Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, попередня редакція — Редакція від 30.04.2013, підстава - z0598-13
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

05.07.2012  № 2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1581/21893

Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 19 від 20.03.2013}

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 1 частини п’ятої статті 12, а також на виконання пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, що додається.

2. Відділу з питань стратегії та трансформації Фонду разом з Юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд здійснює ліквідацію банку у порядку, встановленому розділом V та главою 2 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого цим рішенням.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
05.07.2012  № 2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2012 р.
за № 1581/21893

ПОЛОЖЕННЯ
про виведення неплатоспроможного банку з ринку

І. Загальні положення

1. Предмет та мета Положення

1.1. Це Положення розроблено на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), «Про банки і банківську діяльність» та встановлює порядок прийняття рішень та вчинення дій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) щодо виведення з ринку банку, який визнаний неплатоспроможним рішенням Національного банку України (далі - НБУ).

1.2. Це Положення регулює відносини, що виникають у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, а саме: підготовку, затвердження та реалізацію плану врегулювання, розробленого на основі найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всі банки, зареєстровані відповідно до законодавства України, у разі віднесення їх до категорії неплатоспроможних, крім публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (до прийняття відповідного закону щодо участі такого банку у Фонді) та санаційного банку, створеного до набрання чинності Законом.

1.4. Фондом не здійснюється виведення з ринку філій іноземних банків, акредитованих на території України НБУ.

1.5. Метою цього Положення є врегулювання процесу виведення окремого неплатоспроможного банку з ринку відповідно до Закону. У процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд виконує функції тимчасового адміністратора або ліквідатора неплатоспроможного банку.

2. Визначення термінів

2.1. У цьому Положенні терміни використовуються у таких значеннях:

інформаційне приміщення - спеціально відведене приміщення на території неплатоспроможного банку, в якому знаходиться інформація правового та фінансового характеру, вивчення та аналіз якої має надати змогу кваліфікованому інвестору сформувати остаточну фінансову пропозицію щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений планом врегулювання;

кваліфікований інвестор - потенційний інвестор, якого Фонд за результатами розгляду поданих ним документів визнає таким, що відповідає критеріям, встановленим до інвесторів для участі у виведенні конкретного неплатоспроможного банку з ринку в обраний Фондом найменш витратний для Фонду спосіб;

найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, у результаті реалізації якого сума грошових витрат Фонду, безпосередньо пов'язаних зі здійсненням виведення неплатоспроможного банку з ринку, за мінусом будь-яких прогнозованих сум грошового відшкодування у зв'язку із таким виведенням, очікується бути найменшою;

пов’язана особа - особа, яка відноситься до однієї чи кількох таких категорій:

керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів правління банку;

особи, які мають істотну участь у банку;

керівники юридичних осіб, які мають істотну участь у банку;

керівники та контролери споріднених осіб банку;

керівники та контролери афілійованих осіб банку;

афілійовані особи банку;

споріднені особи банку;

асоційовані особи будь-якої фізичної особи, зазначеної в абзацах шостому - десятому цього пункту;

юридичні особи, у яких асоційовані особи, визначені в абзаці тринадцятому цього пункту, є керівниками або контролерами;

потенційний інвестор - особа, яка звернулася до Фонду на підставі публічного повідомлення, зробленого відповідно до цього Положення, щодо пошуку потенційних інвесторів з метою визначення плану врегулювання;

{Абзац п'ятнадцятий пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

розрахунковий документ - документ на переказ коштів, що використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача;

уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення ліквідації банку;

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку;

управитель активами - юридична особа, яка здійснюватиме управління непроданими активами банку.

2.2. Терміни «виведення неплатоспроможного банку з ринку», «вклад», «вкладник», «інвестор», «ліквідація банку», «неплатоспроможний банк», «перехідний банк», «план врегулювання», «приймаючий банк», «проблемний банк», «продаж банку», «реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», «система гарантування вкладів фізичних осіб», «тимчасова адміністрація», «уповноважена особа Фонду» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Терміни «істотна участь», «контролер» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про банки і банківську діяльність».

ІІ. Функції Фонду при реалізації способів виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. Способи виведення неплатоспроможного банку з ринку

1.1. Виведення неплатоспроможного банку з ринку здійснюється Фондом одним з таких способів:

ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб;

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

1.2. Ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає відкликання банківської ліцензії, виплату (відшкодування) вкладникам належних їм вкладів у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами Фонду, з подальшим припиненням неплатоспроможного банку як юридичної особи (ліквідацією).

1.3. Ліквідація неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає відкликання НБУ банківської ліцензії неплатоспроможного банку, передачу кваліфікованому інвестору-банку (приймаючому банку) всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, з подальшим припиненням неплатоспроможного банку як юридичної особи (ліквідацією).

1.4. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає передачу кваліфікованому інвестору-банку (приймаючому банку) всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, з подальшим прийняттям рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку (припиненням неплатоспроможного банку як юридичної особи).

1.5. Створення та продаж інвестору перехідного банку - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає створення перехідного банку, виділення активів і зобов’язань неплатоспроможного банку з передачею їх перехідному банку, який в подальшому продається кваліфікованому інвестору - переможцю конкурсу, та ліквідацію неплатоспроможного банку.

1.6. Продаж неплатоспроможного банку інвестору - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає перехід права власності на акції неплатоспроможного банку від власників такого банку кваліфікованому інвестору - переможцю конкурсу.

{Пункт 1.6 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

2. Підготовка Фонду до здійснення тимчасової адміністрації

2.1. З дня віднесення НБУ банку до категорії проблемних Фонд починає здійснювати моніторинг проблемного банку.

2.2. Моніторинг проводиться Фондом з метою отримання чіткого уявлення про фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан проблемного банку, ймовірності його віднесення до категорії неплатоспроможних, оцінки можливого способу виведення такого банку з ринку у разі віднесення його до категорії неплатоспроможних.

2.3. Фонд здійснює моніторинг діяльності проблемного банку шляхом:

отримання інформації про фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан проблемного банку (відповідно до Закону і договору про співпрацю та координацію діяльності, укладеного між НБУ та Фондом);

отримання звітності від проблемного банку відповідно до нормативно-правових актів Фонду;

участі в інспекційних перевірках проблемних банків (за окремим планом перевірки, складеним Фондом) за клопотанням Фонду та/або за пропозицією НБУ.

Інформація, отримана в процесі моніторингу проблемного банку Фондом, використовується для аналізу змін в його основних показниках діяльності з метою підготовки проекту плану врегулювання.

2.4. Аналіз змін в основних показниках діяльності проблемного банку включає, зокрема, динаміку змін у депозитному портфелі (за складовими, строками, суб’єктами, процентними ставками тощо), кредитному портфелі (за складовими, строками, процентними ставками, рівнем прострочення), покращення/погіршення його фінансового стану, дотримання економічних нормативів, динаміку складових капіталу, достатність формування резервів за активними операціями.

2.5. Участь працівників Фонду в інспекційних перевірках, що здійснюються НБУ у проблемних банках, здійснюється відповідно до порядку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

2.6. Результатом моніторингу фінансово-господарської діяльності проблемного банку та його фінансового стану є визначення можливої вартості для Фонду способів виведення банку з ринку у разі його віднесення до категорії неплатоспроможного.

2.7. У разі прийняття НБУ рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, Фонд припиняє здійснення моніторингу такого банку.

3. Дії Фонду щодо здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку

3.1. Процедура здійснення тимчасової адміністрації банку застосовується Фондом щодо банку, який рішенням НБУ віднесено до категорії неплатоспроможних, з метою виведення такого банку з ринку.

3.2. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк не більше трьох місяців, а для системоутворюючих банків - шість місяців.

3.3. Фонд розпочинає виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в неплатоспроможному банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

3.4. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має відповідати вимогам, встановленим Законом, цим Положенням.

3.5. Рішення виконавчої дирекції Фонду про здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію має містити:

назву документа, місце та дату його видачі;

дату, номер, назву документа НБУ, яким прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, МФО неплатоспроможного банку, в якому розпочато здійснення тимчасової адміністрації;

прізвище, ім'я, по батькові, посаду працівника Фонду, якого призначено уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію, для забезпечення здійснення тимчасової адміністрації;

строк, на який запроваджено тимчасову адміністрацію.

3.6. З дня призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію:

призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради, правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту);

виконавчою дирекцією Фонду надається доручення уповноваженому структурному підрозділу Фонду організувати повідомлення банків, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерство доходів і зборів України, Міністерство внутрішніх справ України, Державну виконавчу службу України, Генеральну прокуратуру України, Службу безпеки України, Пенсійний Фонд України, спеціалізовані небанківські іпотечні фінансові установи другого рівня, про здійснення Фондом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію. Повідомлення направляються Фондом від імені Фонду.

{Абзац третій пункту 3.6 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.7. Рішення про призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію доводиться Фондом до головного офісу неплатоспроможного банку негайно шляхом направлення повідомлення по системі електронної пошти НБУ.

{Пункт 3.7 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.8. Копія рішення про здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, завірена підписом директора-розпорядника Фонду та гербовою печаткою Фонду, передається уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію до неплатоспроможного банку, в якому запроваджено тимчасову адміністрацію, та реєструється у неплатоспроможному банку.

3.9. Фонд розміщує інформацію про запровадження у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації:

на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет (не пізніше наступного робочого дня після початку здійснення тимчасової адміністрації);

у газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України» (не пізніше ніж через десять днів після початку тимчасової адміністрації).

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію розміщує інформацію про здійснення у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації на сторінці такого банку в мережі Інтернет не пізніше наступного дня після початку виконання своїх повноважень.

3.10. Інформація про здійснення у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації має містити:

назву, дату та номер рішення Фонду про здійснення тимчасової адміністрації і призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, МФО неплатоспроможного банку, в якому здійснюється тимчасова адміністрація;

прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

строк, протягом якого здійснюватиметься тимчасова адміністрація;

повідомлення про можливість отримання вкладниками банку коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників, у межах суми відшкодування, що гарантується Фондом;

повідомлення про зобов'язання з виплати відсотків за вкладами, нарахованих під час здійснення тимчасової адміністрації, які задовольняються відповідно до черговості, встановленої пунктом 4 частини першої статті 52 Закону.

{Пункт 3.10 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.11. Тимчасова адміністрація припиняється після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

4. Дії уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію

4.1. Здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та ліквідації банку здійснює Фонд через призначену виконавчою дирекцією Фонду уповноважену особу Фонду.

{Абзац перший пункту 4.1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

Уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію має бути працівник Фонду з повною дієздатністю, який є громадянином України, має високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права (не нижче кваліфікаційного рівня «спеціаліст») та професійний досвід, необхідний для виконання заходів у межах здійснення тимчасової адміністрації.

{Абзац другий пункту 4.1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

4.2. Уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію не може бути особа, яка:

є кредитором, пов’язаною особою або учасником банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;

має судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку, або є обвинуваченим за кримінальною справою;

не виконала своїх зобов’язань перед будь-яким банком;

має конфлікт інтересів з банком, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація.

4.3. Конфліктом інтересів є наявність у відповідного працівника Фонду або його/її близьких родичів особистих або ділових інтересів у відповідному банку, зокрема щодо:

заборгованості перед банком, заборгованості банку;

володіння будь-якими майновими правами щодо майна банку;

відносин за попередні п’ять років з банком як його пов’язаною особою;

невиконання будь-яких зобов’язань по відношенню до будь-якого банку за останні п’ять років;

володіння майном, яке конкурує з майном банку;

перебування у трудових відносинах з банком за останні п’ять років;

інших інтересів, що можуть зашкодити неупередженому виконанню функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації.

4.4. Виконавча дирекція Фонду зобов’язана переконатися у відсутності конфлікту інтересів з неплатоспроможним банком у працівника Фонду, який призначається уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію.

4.5. У разі виявлення обставин, що становлять конфлікт інтересів, після початку здійснення тимчасової адміністрації виконавча дирекція Фонду зобов’язана не пізніше наступного робочого дня:

відсторонити відповідного працівника Фонду від виконання обов’язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

призначити з числа працівників Фонду іншу уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію, у якої відсутній конфлікт інтересів.

4.6. Рішення виконавчої дирекції Фонду про припинення повноважень однієї уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію і призначення іншої уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію приймається у разі:

виникнення/виявлення конфлікту інтересів, що став відомий Фонду, якщо такий конфлікт інтересів впливає на неупередженість уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію при виконанні своїх обов’язків;

смерті уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

порушення проти уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію кримінальної справи або пред’явлення уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію обвинувачення у вчиненні злочину, набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї;

хвороби, яка більше ніж на 20 днів унеможливлює виконання обов’язків уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію;

втрати уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію громадянства України;

припинення трудових відносин з Фондом.

4.7. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію, яка призначена рішенням виконавчої дирекції Фонду відповідно до абзацу другого пункту 4.6 цієї глави, приступає до виконання своїх обов'язків не пізніше наступного робочого дня, приймає від уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, повноваження якої припинено, майно (активи і зобов’язання), документи банку за актами про приймання-передавання та забезпечує здійснення тимчасової адміністрації банку.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію, призначена рішенням виконавчої дирекції Фонду відповідно до абзаців третього - сьомого пункту 4.6 цієї глави, приступає до виконання своїх обов'язків не пізніше наступного робочого дня, приймає від уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, повноваження якої припинено, майно (активи і зобов’язання), документи банку за актом про приймання.

4.8. Інформація про зміну уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію доводиться до відома заінтересованих осіб у порядку, встановленому абзацом третім пункту 3.6, пунктами 3.7 - 3.9 глави 3 цього розділу для інформування про призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.

4.9. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію діє від імені Фонду та неплатоспроможного банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація, відповідно до Закону та цього Положення.

4.10. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію приступає до виконання своїх обов’язків з дня призначення її уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, зазначеного в рішенні виконавчої дирекції Фонду.

З початку виконання обов’язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію працівник, призначений уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію, зобов’язаний вчинити всі необхідні дії з метою:

встановлення контролю над неплатоспроможним банком;

оцінки реального фінансового стану неплатоспроможного банку для підготовки плану врегулювання.

