Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Картка [...] від 05.07.20122
Документ z1581-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.09.2019, підстава - z0887-19

витрати на проведення аудиту;

витрати на оплату послуг осіб, залучених Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй відповідних повноважень) для забезпечення здійснення покладених на нього (неї) повноважень;

витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банку;

{Абзац дев'ятий пункту 6.8 глави 6 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

витрати щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

витрати на сплату судового збору.

6.9. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку наступного дня після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів публікує в газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» оголошення про початок виплат коштів, а також розміщує таке оголошення на сторінці банку в мережі Інтернет. Зазначена інформація розміщується також у доступному для вкладників місці у банку (у головному офісі та в кожному відокремленому підрозділі).

6.10. Оголошення про початок виплат коштів кредиторам банку не пізніше наступного робочого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про погодження задоволення вимог кредиторів оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

6.11. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку здійснює виплату кредиторам коштів самостійно з накопичувального рахунку, крім сум відшкодування вкладів вкладникам, що гарантовані Фондом.

6.12. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку здійснює задоволення вимог кредиторів лише в безготівковій формі у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Фонду.

6.13. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку не задовольняє вимог кредиторів банку, якщо:

вимоги не надійшли протягом установленого строку;

вимоги не визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку та не оскаржені до суду;

вимоги не визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, невизнання яких оскаржено кредитором до суду, але судом прийнято рішення про незадоволення його вимоги;

не вистачає майна банку для задоволення вимог.

6.14. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за ціною, визначеною суб’єктом оціночної діяльності, який визначений Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень).

У разі продажу Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування відповідних повноважень) заставленого майна (активів) кошти, отримані від реалізації такого майна (активів), спрямовуються на погашення вимог заставодержателя у розмірі не більше основної суми заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов’язанням разом з нарахованими процентами після відшкодування Фонду витрат на утримання та продаж такого майна. Решта коштів включається до ліквідаційної маси банку.

У разі якщо обсяг коштів від продажу Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію (у разі делегування відповідних повноважень) заставленого майна недостатній для задоволення вимог заставодержателя, незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої Законом

6.15. Фонд або уповноважена особа Фонду у разі недостатності майна банку звертається до пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної банку.

У разі отримання відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимоги у строк, установлений Фондом або уповноваженою особою Фонду, Фонд звертається з такими вимогами до суду.

6.16. Ліквідація неплатоспроможного банку не є підставою для закінчення судового розгляду на підставі поданого Фондом позову до пов’язаної з банком особи та не є підставою для звільнення від відповідальності пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду.

6.17. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається акціонерам неплатоспроможного банку у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Фонду.

7. Передавання майна банку спеціалізованій установі, порядок її створення та функціонування

7.1. Спеціалізована установа створюється Фондом у формі товариства з обмеженою відповідальністю у такому порядку:

1) прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про створення спеціалізованої установи, затвердження її статуту, уповноваження особи на реєстрацію спеціалізованої установи у державного реєстратора, призначення керівника та головного бухгалтера спеціалізованої установи;

2) відкриття рахунку в банку для внесення коштів для формування статутного капіталу спеціалізованої установи;

3) реєстрація у державного реєстратора;

4) затвердження Положення щодо внутрішнього та зовнішнього аудиту, Положення щодо розкриття інформації перед кредиторами та Фондом, звітів про результати діяльності спеціалізованої установи, Стратегічного плану діяльності спеціалізованої установи, кошторису та напрямів інвестування спеціалізованої установи, а також вимог до корпоративного управління спеціалізованої установи.

7.2. Статутний капітал спеціалізованої установи утворюється в розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. Орган управління та головний бухгалтер спеціалізованої установи не повинні мати конфлікту інтересів з неплатоспроможним банком, активи та зобов’язання якого передаються спеціалізованій установі. У разі виявлення конфлікту інтересів Фонд змінює органи управління та/або головного бухгалтера спеціалізованої установи.

7.3. Виключним видом діяльності спеціалізованої установи є вжиття заходів для розрахунку з кредиторами неплатоспроможного банку за рахунок активів (майна) такого банку, переданого їй у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

7.4. Спеціалізована установа для забезпечення здійснення своєї діяльності:

відкриває окремий поточний рахунок для обслуговування власних потреб та окремі поточні і вкладні (депозитні) рахунки як управитель активами (майном), отриманими від кожного з неплатоспроможних банків;

відкриває окремі рахунки у цінних паперах для активів, переданих різними неплатоспроможними банками.

