Документ z1579-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.05.2018, підстава - z0404-18

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2015  № 731


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2015 р.
за № 1579/28024

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 151 від 13.03.2018}

Про затвердження Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 219 від 21.03.2016
№ 89 від 02.02.2017}

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (зі змінами) та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідність із законодавством НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 13 вересня 2007 року № 174 «Про затвердження Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2007 року за № 1130/14397 (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби

Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики УкраїниП. Розенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
30.11.2015 № 731


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2015 р.
за № 1579/28024

ІНСТРУКЦІЯ
про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення та виплат компенсаційного характеру військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв’язку).

Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціальної зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463, постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей», від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 11 серпня 1995 року № 648 «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах», від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», від 25 грудня 2013 року № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві».

2. Грошове забезпечення військовослужбовців Держспецзв’язку (далі - військовослужбовці) визначається залежно від посади, військового звання, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання, тривалості та умов військової служби.

До грошового забезпечення належать посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер, премії) та одноразові додаткові види грошового забезпечення.

3. Розміри посадових окладів за посадами, окладів за військовими званнями, щомісячних та одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців встановлюються відповідно до вимог законодавства.

4. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

займана посада - посада, визначена у штатних розписах, на яку призначено військовослужбовця;

начальник - начальник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку; начальник структурного підрозділу територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку, територіального підрозділу, закладу, установи і організації Держспецзв’язку; заступник начальника підрозділу урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, заступники Голови Держспецзв’язку (для начальників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку та начальників територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку); заступники начальника Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку (для начальників підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку);

місце військової служби - Адміністрація Держспецзв’язку, її територіальний орган, територіальний підрозділ, Головне управління чи підрозділ урядового фельд’єгерського зв’язку, заклад, установа чи організація Держспецзв’язку, які входять до структури Держспецзв’язку, або їх відокремлений підрозділ, де проходить військову службу військовослужбовець;

місячне грошове забезпечення - посадовий оклад, оклад за військовим званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення, встановлені військовослужбовцю відповідно до вимог цієї Інструкції на певну дату;

підвищення посадового окладу - встановлення посадового окладу військовослужбовця відповідно до вимог цієї Інструкції з урахуванням розміру підвищення;

підрозділи Держспецзв’язку - територіальні органи Адміністрації Держспецзв’язку, територіальні підрозділи, Головне управління та підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку, заклади, установи і організації Держспецзв’язку;

члени сім’ї військовослужбовця - дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І або ІІ групи або інвалідами І групи, непрацездатні батьки, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням військовослужбовця.

5. Грошове забезпечення згідно з цією Інструкцією виплачується військовослужбовцям, які:

призначені на посади в Адміністрацію Держспецзв’язку (далі - Адміністрація) або підрозділи Держспецзв’язку;

зараховані у розпорядження Голови Держспецзв’язку або начальників підрозділів Держспецзв’язку.

6. Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується за місцем військової служби в межах асигнувань, затверджених кошторисом Адміністрації та підрозділів Держспецзв’язку на грошове забезпечення військовослужбовців.

У разі зарахування Головою Держспецзв’язку військовослужбовців у розпорядження в наказі про зарахування їх у розпорядження може окремо визначатися підрозділ Держспецзв’язку (або Адміністрація), який здійснюватиме виплату грошового забезпечення цим військовослужбовцям.

7. При виплаті військовослужбовцю грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення за повний місяць на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється виплата.

Якщо за бажанням вагітної військовослужбовця-жінки або військовослужбовця-жінки, що має дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що перебуває під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, наказом підрозділу Держспецзв’язку (в Адміністрації - наказом Голови Держспецзв’язку) їй встановлено неповний робочий день або неповний робочий тиждень, грошове забезпечення виплачується пропорційно службовому часу, протягом якого військовослужбовець-жінка виконувала службові обов’язки. Зазначене поширюється також на батьків із числа військовослужбовців, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).

8. За службу понад установлений службовий час, у дні відпочинку, святкові, вихідні та неробочі дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.