4.11. При виконанні своїх обов’язків уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право:

вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку;

укладати від імені банку будь-які договори (вчиняти правочини), необхідні для забезпечення операційної діяльності банку, здійснення ним банківських та інших господарських операцій, з урахуванням вимог, встановлених Законом;

продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій;

відмовлятися від виконання або розривати в порядку, встановленому законодавством України, будь-які договори (правочини) за участю банку, які є збитковими чи непотрібними для банку, або виконання яких має негативний вплив на фінансовий стан банку;

заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;

звертатися до правоохоронних органів із заявою про порушення кримінальних справ у встановленому законодавством України порядку в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку;

залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку будь-якого службовця, експерта, консультанта в межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду. Такі особи можуть бути відсторонені від виконання обов’язків у будь-який час;

призначати проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку в межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

звільняти чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядати їх службові обов’язки, змінювати розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

зупиняти розподіл капіталу банку чи виплату дивідендів у будь-якій формі;

розпоряджатися акціями (паями) банку від імені будь-якої особи, яка є учасником банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій (паїв) з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору;

вчиняти дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до Закону, цього Положення та інших нормативно-правових актів Фонду.

4.12. На виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію:

діє без довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені такого банку;

видає накази та розпорядження, дає доручення, обов’язкові до виконання працівниками неплатоспроможного банку;

звітує за результатами здійснення тимчасової адміністрації банку перед виконавчою дирекцією Фонду.

4.13. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію протягом виконання своїх обов’язків не має права:

приймати прямо або опосередковано будь-які послуги, подарунки та інші цінності від осіб, заінтересованих у здійсненні будь-яких дій, пов’язаних з діяльністю банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;

використовувати або дозволяти використовувати майно банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

давати обіцянки або приймати зобов’язання від імені Фонду без попереднього письмового дозволу;

користуватися будь-якими послугами банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;

розголошувати банківську таємницю, інформацію, що становить комерційну таємницю, та іншу службову інформацію, якщо це не пов’язано із здійсненням тимчасової адміністрації.

4.14. Вжиття будь-якою особою дій, які перешкоджають доступу уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію до банку та/або унеможливлюють здійснення тимчасової адміністрації, є підставою для звернення Фонду до НБУ з пропозицією про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

4.15. Під час здійснення тимчасової адміністрації уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію з числа обраних Фондом службовців, експертів, консультантів можуть залучатися службовці, експерти та/або консультанти відповідно до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1364/21676.

4.16. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана забезпечити функціонування інформаційного приміщення, наявність у ньому правової та фінансової інформації щодо неплатоспроможного банку, надати доступ кваліфікованому інвестору до такого інформаційного приміщення (за відповідним договором щодо нерозголошення банківської таємниці, інформації, що становить комерційну таємницю, та іншої службової інформації).

ІІІ. Дії Фонду щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку протягом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку

1. Послідовність дій після призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію

1.1. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію від імені Фонду набуває всіх повноважень органів управління та органів контролю неплатоспроможного банку з дня призначення такої уповноваженої особи на тимчасову адміністрацію до припинення тимчасової адміністрації у такому банку.

1.2. Протягом одного дня після призначення уповноваженої особи Фонду керівники банку забезпечують передачу уповноваженій особі Фонду печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку, а також протягом трьох днів - передачу бухгалтерської та іншої документації банку.

{Пункт 1.2 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.3. На період дії тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію і діють у визначених нею межах та порядку.

1.4. Правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, є нікчемними.

1.5. Оплата праці уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію здійснюється Фондом у межах затвердженого штатного розпису.

1.6. Фінансова відповідальність, життя та здоров’я уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію мають бути застраховані в її інтересах відповідно до законодавства України. Порядок відбору страховиків, які здійснюватимуть страхування, відбувається в порядку, встановленому Положенням про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 13, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1385/21697.

1.7. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у період своєї діяльності користується службовими приміщеннями, засобами зв’язку, транспортом та іншими технічними засобами, які належать неплатоспроможному банку, у порядку та на умовах, установлених для виконавчого органу банку, якщо інтереси безпеки уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію або її захист не вимагають установлення особливих умов праці та технічного забезпечення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, її представників та інших осіб, залучених до здійснення Фондом тимчасової адміністрації.

1.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію призначає відповідального за безпеку, у тому числі приміщень неплатоспроможного банку.

1.9. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана ужити заходів щодо захисту службової інформації та технічного оснащення неплатоспроможного банку. У разі неможливості продовження діяльності неплатоспроможного банку в приміщеннях або використання технічного оснащення такого банку за призначенням уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це директора-розпорядника Фонду.

1.10. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію з метою скорочення адміністративно-господарських витрат може прийняти рішення про внесення змін до штатного розпису, скорочення чисельності персоналу неплатоспроможного банку, зміни умов оплати праці.

Приймаючи ці рішення, уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію керується законодавством про працю.

1.11. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право розірвати трудові договори з працівниками неплатоспроможного банку з дотриманням законодавства про працю та укласти нові трудові договори зі звільненими працівниками на нові строки та на нових умовах (за потреби) або іншими особами, залученими на підставі конкурсу.

1.12. Зміни розміру оплати праці шляхом зменшення заробітної плати з метою скорочення адміністративно-господарських витрат здійснюються шляхом зменшення додаткової заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат тощо.

1.13. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі порушення окремими працівниками виконавської та/або трудової дисципліни звільняє їх з роботи відповідно до законодавства України про працю (крім матеріально відповідальних осіб, які уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію не можуть бути звільнені до закінчення процедури передавання-приймання матеріальних цінностей і підписання ними акта про передавання-приймання цих цінностей).

1.14. Запровадження тимчасової адміністрації не є підставою для припинення, розірвання або невиконання договорів про надання послуг (виконання робіт), які забезпечують операційну діяльність банку, зокрема, договорів про оренду нерухомого майна, надання комунальних послуг, послуг зв’язку, охорони. У разі припинення, розірвання або порушення умов таких договорів з боку контрагентів банку Фонд має право вимагати відшкодування збитків у порядку, встановленому законодавством України.

1.15. Під час тимчасової адміністрації не здійснюються:

задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;

примусове стягнення коштів та майна банку, звернення стягнення на майно банку, накладення арешту на кошти та майно банку;

нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

зарахування зустрічних однорідних вимог, якщо це може призвести до порушення порядку погашення вимог кредиторів, встановленого Законом.

1.16. Обмеження, встановлені абзацом другим пункту 1.15 цієї глави, не поширюються на зобов'язання банку щодо:

{Абзац перший пункту 1.16 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом;

витрат, пов’язаних із забезпеченням його операційної діяльності відповідно до пункту 1.14 цієї глави;

виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку.

Зобов’язання банку, передбачені абзацами третім та четвертим цього пункту, виконуються банком у межах його фінансових можливостей у порядку, встановленому цим Положенням.

1.17. Протягом здійснення тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію вживає заходів щодо стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку.

1.18. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана:

забезпечити збереження активів та документації банку;

протягом 30 днів з дня початку здійснення тимчасової адміністрації забезпечити перевірку договорів (інших правочинів), укладених банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення договорів (правочинів), виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану неплатоспроможного банку та які відповідають одному з таких критеріїв:

договори, за якими було або має бути здійснено відчуження (або передача в користування) майна банку на умовах, значно гірших за звичайні ринкові умови здійснення відповідних операцій;

договори про здійснення кредитних операцій, які передбачають надання клієнту пільг і які банк не уклав би за звичайних ринкових умов;

договори про здійснення кредитних операцій та інші господарські договори, що мають на меті штучне виведення активів банку внаслідок шахрайських дій та зловмисних намірів;

договори, що передбачають платіж чи операцію з майном з метою надання пільг окремим кредиторам банку;

договори (правочини) з пов’язаною особою банку, якщо така операція не відповідає вимогам законодавства України або загрожує інтересам вкладників і кредиторів банку;

господарські операції, де оплата значно перевищує реальну вартість товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком;

протягом 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації провести інвентаризацію банківських активів і зобов’язань.

1.19. Договори (правочини), зазначені в пункті 1.18 цієї глави, є нікчемними. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана вжити заходів для витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими договорами, а також має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.

1.20. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію здійснює інвентаризацію активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на дату прийняття НБУ рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

1.21. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію вживає заходів за результатами інвентаризації активів і зобов’язань неплатоспроможного банку щодо врегулювання виявлених розбіжностей відповідно до нормативно-правових актів НБУ з питань бухгалтерського обліку в банках.

У разі відсутності документів, які необхідні для проведення інвентаризації, уживаються заходи щодо їх відновлення.

1.22. Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких не вистачає, або тих, які не можуть бути визнані активами) основних засобів та необоротних активів списується до складання відкоригованого балансу відповідно до законодавства України.

1.23. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов'язана провести службове розслідування з метою встановлення осіб, які мають відшкодувати нестачі і втрати основних засобів та необоротних активів, виявлені під час інвентаризації активів та зобов’язань неплатоспроможного банку, та за наявності підстав має право звернутися до правоохоронних органів.

1.24. Заборгованість за активними операціями неплатоспроможного банку, що визнана уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію під час складання відкоригованого балансу безнадійною відповідно до законодавства України, списується за рахунок сформованих неплатоспроможним банком резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями.

1.25. Під час виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію:

може залучити до оцінки активів неплатоспроможного банку, перелік яких встановлено Фондом, суб’єктів оціночної діяльності у порядку, визначеному главою 1 розділу IV цього Положення;

приймає звіт про оцінку майна від суб'єктів оціночної діяльності;

за потреби, відповідно до законодавства України, може прийняти рішення про рецензування звіту про оцінку майна, або про проведення повторної оцінки активів, або про доопрацювання (актуалізацію) звіту й висновку про вартість оцінюваних активів на нову дату;

вживає заходів для встановлення фактичного розміру заборгованості:

перед неплатоспроможним банком щодо зобов'язань, строк яких настав або настане;

неплатоспроможного банку щодо зобов’язань перед кредиторами, у тому числі щодо вкладів, відшкодування за якими гарантується Фондом;

не пізніше п’ятого робочого дня, починаючи з дня свого призначення, має повернути клієнтам, з якими укладені договори про касово-розрахункове обслуговування, розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку;

{Абзац восьмий пункту 1.25 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

складає відкоригований баланс неплатоспроможного банку на:

дату прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

{Абзац десятий пункту 1.25 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

перше число місяця, що настає після завершення інвентаризації активів та зобов’язань неплатоспроможного банку. Активи та зобов’язання неплатоспроможного банку включаються до відкоригованого балансу з урахуванням результатів проведеної інвентаризації;

на дату, що передує даті подання проекту плану врегулювання виконавчій дирекції Фонду на затвердження.

{Абзац дванадцятий пункту 1.25 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.26. Під час складання відкоригованого балансу відповідно до абзацу дев'ятого пункту 1.25 цієї глави основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за балансовою вартістю.

Якщо неплатоспроможний банк здійснював операції з іноземною валютою, то відповідні активи та зобов’язання неплатоспроможного банку у відкоригованому балансі відображаються в іноземній валюті (у розрізі кодів валют) та в гривневому еквіваленті.

1.27. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію складає відкоригований баланс, перелік активів і зобов’язань неплатоспроможного банку, а також інвентаризаційні описи, копії яких, завірені підписами уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію та головного бухгалтера і відбитком печатки неплатоспроможного банку, подаються до Фонду  і будуть частиною інформаційного пакета, який надається потенційним інвесторам.

{Пункт 1.27 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.28. У разі наявності рішення суду про задоволення вимог кредиторів, які не враховувалися в балансі неплатоспроможного банку на день прийняття рішення віднесення його до категорії неплатоспроможних, ці зобов'язання також включаються до відкоригованого балансу.

2. Розрахунок найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

2.1. З метою визначення найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку:

Фонд:

здійснює оцінку можливості застосування кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку в конкретній ситуації з метою формування бачення щодо реальності обрання того чи іншого способу виведення неплатоспроможного банку з ринку;

здійснює розрахунок очікуваних витрат Фонду на вчинення кожного з можливих способів виведення неплатоспроможного банку з ринку;

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію проводить такі дії:

складає на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних перелік вкладників, вклади яких підлягають відшкодуванню Фондом, з метою визначення обсягу ресурсів Фонду, що будуть потрібні для здійснення такого відшкодування у разі ліквідації банку;

складає обґрунтовуючі документи (розрахунки) розміру цільової позики відповідно до цього Положення.

2.2. Фонд розраховує очікувані витрати Фонду, пов’язані з виведенням неплатоспроможного банку з ринку, та найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3. Підготовка плану врегулювання та вибір способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

3.1. Фонд приступає до розробки плану врегулювання на основі найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку у день призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.

3.2. Фонд визначає у плані врегулювання спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду. Виконавча дирекція Фонду повинна затвердити спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, що базується на аналізі очікуваних витрат Фонду, пов'язаних з кожним із способів, які потенційно можуть бути застосовані до даного неплатоспроможного банку, та з урахуванням фінансових пропозицій, що представлені потенційними інвесторами.

{Пункт 3.2 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.3. Ґрунтуючись на інформації щодо фінансового стану неплатоспроможного банку, типів або категорій активів неплатоспроможного банку, що можуть бути запропоновані кваліфікованим інвесторам, їх ціни (за необхідності), Фонд визначає умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів.

{Пункт 3.3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.4. З метою пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення неплатоспроможного банку з ринку, Фонд не пізніше наступного дня після призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет повідомлення щодо пошуку потенційних інвесторів.

{Пункт 3.4 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.5. Повідомлення Фонду щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку має містити:

список способів, що пропонуються для виведення неплатоспроможного банку з ринку, для виявлення заінтересованості потенційних інвесторів;

загальні дані про діяльність неплатоспроможного банку, спеціалізацію (у разі наявності);

загальні дані про активи та зобов’язання неплатоспроможного банку, у тому числі про суму вкладів, що може бути відшкодована Фондом;

пули активів, які можуть бути запропоновані інвестору (загальна інформація, орієнтована вартість тощо);

іншу інформацію про неплатоспроможний банк, яка не є інформацією з обмеженим доступом;

вимоги до потенційних інвесторів стосовно їх кваліфікації, у тому числі щодо наявності погодження НБУ істотної участі в банку, надання якого передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (крім способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку), а також перелік документів, які необхідно подати до Фонду;

порядок, строк та інші умови подання потенційними інвесторами згоди про можливу участь у конкурсі та цінову пропозицію;

посилання на форми документів та нормативно-правові акти щодо проведення конкурсу;

попередження про те, що участь у купівлі активів та передачі зобов’язань неплатоспроможного банку мають право брати виключно банки.

