку НБУ щодо фінансового стану перехідного банку як приймаючого банку, а також без надання фінансової підтримки з боку Фонду.

Після здійснення інвестором відповідно до умов договору заходів з приведення перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності куратор Фонду повідомляє НБУ про необхідність проведення інспекційної перевірки банку. Банк надає НБУ необхідну інформацію та документи для проведення інспекційної перевірки і підготовки обґрунтованих висновків.

НБУ проводить інспекційну перевірку перехідного банку та подає звіт про її результати не пізніше 15 робочих днів з дня отримання НБУ повідомлення Фонду про необхідність її проведення.

Фонд приймає рішення про припинення повноважень куратора Фонду у перехідному банку наступного дня після отримання результатів інспекційної перевірки НБУ, яка підтвердила приведення діяльності перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, та повідомляє про прийняте рішення НБУ.

У разі якщо результати інспекційної перевірки НБУ не підтвердили приведення діяльності перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, Фонд вносить НБУ пропозицію про ліквідацію такого банку. НБУ приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку не пізніше ніж через три дні з дня отримання подання Фонду, підготовленого відповідно до вимог НБУ.

Після прийняття НБУ такого рішення уповноважена особа Фонду (куратор Фонду) за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду має право передати активи та зобов’язання іншому перехідному банку у строк до початку виплат відшкодування коштів вкладникам. Передача активів та зобов’язань здійснюється без необхідності отримання висновку НБУ щодо фінансового стану перехідного банку як приймаючого банку та без надання фінансової підтримки з боку Фонду.

{Підпункт 3.5.10 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.11. Особливості створення та діяльності перехідного банку, створеного відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону:

1) статутний капітал перехідного банку утворюється у розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу банків;

2) банківський нагляд за таким банком здійснює НБУ у порядку, встановленому нормативно-правовими актами НБУ;

3) до перехідного банку передається частина або всі активи та зобов’язання неплатоспроможного банку без надання фінансової підтримки з боку Фонду;

4) сума переданих перехідному банку активів та зобов’язань неплатоспроможного банку є тотожними, а зобов’язання неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, не можуть бути передані частково;

5) перехідному банку не передаються кредити неплатоспроможного банку, надані ним своїм пов’язаним особам.

Передумовами утворення такого перехідного банку може бути наявність хоча б однієї з таких підстав за умови дотримання визначених Законом та цим підпунктом особливостей:

банк належить за розподілом Національного банку України до I або II групи за розміром активів на поточний рік;

зобов’язання неплатоспроможного банку складають 2 і більше відсотків від зобов’язань банків по банківській системі;

виведення з ринку системно важливого банку на останню звітну дату;

одночасне виведення двох і більше неплатоспроможних банків з ринку з наявністю кваліфікованого інвестора, що бажає взяти участь у виведенні таких банків з ринку та підписав відповідні зобов’язання.

До перехідного банку додатково можуть передаватися частина або всі активи та зобов’язання системно важливих банків, а за окремим рішенням виконавчої дирекції - інших банків, що не належать до категорії системно важливих, на підставі їх планів врегулювання у порядку та за умов, визначених цим підпунктом.

Перехідний банк, створений відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону, здійснює банківську діяльність відповідно до нормативно-правових актів НБУ, інших органів державної влади, рішень Фонду як акціонера такого банку та органів управління. Фонд має право як акціонер банку, зокрема, обмежити види банківських або інших фінансових послуг, які має право надавати перехідний банк, суму операції, здійснення якої потребує обов’язкового погодження виконавчою дирекцією Фонду.

Фонд як акціонер перехідного банку має забезпечити дотримання перехідним банком економічних нормативів, встановлених НБУ. У разі їх порушення Фонд зобов’язаний у строки, встановлені НБУ, вжити заходів для докапіталізації перехідного банку.

Перехідний банк зобов’язаний подавати до Фонду звітність за формою та у строки, що встановлені НБУ.

Фонд зобов'язаний здійснити продаж перехідного банку протягом року з дня його створення. За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути продовжений виконавчою дирекцію Фонду до одного року.

Якщо протягом зазначених у цьому підпункті строків не виявлено наміру інвестора купити перехідний банк, Фонд має право передати активи та зобов’язання такого банку іншому приймаючому банку або не пізніше дня, наступного за днем закінчення встановленого строку, вносить НБУ пропозицію про ліквідацію такого банку.

Директор перехідного банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду має право передати частину або всі активи та зобов’язання іншому приймаючому банку у строк до початку виплат відшкодування коштів вкладникам з урахуванням особливостей, встановлених частиною другою статті 52 цього Закону.

Активи та зобов’язання перехідного банку передаються приймаючому банку на умовах відкритого конкурсу, проведеного директором перехідного банку.

Конкурс проводиться директором перехідного банку у порядку, встановленому Законом та цим Положенням для реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом відчуження частини або всіх активів та зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку.

Для надання фінансових пропозицій перехідний банк забезпечує доступ кваліфікованих інвесторів - приймаючих банків до документації перехідного банку щодо його активів та зобов’язань за умови підписання з кваліфікованим інвестором договору щодо нерозголошення банківської таємниці.

До укладення договору про відступлення права вимоги, договору про переведення боргу, договору про передачу інших активів (змішаного договору), укладеного між приймаючим банком та перехідним банком, кваліфікований інвестор має отримати позитивний висновок НБУ щодо його фінансового стану та спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами, який подається перехідному банку.

При поданні на погодження виконавчої дирекції Фонду пропозиції про передачу всіх або частини активів та зобов’язань перехідного банку приймаючому банку директор перехідного банку подає до Фонду:

копії пропозицій, що були надані кваліфікованими інвесторами - приймаючими банками;

результати проведеного відкритого конкурсу;

позитивний висновок НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку та спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами.

НБУ приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку не пізніше ніж через три дні з дня отримання подання Фонду, підготовленого відповідно до вимог НБУ.

Ліквідація перехідного банку здійснюється у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

{Підпункт 3.5.11 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Підпункт 3.5.12 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Підпункт 3.5.13 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Підпункт 3.5.14 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Підпункт 3.5.15 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Підпункт 3.5.16 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.6. Продаж неплатоспроможного банку:

3.6.1. Уповноважена особа Фонду відповідно до закону набуває права розпорядження акціями (паями) банку від імені будь-якої особи, яка є учасником банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій (паїв).

{Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.6.2. Уповноважена особа Фонду у п'ятиденний строк з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, приймає рішення про зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку, визначення нової номінальної вартості акцій банку та/або про деномінацію акцій неплатоспроможного банку в разі, якщо розмір регулятивного капіталу неплатоспроможного банку є меншим статутного капіталу цього банку відповідно до цього Положення.

{Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

У разі від’ємного розміру регулятивного капіталу статутний капітал банку вважається таким, що дорівнює 1 гривні.

3.6.3. Переможцем конкурсу щодо придбання неплатоспроможного банку є інвестор, який запропонував найвищу ціну та капіталізацію банку у найкоротший період таким чином, щоб банк дотримався всіх економічних нормативів, встановлених НБУ, а також взяв на себе зобов'язання здійснити заходи щодо приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства.

3.6.4. За результатами конкурсу уповноважена особа Фонду укладає з переможцем конкурсу договір купівлі-продажу акцій (паїв) неплатоспроможного банку.

{Абзац перший підпункту 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

Умовами договору купівлі-продажу акцій має бути передбачено:

обов’язок інвестора у визначені терміни здійснити заходи щодо приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства;

умова щодо розірвання договору в разі невиконання інвестором обов'язку щодо здійснення капіталізації неплатоспроможного банку та/або вжиття інших заходів для відновлення платоспроможності і стабілізації діяльності банку;

штрафні санкції за неналежне виконання інвестором умов договору;

умови щодо неповернення Фондом гарантійного внеску інвестору у разі невиконання інвестором умов цього договору.

{Підпункт 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку повинен бути укладений впродовж трьох місяців від дня початку тимчасової адміністрації банку та не пізніше шести місяців для системно важливих банків. Ці строки можуть бути одноразово продовжені на строк до одного місяця у разі продовження виконавчою дирекцією Фонду строку, на який запроваджено тимчасову адміністрацію.

{Абзац сьомий підпункту 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац сьомий підпункту 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.6.5. Кошти від продажу акцій неплатоспроможного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.

3.6.6. Інвестор зобов’язаний привести діяльність банку у відповідність з вимогами законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності протягом одного місяця з дня укладення договору купівлі-продажу.

{Пункт 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим підпунктом 3.6.6  згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.6.7. Наступного дня після реєстрації прав власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі Фонд припиняє тимчасову адміністрацію в такому банку.

Фонд з метою контролю за процесом виконання інвестором умов договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку призначає з числа своїх працівників куратора такого банку.

Куратор Фонду виконує функції та має повноваження, визначені частиною десятою статті 41 Закону, у строк, що не перевищує один місяць з дня його призначення. Про всі випадки зупинення (призупинення), припинення чи обмеження операцій, що здійснюються неплатоспроможним банком, куратор Фонду повідомляє Фонд.

Протягом виконання куратором Фонду його функцій неплатоспроможний банк діє відповідно до плану врегулювання, а також на нього поширюються обмеження, визначені у частинах п’ятій та шостій статті 36 Закону.

{Пункт 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим підпунктом 3.6.7  згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.6.8. Після здійснення інвестором відповідно до умов договору заходів з приведення неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності Фонд повідомляє НБУ про необхідність проведення інспекційної перевірки банку. Фонд надає НБУ необхідну інформацію та документи для проведення інспекційної перевірки банку і підготовки обґрунтованих висновків.

НБУ проводить інспекційну перевірку неплатоспроможного банку та подає звіт про її результати не пізніше 15 робочих днів з дня отримання НБУ повідомлення Фонду про необхідність проведення інспекційної перевірки.

Фонд приймає рішення про припинення повноважень куратора Фонду у неплатоспроможному банку наступного дня після отримання результатів інспекційної перевірки НБУ, яка підтвердила приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, та повідомляє про прийняте рішення НБУ.

{Підпункт пункту 3.6 глави 3 розділу IV в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 89 від 11.09.2014}

3.7. Особливості виведення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави:

1) у разі отримання не пізніше кінця дня, у якому було запроваджено тимчасову адміністрацію неплатоспроможного банку, копії рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні такого банку з ринку Фонд починає здійснення всіх процедур щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у порядку, встановленому Законом та цим Положенням, без пошуку інших інвесторів;

2) уповноважена особа Фонду відповідно до закону набуває права розпорядження зобов’язаннями банку перед власниками істотної участі та членами спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії такого банку від їх імені без необхідності додаткового оформлення повноважень;

3) у день отримання зазначеного в підпункті 1 цього пункту рішення уповноважена особа Фонду вживає заходів до додаткового розміщення акцій неплатоспроможного банку, а саме:

скликає загальні збори та від імені учасників неплатоспроможного банку, приймає рішення про збільшення статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту банку. Розмір, на який має бути збільшений статутний капітал неплатоспроможного банку, має дорівнювати вартості зобов’язань банку перед власниками істотної участі та членами спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії на дату запровадження тимчасової адміністрації;

подає рішення про додаткове розміщення акцій та зміни до статуту до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подає зміни до статуту на погодження НБУ та на реєстрацію державному реєстратору;

у строк не пізніше двох робочих днів після прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу укладає від імені власників істотної участі та членів спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку. Купівля акцій здійснюється за рахунок зобов’язань банку перед такими особами;

скликає загальні збори та від імені учасників неплатоспроможного банку, приймає рішення про затвердження результатів розміщення акцій, про що повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку відповідно до її нормативно-правових актів;

здійснює реєстрацію права власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі;

4) уповноважена особа Фонду зменшує статутний капітал неплатоспроможного банку до 1 гривні;

5) уповноважена особа Фонду укладає з Міністерством фінансів України або державним банком договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку. Оплата акцій неплатоспроможного банку може бути здійснена як коштами, так і в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

{Главу 3 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.8. Особливості діяльності куратора Фонду:

рішення щодо призначення куратора Фонду, строку його повноважень та припинення його повноважень приймає Фонд у межах строків, встановлених Законом;

куратор Фонду призначається з числа працівників Фонду, які мають вищу економічну та/або юридичну освіту.

