Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.09.2019, підстава - z0887-19

4.10. У разі відсутності документів, які необхідні для проведення інвентаризації, уживаються заходи щодо їх відновлення.

4.11. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язані за результатами проведеної інвентаризації скоригувати початковий ліквідаційний баланс та подати його на погодження виконавчій дирекції Фонду у строк не пізніше 5 робочих днів після настання дати, на яку він складений.

4.12. До скоригованого початкового балансу Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) додає:

акт про приймання майна і документів банку від керівників;

копію наказу про призначення інвентаризаційної комісії;

копії протоколів засідань інвентаризаційної комісії, затверджених Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень);

копії інвентаризаційних описів майна;

перелік активів банку, визначений за результатами інвентаризації, підписаний Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень), на паперових носіях та в електронному вигляді.

4.13. Скоригований початковий баланс, перелік майна (активів) банку та копії інвентаризаційних описів майна (активів) засвідчуються підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) та головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки такого банку.

4.14. Інвентаризація майна банку та формування ліквідаційної маси мають бути завершені в шестимісячний строк з дня прийняття рішення про ліквідацію банку та відкликання банківської ліцензії. Результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси відображаються в акті, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією.

У разі виявлення майна, що не було включене до ліквідаційної маси або оприбутковане на баланс банку за результатами претензійно-позовної роботи, ухвалення судового рішення, що не підлягає оскарженню і має своїм наслідком відсутність прав власності на майно (актив) або вибуття майна (активу), виявлення обставин, що свідчать про помилковість результатів інвентаризації та/або даних бухгалтерського обліку, з метою забезпечення достовірності переліку майна банку, що входить до його ліквідаційної маси, Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) може вносити зміни до ліквідаційної маси, але не частіше одного разу на квартал. Такі зміни затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

4.15. До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно у випадках, прямо передбачених законом, а також ліцензія, гудвіл.

{Абзац другий пункту 4.15 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов’язаних з утриманням, збереженням та продажем (здійсненням правочинів за участі банку) предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.

За наявності у складі майна банку майна, виключеного з обороту, уповноважена особа Фонду зобов’язана передати його відповідним особам в установленому порядку.

Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень), виявивши частку, яка належить банку в спільному майні, з метою задоволення вимог кредиторів у встановленому порядку порушує питання про виділення цієї частки.

Майно, щодо якого банк є користувачем або зберігачем, повертається його власнику відповідно до закону або договору.

{Пункт 4.15 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.16. Майно банку, що включається до ліквідаційної маси, підлягає оцінці Фондом у порядку, встановленому Фондом. Перелік майна банку, що підлягає оцінці суб’єктами оціночної діяльності, встановлюється Фондом. Для проведення оцінки майна уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації банку має право залучати суб’єктів оціночної діяльності з оплатою їх послуг за рахунок ліквідаційної маси банку.

{Пункт 4.16 глави 4 розділу V в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

4.17. Залучення суб'єктів оціночної діяльності здійснюється уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Фонду.

4.18. Іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є забезпеченням виконання зобов’язань за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк, а також кошти на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, у тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до Законів України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» та «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Активи банку, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, не включаються до ліквідаційної маси банку. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про іпотечні облігації».

Іпотечні активи, що перебувають в управлінні неплатоспроможного банку, повертаються їх установнику (вигодонабувачу) разом з доходами від управління такими активами за вирахуванням комісійних неплатоспроможного банку.

У разі якщо іпотечні активи є забезпеченням виконання зобов’язань за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є неплатоспроможний банк, уповноважена особа Фонду на ліквідацію вживає заходів для передання прав на іпотечні активи та зобов’язання за такими сертифікатами до іншого управителя або за його відсутності - до керуючого іпотекою відповідно до договору доручення. У разі ліквідації неплатоспроможного банку, який одночасно був емітентом іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю та керуючим іпотекою, обов’язки такого банку переходять до іншого банку, визначеного уповноваженою особою Фонду на ліквідацію.

З метою виконання зобов’язань неплатоспроможним банком за емітованими ним іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю уповноважена особа Фонду на ліквідацію може звернути стягнення на предмет іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань за консолідованим іпотечним боргом та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю. У цьому разі власники іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю мають переважне перед іншими кредиторами право на задоволення своїх вимог за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю за рахунок коштів, отриманих від реалізації предмета іпотеки.

У разі якщо при реалізації права на задоволення вимог за рахунок іпотечних активів їх вартість буде меншою, ніж загальна вартість зобов’язань неплатоспроможного банку-емітента за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, задоволення вимог власників таких сертифікатів у частині, що перевищує вартість іпотечних активів за цими договорами, проводиться за рахунок майна неплатоспроможного банку у черговості, установленій частиною першою статті 52 Закону.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вживає заходів для погашення іпотечних сертифікатів, скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, зміни управителя, припинення управління іпотечними активами у порядку, встановленому законодавством.