7.5. Кошторис спеціалізованої установи, у тому числі на здійснення господарської діяльності та оплати праці, погоджується виконавчою дирекцією Фонду на відповідний рік.

Штатний розпис та структура спеціалізованої установи затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

Порядок та вартість реалізації майна неплатоспроможного банку, що були передані спеціалізованій установі, погоджуються виконавчою дирекцією Фонду як її учасником.

7.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку передає спеціалізованій установі майно, а також документи щодо подальшого задоволення вимог кредиторів за рахунок цього майна на умовах, визначених у договорі (у тому числі перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів та залишилися незадоволеними на час закінчення процедури ліквідації банку).

7.7. Спеціалізована установа вносить зміни до переданого реєстру акцептованих вимог кредиторів банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.

7.8. Спеціалізована установа після завершення розрахунків з кредиторами банку за рахунок активів такого банку подає до Фонду звітність у порядку та строки, визначені Фондом.

7.9. Спеціалізована установа зобов’язана забезпечити ведення персоніфікованого обліку вимог кредиторів та активів (майна) неплатоспроможного банку відповідно до частини другої статті 52-2 Закону.

При реалізації майна неплатоспроможного банку спеціалізована установа може продавати активи (пули активів) декількох неплатоспроможних банків. Сума, виручена від реалізації таких активів, розподіляється пропорційно від вартості такого активу у пулі активів та обліковується на персоніфікованому рахунку активів (майна) неплатоспроможного банку.

7.10. З дня передачі спеціалізованій установі активів, щодо яких є ймовірність їх реалізації, та зобов'язань неплатоспроможного банку уповноважена особа Фонду:

1) списує залишки активів неплатоспроможного банку та/або передає їх іншим організаціям у порядку здійснення благодійної діяльності;

2) складає ліквідаційний баланс банку та звіт і подає їх на затвердження виконавчій дирекції Фонду;

3) вживає заходів для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи.

7.11. Вимоги кредиторів неплатоспроможного банку, що були передані спеціалізованій установі, не задоволені за недостатністю активів (майна) такого банку, вважаються погашеними.

8. Завершення процедури ліквідації, складання ліквідаційного балансу та порядок припинення діяльності уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку

8.1. За результатами проведення ліквідації банку Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку складає:

ліквідаційний баланс;

звіт Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) (далі – остаточний звіт).

8.2. Уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку зобов'язана подати Фонду ліквідаційний баланс на звітну дату (у разі виконання повноважень ліквідатора безпосередньо Фондом ліквідаційний баланс складає відповідний структурний підрозділ Фонду). Звітною датою ліквідаційного балансу є дата, яка настає за 40 робочих днів до закінчення строку ліквідації банку, установленого рішенням виконавчої дирекції Фонду, або дата, визначена Фондом/уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, у межах строку ліквідації банку.

8.3. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає у національній валюті ліквідаційний баланс у формі оборотно-сальдового балансу за період з дати складання початкового балансу до дати закінчення строку ліквідації неплатоспроможного банку. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає ліквідаційний баланс після вжиття відповідно до законодавства України усіх можливих заходів щодо формування ліквідаційної маси та задоволення вимог кредиторів.

8.4. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу, за період від дати складання проміжного ліквідаційного балансу до дати складання ліквідаційного балансу з наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

8.5. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) у ліквідаційному балансі відображає або активи, які залишилися за результатами реалізації процедур, передбачених статтями 51 та 53 Закону (у разі задоволення всіх акцептованих вимог кредиторів банку), або залишок кредиторських вимог до банку, які залишилися незадоволеними (у разі реалізації процедур, передбачених статтями 51 та 53 Закону, за результатами яких у банку відсутні активи).

8.6. Заборгованість за активними операціями банку та основні засоби або матеріальні цінності списуються в порядку, встановленому законодавством України, а також главою 9 цього розділу.

{Пункт 8.7 глави 8 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}

{Пункт 8.8 глави 8 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}

{Пункт 8.9 глави 8 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3959 від 06.09.2017}

8.7. Остаточний звіт складається Фондом в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до вимог Фонду щодо форми та змісту, зокрема має містити відомості про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або про вичерпання заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.

8.8. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) в остаточному звіті відображає проведену роботу щодо продажу та повернення активів банку з метою задоволення вимог кредиторів, зокрема зазначає загальний обсяг ліквідаційної маси на початок процедури ліквідації за початковим балансом і фактично спрямованої на задоволення вимог кредиторів, загальну суму заборгованості такого банку перед кредиторами за реєстром акцептованих вимог кредиторів і суму незадоволених вимог кредиторів на кінець процедури ліквідації із зазначенням черги, а також повідомляє про те, що непродані активи відсутні, або про те, що активи передано спеціалізованій установі, і пропонує завершити ліквідацію банку.