{Абзац одинадцятий пункту 3.5 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}.

3.6. Потенційний інвестор, що зареєстрований в Україні, подає до Фонду документи, що містять інформацію, необхідну для оцінки його репутації та фінансового стану, а саме:

картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для фізичних осіб - копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів));

копію свідоцтва про реєстрацію в НБУ, завірену нотаріально (для приймаючих банків);

копію банківської ліцензії, завірену нотаріально (для приймаючих банків);

{Абзац шостий пункту 3.6 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013};

довідку органу державної податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів;

копію установчого документа, завірену нотаріально (для юридичних осіб);

{Абзац сьомий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

інформацію про структуру власності із зазначенням кінцевих реальних власників юридичної особи - заявника;

фінансову звітність (річну за останній рік, підтверджену аудитором, та за останній звітний період, складену в поточному звітному році) (для юридичних осіб);

{Абзац дев'ятий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

копію трудової книжки, завірену в установленому законодавствам порядку (для інвесторів - фізичних осіб);

декларацію про майновий стан і доходи або інші документи, що підтверджують фінансовий стан інвестора та його ділову репутацію (для фізичних осіб);

{Абзац одинадцятий пункту 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

інформацію про:

порушення потенційним інвестором - юридичною особою чи фізичною особою протягом останніх дванадцяти місяців вимог законодавства України, за які органами державної влади було застосовано заходи впливу (санкції);

наявність не знятої та не погашеної судимості в інвестора - фізичної особи за злочини, а також про наявність протягом останніх дванадцяти місяців факту притягнення інвестора - фізичної особи до відповідальності за адміністративні правопорушення;

копію погодження набуття істотної участі в банку, а також документи/інформацію, визначені в пунктах 4.7 - 4.10 глави 4 розділу ІІ Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941, з урахуванням вимог пункту 4.5 глави 4 розділу ІІ зазначеного Положення, передбачені для резидентів (крім випадків, коли потенційним інвестором буде запропоновано спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку);

заяву про виявлений інтерес у реалізації запропонованого способу(ів) виведення неплатоспроможного банку з ринку із зазначенням попередньої фінансової пропозиції щодо такого виведення;

відомості про участь у статутному капіталі та/або інших органах управління юридичних осіб.

3.7. Потенційний інвестор, що зареєстрований на території іншої держави, подає до Фонду такі документи:

картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

для юридичних осіб - відомості про структуру власності засновника, що набуває істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 1, та анкету юридичної особи (у тому числі банку) за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1204/19942;

для фізичних осіб - анкета фізичної особи за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1204/19942;

копію погодження набуття істотної участі в банку, а також документи/інформацію, визначені в пунктах 4.7-4.10 глави 4 розділу ІІ Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941, з урахуванням вимог пункту 4.5 глави 4 розділу ІІ зазначеного Положення, передбачені для нерезидентів.

3.8. На підставі отриманих документів Фонд не пізніше семи календарних днів розглядає можливість участі потенційного інвестора у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора. До участі в конкурсі допускаються потенційні інвестори, надійність, ділова репутація та фінансова спроможність яких відповідають нормативно-правовим вимогам НБУ та Фонду.

3.9. На підставі отриманих документів та пропозицій від потенційних інвесторів після закінчення строку їх подання, встановленого у повідомленні, але не пізніше строку для затвердження Фондом плану врегулювання уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію:

{Абзац перший пункту 3.9 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

визначає найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, щодо реалізації якого отримано пропозиції потенційних інвесторів;

{Абзац третій пункту 3.9 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

Фонд складає список кваліфікованих інвесторів, що виявили інтерес до виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку, та пропонує їм взяти участь у конкурсі в межах способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначеного Фондом у плані врегулювання.

{Абзац третій пункту 3.9 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

3.10. За рішенням виконавчої дирекції Фонду потенційний інвестор - юридична особа визнається кваліфікованим, якщо:

фінансові показники інвестора свідчать про достатній рівень капіталу та ліквідності, а також необхідно:

мати достатній розмір покриття власними коштами прострочених кредитів. Зазначений показник визначається як співвідношення скоригованих власних коштів до простроченої заборгованості за кредитними операціями та повинен бути не менше 2;

не мати великих фінансових збитків. Зазначений показник визначається як співвідношення скоригованих фінансових результатів минулих та поточних періодів до фактичного статутного капіталу і не повинен перевищувати 10 %;

мати достатній розмір ліквідних коштів. Зазначений показник розраховується як співвідношення коштів, отриманих від НБУ, до високоліквідних активів банку та не може бути меншим 1;

щоб чисті операційні надходження покривали загальні адміністративні та операційні витрати;

мати чистий спред на рівні не менше 1,25 %, який визначається як різниця між отриманими та сплаченими процентними ставками;

щоб структура власності інвестора була зрозумілою і прозорою;

Фондом не виявлено фактів негативної інформації про діяльність потенційного інвестора, його власників та керівників.

3.11. За рішенням виконавчої дирекції Фонду потенційний інвестор - фізична особа визнається кваліфікованим, якщо він відповідає таким критеріям у сукупності:

фінансовий стан свідчить про можливість капіталізації неплатоспроможного банку таким інвестором та приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог НБУ. Фінансовий стан у цьому випадку має бути підтверджений декларацією про майновий стан і доходи або іншими документами, що підтверджують фінансовий стан інвестора та його ділову репутацію;

юридична особа (юридичні особи), учасником якої є потенційний інвестор, має позитивну ділову репутацію;

Фондом не виявлено фактів негативної інформації про діяльність потенційного інвестора (наявність не знятої та не погашеної судимості в інвестора - фізичної особи за злочини, а також про наявність протягом останніх дванадцяти місяців факту притягнення інвестора - фізичної особи до відповідальності за адміністративні правопорушення);

досвід роботи чи участь у роботі органів управління юридичних осіб дозволяє зробити висновок про спроможність управління банком (у разі наявності).

3.12. Фонд зобов’язаний повідомити кожного потенційного інвестора про результати його віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів шляхом надсилання повідомлення електронною поштою на зазначену у картці кваліфікації інвестора адресу не пізніше двох робочих днів з дня закінчення процедури віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів.

3.13. Усі кваліфіковані інвестори, що заявили про інтерес взяти участь в обраному Фондом способі виведення неплатоспроможного банку з ринку, мають право рівного доступу до інформаційного приміщення протягом установленого уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію строку.

3.14. Фонд скасовує рішення про віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих інвесторів (щодо такого інвестора) у разі:

виявлення Фондом інформації, яка мала або має істотний вплив на віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих (у тому числі виявлення недостовірних відомостей, поданих самим потенційним інвестором);

виконання плану врегулювання неплатоспроможного банку;

подання заяви інвестором.

3.15. Фонд не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення стосовно скасування рішення про віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів письмово повідомляє такого інвестора про це рішення електронною поштою.

3.16. Фонд може поновити кваліфікацію інвестора при отриманні додаткових даних, що свідчать про відновлення фінансового стану інвестора або спростування негативної інформації про нього.

3.17. Рішення про віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих, скасування рішення про віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів повністю чи в частині внесення змін до рішення про віднесення потенційного інвестора до категорії кваліфікованих приймає виконавча дирекція Фонду.

3.18. Проект плану врегулювання, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку, розробляється відповідним підрозділом Фонду та подається для затвердження виконавчій дирекції Фонду не пізніше тридцяти днів з дня запровадження тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку.

За рішенням виконавчої дирекції Фонду цей строк може бути продовжений на тридцять днів.

3.19. План врегулювання складається з п’яти розділів, які є його невід'ємною частиною:

аналіз фінансово-господарської діяльності та фінансового стану неплатоспроможного банку на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних з максимально можливим описом зміни фінансового стану банку на дату подачі проекту плану врегулювання для затвердження виконавчою дирекцією;

порівняльний аналіз та обґрунтування витрат, пов’язаних зі здійсненням заходів щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, з точки зору обрання найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку;

спосіб, порядок та строки врегулювання відносин з учасниками, вкладниками та іншими кредиторами банку;

умови конкурсу щодо визначення приймаючого банку та/або інвестора;

умови та строки ліквідації банку (крім способу виведення неплатоспроможного банку з ринку - продажу неплатоспроможного банку інвестору).

3.20. Виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання неплатоспроможного банку не пізніше 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації. За рішенням виконавчої дирекції Фонду цей строк може бути продовжений до 30 днів.

{Пункт 3.20 глави 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19  від 20.03.2013}

3.21. Фонд надсилає план врегулювання до НБУ не пізніше семи днів з дати його затвердження виконавчою дирекцією Фонду.

3.22. Фонд направляє НБУ пропозицію щодо прийняття рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку:

не пізніше наступного дня після затвердження плану врегулювання, який передбачає ліквідацію неплатоспроможного банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб. Фонд надсилає пропозицію НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку разом з копією плану врегулювання такого неплатоспроможного банку;

не пізніше наступного дня після передачі всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку приймаючому банку. Фонд надсилає пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку протягом п’яти днів до дня фактичної передачі всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку.

3.23. Виконавча дирекція Фонду має право вносити зміни до плану врегулювання, не змінюючи при цьому обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.24. У разі неможливості виконання плану врегулювання, а також у разі виникнення додаткових обставин, про які не було відомо на дату затвердження плану врегулювання, Фонд може змінити обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішення про зміну обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку одночасно передбачає припинення виконання раніше затвердженого плану врегулювання.

3.25. Фонд надсилає зміни до плану врегулювання (у тому числі і у зв’язку зі зміною обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку) до НБУ не пізніше семи днів з дати їх затвердження.

IV. Виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним для Фонду способом

1. Оцінка активів неплатоспроможного банку

1.1. При підготовці до проведення конкурсу щодо передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку Фонд може проводити оцінку активів неплатоспроможного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку такими способами:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

Перелік активів, для яких проведення незалежної оцінки є обов’язковим, визначається Фондом.

1.2. При підготовці до проведення конкурсу щодо продажу перехідного банку Фонд визначає початкову ціну продажу перехідного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку способом створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку.

1.3. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право залучати суб’єктів оціночної діяльності, обираючи їх з переліку таких осіб, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

Оплата послуг суб’єктів оціночної діяльності здійснюється за рахунок кошторису банку, пов’язаного зі здійсненням тимчасової адміністрації.

1.4. Відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється Фондом щорічно.

1.5. Рішення про встановлення дати проведення відбору суб’єктів оціночної діяльності із зазначенням останнього дня подання документів для участі у такому відборі приймається виконавчою дирекцією Фонду та оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за 10 днів до дати проведення відбору.

{Пункт 1.5 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.6. До участі у відборі допускаються суб’єкти оціночної діяльності:

юридичні особи - суб’єкти оціночної діяльності, у складі яких працює щонайменше два оцінювачі, які внесені до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності та отримали кваліфікаційне свідоцтво за відповідними напрямами оцінки майна;

фізичні особи - оцінювачі, які внесені до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності, отримали кваліфікаційне свідоцтво за відповідними напрямами оцінки майна, а також не менше двох разів здійснювали розрахунок оціночної вартості активів банку у складі юридичних осіб - суб’єктів оціночної діяльності, зазначених у абзаці другому цього пункту.

1.7. Договір із особами, зазначеними у пункті 1.6 цієї глави, не може бути укладений у випадку, якщо вони є пов’язаними особами банку, який було віднесено до категорії неплатоспроможних, або який ліквідовується на підставах, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

{Пункт 1.7 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.8. Для проведення відбору особи, зазначені у пункті 1.6 цієї глави, подають до Фонду:

заяву про участь у процедурі відбору з обов’язковим зазначенням:

для юридичних осіб - найменування, коду за ЄДРПОУ, номера запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи, місцезнаходження, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів, відомостей про керівництво (прізвища, імена, по батькові, посади, контактні телефони - членів колегіального виконавчого органу управління або одноособового виконавчого органу);

для фізичних осіб - оцінювачів - прізвища, імені, по батькові, номерів кваліфікаційних свідоцтв за відповідними напрямами діяльності, місця проживання, поштової адреси, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів;

нотаріально засвідчену копію установчого документа (тільки для юридичних осіб);

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за відповідним напрямом оцінки майна (для фізичних осіб - оцінювачів, у тому числі тих, що працюють в юридичній особі - суб’єкті оціночної діяльності);

довідку довільної форми про досвід роботи щодо проведення оцінки майна (затверджену керівником юридичної особи та скріплену її печаткою - для юридичних осіб або самою фізичною особою - оцінювачем);

пропозиції щодо умов та вартості послуг з оцінки.

1.9. Оцінка активів неплатоспроможного банку здійснюється шляхом:

оцінки активів Фондом (внутрішня оцінка, що здійснюється окремо по кожному виду (класу, групі) активів неплатоспроможного банку відповідно до методики, встановленої нормативно-правовими актами Фонду);

визначення ринкової вартості активів за цінами, що склалися на біржах, конкурсах, аукціонах або неорганізованому ринку тощо (ринкова оцінка, що здійснюється залежно від кон’юнктури ринку на окремі види (класи, групи) активів неплатоспроможного банку відповідно до методики, встановленої нормативно-правовими актами Фонду);

оцінки активів залученими суб’єктами оціночної діяльності (зовнішня оцінка, що здійснюється відповідно до нормативно-правових актів про оцінку та оціночну діяльність).

1.10. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію не пізніше наступного дня після отримання звіту суб’єкта оціночної діяльності направляє завірену уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію (скріплену печаткою неплатоспроможного банку) копію зазначеного звіту до Фонду.

2. Порядок проведення конкурсу серед кваліфікованих інвесторів

2.1. Фонд проводить конкурс серед кваліфікованих інвесторів для визначення переможця конкурсу, який візьме участь у виведенні конкретного неплатоспроможного банку з ринку.

2.2. Фонд організовує проведення конкурсу поетапно шляхом проведення таких дій:

приймання конкурсних пропозицій, складених за результатами ознайомлення з інформацією в інформаційному приміщенні;

розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу (кваліфікованих інвесторів) виконавчою дирекцією Фонду;

визначення та оголошення переможця конкурсу;

інформування учасників конкурсу про результати конкурсу.