Залучений працівник Фонду до виконання повноважень куратора Фонду призначається наказом Фонду зі збереженням за ним місця роботи, заробітної плати, премій та інших виплат, передбачених системою оплати праці у Фонді, на період його призначення.

Куратор Фонду здійснює контроль за діяльністю банку шляхом проведення аналізу діяльності банку безпосередньо у банку або шляхом дистанційного контролю.

Банк зобов’язаний забезпечити куратора, призначеного Фондом, окремим приміщенням, що обладнане необхідними технічними засобами, з доступом до відповідних програмно-технічних комплексів банку для перегляду в режимі поточного часу всіх операцій банку та його клієнтів.

Куратор Фонду має інформувати виконавчу дирекцію Фонду щодо результатів капіталізації та підтримки ліквідності, виникнення негативних тенденцій і виявлення проблем, які можуть нести загрозу втрати ліквідності й платоспроможності та інтересам кредиторів і вкладників, оперативно готувати обґрунтовані пропозиції щодо подальших наглядових дій за цим банком;

Куратор Фонду має право зупиняти (призупиняти), припиняти, обмежувати будь-які операції, що здійснюються банком, крім заборони використання в банку права голосу придбаних акцій. Про всі такі випадки куратор Фонду повідомляє Фонд.

Банк на вимогу куратора Фонду зобов’язаний надавати інформацію щодо його діяльності, у тому числі пояснення щодо проведення ним окремих операцій. Інформація надається у формі відповідних документів та їх копій (у тому числі виготовлених методом сканування або створення фотокопій) чи інших носіїв відповідної інформації, що можуть свідчити про факти порушення банком банківського законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, та має бути засвідчена банком належним чином (засвідчується підписом керівника та відбитком печатки (за наявності) банку. Документ, що складається з двох і більше аркушів, прошнуровується та пронумеровується).

{Главу 3 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4. Порядок прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, визначення нової номінальної вартості акцій неплатоспроможного банку та/або їх деномінації

4.1. Зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку відбувається залежно від співвідношення фактичного розміру регулятивного капіталу неплатоспроможного банку та його статутного капіталу:

якщо фактичний розмір регулятивного капіталу є меншим за номінальну вартість однієї простої акції неплатоспроможного банку (у тому числі має від'ємне значення), зменшення статутного капіталу відбувається способом зменшення номінальної вартості акцій;

в інших випадках зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку відбувається способом зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом їх викупу неплатоспроможним банком та анулювання. Такий викуп здійснюється за рахунок коштів неплатоспроможного банку.

4.2. Уповноважена особа Фонду у разі, якщо реєстрація попередніх випусків акцій неплатоспроможного банку, звітів про результати розміщення акцій не завершена, а також якщо свідоцтво про реєстрацію випусків акцій неплатоспроможного банку не видане на дату початку здійснення Фондом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, вживає необхідних заходів щодо завершення або припинення відповідних дій.

V. Дії Фонду з виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом його ліквідації

1. Ініціювання процесу ліквідації банку

1.1. Фонд вносить НБУ пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку:

відповідно до плану врегулювання;

у разі закінчення строку тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або невиконання плану врегулювання;

в інших випадках, передбачених Законом.

1.2. Виконавча дирекція Фонду своїм рішенням призначає уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації неплатоспроможного банку у день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, за виключенням випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.

1.3. Копія рішення про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації, завірена підписом директора-розпорядника Фонду та відбитком гербової печатки Фонду, передається уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку до неплатоспроможного банку, який підлягає ліквідації, та реєструється банком відповідно до законодавства України.

{Пункт 1.3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.4. Ліквідація неплатоспроможного банку повинна бути завершена у строк, визначений рішенням виконавчої дирекції Фонду, але не пізніше одного року з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, крім випадку, передбаченого частиною дев’ятою статті 39 Закону.

{Пункт 1.4 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.5. Виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про продовження процедури ліквідації банку.

{Пункт 1.5 глави 1 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.6. Процедура ліквідації неплатоспроможного банку може бути продовжена на строк до одного року, а системно важливих банків - на строк до двох років. Ці строки можуть бути повторно продовжені на строк до одного року, крім випадку, передбаченого частиною дев’ятою статті 39 Закону.

{Пункт 1.6 глави 1 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.7. До уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку застосовуються вимоги, критерії конфлікту інтересів, порядок та підстави зміни, визначені цим Положення щодо уповноваженої особи Фонду, призначеної для здійснення тимчасової адміністрації.

1.8. Оголошення про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації здійснює Фонд та уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку.

1.9. Фонд розміщує інформацію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку:

на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Абзац третій пункту 1.9 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.10. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку розміщує оголошення, що містить відомості про ліквідацію неплатоспроможного банку, у семиденний строк з дати прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів, а також на своїй сторінці в мережі Інтернет (за наявності).

1.11. Відомості про ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку повинні містити:

найменування та інші реквізити банку, що ліквідується;

дату та номер рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду;

прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку;

інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів.

1.12. Протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку кредитори мають право заявити уповноваженій особі Фонду про свої вимоги до такого банку. Вимоги вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами, що підлягають відшкодуванню, не заявляються.

1.13. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах «Урядовий кур’єр», «Голос України» та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської діяльності та ліквідацію банку.

{Главу 1 розділу V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

2. Наслідки призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку при ліквідації неплатоспроможного банку

2.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку від імені Фонду виконує функції з ліквідації неплатоспроможного банку відповідно до Закону та цього Положення.

2.2. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку приступає до виконання своїх обов’язків у день прийняття Фондом рішення про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

2.3. З дня призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку:

припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Якщо в банку, що ліквідується, здійснювалася тимчасова адміністрація, з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку здійснення Фондом тимчасової адміністрації банку припиняється. Керівники банку звільняються з роботи у зв’язку з ліквідацією банку. Під керівниками банку для цілей цього Положення розуміються голова та члени правління (ради директорів), крім головного бухгалтера та/або заступника;

{Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

банківська діяльність банку завершується закінченням технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси;

строк виконання всіх грошових зобов'язань банку та зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким, що настав;

припиняється нарахування відсотків, неустойки (штрафу, пені) та застосування інших санкцій за всіма видами заборгованості банку, а також не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань банку;

{Абзац п’ятий пункту 2.3 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

нарахування відсотків, комісійних, штрафів, інших очікуваних доходів за активними операціями банку може припинятися у терміни, визначені договорами з клієнтами банку, у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси;

{Пункт 2.3 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

відомості про фінансове становище банку перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю;

укладення правочинів, пов'язаних із відчуженням майна банку чи передачею його майна третім особам, допускається у порядку, передбаченому статтею 51 Закону;

втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) неплатоспроможного банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.

Закінченням технологічного циклу вважається дата зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі.

{Пункт 2.3 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

2.4. Під час здійснення ліквідації у банку не виникає жодних додаткових зобов’язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

До витрат, безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, належать витрати щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Вимоги за зобов’язаннями банку, що виникли під час проведення ліквідації, можуть пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури та погашаються у сьому чергу відповідно до статті 52 цього Закону.

{Пункт 2.4 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.5. Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених уповноваженою особою Фонду, керівники банку (або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (якщо в банку здійснювалася тимчасова адміністрація) забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку.

{Пункт 2.5 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

виконує повноваження органів управління банку;

приймає до свого відання майно (кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу та виконує функції з управління та реалізації майна банку;

видає накази та розпорядження, дає доручення, обов’язкові до виконання працівниками банку;

здійснює грошові операції (отримання коштів у рахунок погашення заборгованості боржниками неплатоспроможного банку, приймання оплати за продане майно, виплата вихідної допомоги звільненим працівникам неплатоспроможного банку, оплата послуг експертів та/або консультантів, залучених уповноваженою особою Фонду) та операції з готівкою (виплата вихідної допомоги звільненим працівникам неплатоспроможного банку, витрати на відрядження тощо) з метою забезпечення процедури ліквідації банку;

складає не пізніше ніж через три дні з дня свого призначення перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом процедури ліквідації неплатоспроможного банку може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно зменшення (збільшення) належних їм сум відшкодування у межах гарантованої суми, зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати, зміну особи вкладника та інформацію зі зміненими реквізитами вкладників;

складає реєстр акцептованих вимог кредиторів (вносить зміни до нього) та здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів;

{Абзац сьомий пункту 2.6 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

вживає у встановленому законодавством порядку заходів щодо повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед таким банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна, що перебуває у третіх осіб;

{Абзац восьмий пункту 2.6 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

звільняє чи переводить на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядає їх службові обов’язки, змінює розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

передає у встановленому порядку на зберігання документи банку, які підлягають обов’язковому зберіганню;

заявляє від імені банку позови майнового та/або немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;

звертається до правоохоронних органів із заявою про порушення кримінальних справ у встановленому законодавством України порядку у випадку виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно такого банку;

залучає до роботи в процесі здійснення процедури ліквідації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат неплатоспроможного банку на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду (такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством);

{Абзац тринадцятий пункту 2.6 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

призначає проведення аудиторських перевірок та юридичних (правових) експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку у межах його кошторису витрат на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

вчиняє дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду;

здійснює відчуження активів і зобов’язань неплатоспроможного банку в разі, якщо це було передбачено планом врегулювання, або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду, або у випадках, передбачених Законом.

{Абзац шістнадцятий пункту 2.6 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.7. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку може здійснювати інші повноваження, передбачені Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, які є необхідними для завершення процедури ліквідації банку.

2.8. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана:

{Абзац другий пункту 2.8 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

повідомити про відкликання банківської ліцензії, призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації:

банки, з якими укладено договори про кореспондентські відносини;

Державну службу фінансового моніторингу України;

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

органи державної податкової служби протягом десяти днів від дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та подати до кожного з органів державної податкової служби, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, документи, передбачені підпунктом 11.1.3 пункту 11.1 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300;

{Пункт 2.8 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

органи банківського нагляду держав, у яких банк має відокремлені підрозділи або кореспондентські відносини з іноземними банками;

компетентний орган (посадову особу), який наклав арешт або інші обмеження щодо майна (активів) неплатоспроможного банку, а також відповідні органи державної влади, які забезпечують ведення Державного реєстру обтяжень майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо;

надавати на запит Державної служби фінансового моніторингу України додаткову інформацію, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу;

повертати ініціаторам переказу коштів їх кошти, що надійшли на накопичувальний рахунок або кореспондентський рахунок банку протягом процедури його ліквідації, у разі їх помилкового переказу або в разі, якщо їх перерахування пов’язано з виплатами пенсії, зарплатами державних службовців, поверненням платежів від державних органів (установ, організацій) або соціальними виплатами (лікарняні, декретні тощо);

{Пункт 2.8 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

скласти початковий баланс банку, що ліквідується, та скорегувати його з урахуванням результатів інвентаризації активів та зобов’язань;

закрити своїм рішенням поточні та вкладні (депозитні) рахунки клієнтів, на яких немає коштів;

скласти перелік (реєстр) вимог кредиторів після їх розгляду та проміжний ліквідаційний баланс станом на звітну дату, наступну за датою затвердження такого переліку (реєстру);

{Абзац чотирнадцятий пункту 2.8 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

скласти ліквідаційний баланс і остаточний звіт уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку після вжиття заходів щодо задоволення вимог кредиторів.