9. У разі виникнення у військовослужбовця права на отримання (зміну розмірів) якогось з видів грошового забезпечення зазначені виплати проводяться з урахуванням вказаних змін з дня набуття військовослужбовцем такого права.

10. Звернення військовослужбовців щодо неправильної виплати грошового забезпечення розглядаються в установленому законодавством порядку.

11. Грошове забезпечення, виплачене військовослужбовцю несвоєчасно або виплачене йому у меншому розмірі ніж належить, виплачується за весь період, що передував моменту звернення за одержанням недоотриманого грошового забезпечення, протягом якого військовослужбовець має право на нього.

Якщо періоди військової служби (служби), що не були внесені до особових справ, будуть документально підтверджені, грошове забезпечення в нових розмірах виплачується військовослужбовцю з дня подання ним до підрозділу кадрового забезпечення або посадовій особі, яка здійснює кадрове забезпечення (далі - підрозділ кадрового забезпечення), відповідних документів, що підтверджують не враховані раніше періоди військової служби (служби).

12. Індексація грошового забезпечення військовослужбовців проводиться в порядку та розмірах, установлених законодавством.

13. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється щомісяця з 20 до 25 числа за поточний місяць.

Якщо початок або кінець встановленого строку виплати грошового забезпечення збігається з вихідними днями, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення на день раніше або пізніше встановленого строку.

{Пункт 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 89 від 02.02.2017}

14. Військовослужбовцям, які вибувають у службові відрядження (відпустки), якщо вони повертаються до місця військової служби пізніше строку виплати грошового забезпечення, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше встановленого строку, в тому числі за наступний місяць, на підставі відповідного рапорту військовослужбовця. Належне грошове забезпечення при вибутті у службове відрядження (відпустку) може бути виплачене не раніше як за 10 днів до дня вибуття у відрядження (відпустку), але не пізніше дня вибуття у відрядження (відпустку), не враховуючи вихідних і святкових днів.

15. Військовослужбовцям за час перебування у службових відрядженнях виплачується грошове забезпечення в розмірі, встановленому на день, що передував дню вибуття у службове відрядження.

Військовослужбовцям, у яких у період перебування у службових відрядженнях відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за військовим званням та додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

16. При прийнятті на військову службу до Держспецзв’язку грошове забезпечення військовослужбовцю нараховується з дня призначення на посаду. У разі звільнення з військової служби грошове забезпечення військовослужбовцю виплачується по день виключення зі списків особового складу Держспецзв’язку включно.

При призначенні військовослужбовця на іншу посаду грошове забезпечення виплачується за новою посадою з дня призначення на посаду, вказаного в наказі по особовому складу. Якщо в наказі по особовому складу дату призначення на посаду не зазначено, грошове забезпечення виплачується з дня видання цього наказу. При цьому розрахунок грошового забезпечення за попереднім місцем військової служби здійснюється по день звільнення з посади включно.

17. Військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, установ і організацій, виплата грошового забезпечення здійснюється у розмірах та за нормами згідно із законодавством.

18. Не використані залишки підзвітних сум, а також не повернені в установлений строк аванси утримуються з військовослужбовців повністю при наступних виплатах грошового забезпечення на підставі відповідного наказу.

При цьому при кожній виплаті грошового забезпечення військовослужбовцю загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 відсотків, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, - 50 відсотків грошового забезпечення, що належить до виплати.

При відрахуванні з грошового забезпечення за кількома виконавчими документами за військовослужбовцем у будь-якому разі повинно бути збережено 50 відсотків грошового забезпечення.

Обмеження, встановлені абзацами другим і третім цього пункту, не поширюються на відрахування з грошового забезпечення при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань з грошового забезпечення не може перевищувати 70 відсотків.

ІІ. Оклади грошового забезпечення

1. Оклади за військовим званням

1. Військовослужбовцям виплачуються оклади за військовим званням у розмірах, установлених додатком 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (далі - Постанова № 1294).

2. Військовослужбовцям, яким військове звання присвоєно одночасно з прийняттям на військову службу в Держспецзв’язку, оклади за військовими званнями виплачуються з дня призначення на посаду.