У разі якщо активи неплатоспроможного банку включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій:

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію на вимогу управителя передає іпотечне покриття йому або до визначеної управителем обслуговуючої установи на обслуговування;

уповноважена особа Фонду на ліквідацію спільно з управителем відчужує іпотечне покриття з метою розрахунку з власниками іпотечних облігацій.

У разі якщо на дату прийняття рішення про запровадження ліквідаційної процедури неплатоспроможного банку іпотечні облігації такого банку перебувають в обігу, уповноважена особа Фонду на ліквідацію вживає заходів для зупинення обігу іпотечних облігацій та задоволення прав власників іпотечних облігацій (погашення іпотечних облігацій). Для зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій уповноважена особа Фонду на ліквідацію діє у порядку, встановленому у Положенні про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1118, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2014 року за № 1143/25920.

Активи недержавного пенсійного фонду (крім депозитів), зберігачем яких є банк, не включаються до ліквідаційної маси такого банку. Повернення цих активів здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

У разі якщо банк, що ліквідується, має зобов’язання перед недержавним пенсійним фондом як зберігач, повернення активів здійснюється за процедурою, визначеною договором про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем (заміна зберігача або дострокове розірвання договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем).

В інших випадках майно (кошти, цінні папери) недержавних пенсійних фондів, розміщене на рахунках неплатоспроможного банку, повертається таким банком у черговості, встановленій пунктом сьомим частини першої статті 52 Закону.

У разі якщо банк, що ліквідується, є управителем створених ним фондів фінансування будівництва та/або фондів операцій з нерухомістю, уповноважена особа Фонду на ліквідацію повинна вжити заходів для передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 490 «Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду».

При цьому у разі ліквідації банку - управителя фонду фінансування будівництва кошти на рахунку такого фонду фінансування будівництва спрямовуються виключно на задоволення вимог довірителів до банка - управителя фонду фінансування будівництва. Банк, що ліквідується, включає такі вимоги до сьомої черги вимог кредиторів у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію визначає загальну суму зобов’язань банку як зберігача/управителя активами зазначених фінансових установ станом на день призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

{Пункт 4.18 глави 4 розділу V в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

{Пункт 4.19 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.19. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) з дня відкриття накопичувального рахунку має повернути кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку.

Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) протягом семи днів із дня розміщення інформації про початок процедури ліквідації в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" повідомляє кредиторів про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого вони мають право заявити про свої вимоги до неплатоспроможного банку, а також зазначає адресу для їх надсилання.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.20. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає реєстр акцептованих вимог кредиторів на підставі балансу банку, до якого включає вимоги кредиторів у національній валюті в розмірах, які існували на дату початку процедури ліквідації банку.

4.21. Вимога, заявлена в іноземній валюті, уключається до реєстру вимог у національній валюті в сумі, визначеній за офіційним курсом, установленим НБУ на дату початку процедури ліквідації банку. Вимоги кредиторів зі сплати процентів (відсотків) за кредитами, депозитами, за незавершеними розрахунковими операціями тощо переносяться на відповідний рахунок кредитора.

4.22. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей у газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону.

Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.23. Протягом 90 днів з дня опублікування відомостей у газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) здійснює такі заходи:

визначає суму заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення;

відхиляє вимоги в разі, якщо вони непідтверджені фактичними даними, що є в розпорядженні Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень), та в разі потреби заявляє в установленому законодавством порядку заперечення за заявленими до банку вимогами кредиторів;

складає реєстр акцептованих вимог кредиторів відповідно до вимог, установлених цим Положенням та актами Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 4.24 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}

4.24. Реєстр акцептованих вимог кредиторів підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 4.25 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}

4.25. Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) не має права здійснювати задоволення вимог кредиторів до затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, за винятком погашення за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду вимог за правочинами, що забезпечують здійснення процедури ліквідації.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.26. Вимоги, не включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню в процедурі ліквідації не підлягають і вважаються погашеними.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.27. Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів Фонд сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті Фонду, сайті неплатоспроможного банку та у приміщенні такого банку в доступному для відвідувачів місці (уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень).

Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати дану інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно.

{Пункт 4.28 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}

4.28. Будь-які спори щодо акцептування вимог кредиторів підлягають вирішенню у судовому порядку. Судове провадження щодо таких вимог не припиняє перебігу процедури ліквідації.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.29. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)  складає проміжний ліквідаційний баланс за результатами акцептування вимог кредиторів банку, що ліквідується,на наступну звітну дату після затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів виконавчою дирекцією Фонду.