2.9. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку з дня її призначення зобов'язана ужити заходів для забезпечення збереження майна (активів) та документації банку, а саме:

повідомити керівника управління (відділу) Державної служби охорони при МВС України або суб'єкта господарювання, з яким укладено договір щодо охорони банку, про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку і початок здійснення Фондом процедури ліквідації банку, а також передати копію рішення виконавчої дирекції Фонду щодо призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації;

надіслати повідомлення банкам-кореспондентам (резидентам і нерезидентам) про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації;

позбавити (у разі потреби) повноважень осіб, які забезпечують ведення окремих напрямів роботи банку;

організувати блокування всіх засобів зв'язку з банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному переказу коштів;

ужити інших заходів, потрібних для забезпечення схоронності майна (активів) і документації банку.

{Пункт 2.10 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.10. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов’язана у 60-денний строк з дня її призначення надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами відповідального зберігання, про необхідність вилучити свої цінності протягом одного місяця з дня отримання повідомлення. Матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні у банку і не були вилучені власниками в зазначений у повідомленні строк, вважаються фондами, на які не можуть претендувати кредитори банку. Такі цінності переходять у розпорядження Фонду для повернення законним власникам.

2.11. Для забезпечення передавання цінностей Фонду уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку надає:

заяву про передавання цінностей;

акт про приймання-передавання цінностей;

договори про відповідальне зберігання неплатоспроможним банком цінностей, на підставі яких цінності зберігалися в такому банку;

документи, які підтверджують виконані процедури щодо повідомлення власників цінностей.

2.12. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана організувати здійснення заходів щодо знищення інформації на накопичувальних та жорстких магнітних дисках, комп'ютерній техніці, що використовувалася банком, перед реалізацією, передачею або утилізацією цієї техніки.

2.13. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не має права використовувати або дозволяти використовувати майно (активи) банку у власних інтересах або в інтересах пов’язаних осіб.

2.14. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та приймає рішення одноосібно в межах своїх повноважень, крім випадків, встановлених Законом.

2.15. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку діє без довіреності від імені банку, що ліквідується, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку.

2.16. Рішення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, оформлені наказами або розпорядженнями, а також іншими розпорядчими документами, визначеними порядком ведення діловодства у банку, є обов’язковими для виконання працівниками такого банку.

2.17. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку з дня її призначення вживає таких заходів:

повертає уповноваженому структурному підрозділу центрального апарату НБУ, який здійснює ліцензування банків, банківську ліцензію, та Фонду - свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом трьох робочих днів з дати свого призначення;

здійснює відкриття накопичувального рахунку та вчиняє інші дії згідно з цим Положенням;

складає та виконує кошторис витрат банку, пов’язаних зі здійсненням його ліквідації, згідно з цим Положенням;

здійснює заходи щодо підготовки задоволення вимог кредиторів згідно з цим Положенням, зокрема:

складання початкового ліквідаційного балансу на дату призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, коригування початкового балансу за наслідками інвентаризації згідно з цим Положенням;

{Абзац шостий пункту глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

формування ліквідаційної маси банку та здійснення оцінки майна банку згідно з цим Положення;

складання реєстру акцептованих вимог кредиторів згідно з цим Положенням;

складання проміжного ліквідаційного балансу станом на звітну дату, наступну за датою затвердження переліку (реєстру) акцептованих вимог кредиторів;

{Абзац дев'ятий пункту глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

складення остаточного ліквідаційного балансу;

вчиняє дії, необхідні для припинення банку як юридичної особи, зокрема:

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення щодо припинення банку як юридичної особи шляхом ліквідації;

зняття банку з обліку в органах державної податкової служби, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування;

знищення печаток та штампів банку;

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи;

забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських документів, а також до завершення ліквідації неплатоспроможного банку зобов’язана забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до НБУ;

{Абзац шістнадцятий пункту глави 2 розділу V в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

2.18. Оплата праці уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку здійснюється Фондом у межах затвердженого штатного розпису.

2.19. За рахунок коштів Фонду підлягає страхуванню життя та здоров’я уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку в її інтересах.

{Пункт 2.19 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.20. Під час здійснення ліквідації уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку з числа обраних Фондом радників, аудиторів, юристів та інших можуть залучатися радники, аудитори, юристи та інші особи відповідно до нормативно-правових актів Фонду у цій сфері.

Після укладання уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку договору про надання радниками, аудиторами, юристами та іншими особами послуг ця уповноважена особа Фонду у строк не пізніше двох робочих днів зобов’язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору.

{Главу 2 розділу V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.21. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов’язана обліковувати на окремому аналітичному рахунку кошти, що надійшли від:

реалізації майна (майнових прав), переданого в іпотеку (заставу) НБУ;

погашення заборгованості за кредитами банку, майнові права за якими передано в заставу НБУ;

погашення цінних паперів, переданих в заставу НБУ.

Такі кошти перераховуються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку НБУ в рахунок погашення зобов’язань банку за кредитами НБУ після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси.

{Главу 2 розділу V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3. Процес ліквідації та управління ним

3.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає до НБУ нотаріально засвідчену картку зі зразками підписів уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та головного бухгалтера банку (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки цього банку для відкриття накопичувального рахунку банку.

3.2. З метою забезпечення процедури ліквідації уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку ініціює відкриття накопичувального рахунку неплатоспроможного банку у національній валюті та іноземній валюті (за необхідності) в територіальному управлінні НБУ або в Операційному управлінні НБУ.

{Пункт 3.2 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.3. Після відкриття накопичувального рахунку за розпорядженням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку залишок коштів із кореспондентського рахунку банку перераховується на накопичувальний рахунок і вживаються заходи щодо закриття кореспондентського рахунку такого банку та виключення його з учасників системи електронних платежів (СЕП) у порядку, визначеному нормативно-правовим актом НБУ, що визначає порядок міжбанківського переказу грошей в Україні в національній валюті, а також повертаються кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку, що враховувалися на відповідному позабалансовому рахунку (якщо такий облік вівся в територіальному управлінні НБУ за договором з таким банком).

Уповноважена особа Фонду вживає заходів для підключення банку, що ліквідується, до електронної пошти НБУ.

{Пункт 3.3 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.4. На накопичувальний рахунок банку зараховуються кошти такого банку і надходження на його користь. З цього рахунку проводяться розрахунки з кредиторами й оплата витрат на здійснення процедури ліквідації.

{Пункт 3.5 глави 3 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює витрати на ліквідацію неплатоспроможного банку за рахунок коштів банку в межах кошторису витрат банку на здійснення ліквідації (далі - кошторис), затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

3.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує правильність складання проекту кошторису і виконання затвердженого виконавчою дирекцією Фонду кошторису.

3.7. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана:

уключати до кошторису окремими статтями всі витрати, необхідні для забезпечення процедури ліквідації банку;

{Абзац другий пункту 3.7 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

складати кошторис щокварталу з розподілом за місяцями і подавати до 15 числа місяця, що передує наступному кварталу, до Фонду для затвердження виконавчою дирекцією. На початку ліквідації банку кошторис уключає період із дня, в якому уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку приступила до виконання своїх обов'язків, до кінця поточного кварталу і подається до Фонду не пізніше 15 днів після призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку. Не використана у звітному кварталі сума коштів за кошторисом не переноситься на наступний квартал.

3.8. У разі необхідності уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право запропонувати внесення змін до кошторису. Зміни до кошторису вносяться не пізніше дати закінчення кварталу, на який затверджено кошторис, за наявності обґрунтованого клопотання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

3.9. У разі необхідності уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку може запропонувати внесення змін до кошторису до закінчення відповідного кварталу.

3.10. Зміни до кошторису затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

3.11. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право здійснювати з накопичувального рахунку витрати, пов'язані з розміщенням оголошення в засобах масової інформації про відкриття процедури ліквідації неплатоспроможного банку та нотаріальним засвідченням картки зі зразками підписів, до складання кошторису та затвердження його виконавчою дирекцією Фонду.

4. Заходи із задоволення вимог кредиторів

4.1. З дня свого призначення уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку приступає до інвентаризації та оцінки майна неплатоспроможного банку з метою формування його ліквідаційної маси, а також складає реєстр акцептованих вимог кредиторів.

4.2. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає початковий ліквідаційний баланс банку на основі балансу такого банку на дату призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

{Пункт 4.2 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.3. Якщо банк здійснював операції з іноземною валютою, то відповідні активи такого банку в початковому ліквідаційному балансі відображаються в гривневому еквіваленті на дату складання такого балансу, пасиви - у розрізі кодів валют та в гривневому еквіваленті на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Пункт 4.3 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.4. Початковий баланс неплатоспроможного банку підлягає коригуванню на перше число місяця, що настає після завершення інвентаризації активів.

4.5. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вживає заходів для встановлення фактичного розміру заборгованості перед банком щодо зобов'язань, строк яких настав або настане в поточному місяці, шляхом отримання в письмовій формі від дебітора (боржника) підтвердження заборгованості за основним боргом та нарахованими процентами (штрафами, пенею, комісійними) у порядку досудового врегулювання господарських спорів відповідно до законодавства.

4.6. Інвентаризація майна проводиться на дату призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

{Пункт 4.6 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.7. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює інвентаризацію майна банку відповідно до вимог законодавства України.

4.8. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку під час проведення інвентаризації визначає достатність та повноту сформованих резервів, перевіряє класифікацію кредитного портфеля, портфеля цінних паперів, дебіторської заборгованості, нарахованих доходів тощо.

4.9. За результатами інвентаризації уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

4.10. У разі відсутності документів, які необхідні для проведення інвентаризації, уживаються заходи щодо їх відновлення.

4.11. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана за результатами проведеної інвентаризації скоригувати початковий баланс та подати його на погодження виконавчій дирекції Фонду у строк не пізніше 5 робочих днів після настання дати, на яку він складений.

4.12. До скоригованого початкового балансу уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку додає:

акт про приймання майна і документів банку від керівників;

копії наказу про призначення інвентаризаційної комісії та протоколів засідань інвентаризаційної комісії, затверджених уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку;

перелік активів банку, визначений за результатами інвентаризації, підписаний уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також копії інвентаризаційних описів майна. У разі якщо в банку здійснювалася тимчасова адміністрація, уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає до Фонду перелік активів неплатоспроможного банку (без проведення додаткової інвентаризації) на електронних та паперових носіях.

4.13. Скоригований початковий баланс, перелік майна (активів) банку та копії інвентаризаційних описів майна (активів) засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов’язки) і відбитком печатки такого банку.