8.9. Для затвердження виконавчою дирекцією Фонду ліквідаційного балансу і остаточного звіту Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає до Фонду такі документи:

відомість оборотів з наростаючим підсумком за балансовими та позабалансовими рахунками за весь період ліквідації банку;

інформацію про кошти, що надійшли та використані банком;

акти приймання-передавання документів банку до відповідних архівів;

перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог і залишилися не задоволеними на час завершення процедури ліквідації банку (у разі передавання активів, які залишилися не проданими на час закінчення процедури ліквідації, спеціалізованій установі);

акт про передавання активів та вимог кредиторів банку спеціалізованій установі (у разі передавання активів, які залишилися не проданими на час закінчення процедури ліквідації, та незадоволених вимог кредиторів спеціалізованій установі).

8.10. Разом з ліквідаційним балансом надаються розшифровки за балансовими та позабалансовими рахунками з поясненнями, якщо за результатами ліквідації банку є залишки за активами та/або пасивами.

8.11. Ліквідаційний баланс, відомість оборотів з наростаючим підсумком з дати прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, перелік незадоволених вимог кредиторів засвідчуються підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки банку (за наявності). Остаточний звіт засвідчується підписом Фонду в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) і відбитком печатки банку (за наявності).

8.12. Ліквідаційний баланс, додатки до нього та остаточний звіт надаються Фонду на паперових носіях із пронумерованими та прошнурованими аркушами разом з описом документів та супровідним листом, а також в електронному вигляді на зовнішніх носіях інформації (CD, DVD, карти пам'яті, флеш-пам'ять тощо).

8.13. Фонд має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані ліквідаційного балансу. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає додаткові документи в строк, визначений виконавчою дирекцією Фонду.

8.14. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту і завершення процедури ліквідації.

8.15. Після прийняття вищезазначеного рішення Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) вживає передбачених законодавством заходів зі знищення печаток (за наявності) і штампів банку.

8.16. Після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту і завершення процедури ліквідації Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) закриває накопичувальний рахунок банку та надає Фонду оригінал статуту такого банку і всі оригінали виписок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8.17. Після затвердження ліквідаційного балансу та остаточного звіту Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) від імені банку вчиняє необхідні дії для проведення державної реєстрації припинення банку.

8.18. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) передає документи банку, які підлягають зберіганню, до НБУ.

8.19. Акти приймання-передавання документів банку передаються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) до Фонду.

8.20. Рішення про виключення банку з Державного реєстру банків приймає НБУ.

8.21. Ліквідація банку вважається завершеною, а банк – ліквідованим з дати внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8.22. У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань повноваження Фонду як ліквідатора щодо такого банку припиняються і Фонд надсилає НБУ звіт про завершення ліквідації банку.

9. Визнання заборгованості безнадійною, припинення визнання нефінансових активів та їх списання банками, що ліквідуються

9.1. Визнання заборгованості безнадійною та її списання регулюються Податковим кодексом України.

9.2. Визнання заборгованості безнадійною не є підставою для припинення роботи щодо її повернення або продажу.

Продаж безнадійної заборгованості протягом процедури ліквідації банку здійснюється відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736.

9.3. Рішення щодо визнання заборгованості безнадійною приймається уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду або колегіальним органом Фонду (у разі делегування йому відповідних повноважень).

9.4. Заборгованість визнається безнадійною за наявності ознак, визначених Податковим кодексом України.

9.5. Визнана безнадійною заборгованість, щодо якої були вжиті всі заходи щодо її погашення або продажу, списується банком виключно в період з кінця процедури ліквідації до дати складання ліквідаційного балансу.

9.6. Безнадійна заборгованість, що залишилася на кінець процедури ліквідації, списується з балансу банку, якщо погашення такої заборгованості за результатами аналізу документів Фондом за період з дати її визнання безнадійною до кінця процедури ліквідації становить менше 5 відсотків від суми заборгованості на дату визнання її безнадійною.

9.7. Списання безнадійної заборгованості здійснюється на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду за рахунок сформованих резервів (за наявності) або безпосередньо за рахунок витрат банку.

9.8. Безнадійна заборгованість, щодо якої наявні обтяження, може списуватися лише після припинення таких обтяжень.