3. У разі присвоєння військового звання під час проходження військової служби в Держспецзв’язку оклад за військовим званням військовослужбовцю виплачується з дня, зазначеного в наказі про присвоєння відповідного військового звання, а якщо дату не зазначено, - з дня видання цього наказу.

2. Посадові оклади

1. Посадові оклади осіб офіцерського складу виплачуються залежно від займаних ними посад у розмірах, установлених Схемою посадових окладів осіб офіцерського складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженою наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 12 вересня 2014 року № 455 «Про встановлення посадових окладів військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2014 року за № 1183/25960 (далі - Наказ).

2. Посадові оклади особам рядового, сержантського і старшинського складу виплачуються залежно від займаних ними посад і тарифних розрядів у розмірах, установлених Схемою посадових окладів осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженою Наказом.

3. Військовослужбовцям, призначеним на посади, конкретні розміри посадових окладів установлюються наказом по особовому складу на підставі рапортів про призначення (подання до призначення) їх начальників.

При цьому військовослужбовцям, які одержували за раніше займаними посадами оклади у розмірах, передбачених у межах окладів від мінімальних до максимальних, при призначенні на вищі або рівнозначні (з рівними посадовими окладами) посади посадові оклади за новими посадами встановлюються не менші ніж посадові оклади, які їм виплачувалися за попередніми посадами.

Зміна розміру посадових окладів (збільшення або зменшення) військовослужбовцям, призначеним на посади, за якими встановлено посадові оклади від мінімальних до максимальних, установлюється наказом по особовому складу на підставі відповідних рапортів начальників.

4. При призначенні в установленому порядку прапорщиків та старших прапорщиків на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, посадові оклади вказаним військовослужбовцям встановлюються за займаними посадами з урахуванням вимог пункту 3 цієї глави.

5. При призначенні військовослужбовців на посади посадові оклади за цими посадами виплачуються з дня призначення на посади.

6. У разі покладення на військовослужбовця згідно з наказом по особовому складу тимчасового виконання обов’язків за іншою посадою посадовий оклад виплачується цій особі за такою посадою на строк тимчасового виконання обов’язків з урахуванням вимог цієї Інструкції.

7. У разі призначення у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів військовослужбовців із числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до третьої категорії, на посади з меншими посадовими окладами на нових посадах їм зберігаються посадові оклади за попередніми посадами, але не більше одного року, про що зазначається в наказах по особовому складу.

Військовослужбовцю, який отримує збережений посадовий оклад, щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення обчислюються від збереженого посадового окладу.

8. У разі звільнення з військової служби в Держспецзв’язку виплата посадового окладу за займаною посадою припиняється з дня, наступного за днем виключення військовослужбовця зі списків особового складу Держспецзв’язку.

9. При звільненні з посади в разі призначення на іншу посаду посадовий оклад за попередньою посадою виплачується військовослужбовцю до дня призначення на нову посаду.

3. Підвищення посадових окладів

1. У разі проходження військовослужбовцем військової служби на території населеного пункту, якому надано статус гірського, його посадовий оклад підвищується в порядку та розмірі, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 648 «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах».

2. Підвищення посадового окладу військовослужбовцю, якому у встановленому законодавством порядку надано статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, виплачується щомісяця з дня призначення на посаду чи покладення тимчасового виконання обов’язків за відповідною посадою на підставі наказу по особовому складу.

3. Військовослужбовцю, який отримує підвищений посадовий оклад, щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення обчислюються від посадового окладу з урахуванням підвищення.

ІІІ. Додаткові види грошового забезпечення

1. Надбавка за вислугу років

1. Військовослужбовцям за вислугу років щомісяця виплачується надбавка до їх посадового окладу та окладу за військовим званням у таких розмірах:

від 1 до 2 років - 5 відсотків;

від 2 до 5 років - 10 відсотків;

від 5 до 10 років - 20 відсотків;

від 10 до 15 років - 25 відсотків;

від 15 до 20 років - 30 відсотків;

від 20 до 25 років - 35 відсотків;

25 років і більше - 40 відсотків.