4.14. Інвентаризація майна банку та формування ліквідаційної маси мають бути завершені в шестимісячний строк з дня прийняття рішення про ліквідацію банку та відкликання банківської ліцензії. Результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси відображаються в акті, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією.

{Пункт 4.14 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.15. До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно у випадках, передбачених законами, а також індивідуально визначене майно та майнові права, що належать банку на підставі речових прав (ліцензії, гудвіл тощо).

Під індивідуально визначеним майном та майновими правами, що належать банку на підставі речових прав (ліцензії, гудвіл тощо), розуміється визначене в індивідуальному порядку майно та майнові права, що не включаються до ліквідаційної маси неплатоспроможного банку за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

{Пункт 4.15 глави 4 розділу V доповнено новим абзацомз згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов’язаних з утриманням, збереженням та продажем (здійсненням правочинів за участі банку) предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.

{Пункт 4.15 глави 4 розділу V доповнено новим абзацомз згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

За наявності у складі майна банку майна, виключеного з обороту, уповноважена особа Фонду зобов’язана передати його відповідним особам в установленому порядку.

{Пункт 4.15 глави 4 розділу V доповнено новим абзацомз згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Уповноважена особа Фонду, виявивши частку, яка належить банку в спільному майні, з метою задоволення вимог кредиторів у встановленому порядку порушує питання про виділення цієї частки.

{Пункт 4.15 глави 4 розділу V доповнено новим абзацомз згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Майно, щодо якого банк є користувачем або зберігачем, повертається його власнику відповідно до закону або договору.

{Пункт 4.15 глави 4 розділу V доповнено новим абзацомз згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Пункт 4.15 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.16. Майно банку, що включається до ліквідаційної маси, підлягає оцінці Фондом у порядку, встановленому Фондом. Перелік майна банку, що підлягає оцінці суб’єктами оціночної діяльності, встановлюється Фондом. Для проведення оцінки майна уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації банку має право залучати суб’єктів оціночної діяльності з оплатою їх послуг за рахунок ліквідаційної маси банку.

{Пункт 4.16 глави 4 розділу V в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

4.17. Залучення суб'єктів оціночної діяльності здійснюється уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку з числа осіб, перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 4.17 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.18. Іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є забезпеченням виконання зобов’язань за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк, а також кошти на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, у тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до Законів України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» та «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Активи банку, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, не включаються до ліквідаційної маси банку. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про іпотечні облігації».

Іпотечні активи, що перебувають в управлінні неплатоспроможного банку, повертаються їх установнику (вигодонабувачу) разом з доходами від управління такими активами за вирахуванням комісійних неплатоспроможного банку.

У разі якщо іпотечні активи є забезпеченням виконання зобов’язань за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є неплатоспроможний банк, уповноважена особа Фонду на ліквідацію вживає заходів для передання прав на іпотечні активи та зобов’язання за такими сертифікатами до іншого управителя або за його відсутності - до керуючого іпотекою відповідно до договору доручення. У разі ліквідації неплатоспроможного банку, який одночасно був емітентом іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю та керуючим іпотекою, обов’язки такого банку переходять до іншого банку, визначеного уповноваженою особою Фонду на ліквідацію.

З метою виконання зобов’язань неплатоспроможним банком за емітованими ним іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю уповноважена особа Фонду на ліквідацію може звернути стягнення на предмет іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань за консолідованим іпотечним боргом та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю. У цьому разі власники іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю мають переважне перед іншими кредиторами право на задоволення своїх вимог за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю за рахунок коштів, отриманих від реалізації предмета іпотеки.

У разі якщо при реалізації права на задоволення вимог за рахунок іпотечних активів їх вартість буде меншою, ніж загальна вартість зобов’язань неплатоспроможного банку-емітента за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, задоволення вимог власників таких сертифікатів у частині, що перевищує вартість іпотечних активів за цими договорами, проводиться за рахунок майна неплатоспроможного банку у черговості, установленій частиною першою статті 52 Закону.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вживає заходів для погашення іпотечних сертифікатів, скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, зміни управителя, припинення управління іпотечними активами у порядку, встановленому законодавством.

У разі якщо активи неплатоспроможного банку включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій:

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію на вимогу управителя передає іпотечне покриття йому або до визначеної управителем обслуговуючої установи на обслуговування;

уповноважена особа Фонду на ліквідацію спільно з управителем відчужує іпотечне покриття з метою розрахунку з власниками іпотечних облігацій.

У разі якщо на дату прийняття рішення про запровадження ліквідаційної процедури неплатоспроможного банку іпотечні облігації такого банку перебувають в обігу, уповноважена особа Фонду на ліквідацію вживає заходів для зупинення обігу іпотечних облігацій та задоволення прав власників іпотечних облігацій (погашення іпотечних облігацій). Для зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій уповноважена особа Фонду на ліквідацію діє у порядку, встановленому у Положенні про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1118, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2014 року за № 1143/25920.

Активи недержавного пенсійного фонду (крім депозитів), зберігачем яких є банк, не включаються до ліквідаційної маси такого банку. Повернення цих активів здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

У разі якщо банк, що ліквідується, має зобов’язання перед недержавним пенсійним фондом як зберігач, повернення активів здійснюється за процедурою, визначеною договором про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем (заміна зберігача або дострокове розірвання договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем).

В інших випадках майно (кошти, цінні папери) недержавних пенсійних фондів, розміщене на рахунках неплатоспроможного банку, повертається таким банком у черговості, встановленій пунктом сьомим частини першої статті 52 Закону.

У разі якщо банк, що ліквідується, є управителем створених ним фондів фінансування будівництва та/або фондів операцій з нерухомістю, уповноважена особа Фонду на ліквідацію повинна вжити заходів для передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 490 «Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду».

При цьому у разі ліквідації банку - управителя фонду фінансування будівництва кошти на рахунку такого фонду фінансування будівництва спрямовуються виключно на задоволення вимог довірителів до банка - управителя фонду фінансування будівництва. Банк, що ліквідується, включає такі вимоги до сьомої черги вимог кредиторів у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію визначає загальну суму зобов’язань банку як зберігача/управителя активами зазначених фінансових установ станом на день призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

{Пункт 4.18 глави 4 розділу V в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

4.19. Банк здійснює продаж майна безпосередньо юридичним та фізичним особам лотами, що містять декілька об’єктів продажу неплатоспроможного банку. У разі нереалізації зазначених лотів майно банку може бути реалізоване декількома лотами, до яких входить менша кількість майна неплатоспроможного банку та/або один предмет (майнові права) такого банку.

{Главу 4 розділу V доповнено новим пунктом 4.19 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.20. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом семи днів із дня розміщення інформації про початок процедури ліквідації в газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону має повернути кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку. Одночасно уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку повідомляє кредиторів про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого вони мають право заявити про свої вимоги до неплатоспроможного банку, а також зазначає адресу для їх надсилання.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.21. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає реєстр акцептованих вимог кредиторів за формою, визначеною в додатку 3 до цього Положення, на підставі балансу банку, до якого включає вимоги кредиторів у національній валюті в розмірах, які існували на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.22. Вимога, заявлена в іноземній валюті, уключається до реєстру вимог у національній валюті в сумі, визначеній за офіційним курсом, установленим НБУ на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Вимоги кредиторів зі сплати процентів (відсотків) за кредитами, депозитами, за незавершеними розрахунковими операціями тощо переносяться на відповідний рахунок кредитора.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.23. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей у газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону.

Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.24. Протягом 90 днів з дня опублікування відомостей у газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює такі заходи:

{Абзац перший пункту 4.24 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

визначає суму заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення;

відхиляє вимоги в разі, якщо вони непідтверджені фактичними даними, що є в розпорядженні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, та в разі потреби заявляє в установленому законодавством порядку заперечення за заявленими до банку вимогами кредиторів;

складає реєстр акцептованих вимог кредиторів відповідно до вимог, установлених цим Положенням та актами Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.24. Реєстр вимог подається до Фонду на пронумерованих, прошнурованих (прошитих) аркушах та засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку і відбитком печатки банку.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.26. Реєстр акцептованих вимог кредиторів підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.27. До реєстру акцептованих вимог кредиторів, що подається на затвердження виконавчій дирекції Фонду, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку додається копія оголошення про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого кредитори мали право заявити уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку про свої вимоги до банку, із зазначенням адреси для їх надсилання.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.28. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не має права здійснювати задоволення вимог кредиторів до затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, за винятком погашення за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду вимог за правочинами, що забезпечують здійснення процедури ліквідації.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.29. Вимоги, не включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню в процедурі ліквідації не підлягають і вважаються погашеними.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.30. Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку:

сповіщає кредиторів про акцептування їхніх вимог відповідно до Закону та цього Положення;

{Абзац другий пункту 4.30 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

щотижня публікує в газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» оголошення про день і місце, де можна ознайомитися з реєстром акцептованих вимог кредиторів, та про дату затвердження цього реєстру виконавчою дирекцією Фонду.

{Абзац третій пункту 4.30 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Одночасно з передачею для опублікування в друкованих виданнях зазначена в абзаці третьому цього пункту інформація передається уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку до Фонду, який не пізніше наступного робочого дня оприлюднює її на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.31. У разі необхідності уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вносить пропозиції щодо затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до реєстру акцептованих вимог на підставі:

рішення суду, яке набрало законної сили;

свідоцтва про право на спадщину за вимогами кредиторів, які визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку та включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

документів, які відповідно до законодавства України підтверджують правонаступництво юридичної особи внаслідок реорганізації, за вимогами кредиторів, яких включено до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

письмової відмови кредитора від вимог;

клопотання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про виправлення помилки, допущеної нею чи попередньою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку під час акцептування вимог кредиторів.

Фонд за потреби має право вимагати від уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку додаткову інформацію щодо внесення змін до реєстру вимог.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.32. Будь-які спори щодо акцептування вимог кредиторів підлягають вирішенню у судовому порядку. Судове провадження щодо таких вимог не припиняє перебігу процедури ліквідації.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.33. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає проміжний ліквідаційний баланс за результатами акцептування вимог кредиторів банку, що ліквідується,на наступну звітну дату після затвердження переліку (реєстру) акцептованих вимог кредиторів виконавчою дирекцією Фонду.

Проміжний ліквідаційний баланс банку складається за формою оборотно-сальдового балансу на відповідну дату із зазначенням періоду, за який складено баланс.

Вхідні залишки проміжного ліквідаційного балансу складаються із даних банку на день призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку. Вихідні залишки містять відомості про статутний капітал, фонди, склад майна (активів), зобов’язання банку за затвердженим реєстром акцептованих вимог кредиторів. У проміжному балансі відображаються всі зміни, зумовлені проведенням процедури ліквідації банку, а також зміни вартості активів та зобов’язань такого банку, які сталися за звітний період.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.34. У разі наявності рішення суду про задоволення вимог кредиторів, які не враховувалися в балансі банку на день призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку/затвердження акцептованих вимог кредиторів, ці зобов'язання також включаються до проміжного ліквідаційного балансу.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.35. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана подати проміжний ліквідаційний баланс на погодження виконавчої дирекції Фонду у строк не пізніше 10 робочих днів після настання дати, на яку він складений.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.36. Проміжний ліквідаційний баланс та додатки до нього роздруковуються на паперових носіях, засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки банку та у прошнурованому вигляді разом з описом документів і супровідним листом подаються до Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.37. Рішення про погодження проміжного ліквідаційного балансу неплатоспроможного банку, затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, затвердження змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів приймаються виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.38. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку повертається один примірник затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів, змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів, погодженого проміжного ліквідаційного балансу. Уповноважений структурний підрозділ Фонду (уповноважений працівник) візує кожен аркуш реєстру акцептованих вимог кредиторів або змін до нього.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.39. Фонд має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані проміжного ліквідаційного балансу. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку надає додаткові документи у строк не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання запиту.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 4.39 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 4.40 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 4.41 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

5. Процедури щодо реалізації активів банку

5.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку визначає перелік майна банку, яке підлягає продажу, та здійснює продаж як індивідуально визначеного майна, так і портфеля активів, формування якого може здійснюватися за різними критеріями.