2.3. Протягом семи днів після затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання неплатоспроможного банку уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію забезпечує доступ до інформаційного приміщення з метою ознайомлення із представленою у ньому інформацією та підготовки конкурсної пропозиції щодо участі у виконанні плану врегулювання.

2.4. На підставі аналізу інформації про неплатоспроможний банк кваліфіковані інвестори подають до Фонду конкурсні пропозиції щодо участі у виконанні плану врегулювання за формою конкурсної пропозиції, установленою у додатку 2 до цього Положення.

2.5. У конкурсі беруть участь кваліфіковані інвестори, які подали свої пропозиції щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку за наслідками ознайомлення з інформацією в інформаційному приміщенні.

Конкурсні пропозиції подаються до Фонду в строк, визначений у плані врегулювання.

2.6. Виконавча дирекція Фонду розглядає конкурсні пропозиції на своєму засіданні та за результатами їх розгляду визначає найкращу пропозицію і оголошує переможця конкурсу.

При визначенні найкращої конкурсної пропозиції виконавча дирекція Фонду виходить з принципу найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з особливостями, встановленими Законом та цим Положенням.

2.7. Кваліфіковані інвестори, які подали конкурсні пропозиції, але не були оголошені переможцями конкурсу, у разі відмови переможця конкурсу від виконання заявлених зобов’язань за рішенням виконавчої дирекції Фонду можуть бути оголошені переможцями без повторного конкурсу у разі, якщо пропозицією кваліфікованого інвестора запропоновано найкращу (найвищу) ціну та він взяв на себе зобов'язання здійснити заходи щодо приведення діяльності перехідного банку або неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства або запропоновано найменшу ціну за зобов’язання, що запропоновані для передачі (у тому числі розмір фінансової підтримки).

2.8. Якщо жоден з кваліфікованих інвесторів не подав конкурсної пропозиції, виконавча дирекція Фонду переглядає спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.9. Фонд не пізніше наступного дня після прийняття рішення про оголошення переможця конкурсу письмово повідомляє усіх кваліфікованих інвесторів - учасників конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них.

3. Виконання плану врегулювання

3.1. Забезпечення реалізації плану врегулювання покладається на уповноважену особу Фонду, що здійснює:

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також представника Фонду, що здійснює управління перехідним банком у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення перехідного банку;

ліквідацію неплатоспроможного банку у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації банку;

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку у випадку обрання інших способів виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.2. Ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб:

3.2.1. Наступного дня після затвердження плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію банку із відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб, Фонд вносить до НБУ пропозицію про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

3.2.2. У день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фонд на підставі вимог Закону та цього Положення призначає уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації банку.

Уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації банку має відповідати вимогам, встановленим для уповноваженої особи на здійснення тимчасової адміністрації.

3.2.3. Виплата відшкодування з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб протягом ліквідації здійснюється у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовим актом Фонду щодо порядку здійснення Фондом відшкодування вкладів вкладникам банків у межах гарантованої суми.

3.2.4. Порядок ліквідації неплатоспроможного банку встановлюється Цивільним та Господарським кодексами України з особливостями, установленими Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом та цим Положенням.

3.3. Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації частини або всіх його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку:

3.3.1. Наступного дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку, Фонд вносить до НБУ пропозицію про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку.

3.3.2. У день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фонд призначає уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації неплатоспроможного банку у порядку, встановленому Законом та цим Положенням, у тому числі з особливостями, визначеними цим пунктом.

3.3.3. План врегулювання, що передбачає відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку, повинен бути виконаний в частині передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку не пізніше строку початку здійснення виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам неплатоспроможного банку, визначеного Законом.

У разі неможливості виконати план врегулювання у зазначений в абзаці першому цього підпункту строк виконавча дирекція Фонду приймає рішення про зміну способу врегулювання неплатоспроможного банку на ліквідацію банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб шляхом внесення змін до плану врегулювання та починає здійснювати відшкодування вкладів вкладникам відповідно до Закону та нормативно-правового акта Фонду щодо порядку здійснення Фондом відшкодування вкладів вкладникам у межах гарантованої суми.

3.3.4. Активи та зобов’язання неплатоспроможного банку передаються у порядку, встановленому пунктом 3.4 цієї глави.

3.4. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією:

3.4.1. Фонд складає реєстр активів і зобов’язань, які підлягають відчуженню переможцю конкурсу - приймаючому банку.

3.4.2. Активи і зобов’язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за ціною, визначеною Фондом за результатами відкритого конкурсу серед кваліфікованих інвесторів, проведеного відповідно до глави 2 цього розділу.

У разі відсутності належного обсягу активів для відчуження у повному обсязі зобов’язань банку за вкладами фізичних осіб, гарантованих Фондом, Фонд може надати фінансову підтримку приймаючому банку в межах та порядку, передбачених статтею 43 Закону та цим Положення.

3.4.3. Зобов’язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за їх балансовою вартістю (з можливістю виплати премії з боку покупця).

Під час відчуження зобов’язань Фонд зобов’язаний забезпечити неупереджене ставлення до всіх кредиторів неплатоспроможного банку, дотримуючись черговості, передбаченої статтею 52 Закону, при цьому зобов’язання банку за вкладами фізичних осіб, гарантовані Фондом, мають найвищий пріоритет і не можуть бути відчужені частково.

3.4.4. Передача активів здійснюється на підставі договору про відступлення прав вимоги за реєстром договорів про здійснення активних операцій та договорів забезпечення. Згода відповідних боржників на укладення такого договору не вимагається.

Договір про відступлення права вимоги у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину.

Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків кредитора щодо боржників, вимоги до яких передані відповідно до договору про відступлення прав вимоги, разом із правами за договорами забезпечення таких вимог. Унесення змін до вже укладених договорів з відповідними боржниками не вимагається.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана передати приймаючому банку документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Відступлення права вимоги не допускається у випадках, передбачених законами.

3.4.5. Зобов'язання неплатоспроможного банку передаються на підставі договору про переведення боргу за реєстром договорів щодо відповідних кредиторів (вкладників).

Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди кредиторів (вкладників). У цьому разі унесення змін до вже укладених договорів з кредиторами (вкладниками) не вимагається. Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків боржника перед відповідними кредиторами (вкладниками) неплатоспроможного банку в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав та обов’язків.

3.4.6. При відступленні права вимоги або переведенні боргу відповідно до підпунктів 3.4.4 - 3.4.5 цього пункту порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником.

Застава, встановлена первісним боржником, зберігається після заміни боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

3.4.7. Фонд має право вимагати від приймаючого банку відшкодування збитків за необґрунтовану відмову від виконання зобов’язання щодо прийняття на його користь активів і зобов’язань неплатоспроможного банку.

3.4.8. Договори про передачу активів і зобов'язань неплатоспроможного банку можуть бути складені у вигляді одного документа (змішаного договору) і не підлягають нотаріальному посвідченню, незалежно від того, чи укладалися договори, права і обов’язки за якими передаються.

3.4.9. Фонд повідомляє боржників і кредиторів про передачу їх активів і зобов'язань неплатоспроможного банку іншому банку у місячний строк з дати укладання відповідних договорів.

3.4.10. Про відступлення права вимоги згідно з підпунктом 3.4.4 та/або переведення боргу згідно з підпунктом 3.4.5 цього пункту уповноважена особа Фонду зобов’язана у строк не пізніше 30 днів письмово повідомити кредиторів (у тому числі вкладників) та/або боржників про переведення боргу перед ними чи відступлення права вимоги до них.

3.4.11. Порядок ліквідації неплатоспроможного банку після відчуження активів і зобов’язань приймаючому банку здійснюється в порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

3.5. Створення та продаж перехідного банку інвестору з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку:

3.5.1. Перехідний банк створюється Фондом у формі публічного акціонерного товариства.

3.5.2. Створення перехідного банку здійснюється відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про акціонерні товариства», з особливостями, передбаченими Законом та банківським законодавством.

Статутний капітал перехідного банку утворюється у розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу акціонерного товариства.

3.5.3. Перехідний банк у порядку правонаступництва набуває усіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення), а також набуває обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

3.5.4. На перехідний банк не поширюються вимоги, установлені НБУ щодо обов’язкових економічних нормативів, лімітів валютної позиції, нормативів обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку банку в НБУ, формування резервів на покриття збитків від активів.

3.5.5. Перехідному банку передаються всі або визначена відповідно до плану врегулювання частина активів і зобов’язань неплатоспроможного банку. При цьому зобов’язання неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб, гарантовані Фондом, не можуть бути передані перехідному банку частково.

3.5.6. Кваліфікованому інвестору забезпечується доступ до інформаційного приміщення та участь у конкурсі з продажу перехідного банку у порядку, передбаченому цим Положенням.

3.5.7. Переможцем конкурсу є інвестор, який запропонував найвищу ціну та взяв на себе зобов'язання здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку.

Якщо кілька конкурсних пропозицій одночасно містять однакову ціну, що є максимальною, найкращою пропозицією вважається та, яка передбачає передачу перехідному банку максимального обсягу зобов'язань неплатоспроможного банку у сукупності з найкоротшим строком повної капіталізації перехідного банку.

3.5.8. Створення перехідного банку здійснюється Фондом після отримання письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку. За порушення зобов’язання інвестор сплачує Фонду штраф у розмірі, визначеному умовами конкурсу.

3.5.9. До дати укладання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку Фонд забезпечує передачу від неплатоспроможного банку до перехідного банку тих активів і зобов'язань, які були визначені конкурсною пропозицією, яка перемогла за результатами конкурсу.

3.5.10. Після отримання банківської ліцензії перехідним банком та передачі йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку придбання перехідного банку здійснюється інвестором - переможцем конкурсу шляхом придбання акцій перехідного банку на підставі договору купівлі-продажу акцій.

Договір купівлі-продажу акцій перехідного банку має бути виконаний (у частині передачі акцій у власність покупця та їх оплати) у строк, встановлений договором. У разі невиконання кваліфікованим інвестором - переможцем конкурсу договору купівлі-продажу акцій Фонд звертається до суду з вимогою про відшкодування збитків, заподіяних Фонду, та стягнення штрафних санкцій, встановлених договором.

{Абзац другий підпункту 3.5.10 пункту 3.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.5.11. Умовами договору купівлі-продажу акцій перехідного банку є:

зобов’язання інвестора у визначені договором терміни (але у будь-якому випадку в строк, що не перевищує трьох місяців) здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку;

умова щодо розірвання договору Фондом в односторонньому порядку у разі невиконання інвестором прийнятих зобов'язань;

наявність штрафних санкцій за неналежне виконання кваліфікованим інвестором - переможцем конкурсу умов договору (як у частині оплати акцій та/або вчинення дій з набуття права власності на акції, так і виконання зобов’язань з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства, а також невиконання зобов’язань щодо приєднання/злиття перехідного банку до існуючого платоспроможного банку) та відшкодування збитків Фонду.

3.5.12. Від імені Фонду договір купівлі-продажу акцій перехідного банку підписує директор-розпорядник Фонду або уповноважена ним на підписання договору купівлі-продажу акцій особа.

3.5.13. Кошти від продажу акцій перехідного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.

3.5.14. Фонд подає НБУ пропозицію про ліквідацію неплатоспроможного банку не пізніше дня, наступного за днем передачі активів та зобов'язань перехідному банку.

3.5.15. Після прийняття в триденний строк рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку здійснюється ліквідація неплатоспроможного банку в порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

3.5.16. Фонд зобов’язаний продати перехідний банк протягом трьох місяців з дати його створення. Якщо протягом цього строку перехідний банк не продано інвестору, Фонд не пізніше дня, наступного за днем закінчення встановленого строку, вносить НБУ пропозицію про ліквідацію перехідного банку.

Ліквідація перехідного банку здійснюється у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

3.6. Продаж неплатоспроможного банку:

3.6.1. Уповноважена особа Фонду відповідно до закону набуває права розпорядження акціями (паями) банку від імені будь-якої особи, яка є учасником банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій (паїв).

{Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.6.2. Уповноважена особа Фонду у п'ятиденний строк з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, приймає рішення про зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку, визначення нової номінальної вартості акцій банку та/або про деномінацію акцій неплатоспроможного банку в разі, якщо розмір регулятивного капіталу неплатоспроможного банку є меншим статутного капіталу цього банку відповідно до цього Положення.

{Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

У разі від’ємного розміру регулятивного капіталу статутний капітал банку вважається таким, що дорівнює 1 гривні.

3.6.3. Переможцем конкурсу щодо придбання неплатоспроможного банку є інвестор, який запропонував найвищу ціну та капіталізацію банку у найкоротший період таким чином, щоб банк дотримався всіх економічних нормативів, встановлених НБУ, а також взяв на себе зобов'язання здійснити заходи щодо приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства.

3.6.4. За результатами конкурсу уповноважена особа Фонду укладає з переможцем конкурсу договір купівлі-продажу акцій (паїв) неплатоспроможного банку.

{Абзац перший підпункту 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

Умовами договору купівлі-продажу акцій має бути передбачено:

обов’язок інвестора у визначені терміни здійснити заходи щодо приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства;

умова щодо розірвання договору в разі невиконання інвестором обов'язку щодо здійснення капіталізації неплатоспроможного банку та/або вжиття інших заходів для відновлення платоспроможності і стабілізації діяльності банку;

штрафні санкції за неналежне виконання інвестором умов договору.

Договір купівлі-продажу неплатоспроможного банку повинен бути укладений впродовж трьох місяців з дня початку тимчасової адміністрації банку та не пізніше шести місяців для системоутворюючих банків.

{Абзац сьомий підпункту 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

3.6.5. Кошти від продажу акцій неплатоспроможного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.

3.6.6. Після приведення інвестором діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства інвестор направляє до Фонду клопотання щодо звернення до НБУ з проханням проведення інспекційної перевірки такого банку.

Фонд наступного дня після здійснення інвестором відповідно до умов договору заходів з приведення неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України повідомляє НБУ про необхідність проведення інспекційної перевірки банку. Уповноважена особа Фонду надає НБУ необхідну інформацію та документи для проведення інспекційної перевірки і підготовки обґрунтованих висновків.

Фонд приймає рішення про припинення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку наступного дня після отримання результатів інспекційної перевірки НБУ, яка підтвердила приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України, та повідомляє про прийняте рішення НБУ.

