Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.09.2019, підстава - z0887-19

відомості про фінансове становище банку перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю;

втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) неплатоспроможного банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається;

укладення правочинів, пов'язаних із відчуженням майна банку чи передачею його майна третім особам, допускається у порядку, передбаченому статтею 51 Закону;

забороняється здійснювати зарахування зустрічних вимог, у тому числі однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), прощення боргу, поєднання боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, на вимогу однієї із сторін.

Ці обмеження не поширюються на зобов’язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень, прямо передбачених законом, у разі, якщо боржник банку одночасно є кредитором цього банку і грошові кошти спрямовуються на погашення зобов’язань за кредитом цього боржника перед цим банком за кредитними договорами та/або за емітованими цим боржником борговими цінними паперами, виключно з урахуванням того, що:

за кредитним договором не було здійснено заміни застави, а саме не відбувалося зміни будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на отримання коштів боржника, які розміщені на відповідних рахунках у неплатоспроможному банку, протягом одного року, що передує даті початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

кошти перебували на поточних та/або депозитних рахунках такого боржника на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та договірне списання з цих рахунків передбачено умовами договорів, укладених між боржником і банком.

Погашення зобов’язань за кредитом боржника перед банком за кредитними договорами та/або за емітованими цим боржником борговими цінними паперами (зобов’язання перед банком в іноземній валюті) за рахунок залишків за поточними та/або депозитними рахунками у такому банку (у разі затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів) здійснюється шляхом перерахування (конвертування) суми кредиторських вимог в національній валюті в іноземну валюту за курсом, встановленим на дату проведення операції.

Зазначені операції у будь-якому разі заборонені за договорами, укладеними з пов’язаними з банком особами.

Закінченням технологічного циклу вважається дата зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію не має права здійснювати будь-які операції з активами та зобов’язаннями неплатоспроможного банку (зокрема здійснювати зарахування зустрічних вимог (у тому числі однорідних), договірне списання, перерахування коштів на інші рахунки, у тому числі в межах одного банку (крім перерахування коштів клієнтів, вимоги яких акцептовані Фондом, для їх обліку на балансовому рахунку вимог кредиторів)), крім визначених Законом.

2.4. Під час здійснення ліквідації у банку не виникає жодних додаткових зобов’язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

До витрат, безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, належать витрати щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Вимоги за зобов’язаннями банку зі сплати податків і зборів, що виникли під час проведення ліквідації, можуть пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури та погашаються у сьому чергу відповідно до статті 52 Закону.

2.5. Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених Фондом (або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень), керівники банку (або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (якщо в банку здійснювалася тимчасова адміністрація) забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку Фонду (уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй відповідних повноважень).

2.6. Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій(им) особі(ам) Фонду на ліквідацію банку з дня початку процедури ліквідації банку здійснює такі повноваження:

виконує повноваження органів управління банку;

приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу та виконує функції з управління та продає майно банку;

видає накази та розпорядження, дає доручення, обов'язкові до виконання працівниками банку;

здійснює грошові операції (отримання коштів у рахунок погашення заборгованості боржниками неплатоспроможного банку, приймання оплати за продане майно, оплата послуг осіб, залучених Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), та операції з готівкою (виплата вихідної допомоги звільненим працівникам неплатоспроможного банку, витрати на відрядження тощо) з метою забезпечення процедури ліквідації банку;

{Абзац шостий пункту 2.6 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1768 від 08.09.2016}

складає реєстр акцептованих вимог кредиторів (вносить зміни до нього) та здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів;

вживає у встановленому законодавством порядку заходів щодо повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед таким банком (у тому числі визнання договорів нікчемними) та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна, що перебуває у третіх осіб;

звільняє чи переводить на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядає їх службові обов'язки, змінює розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

передає у встановленому порядку на зберігання документи банку, які підлягають обов'язковому зберіганню;