9.9. Банк, що ліквідується, припиняє визнання нефінансових активів у випадках та порядку, встановлених нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, обліковою політикою банку, та списує зазначені активи в період з дати прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про початок процесу завершення процедури ліквідації банку до дати складання остаточного ліквідаційного балансу на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду.

VI. Контроль за виконанням плану врегулювання та звітність і облік Фонду

1. Фінансування витрат з виведення неплатоспроможного банку з ринку

1.1. Під час здійснення Фондом виведення неплатоспроможного банку з ринку (тимчасової адміністрації або ліквідації банку) фінансування витрат неплатоспроможного банку здійснюється відповідно до кошторису витрат, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку (далі - кошторис), форма якого наведена в додатку 3 до цього Положення.

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень)" має право здійснювати витрати, пов'язані з розміщенням оголошення в засобах масової інформації згідно з вимогами Закону та нотаріальним засвідченням картки зі зразками підписів, до дати затвердження кошторису виконавчою дирекцією Фонду.

1.2. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію (у разі делегування відповідних повноважень) складає та подає Фонду кошторис витрат банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку, на період тимчасової адміністрації та щокварталу на період ліквідації банку (з розподілом за місяцями) протягом 3 робочих днів після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку та призначення відповідно уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію.

Кошторис витрат банку, пов'язаних із здійсненням ліквідації банку на наступний квартал, складається щокварталу і подається до 15 числа місяця, що передує наступному кварталу, до Фонду для затвердження виконавчою дирекцією Фонду. На початку ліквідації банку кошторис включає період з дня початку процедури ліквідації до кінця поточного кварталу. Не використана у звітному кварталі сума коштів за кошторисом не переноситься на наступний квартал.

Кошторис витрат складається в тисячах гривень.

1.3. Сума зазначених у кошторисі витрат розраховується на підставі витрат банку за діючими за останні три місяці договорами або прогнозних сум у разі витрат, які не здійснювалися банком до запровадження тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень) в разі необхідності включає до розрахунку накопичені борги (несплачені рахунки за діючими договорами, які виникли внаслідок відсутності фінансування) за відповідними договорами, несплата яких призведе до унеможливлення продовження дії договору.

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень) у разі необхідності доповнює перелік витрат на підставі обґрунтування, зокрема витратами, які відносяться до специфіки конкретного банку, супутніми витратами на отримання цільової позики, а також витратами на непередбачені цілі, які не можуть бути більше розміру, встановленого Фондом, але у будь-якому разі не більше, ніж 10 % від суми всіх витрат, визначених кошторисом.

1.4. Підготовку проекту кошторису здійснює Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень) на підставі наявного у неплатоспроможного банку фінансування.

В окремих випадках за умови недостатності коштів у банку для оплати його витрат Фонд може надати цільову позику такому банку відповідно до пунктів 2 та 7 частини другої статті 20 Закону для оплати витрат за такими напрямами:

витрати, пов'язані із забезпеченням господарської діяльності банку в період тимчасової адміністрації (договори про надання послуг (виконання робіт), закупівля канцелярських товарів, витрати на оцінку та реалізацію майна банку, які забезпечують операційну діяльність банку, зокрема договори про оренду нерухомого майна, надання комунальних послуг, послуг зв'язку, охорони тощо), у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

витрати, пов’язані із залученням до роботи в процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку будь-якого радника, суб’єкта аудиторської діяльності, юриста, суб’єкта оціночної діяльності тощо, в межах кошторису витрат банку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

витрати, пов’язані з проведенням аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку в процесі здійснення тимчасової адміністрації, в межах кошторису витрат банку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

{Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про надання цільової позики для оплати витрат банку за рахунок коштів Фонду.

{Абзац сьомий пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У разі необхідності отримання цільової позики Фонду для оплати витрат банку, які визначені цим пунктом, за рахунок коштів Фонду відповідний структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до пункту 17 частини п’ятої статті 12 Закону подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду звернення, що обов’язково містить:

заявку на отримання цільової позики Фонду для оплати витрат за рахунок коштів Фонду (із зазначенням суми необхідних коштів та розміру дефіциту коштів для забезпечення витраті строків проведення платежу(ів)) разом з обґрунтуванням;

прогнозні суми надходжень та витрат банку за період дії тимчасової адміністрації (у вигляді грошового потоку).

У разі прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про надання цільової позики Фонду для оплати витрат банку за рахунок коштів Фонду в межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, між уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрації та Фондом в особі директора-розпорядника протягом трьох робочих днів укладається договір цільової позики.