{Підпункт 3.6.6 пункту 3.6 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

4. Порядок прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, визначення нової номінальної вартості акцій неплатоспроможного банку та/або їх деномінації

4.1. Зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку відбувається залежно від співвідношення фактичного розміру регулятивного капіталу неплатоспроможного банку та його статутного капіталу:

якщо фактичний розмір регулятивного капіталу є меншим за номінальну вартість однієї простої акції неплатоспроможного банку (у тому числі має від'ємне значення), зменшення статутного капіталу відбувається способом зменшення номінальної вартості акцій;

в інших випадках зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку відбувається способом зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом їх викупу неплатоспроможним банком та анулювання. Такий викуп здійснюється за рахунок коштів неплатоспроможного банку.

4.2. Уповноважена особа Фонду у разі, якщо реєстрація попередніх випусків акцій неплатоспроможного банку, звітів про результати розміщення акцій не завершена, а також якщо свідоцтво про реєстрацію випусків акцій неплатоспроможного банку не видане на дату початку здійснення Фондом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, вживає необхідних заходів щодо завершення або припинення відповідних дій.

V. Дії Фонду з виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом його ліквідації

1. Ініціювання процесу ліквідації банку

1.1. Фонд вносить НБУ пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку:

відповідно до плану врегулювання;

у разі закінчення строку тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або невиконання плану врегулювання;

в інших випадках, передбачених Законом.

1.2. Виконавча дирекція Фонду своїм рішенням призначає уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації неплатоспроможного банку у день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, за виключенням випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.

1.3. Копія рішення про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації, завірена підписом директора-розпорядника Фонду та відбитком гербової печатки Фонду, передається уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку до неплатоспроможного банку, який підлягає ліквідації, та реєструється банком відповідно до законодавства України.

{Пункт 1.3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

1.4. Ліквідація неплатоспроможного банку повинна бути завершена у строк, визначений рішенням виконавчої дирекції Фонду, але не пізніше одного року з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

1.5. Виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про продовження процедури ліквідації банку, якщо:

наслідком завершення ліквідації неплатоспроможного банку будуть значні втрати для вкладників та інших кредиторів банку;

на дату закінчення строку ліквідації залишилися нереалізованими активи банку і немає юридичної особи, якій за договором ці активи можуть бути передані в управління.

1.6. Процедура ліквідації неплатоспроможного банку може бути продовжена на строк до одного року, а системоутворюючих банків - на строк до двох років.

1.7. До уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку застосовуються вимоги, критерії конфлікту інтересів, порядок та підстави зміни, визначені цим Положення щодо уповноваженої особи Фонду, призначеної для здійснення тимчасової адміністрації.

1.8. Оголошення про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації здійснює Фонд та уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку.

1.9. Фонд розміщує інформацію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку:

на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

у газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України» не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

1.10. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку розміщує оголошення, що містить відомості про ліквідацію неплатоспроможного банку, у семиденний строк з дати прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів, а також на своїй сторінці в мережі Інтернет (за наявності).

1.11. Відомості про ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку повинні містити:

найменування та інші реквізити банку, що ліквідується;

дату та номер рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду;

прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку;

інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів.

1.12. Протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку кредитори мають право заявити уповноваженій особі Фонду про свої вимоги до такого банку. Вимоги вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами, що підлягають відшкодуванню, не заявляються.

2. Наслідки призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку при ліквідації неплатоспроможного банку

2.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку від імені Фонду виконує функції з ліквідації неплатоспроможного банку відповідно до Закону та цього Положення.

2.2. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку приступає до виконання своїх обов’язків у день прийняття Фондом рішення про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

2.3. З дня призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку:

припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Якщо в банку, що ліквідується, здійснювалася тимчасова адміністрація, з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку здійснення Фондом тимчасової адміністрації банку припиняється;

банківська діяльність банку завершується закінченням технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси;

строк виконання всіх грошових зобов'язань банку та зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким, що настав;

припиняється нарахування відсотків, неустойки (штрафу, пені) та застосування інших санкцій за всіма видами заборгованості банку;

відомості про фінансове становище банку перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю;

укладення правочинів, пов'язаних із відчуженням майна банку чи передачею його майна третім особам, допускається у порядку, передбаченому статтею 51 Закону;

втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) неплатоспроможного банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.

2.4. Вимоги за зобов’язаннями неплатоспроможного банку, що виникли під час проведення ліквідації, можуть пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури.

2.5. Протягом трьох днів з дня призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку керівники банку (або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (якщо в банку здійснювалася тимчасова адміністрація) забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку.

2.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

виконує повноваження органів управління банку;

приймає до свого відання майно (кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу та виконує функції з управління та реалізації майна банку;

видає накази та розпорядження, дає доручення, обов’язкові до виконання працівниками банку;

здійснює грошові операції (отримання коштів у рахунок погашення заборгованості боржниками неплатоспроможного банку, приймання оплати за продане майно, виплата вихідної допомоги звільненим працівникам неплатоспроможного банку, оплата послуг експертів та/або консультантів, залучених уповноваженою особою Фонду) та операції з готівкою (виплата вихідної допомоги звільненим працівникам неплатоспроможного банку, витрати на відрядження тощо) з метою забезпечення процедури ліквідації банку;

складає не пізніше ніж через три дні з дня свого призначення перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом процедури ліквідації неплатоспроможного банку може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно зменшення (збільшення) належних їм сум відшкодування у межах гарантованої суми, зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати, зміну особи вкладника та інформацію зі зміненими реквізитами вкладників;

складає реєстр акцептованих вимог кредиторів та здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів;

вживає у встановленому законодавством порядку заходів щодо повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед таким банком та повернення (витребування) майна, що перебуває у третіх осіб;

звільняє чи переводить на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядає їх службові обов’язки, змінює розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

передає у встановленому порядку на зберігання документи банку, які підлягають обов’язковому зберіганню;

заявляє від імені банку позови майнового та/або немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;

звертається до правоохоронних органів із заявою про порушення кримінальних справ у встановленому законодавством України порядку у випадку виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно такого банку;

залучає до роботи в процесі здійснення процедури ліквідації за рахунок банку будь-якого службовця, експерта, консультанта, спеціаліста у межах кошторису витрат неплатоспроможного банку на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду (такі особи можуть бути відсторонені від виконання обов’язків у будь-який час);

призначає проведення аудиторських перевірок та юридичних (правових) експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку у межах його кошторису витрат на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

вчиняє дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду;

здійснює відчуження активів і зобов’язань неплатоспроможного банку в разі, якщо це було передбачено планом врегулювання, або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

2.7. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку може здійснювати інші повноваження, передбачені Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, які є необхідними для завершення процедури ліквідації банку.

2.8. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана:

повідомити територіальне управління НБУ та Центральну розрахункову палату НБУ про вжиття заходів щодо припинення проведення банком активних операцій за його кореспондентськими рахунками, відкритими в НБУ;

повідомити про відкликання банківської ліцензії, призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації:

банки, з якими укладено договори про кореспондентські відносини;

Державну службу фінансового моніторингу України;

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

органи державної податкової служби протягом десяти днів від дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та подати до кожного з органів державної податкової служби, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, документи, передбачені підпунктом 11.1.3 пункту 11.1 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300;

{Пункт 2.8 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом восьмим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

органи банківського нагляду держав, у яких банк має відокремлені підрозділи або кореспондентські відносини з іноземними банками;

компетентний орган (посадову особу), який наклав арешт або інші обмеження щодо майна (активів) неплатоспроможного банку, а також відповідні органи державної влади, які забезпечують ведення Державного реєстру обтяжень майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо;

надавати на запит Державної служби фінансового моніторингу України додаткову інформацію, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу;

скласти початковий баланс банку, що ліквідується, та скорегувати його з урахуванням результатів інвентаризації активів та зобов’язань;

закрити своїм рішенням поточні та вкладні (депозитні) рахунки клієнтів, на яких немає коштів;

скласти проміжний ліквідаційний баланс і перелік (реєстр) вимог кредиторів після їх розгляду;

скласти ліквідаційний баланс і остаточний звіт уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку після вжиття заходів щодо задоволення вимог кредиторів.

2.9. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку з дня її призначення зобов'язана ужити заходів для забезпечення збереження майна (активів) та документації банку, а саме:

повідомити керівника управління (відділу) Державної служби охорони при МВС України або суб'єкта господарювання, з яким укладено договір щодо охорони банку, про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку і початок здійснення Фондом процедури ліквідації банку, а також передати копію рішення виконавчої дирекції Фонду щодо призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації;

надіслати повідомлення банкам-кореспондентам (резидентам і нерезидентам) про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації;

позбавити (у разі потреби) повноважень осіб, які забезпечують ведення окремих напрямів роботи банку;

організувати блокування всіх засобів зв'язку з банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному переказу коштів;

ужити інших заходів, потрібних для забезпечення схоронності майна (активів) і документації банку.

2.10. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана вжити заходів щодо передачі активів недержавних пенсійних фондів до іншого зберігача, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю іншому управителю відповідно до вимог законодавства України.

2.11. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов’язана у 60-денний строк з дня її призначення надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами відповідального зберігання, про необхідність вилучити свої цінності протягом одного місяця з дня отримання повідомлення. Матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні у банку і не були вилучені власниками в зазначений у повідомленні строк, вважаються фондами, на які не можуть претендувати кредитори банку. Такі цінності переходять у розпорядження Фонду для повернення законним власникам.

2.12. Для забезпечення передавання цінностей Фонду уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку надає:

заяву про передавання цінностей;

акт про приймання-передавання цінностей;

договори про відповідальне зберігання неплатоспроможним банком цінностей, на підставі яких цінності зберігалися в такому банку;

документи, які підтверджують виконані процедури щодо повідомлення власників цінностей.

2.13. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана організувати здійснення заходів щодо знищення інформації на накопичувальних та жорстких магнітних дисках, комп'ютерній техніці, що використовувалася банком, перед реалізацією, передачею або утилізацією цієї техніки.

2.14. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не має права використовувати або дозволяти використовувати майно (активи) банку у власних інтересах або в інтересах пов’язаних осіб.

2.15. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та приймає рішення одноосібно в межах своїх повноважень, крім випадків, встановлених Законом.

2.16. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку діє без довіреності від імені банку, що ліквідується, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку.

2.17. Рішення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, оформлені наказами або розпорядженнями, а також іншими розпорядчими документами, визначеними порядком ведення діловодства у банку, є обов’язковими для виконання працівниками такого банку.

2.18. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку з дня її призначення вживає таких заходів:

повертає уповноваженому структурному підрозділу центрального апарату НБУ, який здійснює ліцензування банків, банківську ліцензію, та Фонду - свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом трьох робочих днів з дати свого призначення;

здійснює відкриття накопичувального рахунку та вчиняє інші дії згідно з цим Положенням;

складає та виконує кошторис витрат банку, пов’язаних зі здійсненням його ліквідації, згідно з цим Положенням;

здійснює заходи щодо підготовки задоволення вимог кредиторів згідно з цим Положенням, зокрема:

складання початкового ліквідаційного балансу на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, коригування початкового балансу за наслідками інвентаризації згідно з цим Положенням;

формування ліквідаційної маси банку та здійснення оцінки майна банку згідно з цим Положення;

складання реєстру акцептованих вимог кредиторів згідно з цим Положенням;

складання проміжного ліквідаційного балансу;

складення остаточного ліквідаційного балансу;

вчиняє дії, необхідні для припинення банку як юридичної особи, зокрема:

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення щодо припинення банку як юридичної особи шляхом ліквідації;

зняття банку з обліку в органах державної податкової служби, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування;

знищення печаток та штампів банку;

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи;

передачу документів ліквідованого банку відповідно до законодавства про архівну справу.

2.19. Оплата праці уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку здійснюється Фондом у межах затвердженого штатного розпису.

2.20. Фінансова відповідальність, життя та здоров’я уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку мають бути застраховані в її інтересах відповідно до законодавства України. Порядок відбору страховиків, які здійснюватимуть страхування, відбувається в порядку, встановленому Положенням про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 13, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1385/21697.

3. Процес ліквідації та управління ним

3.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає до НБУ нотаріально засвідчену картку зі зразками підписів уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та головного бухгалтера банку (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки цього банку для відкриття накопичувального рахунку банку.

3.2. З метою забезпечення процедури ліквідації уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку ініціює відкриття накопичувального рахунку неплатоспроможного банку у національній валюті в територіальному управлінні НБУ або в Операційному управлінні НБУ.

3.3. Після відкриття накопичувального рахунку за розпорядженням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку залишок коштів із кореспондентського рахунку банку перераховується на накопичувальний рахунок і вживаються заходи щодо закриття кореспондентського рахунку такого банку та виключення його з учасників системи електронних платежів (СЕП) у порядку, визначеному нормативно-правовим актом НБУ, що визначає порядок міжбанківського переказу грошей в Україні в національній валюті, а також повертаються кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку, що враховувалися на відповідному позабалансовому рахунку (якщо такий облік вівся в територіальному управлінні НБУ за договором з таким банком).

3.4. На накопичувальний рахунок банку зараховуються кошти такого банку і надходження на його користь. З цього рахунку проводяться розрахунки з кредиторами й оплата витрат на здійснення процедури ліквідації.

3.5. У разі наявності в касі банку готівкової іноземної валюти на початку процедури ліквідації або надходжень готівкової іноземної валюти внаслідок погашення заборгованості боржниками такого банку уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право укласти договір з банком, який має відповідну ліцензію НБУ, про купівлю-продаж готівкової іноземної валюти з метою зарахування коштів у національній валюті на накопичувальний рахунок.

3.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює витрати на ліквідацію неплатоспроможного банку за рахунок коштів банку в межах кошторису витрат банку на здійснення ліквідації (далі - кошторис), затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

3.7. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує правильність складання проекту кошторису і виконання затвердженого виконавчою дирекцією Фонду кошторису.

3.8. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана:

уключати до кошторису окремими статтями всі витрати, необхідні для забезпечення процедури ліквідації банку, визначені частиною другою статті 52 Закону;

складати кошторис щокварталу з розподілом за місяцями і подавати до 15 числа місяця, що передує наступному кварталу, до Фонду для затвердження виконавчою дирекцією. На початку ліквідації банку кошторис уключає період із дня, в якому уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку приступила до виконання своїх обов'язків, до кінця поточного кварталу і подається до Фонду не пізніше 15 днів після призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку. Не використана у звітному кварталі сума коштів за кошторисом не переноситься на наступний квартал.