Проміжний ліквідаційний баланс банку складається за формою оборотно-сальдового балансу на відповідну дату із зазначенням періоду, за який складено баланс.

Вхідні залишки проміжного ліквідаційного балансу складаються із даних банку на день початку процедури ліквідації банку. Вихідні залишки містять відомості про статутний капітал, фонди, склад майна (активів), зобов’язання банку за затвердженим реєстром акцептованих вимог кредиторів. У проміжному балансі відображаються всі зміни, зумовлені проведенням процедури ліквідації банку, а також зміни вартості активів та зобов’язань такого банку, які сталися за звітний період.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.30. У разі наявності рішення суду про задоволення вимог кредиторів, які не враховувалися в балансі банку на день  початку процедури ліквідації банку/затвердження акцептованих вимог кредиторів, ці зобов'язання також включаються до проміжного ліквідаційного балансу.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.31. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов’язаний (зобов’язана) подати проміжний ліквідаційний баланс на погодження виконавчої дирекції Фонду у строк не пізніше 10 робочих днів після настання дати, на яку він складений.

4.32. Проміжний ліквідаційний баланс та додатки до нього роздруковуються на паперових носіях, засвідчуються підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки банку (за наявності) та у прошнурованому вигляді разом з описом документів і супровідним листом подаються до Фонду.

4.33. Рішення про погодження проміжного ліквідаційного балансу неплатоспроможного банку, затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, затвердження змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів приймаються виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.34. Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженій особі Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) повертається один примірник затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів, змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів, погодженого проміжного ліквідаційного балансу.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016, № 3959 від 06.09.2017}

4.35. Фонд має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані проміжного ліквідаційного балансу. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) надає додаткові документи у строк не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання запиту.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Пункт 4.39 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 4.40 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 4.41 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

5. Процедури щодо реалізації активів банку

5.1. Порядок організації передпродажної підготовки, реалізації майна банку, у тому числі консолідованого продажу майна банку (кількох банків), затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна банку за найвищою вартістю.

Порядок реалізації майна банку визначається Законом та окремими нормативно-правовими актами Фонду з питань продажу активів.

Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, включеного до ліквідаційної маси, у разі потреби організовує консолідований продаж майна кількох банків, що одночасно перебувають у процедурі ліквідації.

Фонд може утворювати колегіальні органи з питань консолідації та продажу активів різних банків.

У процесі продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, Фонд забезпечує дотримання принципу рівного та недискримінаційного доступу потенційних покупців до інформації щодо активів (майна), що реалізуються, в тому числі шляхом оприлюднення такої інформації відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду з питань продажу активів.

5.2. Фонду заборонено відчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду способу, порядку, складу та умов відчуження майна такого банку, що включено до його ліквідаційної маси, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати чи пошкодженню, а також у випадках, передбачених Законом.

У разі якщо планом врегулювання неплатоспроможного банку передбачено виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку перехідному банку, норми абзацу першого цього пункту застосовуються з наступного дня, що настає за днем відчуження зазначених активів і зобов'язань.

5.3. З метою отримання доходу Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) має право укладати договори про передачу окремого майна (активів) неплатоспроможного банку в оренду до реалізації цього майна в установленому порядку.

5.4. Майно (активи) банку або кількох банків (пули активів) може бути реалізоване у такий спосіб:

на відкритих торгах (аукціоні);

шляхом продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі.

Продаж майна (активів) банку у спосіб, передбачений цим пунктом, може проводитись в електронній формі (на електронних майданчиках).

Для проведення відкритих торгів на підставі договору може залучатися організатор торгів – юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор торгів не повинен мати конфлікт інтересів з банком, майно якого продається. Порядок залучення організатора торгів визначається нормативно-правовими актами Фонду.

Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує можливість ознайомлення з активами (майном) банку, що продається, всім потенційним покупцям, які виявили намір ознайомитись з такими активами (майном), у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду з питань продажу активів.

5.5. Виконавча дирекція Фонду або колегіальний орган Фонду з питань консолідації та продажу активів (у разі делегування йому відповідних повноважень) приймає рішення про:

затвердження переліку майна банку, що не підлягає продажу;

об’єднання майна банку або кількох банків у пули та/або продаж окремих інвентарних об’єктів;

строки та заходи передпродажної підготовки майна;

затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу;

обмеження загальної кількості відкритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні й ті самі об’єкти або пули активів;

проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків.

5.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язана не пізніше 3 робочих днів після затвердження ліквідаційної маси розмістити інформацію щодо майна, що входить до складу його ліквідаційної маси, на сайті такого банку та передати її Фонду для розміщення на офіційному веб-сайті Фонду. Детальний перелік інформації встановлюється нормативно-правовими актами Фонду з питань продажу активів банку.