5.2. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не має права відчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна такого банку та формування ліквідаційної маси, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати, а також у випадках, передбачених Законом.

{Абзац перший пункту 5.2 глави 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У разі якщо планом врегулювання неплатоспроможного банку передбачено виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку перехідному банку, норми абзацу першого цього пункту застосовуються з наступного дня, що настає за днем відчуження зазначених активів і зобов'язань.

{Абзац другий пункту 5.2 глави 5 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

5.3. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку розпочинає реалізацію майна банку у порядку, визначеному Законом, цим Положенням з метою отримання максимальної виручки у найкоротший строк. Виконавча дирекція Фонду за поданням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, що включене до ліквідаційної маси.

5.4. Порядок реалізації майна (пули активів) банку під час проведення ліквідаційної процедури визначається і регламентується цим Положенням.

Майно банку може бути реалізоване:

на відкритих торгах (аукціоні);

на закритих торгах (щодо об'єктів цивільних прав, обмежених в обороті);

шляхом відступлення права вимоги за кредитами іншим установам;

шляхом відчуження на організованих місцях продажу (біржах, у торговельних посередників тощо);

продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі.

Вибір способів продажу майна (активів) здійснюється уповноваженою особою Фонду з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною з урахуванням вимог законодавства. Вибраний спосіб затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

Уповноважена особа Фонду організовує проведення торгів (аукціону) з продажу активів банку з урахуванням вимог Закону.

{Пункт 5.4 глави 5 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

5.5. Вибір способів реалізації майна здійснюється уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною та у найкоротший строк. Обраний спосіб (способи) реалізації майна банку затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

5.6. З метою отримання доходу уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право укладати договори про передання окремого майна (активів) неплатоспроможного банку в строкове платне користування іншим особам до реалізації цього майна у встановленому порядку.

5.7. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов’язана розміщувати інформацію щодо майна, що реалізується (дата та місце реалізації, порядок та строки подання заяв (пропозицій), перелік майна, початкова ціна продажу тощо), на сайті такого банку та передавати її Фонду для розміщення на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет.

{Главу 5 розділу V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

6. Реалізація майна банку на відкритих торгах (аукціоні)

6.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку організовує проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації майна банку.

{Пункт 6.1 глави 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

6.2. На відкритих торгах (аукціоні) можуть продаватися:

основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, транспортні засоби, будівельні матеріали тощо);

відокремлений підрозділ банку як частина цілісного майнового комплексу;

дебіторська заборгованість.

{Пункт 6.2 глави 6 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

6.3. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до законодавства України або залучити на підставі договору організатора аукціону - юридичну особу відповідно до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1364/21676.

{Пункт 6.3 глави 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

7. Реалізація майна банку щодо об’єктів цивільних прав, обмежених в обороті, здійснюється на закритих торгах, у яких беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права

7.1. Вибір переможця конкурсу серед заздалегідь визначеного кола осіб здійснює конкурсна комісія, що створюється наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

7.2. До складу конкурсної комісії в обов'язковому порядку входить директор-розпорядник Фонду або один із його заступників.

{Глава 7 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Главу 8 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

8. Реалізація майна банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам

8.1. Реалізація майна банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язання здійснюється шляхом проведення конкурсу між фінансовими установами (банками та небанківськими фінансовими установами - юридичними особами, крім кредитних спілок).

{Пункт глави розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

8.2. Вибір переможця конкурсу з набуття прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язання здійснює конкурсна комісія, що створюється наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

8.3. До складу конкурсної комісії в обов’язковому порядку входить директор-розпорядник Фонду або один із його заступників.

9. Реалізація майна банку шляхом безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам

Уповноважена особа Фонду може здійснювати безпосередній продаж фізичним та/або юридичним особам таких активів банку:

1) основних засобів, залишкова вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на дату продажу, а також інших необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обсяги або вартість яких є недостатніми для проведення аукціону. Ці матеріальні активи реалізуються безпосередньо уповноваженою особою Фонду або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі;

2) не проданих на аукціоні;

3) не проданих на організованих місцях продажу (біржах, у торговельних посередників тощо);

4) акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать банку і викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства.

Вартість господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів встановлюється відповідно до даних, визначених законодавством з питань бухгалтерського обліку.

Майно банку вважається не проданим на аукціоні (відкритому конкурсі) у разі якщо воно з дня запровадження процедури ліквідації банку не продане протягом більше трьох аукціонів (відкритих торгів) або протягом шести місяців у порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

{Глава 9 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

10. Організаційно-правові заходи реалізації майна банку

10.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає виконавчій дирекції Фонду для погодження порядку реалізації майна банку такі документи:

пропозицію уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про порядок продажу майна, його склад (перелік об'єктів), умови, вартість, спосіб та строки продажу;

{Абзац другий пункту глави розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

інформацію про майно, яка має містити його назву, стислу характеристику, балансову, ринкову та/або ліквідаційну вартість;

звіт суб'єкта оціночної діяльності про вартість майна, крім випадків, коли згідно із законодавством така оцінка не проводиться.

Виконавча дирекція Фонду має право вимагати від уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку іншу інформацію або документи, що стосуються реалізації майна неплатоспроможного банку.

10.2. Виконавча дирекція Фонду своїм рішенням погоджує пропозиції уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку щодо порядку реалізації майна банку.

{Пункт глави розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

10.3. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку виставляє для реалізації майно банку за ринковою вартістю або за вартістю, визначеною суб’єктом оціночної діяльності.

10.4. Виконавча дирекція Фонду має право погодити реалізацію майна банку за ліквідаційною вартістю, якщо таке майно пропонувалося до продажу на аукціоні, конкурсі і не було продане в установленому порядку за ринковою вартістю.

10.5. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку забезпечує здійснення рекламних заходів з метою доведення інформації про реалізацію майна такого банку до відома покупців після погодження виконавчою дирекцією Фонду порядку реалізації майна банку. Окрім друкованих засобів масової інформації (місцевих, регіональних або загальнодержавних), у яких розміщуються публікації про продаж подібного майна, можуть використовуватися інші заходи, що сприяють залученню більшої кількості покупців.

10.6. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку розміщує оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів принаймні в одній загальнодержавній та одній регіональній (місцевій, за місцезнаходженням банку) газетах, у яких розміщуються публікації щодо купівлі-продажу подібного майна, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення відкрити торгів (аукціону) чи закритих торгів.

10.7. Оголошення про реалізацію майна банку має містити:

назву, опис та іншу потрібну інформацію про майно;

початкову ціну продажу, умови реалізації майна;

місце та час проведення відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів;

кінцевий термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) чи закритих торгах;

час та місце особистого ознайомлення з майном;

місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби з організації відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує можливість ознайомлення з майном банку всім особам, які подали заяву про участь у відкритих торгах (аукціоні).

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує можливість ознайомлення з майном банку, що реалізовуватиметься через закриті торги лише особам, які мають право брати участь у закритих торгах.

10.8. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку має право:

під час проведення аукціону, конкурсу здійснювати реалізацію майна за ціною, зниженою на 10 відсотків від його початкової (ринкової) вартості або визначеною суб’єктом оціночної діяльності;

продати майно банку, якщо майно не було продано на попередніх торгах, зі зменшенням його початкової ціни, але не більше ніж на 30 відсотків, без повторного погодження з виконавчою дирекцією Фонду.

10.9. Учасники відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів, які подали пропозиції, але не були оголошені переможцями таких торгів, у разі відмови переможця відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів від придбання майна банку можуть бути, у порядку визначення найвищої ціни, оголошені переможцями без повторних відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів.

10.10. Оплата послуг осіб, залучених для реалізації майна банку, визначається в межах кошторису такого банку відповідно до умов договору про надання послуг.

11. Інші умови реалізації активів неплатоспроможного банку

1. Продаж валютних цінностей фізичним та юридичним особам здійснюється за ринковою вартістю.

2. Продаж цінних паперів (у тому числі похідні цінні папери) здійснюється через професійного учасника фондового ринку у порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між уповноваженою особою Фонду і торговцем цінними паперами.

3. Реалізація малоцінних та швидкозношуваних предметів, основних засобів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат, здійснюється без їх оцінки суб’єктом оціночної діяльності. Реалізація таких активів здійснюється шляхом проведення конкурсу (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній або фізичній особі. Вартість за цією групою розраховується за даними балансу. Початкова ціна продажу малоцінних та швидкозношуваних предметів, основних засобів, необоротних активів банку визначається за рівнем ціни останніх відкритих торгів (аукціону), яка може бути зменшена до 30 % з подальшим зменшенням на 10 % на кожних наступних відкритих торгах (аукціонах).

4. Активи банку, що залишилися на кінець процедури ліквідації банку, у разі незадоволення вимог усіх черг кредиторів банку реалізуються уповноваженою особою Фонду шляхом проведення конкурсу (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу. Така реалізація має бути розпочата не пізніше ніж за один місяць до дати складання ліквідаційного балансу банку.

5. Вимоги банку за кредитними операціями, цінними паперами, що куплені банком, дебіторськими зобов’язаннями, погашення яких за результатами аналізу документів уповноваженою особою Фонду становить менше 5%, списуються уповноваженою особою Фонду з балансу банку.

6. Конкурс серед фізичних та юридичних осіб проводиться у разі наявності більше однієї пропозиції щодо купівлі майна неплатоспроможного банку. Повторний конкурс може бути проведений за наявності однієї пропозиції, а майно банку може бути продане за ціною, запропонованою учасником конкурсу.

7. Відсоток погашення вимог банку за кредиторськими операціями розраховується, виходячи з обслуговування основного боргу за кредитом, нарахованими відсотками, наявністю ліквідного забезпечення, порушення проти боржника справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.

8. Відсоток погашення вимог банку за цінними паперами, що куплені таким банком, розраховується, виходячи з інформації щодо котирувань таких цінних паперів, фінансового стану емітента, порушення проти емітента справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.

озділ V доповнено новою главою 11 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

12. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів

12.1. Кошти, одержані в результаті реалізації майна банку, спрямовуються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;

грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених статтею 29 Закону, у тому числі щодо повернення цільової позики банку, наданої протягом здійснення тимчасової адміністрації з метою забезпечення виплат відповідно до пункту 1 частини шостої статті 36 Закону та щодо покриття витрат Фонду, передбачених у пункті 17 частини п'ятої статті 12 цього Закону;

{Абзац четвертий пункту глави розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;

вимоги НБУ, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності);

інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

вимоги за субординованим боргом.