3.9. У разі необхідності уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право запропонувати внесення змін до кошторису. Зміни до кошторису вносяться не пізніше дати закінчення кварталу, на який затверджено кошторис, за наявності обґрунтованого клопотання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

3.10. У разі необхідності уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку може запропонувати внесення змін до кошторису до закінчення відповідного кварталу.

3.11. Зміни до кошторису затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

3.12. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право здійснювати з накопичувального рахунку витрати, пов'язані з розміщенням оголошення в засобах масової інформації про відкриття процедури ліквідації неплатоспроможного банку та нотаріальним засвідченням картки зі зразками підписів, до складання кошторису та затвердження його виконавчою дирекцією Фонду.

4. Заходи із задоволення вимог кредиторів

4.1. З дня свого призначення уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку приступає до інвентаризації та оцінки майна неплатоспроможного банку з метою формування його ліквідаційної маси, а також складає реєстр акцептованих вимог кредиторів.

4.2. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає початковий ліквідаційний баланс банку на основі балансу такого банку на дату прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

4.3. Якщо банк здійснював операції з іноземною валютою, то відповідні активи такого банку в початковому ліквідаційному балансі відображаються в іноземній валюті (у розрізі кодів валют) та в гривневому еквіваленті на дату складання такого балансу, пасиви - у розрізі кодів валют та в гривневому еквіваленті на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

4.4. Початковий баланс неплатоспроможного банку підлягає коригуванню на перше число місяця, що настає після завершення інвентаризації активів.

4.5. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вживає заходів для встановлення фактичного розміру заборгованості перед банком щодо зобов'язань, строк яких настав або настане в поточному місяці, шляхом отримання в письмовій формі від дебітора (боржника) підтвердження заборгованості за основним боргом та нарахованими процентами (штрафами, пенею, комісійними) у порядку досудового врегулювання господарських спорів відповідно до законодавства.

4.6. Інвентаризація майна проводиться на дату прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

4.7. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює інвентаризацію майна банку відповідно до вимог законодавства України.

4.8. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку під час проведення інвентаризації визначає достатність та повноту сформованих резервів, перевіряє класифікацію кредитного портфеля, портфеля цінних паперів, дебіторської заборгованості, нарахованих доходів тощо.

4.9. За результатами інвентаризації уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

4.10. У разі відсутності документів, які необхідні для проведення інвентаризації, уживаються заходи щодо їх відновлення.

4.11. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана за результатами проведеної інвентаризації скоригувати початковий баланс та подати його на погодження виконавчій дирекції Фонду у строк не пізніше 5 робочих днів після настання дати, на яку він складений.

4.12. До скоригованого початкового балансу уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку додає:

акт про приймання майна і документів банку від керівників;

копії наказу про призначення інвентаризаційної комісії та протоколів засідань інвентаризаційної комісії, затверджених уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку;

перелік активів банку, визначений за результатами інвентаризації, підписаний уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також копії інвентаризаційних описів майна. У разі якщо в банку здійснювалася тимчасова адміністрація, уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає до Фонду перелік активів неплатоспроможного банку (без проведення додаткової інвентаризації) на електронних та паперових носіях.

4.13. Скоригований початковий баланс, перелік майна (активів) банку та копії інвентаризаційних описів майна (активів) засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов’язки) і відбитком печатки такого банку.

4.14. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про погодження скоригованого початкового балансу за наявності позитивного висновку уповноваженого структурного підрозділу Фонду.

4.15. Інвентаризація майна банку та формування ліквідаційної маси мають бути завершені у шестимісячний строк з дня прийняття рішення про ліквідацію банку та відкликання банківської ліцензії. Результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси відображаються в акті, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

4.16. До ліквідаційної маси банку включається будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно у випадках, передбачених законами.

4.17. Майно неплатоспроможного банку, що включається до ліквідаційної маси, підлягає оцінці у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі цим Положенням. Для здійснення оцінки майна уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації банку має право залучати суб’єктів оціночної діяльності з оплатою їх послуг за рахунок ліквідаційної маси неплатоспроможного банку.

4.18. Залучення суб’єктів оціночної діяльності здійснюється уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку з числа осіб, перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

4.19. Активи недержавних пенсійних фондів, іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є забезпеченням виконання зобов’язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк, активи банку, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, а також кошти на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, у тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні такого банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та «Про іпотечні облігації».

4.20. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом семи днів із дня розміщення інформації про початок процедури ліквідації у газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону має повернути кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку. Одночасно уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку повідомляє кредиторів про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого вони мають право заявити про свої вимоги до неплатоспроможного банку, а також зазначає адресу для їх надсилання.

4.21. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає реєстр акцептованих вимог кредиторів за формою, визначеною у додатку 3 до цього Положення, на підставі балансу банку, до якого включає вимоги кредиторів у національній валюті в розмірах, які існували на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

4.22. Вимога, заявлена в іноземній валюті, уключається до реєстру вимог у національній валюті в сумі, визначеній за офіційним курсом, установленим НБУ на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Вимоги кредиторів зі сплати процентів (відсотків) за кредитами, депозитами, штрафів, пені, за незавершеними розрахунковими операціями тощо переносяться на відповідний рахунок кредитора.

4.23. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей у газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону.

Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами.

4.24. Протягом 90 днів з дня опублікування відомостей у газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює такі заходи:

визначає суму заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення;

відхиляє вимоги у разі, якщо вони непідтверджені фактичними даними, що є у розпорядженні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, та в разі потреби заявляє в установленому законодавством порядку заперечення за заявленими до банку вимогами кредиторів;

складає реєстр акцептованих вимог кредиторів відповідно до вимог, установлених цим Положенням та актами Фонду.

4.25. Реєстр вимог подається до Фонду на пронумерованих аркушах, прошнурованих (прошитих) та засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку і відбитком печатки банку.

4.26. Реєстр акцептованих вимог кредиторів підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

4.27. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку для затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру акцептованих вимог кредиторів має подавати:

копію оголошення про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого кредитори мали право заявити уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку про свої вимоги до банку, із зазначенням адреси для їх надсилання;

проміжний ліквідаційний баланс банку;

розшифрування проміжного ліквідаційного балансу банку за окремими статтями (надається на окремий запит Фонду).

4.28. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не має права здійснювати задоволення вимог кредиторів до затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, за винятком погашення за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду вимог за правочинами, що забезпечують здійснення процедури ліквідації.

4.29. Вимоги, не включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню в процедурі ліквідації не підлягають і вважаються погашеними.

4.30. Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку:

письмово сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог;

щотижня публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» оголошення про день і місце, де можна ознайомитися з реєстром акцептованих вимог кредиторів, та про дату затвердження цього реєстру виконавчою дирекцією Фонду.

Одночасно з передачею для опублікування у друкованих виданнях зазначена в абзаці третьому цього пункту інформація передається уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку до Фонду, який не пізніше наступного робочого дня оприлюднює її на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

4.31. У разі необхідності уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вносить пропозиції щодо затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до реєстру акцептованих вимог не частіше ніж раз на квартал на підставі:

рішення суду, яке набрало законної сили;

свідоцтва про право на спадщину за вимогами кредиторів, які визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку та включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

документів, які відповідно до законодавства України підтверджують правонаступництво юридичної особи внаслідок реорганізації, за вимогами кредиторів, які включено до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

письмової відмови кредитора від вимог;

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію припинення юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

клопотання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про виправлення помилки, допущеної нею чи попередньою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку під час акцептування вимог кредиторів.

Фонд за потреби має право вимагати від уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку додаткову інформацію щодо внесення змін до реєстру вимог.

4.32. Будь-які спори щодо акцептування вимог кредиторів підлягають вирішенню у судовому порядку. Судове провадження щодо таких вимог не припиняє перебігу процедури ліквідації.

4.33. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає проміжний ліквідаційний баланс на основі скоригованого початкового балансу банку не пізніше ніж через 3 місяці з дня початку здійснення процедури ліквідації. Проміжний ліквідаційний баланс банку складається за формою оборотно-сальдового балансу на відповідну дату із зазначенням періоду, за який складено баланс.

4.34. Проміжний ліквідаційний баланс містить відомості про склад майна (активів) банку, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також інформацію про результати їх розгляду.

4.35. Вхідні залишки проміжного ліквідаційного балансу складаються із даних банку на день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Вихідні залишки містять відомості про статутний капітал, фонди, склад майна (активів), зобов'язання та фінансовий результат банку на день затвердження реєстру вимог. У проміжному ліквідаційному балансі відображаються усі зміни, зумовлені господарською діяльністю банку, а також зміни вартості активів та зобов’язань такого банку, які сталися за звітний період.

4.36. У разі наявності рішення суду про задоволення вимог кредиторів, які не враховувалися в балансі банку на день прийняття рішення про ліквідацію, ці зобов'язання також включаються до проміжного ліквідаційного балансу.

4.37. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана подати проміжний ліквідаційний баланс на погодження виконавчої дирекції Фонду у строк не пізніше 10 робочих днів після настання дати, на яку він складений.

4.38. Проміжний ліквідаційний баланс та додатки до нього роздруковуються на паперових носіях, засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов’язки) і відбитком печатки банку та у прошнурованому вигляді разом з описом документів і супровідним листом подаються до Фонду.

4.39. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про:

погодження проміжного ліквідаційного балансу неплатоспроможного банку;

затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів;

затвердження змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів.

4.40. По одному примірнику затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів, змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів та погодженого проміжного ліквідаційного балансу повертається уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку. Уповноважений структурний підрозділ Фонду (уповноважений працівник) візує кожен аркуш реєстру акцептованих вимог кредиторів або змін до нього.

4.41. Фонд має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані проміжного ліквідаційного неплатоспроможного балансу. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку надає додаткові документи у строк не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання запиту.

5. Процедури щодо реалізації активів банку

5.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку визначає перелік майна банку, яке підлягає продажу, та здійснює продаж як індивідуально визначеного майна, так і портфеля активів, формування якого може здійснюватися за різними критеріями.

5.2. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не має права відчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна такого банку та формування ліквідаційної маси, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати.

Це правило застосовується до способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку з наступного дня, що настає за днем відчуження зазначених активів і зобов’язань.

5.3. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку розпочинає реалізацію майна банку у порядку, визначеному Законом, цим Положенням з метою отримання максимальної виручки у найкоротший строк. Виконавча дирекція Фонду за поданням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, що включене до ліквідаційної маси.

5.4. Порядок реалізації майна банку під час проведення ліквідаційної процедури визначається і регламентується цим Положенням. Майно банку може бути реалізоване:

на відкритих торгах (аукціоні);

на закритих торгах (щодо майна банку, обмеженого в обігу);

шляхом продажу серед заздалегідь визначеного кола осіб (щодо майна, на яке існує обмежений попит);

шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам;

шляхом реалізації на організованих місцях продажу (біржах, у торговельних посередників тощо).

У разі якщо реалізувати майно у способи, передбачені абзацами другим - шостим цього пункту, не вдалося, майно банку може бути реалізоване у будь-який інший спосіб на конкурсній основі.

5.5. Вибір способів реалізації майна здійснюється уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною та у найкоротший строк. Обраний спосіб (способи) реалізації майна банку затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

5.6. З метою отримання доходу уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право укладати договори про передання окремого майна (активів) неплатоспроможного банку в строкове платне користування іншим особам до реалізації цього майна у встановленому порядку.

6. Реалізація майна банку на відкритих торгах (аукціоні)

6.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку організовує проведення аукціону з реалізації майна банку.

6.2. На аукціоні можуть продаватися:

основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, транспортні засоби, будівельні матеріали тощо);

відокремлений підрозділ банку як частина цілісного майнового комплексу;

інші необоротні активи банку.

6.3. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до законодавства України або залучити на підставі договору організатора аукціону - юридичну особу відповідно до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1364/21676.

7. Реалізація майна банку на закритих торгах (щодо майна банку, обмеженого в обігу)

7.1. Реалізація майна банку на закритих торгах здійснюється за правилами відкритих торгів (аукціону), за винятком порядку визначення учасників закритих торгів.

7.2. Учасниками закритих торгів можуть бути виключно особи, які відповідно до законодавства України мають право отримати у власність майно (активи), що продається, та/або мають відповідну ліцензію (дозвіл) на право здійснення господарської діяльності з використанням майна, що продається, про що подаються копії відповідних документів.

8. Реалізація шляхом продажу майна неплатоспроможного банку, на яке існує обмежений попит, серед заздалегідь визначеного кола осіб

8.1. Продаж майна банку, на яке існує обмежений попит, здійснюється уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку від імені та за рахунок такого банку.

8.2. Вибір переможця конкурсу серед заздалегідь визначеного кола осіб здійснює конкурсна комісія, що створюється наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

8.3. До складу конкурсної комісії в обов’язковому порядку входить директор-розпорядник Фонду або один із його заступників.

9. Реалізація майна банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам

9.1. Реалізація майна банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язання здійснюється шляхом проведення конкурсу між фінансовими установами (банками та небанківськими фінансовими установами - юридичними особами, які мають право надавати кредити, крім кредитних спілок).

9.2. Вибір переможця конкурсу з набуття прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язання здійснює конкурсна комісія, що створюється наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

9.3. До складу конкурсної комісії в обов’язковому порядку входить директор-розпорядник Фонду або один із його заступників.

10. Реалізація майна банку шляхом реалізації на організованих місцях продажу (біржах, у торговельних посередників тощо)

10.1. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку може здійснювати продаж на біржових торгах через товарну біржу окремих видів майна: основних засобів, інших необоротних активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, якщо їх обсяг або вартість є достатніми для продажу на товарній біржі, та активів, які не були продані на аукціоні.

10.2. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює реалізацію майна банку на товарній біржі згідно з правилами торгівлі біржі, з якою банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку укладає відповідний договір.

10.3. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку здійснює продаж фінансових інструментів (зокрема, цінних паперів та їх похідних) через торговця цінними паперами в порядку, визначеному законодавством України.

10.4. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку здійснює реалізацію фінансових інструментів через торговця цінними паперами згідно з правилами фондової біржі.