У строк не більше 3 робочих днів з дати отримання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, відповідний підрозділ Фонду забезпечує публікацію інформації щодо складу ліквідаційної маси банку на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) також подає до Фонду у строк, встановлений в абзаці першому цього пункту, скан-копію звіту (звітів) суб'єкта(ів) оціночної діяльності про оцінку вартості майна, включеного до ліквідаційної маси такого банку, крім випадків, коли згідно із законодавством така оцінка не проводиться.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) у разі змін у переліку активів (майна) банку зобов’язана у строк не пізніше 3 робочих днів з дати таких змін або продажу забезпечити розміщення оновленої інформації щодо переліку активів (майна) банку, що ліквідується, на його сайті та подати її до Фонду.

Інформація про вибраний спосіб та порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, місце, початкова ціна тощо) майна банку або кількох банків оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, майно якого реалізується.

Фонд також зобов’язаний оприлюднювати інформацію про активи (майно), що реалізується, у друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду.

Вимоги до змісту та строків оприлюднення інформації про продаж активів (майна) банків регламентуються нормативно-правовими актами Фонду.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує здійснення рекламних заходів з метою доведення інформації про реалізацію майна такого банку до відома потенційних покупців, зокрема через мережу Інтернет, самостійно або за допомогою третіх осіб.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) оновлює інформацію щодо майна банку на сайті банку не пізніше 3 робочих днів після реалізації відповідного майна банку (із відображенням ціни продажу) та подає відповідну інформацію до Фонду для оновлення інформації на його офіційній сторінці в мережі Інтернет.

5.7. Майно банку, щодо обороту якого встановлено обмеження, продається на відкритих торгах. У таких торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи.

5.8. Фонд організовує продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів) через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством, згідно з договором, укладеним між Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію) і торгівцем цінними паперами.

5.9. Продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, що належать банку, здійснюється з урахуванням законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства".

5.10. Фонд продає майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі якщо продати майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, Фонд продає майно банку частинами.

5.11. Реалізація майна банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язання здійснюється шляхом проведення відкритого конкурсу.

5.12. На відкритих торгах без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній чи фізичній особі здійснюється продаж:

основних засобів, оціночна вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на день продажу;

малоцінних та швидкозношуваних предметів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат на день продажу, без проведення незалежної оцінки.

Таке майно може реалізовуватися безпосередньо Фондом або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі.

5.13. Майно (активи) банку, що залишилося на кінець процедури ліквідації банку, у разі незадоволення вимог усіх кредиторів банку реалізується шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу.

5.14. У разі продажу пулів активів кількох банків доходи і витрати, пов’язані з продажем, розподіляються між банками пропорційно до вартості майна (активів) відповідних банків у пулі.

{Пункт 5.15 глави 5 розділу V виключено на підставі Рішення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб № 5397 від 14.12.2017}

5.15. Оплата послуг осіб, залучених для реалізації майна банку, визначається в межах кошторису такого банку відповідно до умов договору про надання послуг.

{Главу 6 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Главу 7 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Главу 8 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Главу 8 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Главу 9 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Главу 10 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Главу 11 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

6. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів

6.1. Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію у разі делегування їй відповідних повноважень) на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;

грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом, у тому числі покриття витрат Фонду, передбачених пунктом 7 частини другої статті 20 Закону, витрат, пов’язаних із консолідованим продажем активів Фондом;

вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;

вимоги НБУ, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано;

вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними особами банку, юридичних осіб – клієнтів банку, які не є пов’язаними особами банку;

інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку;

вимоги за субординованим боргом.

До грошових вимог щодо заробітної плати включається заборгованість за заробітною платою, податками і зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

6.2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

6.3. У разі якщо обсяг коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатній, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

6.4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

6.5. Залишок коштів на накопичувальному рахунку на момент прийняття рішення про погодження задоволення вимог кредиторів зменшується на суму щоквартальних виплат уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку відповідно до затвердженого кошторису неплатоспроможного банку на ліквідацію.

6.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює задоволення вимог кредиторів кожної черги за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.

6.7. У рішенні виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів банку мають зазначатися:

назва черги кредиторів неплатоспроможного банку;

загальна сума виплат;

кількість кредиторів;

порядок та строк виконання розрахунків.

6.8. Оплата витрат, пов’язаних зі здійсненням ліквідації, здійснюється позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку в межах кошторису витрат банку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

До цих витрат, зокрема, належать:

витрати на опублікування оголошення про ліквідацію банку, відкликання банківської ліцензії, призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та інформації про реалізацію майна банку;

витрати, пов’язані з утриманням і збереженням майна банку;

витрати на проведення оцінки та продажу майна (активів) банку;вгору