Вимоги вкладників щодо нарахованих відсотків протягом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку належать до четвертої черги, визначеної частиною першою статті 52 Закону.

{Пункт 12.1 глави 12 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

12.2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від реалізації майна банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

12.3. У разі недостатності коштів, одержаних від реалізації майна, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

12.4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

12.5. Залишок коштів на накопичувальному рахунку на момент прийняття рішення про погодження задоволення вимог кредиторів зменшується на суму щоквартальних виплат уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку відповідно до затвердженого кошторису неплатоспроможного банку на ліквідацію.

12.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює задоволення вимог кредиторів кожної черги за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.

12.7. У рішенні виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів банку мають зазначатися:

назва черги кредиторів неплатоспроможного банку;

загальна сума виплат;

кількість кредиторів;

порядок та строк виконання розрахунків.

12.8. Оплата витрат, пов’язаних зі здійсненням ліквідації, здійснюється позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку в межах кошторису витрат банку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

До цих витрат, зокрема, належать:

витрати на опублікування оголошення про ліквідацію банку, відкликання банківської ліцензії, призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та інформації про реалізацію майна банку;

витрати, пов’язані з утриманням і збереженням майна банку;

витрати на оцінку та реалізацію майна банку;

витрати на проведення аудиту;

витрати на оплату послуг осіб, залучених уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку для забезпечення здійснення покладених на неї функцій;

витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банку;

витрати на охорону майна та приміщень банку;

витрати щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

{Пункт 12.8 глави 12 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

12.9. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку наступного дня після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів публікує в газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» оголошення про початок виплат коштів, а також розміщує таке оголошення на сторінці банку в мережі Інтернет. Зазначена інформація розміщується також у доступному для вкладників місці у банку (у головному офісі та в кожному відокремленому підрозділі).

{Пункт 12.9 глави 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

12.10. Оголошення про початок виплат коштів кредиторам банку не пізніше наступного робочого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про погодження задоволення вимог кредиторів оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

12.11. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює виплату кредиторам коштів самостійно з накопичувального рахунку, крім сум відшкодування вкладів вкладникам, що гарантовані Фондом.

12.12. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює задоволення вимог кредиторів лише в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів, відкриті в інших банках.

12.13. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не задовольняє вимог кредиторів банку, якщо:

вимоги не надійшли протягом установленого строку;

вимоги не визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку та не оскаржені до суду;

вимоги не визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, невизнання яких оскаржено кредитором до суду, але судом прийнято рішення про незадоволення його вимоги;

не вистачає майна банку для задоволення вимог.

12.14. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право за погодженням з уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна. У разі недостатності коштів від реалізації заставленого майна для задоволення вимог заставодержателя незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленому Законом.

12.15. Фонд має право звернутися з письмовою вимогою до власників істотної участі, контролерів та керівників неплатоспроможного банку про задоволення за рахунок їх майна частини вимог кредиторів такого банку в разі, якщо дії чи бездіяльність таких осіб призвели до понесення цим банком збитків та/або завдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку.

12.16. У разі отримання Фондом відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимоги у строк, встановлений Фондом, Фонд має право звернутися до суду з вимогою про стягнення майна з таких осіб для задоволення вимог кредиторів.

12.17. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається Фонду.

13. Передавання майна банку спеціалізованій установі, порядок її створення та функціонування

13.1. Спеціалізована установа створюється Фондом у формі товариства з обмеженою відповідальністю у такому порядку:

1) прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про створення спеціалізованої установи, затвердження її статуту, уповноваження особи на реєстрацію спеціалізованої установи у державного реєстратора, призначення керівника та головного бухгалтера спеціалізованої установи;

2) відкриття рахунку в банку для внесення коштів для формування статутного капіталу спеціалізованої установи;

3) реєстрація у державного реєстратора;

4) затвердження Положення щодо внутрішнього та зовнішнього аудиту, Положення щодо розкриття інформації перед кредиторами та Фондом, звітів про результати діяльності спеціалізованої установи, Стратегічного плану діяльності спеціалізованої установи, кошторису та напрямів інвестування спеціалізованої установи, а також вимог до корпоративного управління спеціалізованої установи.

13.2. Статутний капітал спеціалізованої установи утворюється в розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. Орган управління та головний бухгалтер спеціалізованої установи не повинні мати конфлікту інтересів з неплатоспроможним банком, активи та зобов’язання якого передаються спеціалізованій установі. У разі виявлення конфлікту інтересів Фонд змінює органи управління та/або головного бухгалтера спеціалізованої установи.

13.3. Виключним видом діяльності спеціалізованої установи є вжиття заходів для розрахунку з кредиторами неплатоспроможного банку за рахунок активів (майна) такого банку, переданого їй у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

13.4. Спеціалізована установа для забезпечення здійснення своєї діяльності:

відкриває окремий поточний рахунок для обслуговування власних потреб та окремі поточні і вкладні (депозитні) рахунки як управитель активами (майном), отриманими від кожного з неплатоспроможних банків;

відкриває окремі рахунки у цінних паперах для активів, переданих різними неплатоспроможними банками.

13.5. Кошторис спеціалізованої установи, у тому числі на здійснення господарської діяльності та оплати праці, погоджується виконавчою дирекцією Фонду на відповідний рік.

Штатний розпис та структура спеціалізованої установи затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

Порядок та вартість реалізації майна неплатоспроможного банку, що були передані спеціалізованій установі, погоджуються виконавчою дирекцією Фонду як її учасником.

13.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку передає спеціалізованій установі майно, а також документи щодо подальшого задоволення вимог кредиторів за рахунок цього майна на умовах, визначених у договорі (у тому числі перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів та залишилися незадоволеними на час закінчення процедури ліквідації банку).

13.7. Спеціалізована установа вносить зміни до переданого реєстру акцептованих вимог кредиторів банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.

13.8. Спеціалізована установа після завершення розрахунків з кредиторами банку за рахунок активів такого банку подає до Фонду звітність у порядку та строки, визначені Фондом.

13.9. Спеціалізована установа зобов’язана забезпечити ведення персоніфікованого обліку вимог кредиторів та активів (майна) неплатоспроможного банку відповідно до частини другої статті 52-2 Закону.

При реалізації майна неплатоспроможного банку спеціалізована установа може продавати активи (пули активів) декількох неплатоспроможних банків. Сума, виручена від реалізації таких активів, розподіляється пропорційно від вартості такого активу у пулі активів та обліковується на персоніфікованому рахунку активів (майна) неплатоспроможного банку.

13.10. З дня передачі спеціалізованій установі активів, щодо яких є ймовірність їх реалізації, та зобов'язань неплатоспроможного банку уповноважена особа Фонду:

1) списує залишки активів неплатоспроможного банку та/або передає їх іншим організаціям у порядку здійснення благодійної діяльності;

2) складає ліквідаційний баланс банку та звіт і подає їх на затвердження виконавчій дирекції Фонду;

3) вживає заходів для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи.

13.11. Вимоги кредиторів неплатоспроможного банку, що були передані спеціалізованій установі, не задоволені за недостатністю активів (майна) такого банку, вважаються погашеними.

{Глава 13 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

14. Завершення процедури ліквідації, складання ліквідаційного балансу та порядок припинення діяльності уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку

14.1. За результатами проведення ліквідації банку уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає:

ліквідаційний баланс;

звіт уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (далі - остаточний звіт).

14.2. Ліквідаційний баланс та остаточний звіт затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

14.3. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана подати Фонду ліквідаційний баланс на звітну дату. Звітною датою ліквідаційного балансу є дата, яка настає за 20 робочих днів до закінчення строку ліквідації банку, установленого рішенням виконавчої дирекції Фонду, або дата, визначена уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, у межах строку ліквідації банку.

14.4. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає у національній валюті ліквідаційний баланс у формі оборотно-сальдового балансу за період з дати складання початкового балансу до дати закінчення строку ліквідації неплатоспроможного банку. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає ліквідаційний баланс після вжиття відповідно до законодавства України усіх можливих заходів щодо формування ліквідаційної маси та задоволення вимог кредиторів.

14.5. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу, за період від дати складання проміжного ліквідаційного балансу до дати складання ліквідаційного балансу з наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

14.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку у ліквідаційному балансі відображає:

активи і власний капітал банку, за їх наявності;

активи, які залишилися непроданими, та зобов'язання банку, які залишилися невиконаними, що передані в управління юридичній особі за рішенням виконавчої дирекції Фонду, у порядку, передбаченому цим Положенням;

невиконані зобов'язання банку перед НБУ і державою в особі Міністерства фінансів України, що виникли у зв'язку з наданням поворотної фінансової допомоги.

14.7. Заборгованість за активними операціями банку, що залишилася непогашеною його боржниками на час складання ліквідаційного балансу і яку уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку визнала відповідно до законодавства України безнадійною, списується в порядку, встановленому законодавством України.

14.8. Заборгованість боржника банку в разі визнання його банкрутом у встановленому законодавством України порядку та заборгованість інших боржників, яка відповідає вимогам пункту 14.1.11 статті 14 розділу І Податкового кодексу України, уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку під час складання ліквідаційного балансу має право віднести до безнадійної. Рішення про списання заборгованості таких боржників має прийматися з урахуванням оцінки вірогідності її повернення (періоду часу, протягом якого заборгованість відповідає вимогам податкового законодавства, аналізу вжитих заходів щодо її стягнення тощо).

14.9. Основні засоби або матеріальні цінності, які відповідно до законодавства України не можуть бути визнані активами, до часу складання ліквідаційного балансу мають бути списані з балансу.

14.10. Залишок коштів на накопичувальному рахунку банку, що відображається в ліквідаційному балансі, та залишок готівки в касі мають дорівнювати нулю.

14.11. Остаточний звіт складається уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку відповідно до вимог Фонду щодо форми та змісту, зокрема має містити відомості про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або про вичерпання заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.

14.12. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку в остаточному звіті відображає проведену роботу щодо продажу та повернення активів банку з метою задоволення вимог кредиторів, зокрема зазначає загальний обсяг ліквідаційної маси на початок процедури ліквідації за початковим балансом і фактично спрямованої на задоволення вимог кредиторів, загальну суму заборгованості такого банку перед кредиторами за реєстром акцептованих вимог кредиторів і суму незадоволених вимог кредиторів на кінець процедури ліквідації із зазначенням черги, а також повідомляє про те, що непродані активи відсутні, або про те, що активи передані іншій юридичній особі, і пропонує завершити ліквідацію банку.

14.13. Для затвердження виконавчою дирекцією Фонду ліквідаційного балансу і остаточного звіту уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає до Фонду такі документи:

відомість оборотів з наростаючим підсумком за балансовими та позабалансовими рахунками за весь період ліквідації банку;

інформацію про кошти, що надійшли та використані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку;

акти приймання-передання документів банку до відповідних архівів;

перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог і залишилися незадоволеними на час завершення процедури ліквідації банку (у разі передавання активів, які залишилися непроданими на час закінчення процедури ліквідації, управителю);

акт про передавання активів банку управителю (у разі передавання активів, які залишилися непроданими на час закінчення процедури ліквідації, управителю).

14.14. Разом з ліквідаційним балансом надаються розшифровки за балансовими та позабалансовими рахунками з поясненнями, якщо за результатами ліквідації банку є залишки за активами та/або пасивами.