заявляє від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;

звертається до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку;

залучає до роботи в процесі здійснення процедури ліквідації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, суб’єктів аудиторської діяльності, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат неплатоспроможного банку на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду (такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством);

призначає проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку у межах кошторису витрат на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

вчиняє дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду;

здійснює відчуження активів та/або зобов'язань неплатоспроможного банку у разі, якщо це було передбачено планом врегулювання, або у випадках, передбачених Законом;

здійснює валютні операції без ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій з дотриманням вимог законодавства України про систему валютного регулювання і валютного контролю з метою здійснення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.7. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) може здійснювати інші повноваження, передбачені Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, які є необхідними для завершення процедури ліквідації банку.

2.8. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом повноважень ліквідатора)  зобов'язана:

{Абзац другий пункту 2.8 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

повідомити про відкликання банківської ліцензії, призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації:

банки, з якими укладено договори про кореспондентські відносини;

Державну службу фінансового моніторингу України;

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

контролюючий орган протягом десяти днів від дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та подати до кожного з територіальних підрозділів контролюючого органу, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, документи, передбачені підпунктом 11.1.3 пункту 11.1 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300;

органи банківського нагляду держав, у яких банк має відокремлені підрозділи або кореспондентські відносини з іноземними банками;

компетентний орган (посадову особу), який наклав арешт або інші обмеження щодо майна (активів) неплатоспроможного банку, а також відповідні органи державної влади, які забезпечують ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо;

надавати на запит Державної служби фінансового моніторингу України додаткову інформацію, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу;

повертати ініціаторам переказу коштів їх кошти, що надійшли на накопичувальний рахунок або кореспондентський рахунок банку протягом процедури його ліквідації, у разі їх помилкового переказу або в разі, якщо їх перерахування пов’язано з виплатами пенсії, зарплатами державних службовців, поверненням платежів від державних органів (установ, організацій) або соціальними виплатами (лікарняні, декретні тощо), а також повертати покупцю активу(ів) (майна) банку перераховані ним кошти протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення Фондом про скасування результатів відкритих торгів (аукціону) у разі, якщо таким покупцем здійснено оплату за актив(и) (майно) банку до укладення договору купівлі-продажу такого(их) активу(ів) (майна), повертати орендареві майна банку надміру внесену ним плату за користування майном у разі розірвання договору оренди Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень).

скласти початковий ліквідаційний баланс банку (з урахуванням завершення технологічного циклу окремих операцій), що ліквідується, та скорегувати його з урахуванням результатів інвентаризації активів та зобов'язань;

закрити своїм рішенням поточні та вкладні (депозитні) рахунки клієнтів, на яких немає коштів;

скласти реєстр акцептованих вимог кредиторів після їх розгляду та проміжний ліквідаційний баланс станом на звітну дату, наступну за датою затвердження такого реєстру;

скласти ліквідаційний баланс і остаточний звіт уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку після вжиття заходів щодо задоволення вимог кредиторів.

2.9. Фонд (або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) зобов’язаний (зобов’язана):

вжити заходів для забезпечення збереження майна (активів) та документації банку, а саме:

повідомити керівника управління (відділу) Державної служби охорони при МВС України або суб'єкта господарювання, з яким укладено договір щодо охорони банку, про початок здійснення Фондом процедури ліквідації банку та делегування уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку повноважень органів управління банку (у разі делегування), а також передати копію рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури ліквідації банку;

надіслати повідомлення банкам-кореспондентам (резидентам і нерезидентам) про початок процедури ліквідації;

позбавити (у разі потреби) повноважень осіб, які забезпечують ведення окремих напрямів роботи банку;

організувати блокування всіх засобів зв'язку з банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному переказу коштів;

ужити інших заходів, потрібних для забезпечення схоронності майна (активів) і документації банку.