10.5. Порядок реалізації майна банку у торговельних посередників визначається відповідними договорами. Умови такого продажу погоджуються виконавчою дирекцією Фонду.

11. Організаційно-правові заходи реалізації майна банку

11.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає виконавчій дирекції Фонду для погодження порядку реалізації майна банку такі документи:

пропозицію уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про порядок продажу майна, його склад (перелік об'єктів), умови, вартість, спосіб та строки продажу, а також пропозицію щодо вибору організатора торгів, аукціону, товарної біржі, професійного учасника фондового ринку, підприємства роздрібної торгівлі для реалізації майна відповідно до обраного способу продажу;

інформацію про майно, яка має містити його назву, стислу характеристику, балансову, ринкову та/або ліквідаційну вартість;

звіт суб'єкта оціночної діяльності про вартість майна, крім випадків, коли згідно із законодавством така оцінка не проводиться.

Виконавча дирекція Фонду має право вимагати від уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку іншу інформацію або документи, що стосуються реалізації майна неплатоспроможного банку.

11.2. Виконавча дирекція Фонду затверджує пропозицію уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та здійснює вибір організатора аукціону, товарної біржі, професійного учасника фондового ринку, підприємства роздрібної торгівлі для реалізації майна відповідно до обраного способу продажу.

11.3. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку виставляє для реалізації майно банку за ринковою вартістю або за вартістю, визначеною суб’єктом оціночної діяльності.

11.4. Виконавча дирекція Фонду має право погодити реалізацію майна банку за ліквідаційною вартістю, якщо таке майно пропонувалося до продажу на аукціоні, конкурсі і не було продане в установленому порядку за ринковою вартістю.

11.5. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку забезпечує здійснення рекламних заходів з метою доведення інформації про реалізацію майна такого банку до відома покупців після погодження виконавчою дирекцією Фонду порядку реалізації майна банку. Окрім друкованих засобів масової інформації (місцевих, регіональних або загальнодержавних), у яких розміщуються публікації про продаж подібного майна, можуть використовуватися інші заходи, що сприяють залученню більшої кількості покупців.

11.6. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку розміщує оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів принаймні в одній загальнодержавній та одній регіональній (місцевій, за місцезнаходженням банку) газетах, у яких розміщуються публікації щодо купівлі-продажу подібного майна, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення відкрити торгів (аукціону) чи закритих торгів.

11.7. Оголошення про реалізацію майна банку має містити:

назву, опис та іншу потрібну інформацію про майно;

початкову ціну продажу, умови реалізації майна;

місце та час проведення відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів;

кінцевий термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) чи закритих торгах;

час та місце особистого ознайомлення з майном;

місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби з організації відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує можливість ознайомлення з майном банку всім особам, які подали заяву про участь у відкритих торгах (аукціоні).

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує можливість ознайомлення з майном банку, що реалізовуватиметься через закриті торги лише особам, які мають право брати участь у закритих торгах.

11.8. Банк в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку має право:

під час проведення аукціону, конкурсу здійснювати реалізацію майна за ціною, зниженою на 10 відсотків від його початкової (ринкової) вартості або визначеною суб’єктом оціночної діяльності;

продати майно банку, якщо майно не було продано на попередніх торгах, зі зменшенням його початкової ціни, але не більше ніж на 30 відсотків, без повторного погодження з виконавчою дирекцією Фонду.

11.9. Учасники відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів, які подали пропозиції, але не були оголошені переможцями таких торгів, у разі відмови переможця відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів від придбання майна банку можуть бути, у порядку визначення найвищої ціни, оголошені переможцями без повторних відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів.

11.10. Оплата послуг осіб, залучених для реалізації майна банку, визначається в межах кошторису такого банку відповідно до умов договору про надання послуг.

12. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів

12.1. Кошти, одержані в результаті реалізації майна банку, спрямовуються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;

грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених статтею 29 Закону, у тому числі щодо повернення цільової позики банку, наданої протягом здійснення тимчасової адміністрації з метою забезпечення виплат відповідно до пункту 1 частини шостої статті 36 Закону та щодо покриття витрат Фонду, передбачених у пункті 17 частини п'ятої статті 12 цього Закону;

{Абзац четвертий пункту 12.1 глави 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;

вимоги НБУ, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності);

інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

вимоги за субординованим боргом.

12.2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від реалізації майна банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

12.3. У разі недостатності коштів, одержаних від реалізації майна, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

12.4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

12.5. Залишок коштів на накопичувальному рахунку на момент прийняття рішення про погодження задоволення вимог кредиторів зменшується на суму щоквартальних виплат уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку відповідно до затвердженого кошторису неплатоспроможного банку на ліквідацію.

12.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює задоволення вимог кредиторів кожної черги за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.

12.7. У рішенні виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів банку мають зазначатися:

назва черги кредиторів неплатоспроможного банку;

загальна сума виплат;

кількість кредиторів;

порядок та строк виконання розрахунків.

12.8. Оплата витрат, пов’язаних зі здійсненням ліквідації, здійснюється позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку в межах кошторису витрат банку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

До цих витрат, зокрема, належать:

витрати на опублікування оголошення про ліквідацію банку, відкликання банківської ліцензії, призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та інформації про реалізацію майна банку;

витрати, пов’язані з утриманням і збереженням майна банку;

витрати на оцінку та реалізацію майна банку;

витрати на проведення аудиту;

витрати на оплату послуг осіб, залучених уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку для забезпечення здійснення покладених на неї функцій;

витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банку;

витрати на охорону майна та приміщень банку.

12.9. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку наступного дня після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів публікує в газетах «Голос України» та/або «Урядовий кур’єр» оголошення про початок виплат коштів, а також розміщує таке оголошення на сторінці банку в мережі Інтернет. Зазначена інформація розміщується також у доступному для вкладників місці у банку (у головному офісі та в кожному відокремленому підрозділі).

12.10. Оголошення про початок виплат коштів кредиторам банку не пізніше наступного робочого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про погодження задоволення вимог кредиторів оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

12.11. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює виплату кредиторам коштів самостійно з накопичувального рахунку, крім сум відшкодування вкладів вкладникам, що гарантовані Фондом.

12.12. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює задоволення вимог кредиторів лише в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів, відкриті в інших банках.

12.13. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не задовольняє вимог кредиторів банку, якщо:

вимоги не надійшли протягом установленого строку;

вимоги не визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку та не оскаржені до суду;

вимоги не визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, невизнання яких оскаржено кредитором до суду, але судом прийнято рішення про незадоволення його вимоги;

не вистачає майна банку для задоволення вимог.

12.14. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право за погодженням з уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна. У разі недостатності коштів від реалізації заставленого майна для задоволення вимог заставодержателя незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленому Законом.

12.15. Фонд має право звернутися з письмовою вимогою до власників істотної участі, контролерів та керівників неплатоспроможного банку про задоволення за рахунок їх майна частини вимог кредиторів такого банку в разі, якщо дії чи бездіяльність таких осіб призвели до понесення цим банком збитків та/або завдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку.

12.16. У разі отримання Фондом відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимоги у строк, встановлений Фондом, Фонд має право звернутися до суду з вимогою про стягнення майна з таких осіб для задоволення вимог кредиторів.

12.17. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається Фонду.

13. Передавання непроданого майна банку в управління юридичній особі

13.1. У разі якщо на дату закінчення строку ліквідації залишилися нереалізованими активи банку і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку передає такі активи в управління визначеній виконавчою дирекцією Фонду юридичній особі, яка зобов’язана вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів.

13.2. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку у разі потреби передачі активів банку, які залишаються непроданими на час закінчення процедури ліквідації такого банку, в управління іншій юридичній особі звертається до виконавчої дирекції Фонду з відповідною пропозицією.

13.3. Таку пропозицію уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку надає не пізніше ніж за місяць до завершення процедури ліквідації банку і зазначає в ній обсяг активів, що продавалися і не були продані, причини, а також загальну суму незадоволених вимог кредиторів.

13.4. Одночасно з пропозицією про передачу активів банку, які залишилися непроданими на час закінчення процедури ліквідації такого банку, в управління іншій юридичній особі уповноважена особа Фонду подає:

перелік непроданих активів банку;

інформацію про кожний вид активу - його вартість (залишкову, ринкову та ліквідаційну, якщо така визначалася), ціну та порядок продажу, згідно з яким він продавався і не був проданий;

звіт про оцінку кожного об’єкта активу, здійснену відповідно до законодавства України під час процедури ліквідації, якщо така оцінка вимагається законодавством.

13.5. Юридична особа, яка претендує здійснювати управління непроданими активами неплатоспроможного банку (далі - управитель), має відповідати таким вимогам:

банк, який має право здійснювати довірче управління фінансовими активами та/або має ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме - управління цінними паперами за умови, що він здійснює беззбиткову діяльність, дотримується економічних нормативів, забезпечує в повному обсязі формування резервів за активними операціями та не є об'єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій протягом останнього року;

юридична особа, яка здійснює професійну діяльність щодо надання аудиторських, юридичних, консалтингових, фінансових послуг не менше трьох років, веде беззбиткову діяльність і не має заборгованості щодо сплати податків та зборів.

13.6. Управителем не може бути юридична особа, яка:

є кредитором, пов'язаною особою або акціонером/учасником цього банку;

не виконала зобов'язань перед цим банком;

є стороною в судовій справі за участю цього банку.

13.7. Виконавча дирекція Фонду визначає управителя за результатами проведеного конкурсу, умовами якого є:

строк діяльності юридичної особи;

наявність кваліфікованих спеціалістів, які мають досвід роботи з управління майном.

13.8. Виконавча дирекція Фонду перед визначенням управителя зобов'язана переконатися у тому, що такий управитель не є пов’язаною особою або акціонером/учасником банку, що ліквідується.

13.9. Порядок проведення та умови конкурсу з відбору управителя здійснюються за правилами конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора, встановленими цим Положенням.

13.10. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про проведення конкурсу з визначення управителя за наявності обґрунтованого клопотання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

13.11. Фонд проводить конкурс поетапно:

перший етап - розміщення інформації про проведення конкурсу у строки, передбачені рішенням виконавчої дирекції Фонду. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку оприлюднює зазначену інформацію відповідно до вимог цього Положення.

Інформація уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку має містити:

кінцеву дату подання документів до Фонду для визначення управителя;

адресу, за якою мають подаватися документи;

вимоги до управителя, визначені у цій главі.

Копію опублікованого повідомлення уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає Фонду протягом двох робочих днів з дня його опублікування;

другий етап - надання уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку інформації управителям про майно банку за зверненням управителя;

третій етап - проведення конкурсу та визначення управителя.

13.12. Юридична особа, яка не є банком і має намір за договором прийняти в управління майно банку, подає до Фонду такі документи:

заяву про намір прийняти в управління майно банку з метою задоволення вимог кредиторів;

інформацію уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про те, що претендент не є кредитором, учасником/акціонером банку, що ліквідується, не був пов'язаною особою такого банку, не має невиконаних зобов'язань перед цим банком і не має конфлікту інтересів;

нотаріально засвідчені копії своїх установчих документів;

копію паспорта керівника юридичної особи;

фінансову звітність за останній звітний період згідно із законодавством України, засвідчену підписами керівника і головного бухгалтера, відбитком печатки юридичної особи, а також підтверджену висновком аудитора;

довідку органу державної податкової служби про відсутність заборгованості щодо сплати податків та зборів.

Якщо юридичною особою, яка має намір за договором прийняти в управління активи банку, є банк, то він подає Фонду лише відповідну заяву.

13.13. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку з дозволу Фонду забезпечує доступ до майна банку для ознайомлення юридичній особі, яка має намір прийняти в управління майно такого банку.

13.14. Працівники юридичної особи, а також особи, що представляють юридичну особу за довіреністю, перед ознайомленням з інформацією про майно банку підписують відповідний договір щодо нерозголошення банківської таємниці, інформації, що містить комерційну таємницю, та іншої службової інформації.

13.15. За результатами конкурсу між банком, Фондом і управителем укладається тристоронній договір. Договір про передавання в управління майна від імені Фонду підписує директор-розпорядник Фонду (особа, що виконує його обов’язки).

13.16. Після припинення банку як юридичної особи договір зберігає чинність для Фонду та управителя.

13.17. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку передає управителю майно, а також документи щодо подальшого задоволення вимог кредиторів за рахунок цього майна на умовах, визначених у договорі (у тому числі перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів та залишилися незадоволеними на час закінчення процедури ліквідації банку).

13.18. Управитель відповідно до укладеного договору:

набуває прав сторони (учасника) у судових справах, у якій стороною (учасником) був банк, який ліквідовано, а також прав сторони (учасника) виконавчих проваджень за участю такого банку;

управляє майном та може відчужувати майно за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду;

задовольняє вимоги кредиторів банку, що ліквідовано, у черговості, визначеній частиною першою статті 52 Закону.

13.19. Управитель вносить зміни до переданого реєстру акцептованих вимог кредиторів банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.

13.20. Управитель після завершення процедури управління активами банку подає до Фонду:

звіт про управління активами неплатоспроможного банку, засвідчений підписом керівника юридичної особи та відбитком печатки юридичної особи;

перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів і залишилися незадоволеними;

перелік активів, які були відчужені;

акти приймання-передання документів неплатоспроможного банку, які були прийняті від уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, та ті, що утворилися внаслідок діяльності управителя, до відповідних архівів відповідно до законодавства про архівну справу.

14. Завершення процедури ліквідації, складання ліквідаційного балансу та порядок припинення діяльності уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку

14.1. За результатами проведення ліквідації банку уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає:

ліквідаційний баланс;

звіт уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (далі - остаточний звіт).

14.2. Ліквідаційний баланс та остаточний звіт затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

14.3. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана подати Фонду ліквідаційний баланс на звітну дату. Звітною датою ліквідаційного балансу є дата, яка настає за 20 робочих днів до закінчення строку ліквідації банку, установленого рішенням виконавчої дирекції Фонду, або дата, визначена уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, у межах строку ліквідації банку.

14.4. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає у національній валюті ліквідаційний баланс у формі оборотно-сальдового балансу за період з дати складання початкового балансу до дати закінчення строку ліквідації неплатоспроможного банку. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає ліквідаційний баланс після вжиття відповідно до законодавства України усіх можливих заходів щодо формування ліквідаційної маси та задоволення вимог кредиторів.