Початком виплати чи збільшення розміру вказаної надбавки є день досягнення військовослужбовцем встановленого строку вислуги років.

2. Обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років військовослужбовцям здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення вислуги років військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для виплати їм надбавки за вислугу років, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 14 листопада 2014 року № 617, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за № 1555/26332.

3. Виплата надбавки за вислугу років військовослужбовцям здійснюється на підставі висновків про обчислення вислуги років для виплати процентної надбавки за вислугу років, обчисленої підрозділами кадрового забезпечення за матеріалами особової справи військовослужбовця.

Висновки про результати обчислення вислуги років складаються на дату досягнення військовослужбовцем встановленого строку вислуги років у двох примірниках і затверджуються начальниками підрозділів Держспецзв’язку, в Адміністрації - начальником підрозділу кадрового забезпечення. Перший примірник висновку передається до фінансового підрозділу, а другий долучається до особової справи військовослужбовця. Факт ознайомлення з висновком військовослужбовець повинен засвідчити підписом.

4. У разі переміщення військовослужбовця по службі для виплати зазначеної надбавки за новим місцем військової служби складається новий висновок у порядку, встановленому пунктом 3 цієї глави.

2. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби

1. Військовослужбовцям у межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення, установлюється надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

2. Військовослужбовцям, які безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, передбачених положеннями про відповідні структурні підрозділи, безпосередньо забезпечують функціонування та безпеку державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення, надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби установлюється у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби у розмірах, визначених цим пунктом, встановлюється військовослужбовцям за умови, якщо виконання відповідних завдань передбачено їх посадовими інструкціями.

3. Розмір надбавки, визначеної у пунктах 1 і 2 цієї глави, установлюється військовослужбовцям індивідуально наказом по особовому складу на підставі рапортів (подання до призначення) начальників.

У рапорті (поданні до призначення) обов’язково обґрунтовується клопотання про встановлення військовослужбовцю вказаної надбавки залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань відповідно до вимог пунктів 1 і 2 цієї глави. Зазначені рапорти (подання до призначення) погоджуються з фінансовим підрозділом Адміністрації чи підрозділу Держспецзв’язку в частині дотримання фонду грошового забезпечення.

4. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби виплачується військовослужбовцю в установленому розмірі щомісяця з дня, вказаного у наказі по особовому складу, але не раніше дня призначення на відповідну посаду або дня покладання тимчасового виконання обов’язків за іншою посадою.

5. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби переустановлюється з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

6. У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби скасовується або її розмір зменшується наказом по особовому складу, який готується на підставі рапорту начальника. У рапорті обов’язково зазначаються конкретні причини, що стали підставою для цього.

7. У разі недостатності фонду грошового забезпечення за рішенням Голови Держспецзв’язку розмір встановленої надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби переглядається в порядку, визначеному для її встановлення.

3. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень

1. Військовослужбовцям, які проходять службу в умовах режимних обмежень, виплачується надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості», - 20 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно», - 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», - 10 відсотків.

2. Військовослужбовцям, які проходять службу в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом), на час виконання робіт начальниками закладів та установ Держспецзв’язку встановлюється надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності та обсягу інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості», - від 70 до 100 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно», - від 30 до 70 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», - від 10 до 30 відсотків.

3. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень встановлюється військовослужбовцям за займаною посадою наказом по особовому складу відповідно до затверджених начальниками підрозділів Держспецзв’язку (в Адміністрації - Головою Держспецзв’язку) номенклатур посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, на підставі рапортів начальників, погоджених з режимно-секретним підрозділом.

У рапорті зазначаються реквізити та номер пункту номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, дата призначення військовослужбовця на посаду, реквізити наказу про призначення на посаду, дата надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації та реквізити наказу про надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації, ступінь секретності відомостей, що становлять державну таємницю, з якими працює військовослужбовець, розмір надбавки до посадового окладу та дата її встановлення.

4. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується військовослужбовцю щомісяця з дня призначення на посаду, яку внесено до номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, але не раніше дня надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації.

5. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків надбавка за службу в умовах режимних обмежень переустановлюється з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

6. Виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень припиняється:

з дня призначення на іншу посаду, за якою надбавку не встановлено;

з дня припинення доступу до матеріальних носіїв секретної інформації;

з дня закінчення науково-дослідних і науково-конструкторських робіт;

з дня надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації з нижчим ступенем секретності.

Виплата вказаної надбавки поновлюється у порядку її встановлення.

4. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі

1. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, що передбачено їх посадовими інструкціями та номенклатурою посад, за якими надається допуск до шифрувальної роботи, затвердженою Адміністрацією, виплачується надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі до посадових окладів у таких розмірах:

від 1 до 3 років - 10 відсотків;

від 3 до 5 років - 15 відсотків;

понад 5 років - 20 відсотків.

2. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується військовослужбовцю щомісяця з дня досягнення ним відповідного строку безперервного стажу.

3. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі встановлюється військовослужбовцям наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників, погоджених з органами спеціального зв’язку (в Адміністрації - із Центральним органом спеціального зв’язку Держспецзв’язку), та висновків про обчислення безперервного стажу на шифрувальній роботі, які готують підрозділи кадрового забезпечення.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі переустановлюється з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

5. Виплата надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється:

з дня призначення військовослужбовця на іншу посаду, за якою надбавку не встановлено;

з дня скасування допуску до шифрувальної роботи.

Виплата вказаної надбавки поновлюється у порядку її встановлення.

5. Надбавка за класну кваліфікацію

1. Військовослужбовцям, що займають посади, передбачені номенклатурою посад, за якими може присвоюватися класна кваліфікація, затвердженою Адміністрацією, та мають клас, виплачується надбавка за класну кваліфікацію до посадового окладу в таких розмірах:

другий клас - 5 відсотків;

перший клас - 8 відсотків;

майстер - 11 відсотків.

2. Надбавка за класну кваліфікацію військовослужбовцям встановлюється наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників із зазначенням реквізитів наказу про присвоєння (підтвердження, пониження) військовослужбовцю відповідної класної кваліфікації, реквізитів і пункту номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація, а також розміру надбавки та періоду, на який вона встановлюється.

У наказі про встановлення зазначеної надбавки зазначаються клас, який має військовослужбовець, дата присвоєння (підтвердження, пониження) класної кваліфікації, розмір надбавки та період, на який вона встановлюється.

3. Надбавка за класну кваліфікацію виплачується військовослужбовцям згідно із займаними посадами щомісяця, з дня призначення на посаду, яку внесено до номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація, але не раніше дня присвоєння (підтвердження, пониження) класної кваліфікації.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків надбавка за класну кваліфікацію переустановлюється з дотриманням вимог пунктів 2 і 3 цієї глави.

5. Виплата надбавки за класну кваліфікацію припиняється:

з дня призначення на іншу посаду, за якою надбавку не встановлено;

з дня видання наказу про позбавлення (пониження) класної кваліфікації.

Виплата зазначеної надбавки також припиняється у разі виключення посади, яку займає військовослужбовець, з номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація, на підставі наказу по особовому складу, який готується за рапортом начальника, із зазначенням реквізитів наказу про внесення змін до номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація (або наказу про втрату її чинності).

Поновлення виплати надбавки за класну кваліфікацію, а також збільшення або зменшення її розміру здійснюються у порядку, визначеному для встановлення вказаної надбавки.

6. Надбавка за кваліфікаційну категорію особам офіцерського складу із числа медичного персоналу

1. Особам офіцерського складу, які займають посади лікарів-хірургів і оперують хворих у стаціонарах, якщо вони мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, виплачується надбавка до посадового окладу в таких розмірах:

друга кваліфікаційна категорія - 10 відсотків;

перша кваліфікаційна категорія - 15 відсотків;

вища кваліфікаційна категорія - 20 відсотків.