14.15. Ліквідаційний баланс, відомість оборотів з наростаючим підсумком з дати прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, перелік незадоволених вимог кредиторів засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов’язки) і відбитком печатки банку. Остаточний звіт засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку і відбитком печатки банку.

14.16. Ліквідаційний баланс, додатки до нього та остаточний звіт надаються Фонду на паперових носіях з пронумерованими та прошнурованими аркушами разом з описом документів та супровідним листом, а також в електронному вигляді на зовнішніх носіях інформації (CD, DVD, карти пам'яті, флеш-пам'ять тощо).

14.17. Фонд має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані ліквідаційного балансу. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає додаткові документи в строк, визначений виконавчою дирекцією Фонду.

14.18. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту і завершення процедури ліквідації.

14.19. Після прийняття вищезазначеного рішення уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вживає передбачених законодавством заходів зі знищення печаток і штампів банку.

14.20. Після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту і завершення процедури ліквідації уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку закриває накопичувальний рахунок банку та надає Фонду оригінал статуту такого банку і всі оригінали виписок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

14.21. Після затвердження ліквідаційного балансу та остаточного звіту уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку від імені банку вчиняє необхідні дії для:

зняття банку з обліку в органі державної податкової служби;

зняття банку з обліку в територіальному органі Пенсійного фонду України;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

закриття всіх рахунків банку;

здавання для знищення печаток і штампів банку;

проведення державної реєстрації припинення банку.

14.22. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку передає документи банку, які підлягають зберіганню, до архівних установ згідно із законодавством про архівну справу.

14.23. Акти приймання-передавання документів банку передаються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку до Фонду.

14.24. Рішення про виключення банку з Державного реєстру банків приймає НБУ.

14.25. Ліквідація банку вважається завершеною, а банк - ліквідованим з дати внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

14.26. У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повноваження уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку припиняються і Фонд надсилає НБУ копію звіту уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про завершення ліквідації банку.

VI. Контроль за виконанням плану врегулювання та звітність і облік Фонду

1. Фінансування витрат з виведення неплатоспроможного банку з ринку

1.1. Під час здійснення Фондом виведення неплатоспроможного банку з ринку (тимчасової адміністрації або ліквідації банку) фінансування витрат неплатоспроможного банку здійснюється відповідно до кошторису витрат, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку (далі - кошторис), форма якого наведена в додатку 4 до цього Положення.

Уповноважена особа Фонду має право здійснювати витрати, пов'язані з розміщенням оголошення в засобах масової інформації згідно з вимогами Закону та нотаріальним засвідченням картки зі зразками підписів, до дати затвердження кошторису виконавчою дирекцією Фонду.

1.2. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію складає та подає Фонду кошторис витрат банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку, на період тимчасової адміністрації та щокварталу на період ліквідації банку (з розподілом за місяцями) протягом трьох днів після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку та призначення відповідно уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію.

Кошторис витрат банку, пов'язаних із здійсненням ліквідації банку на наступний квартал, складається щокварталу і подається до 15 числа місяця, що передує наступному кварталу, до Фонду для затвердження виконавчою дирекцією Фонду. На початку ліквідації банку кошторис включає період з дня, в якому уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку приступила до виконання своїх обов'язків, до кінця поточного кварталу. Не використана у звітному кварталі сума коштів за кошторисом не переноситься на наступний квартал.

Кошторис витрат складається в тисячах гривень.

1.3. Сума зазначених у кошторисі витрат розраховується на підставі витрат банку за діючими за останні три місяці договорами або прогнозних сум у разі витрат, які не здійснювалися банком до запровадження тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Уповноважена особа Фонду в разі необхідності включає до розрахунку накопичені борги (несплачені рахунки за діючими договорами, які виникли внаслідок відсутності фінансування) за відповідними договорами, несплата яких призведе до унеможливлення продовження дії договору.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку у разі необхідності доповнює перелік витрат на підставі обґрунтування, зокрема витратами, які відносяться до специфіки конкретного банку, супутніми витратами на отримання цільової позики, а також витратами на непередбачені цілі, які не можуть бути більшими ніж 10 % від суми всіх витрат, визначених кошторисом.

1.4. Підготовку проекту кошторису здійснює уповноважена особа Фонду на підставі наявного у неплатоспроможного банку фінансування.

В окремих випадках за умови недостатності коштів у банку для оплати його витрат Фонд може надати цільову позику такому банку відповідно до пунктів 2 та 7 частини другої статті 20 Закону для оплати витрат за такими напрямами:

{Абзац другий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

витрати, пов'язані із забезпеченням господарської діяльності банку в період тимчасової адміністрації (договори про надання послуг (виконання робіт), закупівля канцелярських товарів, витрати на оцінку та реалізацію майна банку, які забезпечують операційну діяльність банку, зокрема договори про оренду нерухомого майна, надання комунальних послуг, послуг зв'язку, охорони тощо), у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

{Абзац третій пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

витрати, пов’язані із залученням до роботи в процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку будь-якого радника, аудитора, юриста, суб’єкта оціночної діяльності тощо, в межах кошторису витрат банку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

{Абзац четвертий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

витрати, пов’язані з проведенням аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку в процесі здійснення тимчасової адміністрації, в межах кошторису витрат банку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

{Абзац п’ятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про надання цільової позики для оплати витрат банку за рахунок коштів Фонду.

{Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац сьомий пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У разі необхідності отримання цільової позики Фонду для оплати витрат банку, які визначені цим пунктом, за рахунок коштів Фонду уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку відповідно до пункту 17 частини п’ятої статті 12 Закону подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду звернення, що обов’язково містить:

{Абзац сьомий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

заявку на отримання цільової позики Фонду для оплати витрат за рахунок коштів Фонду (із зазначенням суми необхідних коштів та розміру дефіциту коштів для забезпечення витраті строків проведення платежу(ів)) разом з обґрунтуванням;

{Абзац восьмий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

прогнозні суми надходжень та витрат банку за період дії тимчасової адміністрації або у разі ліквідації банку - на поточний квартал (у вигляді грошового потоку).

У разі прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про надання цільової позики Фонду для оплати витрат банку за рахунок коштів Фонду в межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, між уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрації або ліквідацію банку та Фондом в особі директора-розпорядника протягом трьох робочих днів укладається договір цільової позики.

{Абзац десятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Загальна сума цільової позики визначається на підставі кошторису витрат банку, за вирахуванням витрат на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці працівників банку і непередбачених витрат банку.

{Абзац одинадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Після укладання договору цільової позики для оплати витрат банку уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку подає на розгляд виконавчої дирекції:

{Абзац дванадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

заявку про отримання цільової позики (її частини) Фонду (із зазначенням суми необхідних коштів та розміру дефіциту коштів для забезпечення витраті строків проведення платежу(ів), обґрунтування необхідності здійснення витрат та відповідності їх віднесення до цілей, визначених Законом);

{Абзац тринадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

платіжний календар банку зі щотижневою розбивкою на період дії тимчасової адміністрації або в разі ліквідації банку на поточний квартал;

{Абзац чотирнадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

виписки з рахунків банку на день подання заявки (кореспондентських рахунків або накопичувального рахунку, а також коштів у касі банку та у відокремлених підрозділах банку);

проект(и) договору(ів) або договір(договори), за яким(и) планується здійснення витрат банком;

прогнозні суми надходжень та витрат банку за період дії тимчасової адміністрації або в разі ліквідації банку на поточний квартал (у вигляді грошового потоку), розраховані на день подання заявки.

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, зазначених у заявці, виконавча дирекція Фонду приймає рішення про надання цільової позики Фонду для оплати таких витрат банку в межах суми, визначеної договором.

{Абзац вісімнадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Перерахунок Фондом коштів згідно з договором цільової позики відбувається за розпорядженням директора-розпорядника Фонду про перерахування коштів на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду згідно з поданою уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку заявкою.

{Абзац дев’ятнадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Надання частин цільової позики Фонду для оплати витрат банку припиняється на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду за умови:

{Абзац двадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

достатності коштів для оплати таких витрат банку, що підтверджують виписки з рахунків банку (кореспондентських рахунків або накопичувального рахунку, а також у касі банку або коштів у відокремлених підрозділах);

використання банком коштів Фонду не за цільовим призначенням.

У разі припинення надання частин цільової позики Фонду банку при встановленні факту використання ним коштів Фонду з порушенням цього Положення відновлення їх надання для оплати витрат банку здійснюється згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду за зверненням уповноваженої особи Фонду після повернення у повному обсязі коштів Фонду, використаних банком не за цільовим призначенням, на рахунок Фонду.

{Абзац двадцять третій пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Облік коштів Фонду здійснюється банком на окремому аналітичному рахунку.

{Абзац двадцять четвертий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Не використані банком кошти цільової позики Фонду повертаються ним на рахунок Фонду не пізніше останнього дня тимчасової адміністрації.

{Абзац двадцять п’ятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.5. До кошторису, який подається на затвердження виконавчій дирекції Фонду, додаються:

обґрунтування, розрахунки за кожною статтею планових витрат, які підтверджують потребу їх включення до кошторису;

прогнозні суми надходжень та витрат банку (у вигляді грошового потоку) протягом дії тимчасової адміністрації або в разі ліквідації банку на квартал за кожні сім календарних днів, а також дані про наявність високоліквідних активів, пропозиції щодо джерел фінансування касових розривів кошторису банку на проведення витрат, потрібних для здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації.

{Абзац третій пункту 1.5 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.6. Виконавча дирекція Фонду за потреби має право вимагати від уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку додаткових пояснень і обґрунтувань щодо складання, внесення змін та виконання кошторису.

1.7. Кошторис витрат банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

1.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку:

забезпечує правильність складання проекту кошторису, а також змін до нього;

відповідає за виконання кошторису в межах, затверджених виконавчою дирекцією Фонду;

зобов’язана використовувати кошти виключно на потреби та в межах, передбачених відповідним кошторисом.

1.9. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку має право внести на розгляд виконавчої дирекції Фонду пропозиції щодо змін до кошторису. Зміни до кошторису за наявності обґрунтованого клопотання такої уповноваженої особи Фонду розглядає виконавча дирекція Фонду та затверджує їх або відмовляє в їх затвердженні.

1.10. Витрати Фонду, пов'язані з виведенням неплатоспроможного банку з ринку (у тому числі: цільова позика, що надавалася Фондом неплатоспроможному банку, витрати Фонду згідно з кошторисом витрат Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію відшкодовуються Фонду у фактично понесених ним розмірах:

{Абзац перший пункту 1.10 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

не пізніше трьох днів після приведення новим власником діяльності неплатоспроможного або перехідного банку у відповідність до банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності відповідно до умов плану врегулювання та договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного або перехідного банку;

{Абзац другий пункту 1.10 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

за рахунок ліквідаційної маси неплатоспроможного банку відповідно до статті 52 Закону.

1.11. Контроль за виконанням затвердженого кошторису покладається на відповідальну особу (працівника банку), визначену уповноваженою особою Фонду.

Відповідальна особа щодня аналізує та перевіряє додержання витрат у межах затвердженого кошторису в розрізі статей та їх складових частин та щотижня і щомісяця подає звіт уповноваженій особі Фонду.

Звіт про виконання кошторису витрат (додаток 5) за період дії тимчасової адміністрації або щокварталу протягом ліквідації неплатоспроможного банку разом з пояснювальною запискою до нього подається виконавчій дирекції Фонду на розгляд і затвердження.