14.5. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу, за період від дати складання проміжного ліквідаційного балансу до дати складання ліквідаційного балансу з наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

14.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку у ліквідаційному балансі відображає:

активи і власний капітал банку, за їх наявності;

активи, які залишилися непроданими, та зобов'язання банку, які залишилися невиконаними, що передані в управління юридичній особі за рішенням виконавчої дирекції Фонду, у порядку, передбаченому цим Положенням;

невиконані зобов'язання банку перед НБУ і державою в особі Міністерства фінансів України, що виникли у зв'язку з наданням поворотної фінансової допомоги.

14.7. Заборгованість за активними операціями банку, що залишилася непогашеною його боржниками на час складання ліквідаційного балансу і яку уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку визнала відповідно до законодавства України безнадійною, списується в порядку, встановленому законодавством України.

14.8. Заборгованість боржника банку в разі визнання його банкрутом у встановленому законодавством України порядку та заборгованість інших боржників, яка відповідає вимогам пункту 14.1.11 статті 14 розділу І Податкового кодексу України, уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку під час складання ліквідаційного балансу має право віднести до безнадійної. Рішення про списання заборгованості таких боржників має прийматися з урахуванням оцінки вірогідності її повернення (періоду часу, протягом якого заборгованість відповідає вимогам податкового законодавства, аналізу вжитих заходів щодо її стягнення тощо).

14.9. Основні засоби або матеріальні цінності, які відповідно до законодавства України не можуть бути визнані активами, до часу складання ліквідаційного балансу мають бути списані з балансу.

14.10. Залишок коштів на накопичувальному рахунку банку, що відображається в ліквідаційному балансі, та залишок готівки в касі мають дорівнювати нулю.

14.11. Остаточний звіт складається уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку відповідно до вимог Фонду щодо форми та змісту, зокрема має містити відомості про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або про вичерпання заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.

14.12. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку в остаточному звіті відображає проведену роботу щодо продажу та повернення активів банку з метою задоволення вимог кредиторів, зокрема зазначає загальний обсяг ліквідаційної маси на початок процедури ліквідації за початковим балансом і фактично спрямованої на задоволення вимог кредиторів, загальну суму заборгованості такого банку перед кредиторами за реєстром акцептованих вимог кредиторів і суму незадоволених вимог кредиторів на кінець процедури ліквідації із зазначенням черги, а також повідомляє про те, що непродані активи відсутні, або про те, що активи передані іншій юридичній особі, і пропонує завершити ліквідацію банку.

14.13. Для затвердження виконавчою дирекцією Фонду ліквідаційного балансу і остаточного звіту уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає до Фонду такі документи:

відомість оборотів з наростаючим підсумком за балансовими та позабалансовими рахунками за весь період ліквідації банку;

інформацію про кошти, що надійшли та використані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку;

акти приймання-передання документів банку до відповідних архівів;

перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог і залишилися незадоволеними на час завершення процедури ліквідації банку (у разі передавання активів, які залишилися непроданими на час закінчення процедури ліквідації, управителю);

акт про передавання активів банку управителю (у разі передавання активів, які залишилися непроданими на час закінчення процедури ліквідації, управителю).

14.14. Разом з ліквідаційним балансом надаються розшифровки за балансовими та позабалансовими рахунками з поясненнями, якщо за результатами ліквідації банку є залишки за активами та/або пасивами.

14.15. Ліквідаційний баланс, відомість оборотів з наростаючим підсумком з дати прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, перелік незадоволених вимог кредиторів засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов’язки) і відбитком печатки банку. Остаточний звіт засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку і відбитком печатки банку.

14.16. Ліквідаційний баланс, додатки до нього та остаточний звіт надаються Фонду на паперових носіях з пронумерованими та прошнурованими аркушами разом з описом документів та супровідним листом, а також в електронному вигляді на зовнішніх носіях інформації (CD, DVD, карти пам'яті, флеш-пам'ять тощо).

14.17. Фонд має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані ліквідаційного балансу. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає додаткові документи в строк, визначений виконавчою дирекцією Фонду.

14.18. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту і завершення процедури ліквідації.

14.19. Після прийняття вищезазначеного рішення уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вживає передбачених законодавством заходів зі знищення печаток і штампів банку.

14.20. Після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту і завершення процедури ліквідації уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку закриває накопичувальний рахунок банку та надає Фонду оригінал статуту такого банку і всі оригінали виписок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

14.21. Після затвердження ліквідаційного балансу та остаточного звіту уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку від імені банку вчиняє необхідні дії для:

зняття банку з обліку в органі державної податкової служби;

зняття банку з обліку в територіальному органі Пенсійного фонду України;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

закриття всіх рахунків банку;

здавання для знищення печаток і штампів банку;

проведення державної реєстрації припинення банку.

14.22. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку передає документи банку, які підлягають зберіганню, до архівних установ згідно із законодавством про архівну справу.

14.23. Акти приймання-передавання документів банку передаються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку до Фонду.

14.24. Рішення про виключення банку з Державного реєстру банків приймає НБУ.

14.25. Ліквідація банку вважається завершеною, а банк - ліквідованим з дати внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

14.26. У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повноваження уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку припиняються і Фонд надсилає НБУ копію звіту уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про завершення ліквідації банку.

VI. Контроль за виконанням плану врегулювання та звітність і облік Фонду

1. Фінансування витрат з виведення неплатоспроможного банку з ринку

1.1. Під час здійснення Фондом тимчасової адміністрації банку фінансування фінансово-господарських витрат неплатоспроможного банку здійснюється відповідно до бюджету неплатоспроможного банку та кошторису витрат такого банку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

1.2. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію складає та подає Фонду в разі необхідності кошторис витрат банку, пов’язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації, на період здійснення тимчасової адміністрації до затвердження плану врегулювання (далі - кошторис тимчасової адміністрації), протягом 3 днів після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.

1.3. За рахунок кошторису тимчасової адміністрації здійснюється виключно фінансування витрат банку на здійснення тимчасової адміністрації, у тому числі на проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз, оплати послуг службовця, експерта, консультанта, залучених уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію від імені банку для забезпечення виконання її повноважень.

1.4. Підготовку проекту кошторису тимчасової адміністрації здійснює уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію на підставі наявного у неплатоспроможного банку фінансування з урахуванням обґрунтованих потреб в отриманні цільової позики від Фонду для здійснення виплат за вкладами відповідно до статті 36 Закону.

1.5. До кошторису тимчасової адміністрації, який подається на затвердження, додаються:

обґрунтування, розрахунки за кожною статтею планових витрат, які засвідчують потребу їх включення до кошторису;

пропозиції щодо джерел фінансування касових розривів кошторису неплатоспроможного банку на проведення витрат, потрібних для здійснення тимчасової адміністрації;

прогнозована загальна розрахункова сума, яку належить виплатити вкладникам протягом дії тимчасової адміністрації, та щомісячні прогнозні виплати у межах суми, гарантованої Фондом;

прогнозовані суми доходів та витрат банку протягом дії тимчасової адміністрації за кожні сім днів, починаючи з дня прийняття НБУ рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, а також дані про наявність ліквідних активів.

1.6. Виконавча дирекція Фонду за потреби має право вимагати від уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію додаткових пояснень і обґрунтувань щодо складання, внесення змін та виконання кошторису тимчасової адміністрації.

1.7. Виконавча дирекція Фонду затверджує кошторис тимчасової адміністрації.

1.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію:

забезпечує правильність складання проекту кошторису тимчасової адміністрації, а також змін до нього;

відповідає за виконання кошторису тимчасової адміністрації у межах, затверджених виконавчою дирекцією Фонду;

зобов'язана використовувати кошти тимчасової адміністрації виключно на потреби та в межах, передбачених цим кошторисом.

1.9. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право внести до Фонду пропозиції щодо змін до кошторису тимчасової адміністрації. Зміни до кошторису тимчасової адміністрації, за наявності обґрунтованого клопотання такої уповноваженої особи Фонду, розглядає виконавча дирекція Фонду та затверджує їх або відмовляє у їх затвердженні.

1.10. Разом із затвердженням плану врегулювання виконавча дирекція Фонду вносить зміни до кошторису тимчасової адміністрації або затверджує його в новій редакції з помісячною розбивкою.

У разі прийняття рішення про ліквідацію неплатоспроможного банку виконавча дирекція Фонду замість кошторису тимчасової адміністрації затверджує кошторис на здійснення ліквідації неплатоспроможного банку.

Зміни до кошторису тимчасової адміністрації, нова редакція кошторису або проект кошторису на здійснення ліквідації неплатоспроможного банку подаються до Фонду в строки і в порядку, визначені для подання проекту плану врегулювання.

1.11. Витрати Фонду, пов'язані із виведення неплатоспроможного банку з ринку (у тому числі цільова позика, що надавалася Фондом неплатоспроможному банку), відшкодовуються Фонду у фактично понесених ним розмірах:

не пізніше 3 днів після капіталізації неплатоспроможного банку новим власником відповідно до умов плану врегулювання та договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку;

за рахунок ліквідаційної маси неплатоспроможного банку відповідно до статті 52 Закону.

2. Інформування про діяльність уповноваженої особи Фонду

2.1. Уповноважена особа Фонду в порядку, встановленому Фондом, зобов’язана інформувати Фонд про видані нею розпорядчі документи, які регламентують порядок роботи з клієнтами (у тому числі вкладниками), та про здійснення банківських операцій.

2.2. Під час дії в банку тимчасової адміністрації на бланках, які містять найменування такого банку, а також на листах неплатоспроможного банку, які надсилаються електронною поштою, після найменування такого банку проставляється гриф «Тимчасова адміністрація».

2.3. Уповноважена особа Фонду організовує та контролює роботу телефону «гарячої лінії» неплатоспроможного банку, на який можуть безперешкодно телефонувати вкладники.

3. Звітування уповноваженої особи Фонду перед Фондом

3.1. Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду:

періодичну звітність про здійснення тимчасової адміністрації банку або про його ліквідацію;

звіт про виконання плану врегулювання.

3.2. Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду звітність, зазначену у пункті 3.1 цієї глави, у строки та за формою, встановлені Фондом.

3.3. Якщо в період здійснення тимчасової адміністрації виконувався затверджений виконавчою дирекцією Фонду план врегулювання, звіт про здійснення тимчасової адміністрації включає інформацію про виконання плану врегулювання.

3.4. Звіт про здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного має містити:

інформацію про розрахунки з вкладниками;

висновок про виконання плану врегулювання;

перелік заходів, здійснених уповноваженою особою Фонду за період її діяльності.

3.5. Виконавча дирекція Фонду затверджує звіт уповноваженої особи Фонду про виконання плану врегулювання.

Начальник відділу
з питань стратегії
та трансформації ФондуН.О. Лапаєва
Додаток 1
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку
з ринку

КАРТКА
потенційного інвестора


1. Повне найменування (для юридичної особи). Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)


2. Скорочене найменування юридичної особи (з установчих документів, у разі наявності)


3. Код за ЄДРПОУ та номер запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи (для юридичної особи). Серія та номер паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для резидентів) (для фізичної особи)
4. Країна реєстрації Громадянство


5. Організаційно-правова форма юридичної особи


6. Форма власності


7. Дата державної реєстрації


8. Основні види діяльності за КВЕД (остання чинна редакція)9. Місце здійснення діяльності (Україна, регіон, область)10. Прізвище, ім’я, по батькові керівника виконавчого органу юридичної особи
11. Прізвище, ім’я, по батькові головного бухгалтера юридичної особи
12. Місцезнаходження (для юридичної особи) Місце проживання (для фізичної особи)

13. Телефон


14. Адреса електронної пошти


15. Реквізити чинної банківської ліцензії та дозволів (для банків)

16. Обставини, що впливають на можливу заінтересованість у здійсненні виведення неплатоспроможного банку з ринку


17. Який спосіб(оби) виведення неплатоспроможного банку з ринку пропонується(ються) інвестором


18. Основні умови реалізації запропонованого(них) способу(ів) виведення неплатоспроможного банку з ринку (сума операції, строки капіталізації тощо)19. Види та сума активів неплатоспроможного банку, у яких заінтересований інвестор (кредитний портфель (споживчий, іпотечний тощо), цінні папери, відокремлені підрозділи, нерухомість тощо)20. Джерела доходу інвестора для капіталізації неплатоспроможного банку або перехідного банку


21. Інформація щодо ділової репутації (причетність власників до банкрутства, наявність не знятої та не погашеної судимості за злочини, наявність прострочених боргів тощо)Керівник
_________________________________
                     (П.І.Б. керівника)

П.І.Б. (для фізичних осіб)
_________________________________


__________________________
                        (підпис)


М.П. (за наявності)


_________________
(дата)
Додаток 2
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку
з ринку

ФОРМА
конкурсної пропозиції


1. Повне найменування (для юридичної особи). Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)


2. Код за ЄДРПОУ та номер запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи (для юридичної особи). Серія та номер паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для резидентів) (для фізичної особи)
3. Конкретні умови реалізації запропонованого способу виведення неплатоспроможного банку з ринку (сума операції, у тому числі сума і вид фінансової підтримки або сума премії з боку інвестора, строки капіталізації тощо) відповідно до затвердженого виконавчою дирекцією плану врегулювання4. Джерела доходу інвестора для виконання затвердженого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб плану врегулювання неплатоспроможного банку


5. Деталі та часові рамки виконання затвердженого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб плану врегулювання неплатоспроможного банкуКерівник
__________________________________
                           (П.І.Б. керівника)

П.І.Б. (для фізичних осіб)
_________________________________


_________________________
                         (підпис)


М.П. (за наявності)


_________________
(дата)
Додаток 3
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку
з ринку

ПЕРЕЛІК
(реєстр) вимог кредиторів
________________________________________________,
(повне найменування банку)
акцептованих уповноваженою особою Фонду

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові / найменування кредитора

Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків*/код за ЄДРПОУ, місце проживання / місцезнаходження кредитора

Банківські реквізити (за їх наявності)

Сума вимог

Черговість задоволення вимог

Дата внесення вимог до реєстру вимог кредиторів

Підстави для внесення вимог до реєстру вимог кредиторів

за даними балансу на останній робочий день банку

заявлена

списана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за чергою

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за реєстром вимог

 

 

 

Х

Х

Х

__________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для резидентів).

Уповноважена особа Фонду

_____________________
(повне найменування банку)

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)М.П.

__________________
(дата)вгору