{Пункт 2.10 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.10. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) зобов’язана у 60-денний строк з дня її призначення надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами відповідального зберігання, про необхідність вилучити свої цінності протягом одного місяця з дня отримання повідомлення. Матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні у банку і не були вилучені власниками в зазначений у повідомленні строк, вважаються фондами, на які не можуть претендувати кредитори банку. Такі цінності переходять у розпорядження Фонду для повернення законним власникам.

2.11. Для забезпечення передавання цінностей Фонду уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку надає:

заяву про передавання цінностей;

акт про приймання-передавання цінностей;

договори про відповідальне зберігання неплатоспроможним банком цінностей, на підставі яких цінності зберігалися в такому банку;

документи, які підтверджують виконані процедури щодо повідомлення власників цінностей.

2.12. Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язана організувати здійснення заходів щодо знищення інформації на накопичувальних та жорстких магнітних дисках, комп'ютерній техніці, що використовувалася банком, перед реалізацією, передачею або утилізацією цієї техніки.

2.13. Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) не має права використовувати або дозволяти використовувати майно (активи) банку у власних інтересах або в інтересах пов’язаних осіб, крім випадків, встановлених Законом.

2.14. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та приймає рішення одноосібно в межах своїх повноважень, крім випадків, встановлених Законом у межах повноважень, делегованих Фондом.

2.15. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку діє без довіреності від імені банку, що ліквідується, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку.

2.16. Рішення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, оформлені наказами або розпорядженнями, а також іншими розпорядчими документами, визначеними порядком ведення діловодства у банку, є обов’язковими для виконання працівниками такого банку.

2.17. Фонд та/або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень, крім повноважень, покладених на неї безпосередньо Законом) вживає таких заходів:

повертає уповноваженому структурному підрозділу центрального апарату НБУ, який здійснює ліцензування банків, банківську ліцензію, та Фонду - свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом трьох робочих днів з дати свого призначення;

здійснює відкриття накопичувального рахунку та вчиняє інші дії згідно з цим Положенням;

складає та виконує кошторис витрат банку, пов’язаних зі здійсненням його ліквідації, згідно з цим Положенням;

здійснює заходи щодо підготовки задоволення вимог кредиторів згідно з цим Положенням, зокрема:

складання початкового ліквідаційного балансу (з урахуванням завершення технологічного циклу окремих операцій) на початку процедури ліквідації банку;

коригування початкового ліквідаційного балансу за наслідками інвентаризації станом на звітну дату, наступну за датою затвердження інвентаризації;

здійснення оцінки майна банку (в тому числі активів, що обліковуються на позабалансових рахунках) та формування ліквідаційної маси;

складання реєстру акцептованих вимог кредиторів згідно з цим Положенням;

коригування початкового ліквідаційного балансу за наслідками інвентаризації станом на звітну дату, наступну за датою затвердження інвентаризації;

складення остаточного ліквідаційного балансу;

вчиняє дії, необхідні для припинення банку як юридичної особи, зокрема:

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо припинення банку як юридичної особи шляхом ліквідації;

зняття банку з обліку в контролюючому органі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування;

знищення печаток та штампів банку;

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи;

забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських документів, а також до завершення ліквідації неплатоспроможного банку зобов’язана забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до НБУ;

2.18. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) має право здійснювати реструктуризацію кредитної заборгованості перед банком, що ліквідується Фондом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

2.19. Умови реструктуризації кредитної заборгованості, що пропонуються позичальникам, затверджуються рішеннями виконавчої дирекції Фонду стосовно індивідуально визначених банків, певних категорій кредитної заборгованості та/або категорій позичальників і можуть передбачати:

1) зміну графіка погашення заборгованості (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісій);

2) зміну процентної ставки;

3) зміну розміру комісії;

4) незастосування/скасування (повністю або частково) нарахованих фінансових санкцій (штрафів, пені, неустойки) за несвоєчасне виконання зобов’язань за кредитним договором;

5) зміну черговості погашення боргу.