Загальна сума цільової позики визначається на підставі кошторису витрат банку, за вирахуванням витрат на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці працівників банку і непередбачених витрат банку.

Після укладання договору цільової позики для оплати витрат банку уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію подає на розгляд виконавчої дирекції:

заявку про отримання цільової позики (її частини) Фонду (із зазначенням суми необхідних коштів та розміру дефіциту коштів для забезпечення витраті строків проведення платежу(ів), обґрунтування необхідності здійснення витрат та відповідності їх віднесення до цілей, визначених Законом);

платіжний календар банку зі щотижневою розбивкою на період дії тимчасової адміністрації;

виписки з рахунків банку на день подання заявки (кореспондентських рахунків або накопичувального рахунку, а також коштів у касі банку та у відокремлених підрозділах банку);

проект(и) договору(ів) або договір(договори), за яким(и) планується здійснення витрат банком;

прогнозні суми надходжень та витрат банку за період дії тимчасової адміністрації (у вигляді грошового потоку), розраховані на день подання заявки.

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, зазначених у заявці, виконавча дирекція Фонду приймає рішення про надання цільової позики Фонду для оплати таких витрат банку в межах суми, визначеної договором.

Перерахунок Фондом коштів згідно з договором цільової позики відбувається за розпорядженням директора-розпорядника Фонду про перерахування коштів на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду згідно з поданою уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку заявкою.

Надання частин цільової позики Фонду для оплати витрат банку припиняється на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду за умови:

достатності коштів для оплати таких витрат банку, що підтверджують виписки з рахунків банку (кореспондентських рахунків, а також у касі банку або коштів у відокремлених підрозділах);

використання банком коштів Фонду не за цільовим призначенням.

У разі припинення надання частин цільової позики Фонду банку при встановленні факту використання ним коштів Фонду з порушенням цього Положення відновлення їх надання для оплати витрат банку здійснюється згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду за зверненням уповноваженої особи Фонду після повернення у повному обсязі коштів Фонду, використаних банком не за цільовим призначенням, на рахунок Фонду.

Облік коштів Фонду здійснюється банком на окремому аналітичному рахунку.

Не використані банком кошти цільової позики Фонду повертаються ним на рахунок Фонду не пізніше останнього дня тимчасової адміністрації.

1.5. До кошторису, який подається на затвердження виконавчій дирекції Фонду, додаються:

обґрунтування, розрахунки за кожною статтею планових витрат, які підтверджують потребу їх включення до кошторису;

прогнозні суми надходжень та витрат банку (у вигляді грошового потоку) протягом дії тимчасової адміністрації або в разі ліквідації банку на квартал за кожні сім календарних днів, а також дані про наявність високоліквідних активів, пропозиції щодо джерел фінансування касових розривів кошторису банку на проведення витрат, потрібних для здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації.

1.6. Виконавча дирекція Фонду за потреби має право вимагати від уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію (у разі делегування відповідних повноважень) банку додаткових пояснень і обґрунтувань щодо складання, внесення змін та виконання кошторису.

1.7. Кошторис витрат банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

1.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію (у разі делегування відповідних повноважень) банку:

забезпечує правильність складання проекту кошторису, а також змін до нього;

відповідає за виконання кошторису в межах, затверджених виконавчою дирекцією Фонду;

зобов’язана використовувати кошти виключно на потреби та в межах, передбачених відповідним кошторисом.

1.9. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію (у разі делегування відповідних повноважень) банку має право внести на розгляд виконавчої дирекції Фонду пропозиції щодо змін до кошторису. Зміни до кошторису за наявності обґрунтованого клопотання такої уповноваженої особи Фонду розглядає виконавча дирекція Фонду та затверджує їх або відмовляє в їх затвердженні.

1.10. Витрати Фонду, пов'язані з виведенням неплатоспроможного банку з ринку (у тому числі: цільова позика, що надавалася Фондом неплатоспроможному банку, витрати Фонду згідно з кошторисом витрат Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію відшкодовуються Фонду у фактично понесених ним розмірах:

не пізніше трьох днів після капіталізації неплатоспроможного або перехідного банку новим власником відповідно до умов плану врегулювання та договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного або перехідного банку;

за рахунок ліквідаційної маси неплатоспроможного банку відповідно до статті 52 Закону.

1.11. Контроль за виконанням затвердженого кошторису покладається на відповідальну особу (працівника банку), Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування відповідних повноважень).вгору