У разі отримання банком цільової позики Фонду для оплати його витрат уповноважена особа Фонду:

{Абзац четвертий пункту 1.11 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

щотижня подає звіт про використання цільової позики Фонду (додаток 6) виконавчій дирекції Фонду до повного її погашення;

{Абзац п’ятий пункту 1.11 глави 1 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

подає документи (зокрема завірені копії договору, рахунку-фактури), що підтверджують цільове використання коштів, наданих Фондом, протягом двох робочих днів з дати проведення платежів.

{Глава 1 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

2. Інформування про діяльність уповноваженої особи Фонду

2.1. Уповноважена особа Фонду зобов'язана інформувати Фонд про режим роботи неплатоспроможного банку, а також дні та години прийому громадян (вкладників неплатоспроможного банку).

{Пункт 2.1 глави 2 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

2.2. Під час дії в банку тимчасової адміністрації на бланках, які містять найменування такого банку, а також на листах неплатоспроможного банку, які надсилаються електронною поштою, після найменування такого банку проставляється гриф «Тимчасова адміністрація».

2.3. Уповноважена особа Фонду організовує та контролює роботу телефону «гарячої лінії» неплатоспроможного банку, на який можуть безперешкодно телефонувати вкладники.

3. Звітування уповноваженої особи Фонду перед Фондом

3.1. Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду:

щомісяця - звітність про здійснення тимчасової адміністрації банку або про його ліквідацію;

звіт про виконання плану врегулювання.

3.2. Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду:

щомісячну звітність до 5-го числа місяця, що настає за звітним;

звіт про виконання плану врегулювання у день закінчення тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку.

3.3. Якщо в період здійснення тимчасової адміністрації виконувався затверджений виконавчою дирекцією Фонду план врегулювання, звіт про здійснення тимчасової адміністрації включає інформацію про стан виконання плану врегулювання.

3.4. Звіт про здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку має, зокрема, містити:

інформацію про розрахунки з вкладниками;

висновок про стан виконання плану врегулювання;

перелік заходів, здійснених уповноваженою особою Фонду за період її діяльності, їх результати;

звіт про виконання кошторису витрат (додаток 5) за період дії тимчасової адміністрації або в разі ліквідації неплатоспроможного банку щоквартальні звіти протягом дії ліквідації разом з пояснювальними записками до них. У разі отримання банком фінансування витрат за рахунок коштів Фонду уповноважена особа Фонду обов’язково у звіті зазначає підстави надання фінансування, підтверджуючи документами про його цільове використання.

3.5. Виконавча дирекція Фонду затверджує звіт уповноваженої особи Фонду про виконання плану врегулювання, про завершення ліквідаційної процедури.

Звіт про завершення ліквідаційної процедури має, зокрема, містити інформацію про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або вичерпання заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.

{Глава 3 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

Начальник відділу
з питань стратегії
та трансформації ФондуН.О. Лапаєва
Додаток 1
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку з ринку
(пункт 3.6 глави 3 розділу ІІІ)

КАРТКА ПОТЕНЦІЙНОГО ІНВЕСТОРА

1. Повне найменування (для юридичної особи).
Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)


2. Скорочене найменування юридичної особи (з установчих документів) (за наявності)


3. Код за ЄДРПОУ.
Серія, номер паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (для резидентів) (для фізичної особи)4. Країна реєстрації.
Громадянство


5. Організаційно-правова форма юридичної особи


6. Форма власності (для юридичних осіб)


7. Дата державної реєстрації (для юридичних осіб)


8. Місце здійснення діяльності (країна, регіон)9. Місцезнаходження (для юридичної особи).
Місце проживання (для фізичної особи)

10. Телефон


11. Адреса електронної пошти


12. Офіційний веб-сайт


13. Реквізити чинної банківської ліцензії та дозволів (для банків)

14. Обставини, що впливають на можливу заінтересованість у здійсненні виведення неплатоспроможного банку з ринку

Обставини

Сума, валюта

Сума кредитів, виданих неплатоспроможним банком інвестору та його пов’язаним особам


Вартість цінних паперів інвестора та його пов’язаних осіб, що належать неплатоспроможному банку


Розмір кредиторської заборгованості інвестора перед неплатоспроможним банком


Розмір гарантій, авалів та акредитивів, наданих інвестором та його пов’язаними особами неплатоспроможному банку


Сума кредитів, отриманих від неплатоспроможного банку інвестором та його пов’язаними особами


Вартість цінних паперів неплатоспроможного банку, що належать інвестору та його пов’язаним особам


Розмір дебіторської заборгованості неплатоспроможного банку перед інвестором


Розмір гарантій, авалів та акредитивів, отриманих інвестором та його пов’язаними особами від неплатоспроможного банку


Інші обставини (розшифрувати):
15. Який(і) спосіб(оби) виведення неплатоспроможного банку з ринку пропонується(ються) інвестором

Способи, передбачені Законом

Так/ні

1. Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку


2. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією


3. Створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку (вказати, чи планується здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку):


4. Продаж неплатоспроможного банку інвестору (вказати, чи планується здійснити заходи з приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) неплатоспроможного банку до існуючого платоспроможного банку):


16. Основні умови реалізації запропонованого(их) способу(ів) виведення неплатоспроможного банку з ринку (сума операції, строки капіталізації тощо)

Спосіб

Умова

Сума

Строк

1
2
3
4
17. Види та сума активів неплатоспроможного банку, у яких заінтересований інвестор (кредитний портфель (споживчий, іпотечний тощо), цінні папери, відокремлені підрозділи, нерухомість тощо)

Вид активів

Сума

Коментарі
18. Джерела доходу інвестора для капіталізації неплатоспроможного банку або перехідного банку


Керівник

_________________________
(П. І. Б. керівника)

П. І. Б. (для фізичних осіб) _______________________________________________
(підпис)

М. П. (за наявності)______________
(дата)

{Додаток 1 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}
Додаток 2
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку
з ринку

ФОРМА
конкурсної пропозиції


1. Повне найменування (для юридичної особи). Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)


2. Код за ЄДРПОУ та номер запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи (для юридичної особи). Серія та номер паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для резидентів) (для фізичної особи)
3. Конкретні умови реалізації запропонованого способу виведення неплатоспроможного банку з ринку (сума операції, у тому числі сума і вид фінансової підтримки або сума премії з боку інвестора, строки капіталізації тощо) відповідно до затвердженого виконавчою дирекцією плану врегулювання4. Джерела доходу інвестора для виконання затвердженого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб плану врегулювання неплатоспроможного банку


5. Деталі та часові рамки виконання затвердженого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб плану врегулювання неплатоспроможного банкуКерівник
__________________________________
                           (П.І.Б. керівника)

П.І.Б. (для фізичних осіб)
_________________________________


_________________________
                         (підпис)


М.П. (за наявності)


_________________
(дата)
Додаток 3
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку
з ринку

ПЕРЕЛІК
(реєстр) вимог кредиторів
________________________________________________,
(повне найменування банку)
акцептованих уповноваженою особою Фонду

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові / найменування кредитора

Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків*/код за ЄДРПОУ, місце проживання / місцезнаходження кредитора

Банківські реквізити (за їх наявності)

Сума вимог

Черговість задоволення вимог

Дата внесення вимог до реєстру вимог кредиторів

Підстави для внесення вимог до реєстру вимог кредиторів

за даними балансу на останній робочий день банку

заявлена

акцептована

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за чергою

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за реєстром вимог

 

 

 

Х

Х

Х

__________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для резидентів).

Уповноважена особа Фонду

_____________________
(повне найменування банку)

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)М.П.

__________________
(дата)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}
Додаток 4
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку
з ринку
(пункт 1.1 глави 1 розділу VI)


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
від ________________ № _______

Директор-розпорядник Фонду
____________
(підпис, П. І. Б.)

КОШТОРИС
витрат__________________________________
(найменування банку)
на здійснення
________________________
(тимчасової адміністрації/ліквідації)
на ______________________
(період)

(тис. грн)

№ з/п

Стаття витрат

План, всього

У тому числі

місяць

місяць

місяць

1

Фонд заробітної плати

2

Нарахування на ФОП

3

Оренда

4

Експлуатаційні витрати

5

Послуги зв’язку

6

Послуги охорони

7

Інші витрати (у тому числі на канцелярські товари, господарські товари, обслуговування автомобілів, витратні матеріали, супроводження програмних продуктів, витрати на закриття відокремлених підрозділів тощо)

8

Витрати на податки та збори, обов’язкові платежі*

9

Комісійні витрати (у тому числі: витрати на забезпечення виплат вкладникам)

10

Витрати на опублікування оголошень

11

Витрати на оцінку та реалізацію майна

12

Витрати на проведення аудиту

13

Витрати на оплату послуг осіб, залучених для забезпечення здійснення покладених на уповноважену особу Фонду функцій

14

Непередбачені витрати

УСЬОГО

* Заповнюється лише при формуванні кошторису витрат на здійснення тимчасової адміністрації. При здійсненні процедури ліквідації - заповнюються дані щодо суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на тимчасову адміністрацію/ліквідацію______________________________
             (найменування банку)

_______________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

Відповідальна особа банку

_______________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

{Положення доповнено новим Додатком 4 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}Додаток 5
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку
з ринку
(пункт 1.11 глави 1 розділу VI)


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
від ______________ № _______

Директор-розпорядник Фонду
____________
(підпис, П. І. Б.)

ЗВІТ
про виконання кошторису витрат
__________________________________
(найменування банку)
на здійснення
________________________
(тимчасової адміністрації/ліквідації)
на_____________________
(період)

(тис. грн)

№ з/п

Стаття витрат

План, усього

Фактично, всього

Відхилення

Використання, %

1

Фонд заробітної плати

2

Нарахування на ФОП

3

Оренда

4

Експлуатаційні витрати

5

Послуги зв’язку

6

Послуги охорони

7

Інші витрати (у тому числі на канцелярські товари, господарські товари, обслуговування автомобілів, витратні матеріали, супроводження програмних продуктів, витрати на закриття відокремлених підрозділів тощо)

8

Витрати на податки та збори, обов’язкові платежі*

9

Комісійні витрати (у тому числі: витрати на забезпечення виплат вкладникам)

10

Витрати на опублікування оголошень

11

Витрати на оцінку та реалізацію майна

12

Витрати на проведення аудиту

13

Витрати на оплату послуг осіб, залучених для забезпечення здійснення покладених на уповноважену особу Фонду функцій

14

Непередбачені витрати

УСЬОГО

* Заповнюється лише при формуванні кошторису витрат на здійснення тимчасової адміністрації. При здійсненні процедури ліквідації - заповнюються дані щодо суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на тимчасову адміністрацію/ліквідацію______________________________
             (найменування банку)

_______________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

Відповідальна особа банку

_______________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

{Положення доповнено новим Додатком 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}Додаток 6
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку
з ринку
(пункт 1.11 глави 1 розділу VI)


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
від ______________ № _______

Директор-розпорядник Фонду
____________

(підпис, П. І. Б.)

ЗВІТ
про використання цільової позики Фонду
(щотижневий)

(тис. грн)

№ з/п

Стаття витрат

План, усього

Фактично

Відхилення

Використання, %

Примітка

усього

за рахунок цільової позики Фонду

УСЬОГОУповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на тимчасову адміністрацію/ліквідацію______________________________
             (найменування банку)

_______________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

Відповідальна особа банку

_______________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

{Положення доповнено новим Додатком 6 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}
вгору