Реструктуризація кредитної заборгованості, у тому числі продовження строку погашення заборгованості позичальником шляхом укладання додаткового договору, не є новим зобов’язанням позичальника та не є обміном або заміною зобов’язання позичальника щодо повернення заборгованості за кредитним договором, а також щодо сплати процентів та інших зборів за такою сумою на інше зобов’язання.

2.20. Оплата праці уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку здійснюється Фондом у межах затвердженого штатного розпису.

2.21. За рахунок коштів Фонду підлягає страхуванню життя та здоров’я уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку в її інтересах.

2.22. Під час здійснення ліквідації уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку з числа обраних Фондом радників, суб’єктів аудиторської діяльності, юристів та інших можуть залучатися радники, суб’єкти аудиторської діяльності, юристи та інші особи у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Фонду.

Після укладання уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку договору про надання радниками, суб’єктами аудиторської діяльності, юристами та іншими особами послуг ця уповноважена особа Фонду у строк не пізніше двох робочих днів зобов’язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору.

2.23. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов’язана обліковувати на окремому аналітичному рахунку кошти (крім коштів у якості відшкодування витрат Фонду на утримання та продаж заставленого майна банку, розрахованих відповідно до нормативно-правових актів Фонду), що надійшли від:

реалізації майна (майнових прав), переданого в іпотеку (заставу);

погашення заборгованості за кредитами банку, майнові права за якими передано в заставу;

погашення цінних паперів, переданих в заставу;

погашення заборгованості за іншими забезпеченими зобов’язаннями банку.

Такі кошти перераховуються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку в рахунок погашення зобов’язань банку за кредитами після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси.

3. Процес ліквідації та управління ним

3.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає до НБУ нотаріально засвідчену картку зі зразками підписів уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та головного бухгалтера банку (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки (за наявності) цього банку для відкриття накопичувального рахунку банку.

3.2. З метою забезпечення процедури ліквідації Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) ініціює відкриття накопичувального рахунку неплатоспроможного банку у національній валюті та іноземній валюті, а також у банківських металах (за необхідності) в НБУ.

3.3. Після відкриття накопичувального рахунку за розпорядженням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку залишок коштів із кореспондентського рахунку банку перераховується на накопичувальний рахунок і вживаються заходи щодо закриття кореспондентського рахунку такого банку та виключення його з учасників системи електронних платежів (СЕП) у порядку, визначеному нормативно-правовим актом НБУ, що визначає порядок міжбанківського переказу грошей в Україні в національній валюті, протягом 7 робочих днів з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про перебування юридичної особи у стані припинення, а також повертаються кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку, що враховувалися на відповідному позабалансовому рахунку (якщо такий облік вівся в територіальному управлінні НБУ за договором з таким банком).

Уповноважена особа Фонду вживає заходів для підключення банку, що ліквідується, до електронної пошти НБУ.

3.4. На накопичувальний рахунок банку зараховуються кошти такого банку і надходження на його користь. З цього рахунку проводяться розрахунки з кредиторами й оплата витрат на здійснення процедури ліквідації, а також повернення ініціатору переказу коштів відповідно до законодавства про переказ коштів і покупцю активу(ів) майна банку у випадках, визначених цим Положенням.

{Пункт 3.5 глави 3 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) здійснює витрати на ліквідацію неплатоспроможного банку за рахунок коштів банку в межах кошторису витрат банку на здійснення ліквідації (далі - кошторис), затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

3.6. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує правильність складання проекту кошторису і виконання затвердженого виконавчою дирекцією Фонду кошторису.

3.7. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов’язаний (зобов'язана):

уключати до кошторису окремими статтями всі витрати, необхідні для забезпечення процедури ліквідації банку;

складати кошторис щокварталу з розподілом за місяцями і подавати до 15 числа місяця, що передує наступному кварталу, до Фонду для затвердження виконавчою дирекцією. На початку ліквідації банку кошторис уключає період із дня, в якому Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)  приступила до виконання своїх обов'язків, до кінця поточного кварталу і подається до Фонду не пізніше 3 робочих днів після призначення Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень). Не використана у звітному кварталі сума коштів за кошторисом не переноситься на наступний квартал.

3.8. У разі необхідності Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) має право запропонувати внесення змін до кошторису. Зміни до кошторису вносяться не пізніше дати закінчення кварталу, на який затверджено кошторис, за наявності обґрунтованого клопотання Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень).

3.9. У разі необхідності уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку може запропонувати внесення змін до кошторису до закінчення відповідного кварталу.

3.10. Зміни до кошторису затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

3.11. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) має право здійснювати з накопичувального рахунку витрати, пов'язані з розміщенням оголошення в засобах масової інформації про відкриття процедури ліквідації неплатоспроможного банку та нотаріальним засвідченням картки зі зразками підписів, до складання кошторису та затвердження його виконавчою дирекцією Фонду.

4. Заходи із задоволення вимог кредиторів

4.1. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) з дня початку процедури ліквідації банку приступає до інвентаризації активів і зобов’язань банку та оцінки майна (активів) неплатоспроможного банку з метою формування його ліквідаційної маси, а також складає реєстр акцептованих вимог кредиторів.

4.2. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає початковий ліквідаційний баланс банку на дату початку процедури ліквідації банку.

4.3. Якщо банк здійснював операції з іноземною валютою, то відповідні активи такого банку в початковому ліквідаційному балансі відображаються в гривневому еквіваленті на дату складання такого балансу, пасиви - у розрізі кодів валют та в гривневому еквіваленті на дату початку процедури ліквідації банку.

4.4. Початковий ліквідаційний баланс неплатоспроможного банку підлягає коригуванню на перше число місяця, що настає після завершення інвентаризації активів та зобов’язань.

4.5. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) вживає заходів для встановлення фактичного розміру заборгованості перед банком щодо зобов'язань, строк яких настав або настане в поточному місяці, шляхом отримання в письмовій формі від дебітора (боржника) підтвердження заборгованості за основним боргом та нарахованими процентами (штрафами, пенею, комісійними) у порядку досудового врегулювання господарських спорів відповідно до законодавства.

4.6. Інвентаризація активів і зобов'язань банку проводиться на дату початку процедури ліквідації банку.

4.7. Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) здійснює інвентаризацію майна банку відповідно до вимог законодавства України.

4.8. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язаний (зобов'язана) забезпечити проведення інвентаризації банківських активів і зобов'язань на дату початку процедури ліквідації банку з метою перевірки наявності і відповідності балансової вартості фактичній наявності всіх активів та зобов’язань банку.

Під час інвентаризації перевіряються наявність і відповідність балансової вартості фактичній вартості всіх активів та зобов'язань банку, включаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках:

готівки у касі та матеріальних цінностей у сховищі банку;

заборгованості за кредитними договорами перед банком, у тому числі наявності забезпечення виконання зобов'язань за кредитами;

заборгованості за залишками на кореспондентських рахунках у банках;

заборгованості за цінними паперами перед банком;

вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю (у тому числі наявності забезпечення виконання зобов'язань за такою заборгованістю);

фінансових інвестицій, корпоративних прав;

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та малоцінних швидкозношуваних предметів;

дебіторської заборгованості банку;

інших активів банку;

заборгованості за зобов'язаннями банку перед кредиторами;

поточних рахунків юридичних та фізичних осіб, кореспондентських рахунків банків;

кредиторської заборгованості банку;

витрат і платежів майбутніх періодів;

інших пасивів банку;

тощо.

Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) під час проведення інвентаризації активів і зобов'язань перевіряє і документально підтверджує їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання. Інвентаризацією охоплюються всі види зобов'язань та всі активи банку.

4.9. За результатами інвентаризації Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку.вгору