2. Особам офіцерського складу, які займають посади лікарів (крім лікарів-хірургів, які оперують хворих у стаціонарах), особам із числа середнього медичного персоналу, якщо вони мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, виплачується надбавка до посадового окладу в таких розмірах:

друга кваліфікаційна категорія - 5 відсотків;

перша кваліфікаційна категорія - 10 відсотків;

вища кваліфікаційна категорія - 15 відсотків.

3. Надбавка за кваліфікаційну категорію встановлюється військовослужбовцям із числа медичного персоналу, які займають посади і працюють за спеціальністю, за якою може бути присвоєно кваліфікаційну категорію, наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників із зазначенням реквізитів документа встановленого зразка про присвоєння військовослужбовцю із числа медичного персоналу відповідної категорії та строку, до досягнення якого військовослужбовець із числа медичного персоналу повинен пройти чергову атестацію в установленому порядку.

У наказі по особовому складу зазначаються кваліфікаційна категорія, присвоєна військовослужбовцю із числа медичного персоналу, розмір надбавки та період, на який вона встановлюється.

4. Надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується військовослужбовцям із числа медичного персоналу за займаними посадами щомісяця з дня, вказаного у наказі по особовому складу, а якщо дата не вказується, - з дня видання цього наказу, але не раніше дня призначення на відповідну посаду.

5. У разі призначення військовослужбовця із числа медичного персоналу на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків надбавка за кваліфікаційну категорію переустановлюється з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

6. Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію припиняється з дня закінчення встановленого строку чергової атестації.

Поновлення виплати надбавки за кваліфікаційну категорію, а також підвищення або зменшення її розміру здійснюються у порядку, визначеному для встановлення вказаної надбавки.

7. Надбавка за знання та використання іноземної мови

1. Військовослужбовцям, які володіють іноземною мовою та займають посади, що включені до переліку посад, які потребують знання та використання іноземної мови, виплачується надбавка за знання та використання іноземної мови до посадового окладу в таких розмірах:

однієї європейської - 10 відсотків;

однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків;

двох і більше мов - 25 відсотків.

2. Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови встановлюється наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників, погоджених з підрозділами кадрового забезпечення.

Знання військовослужбовцем іноземної мови підтверджується відповідними документами, наявними в матеріалах особової справи, що засвідчують відповідність цих знань державним стандартам (дипломи про закінчення вищих навчальних закладів за відповідними гуманітарними та лінгвістичними спеціальностями, факультетів іноземних мов університетів, академій).

3. Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови виплачується щомісяця з дня, вказаного у наказі по особовому складу, а якщо дата не вказується, - з дня видання цього наказу, але не раніше дня призначення на відповідну посаду.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків вказана надбавка переустановлюється з дотриманням вимог пункту 2 цієї глави.

8. Надбавка за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування

1. Військовослужбовцям, які займають посади водіїв, механіків-водіїв, фельд’єгерів-водіїв, механіків-водіїв-радистів машин, обладнаних абонентними засобами зв’язку, виплачується надбавка за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування у розмірі 10 відсотків посадового окладу.

2. Надбавка за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування встановлюється військовослужбовцям за займаною посадою наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників із зазначенням реквізитів наказу про закріплення за військовослужбовцем машини, обладнаної абонентними засобами зв’язку.

Вказана надбавка виплачується військовослужбовцям щомісяця з дня, вказаного у наказі по особовому складу, а якщо дата не вказується, - з дня видання цього наказу, але не раніше дня закріплення за військовослужбовцем машини, обладнаної абонентними засобами зв’язку.

3. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків надбавка за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування переустановлюється з дотриманням вимог пункту 2 цієї глави.

4. Виплата надбавки за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування припиняється з дня відкріплення від військовослужбовця відповідної машини за відповідним наказом по особовому складу, який готується на підставі рапортів начальників, із зазначенням реквізитів наказу про відкріплення від військовослужбовця машини, обладнаної абонентними засобами зв’язку.

9. Надбавка за службу у високогірних місцевостях

1. Військовослужбовцям, які проходять службу на висоті 1200 метрів над рівнем моря і вище (коли їм не встановлено підвищення посадових окладів за службу на території гірських населених пунктів), щомісяця виплачується надбавка за службу у високогірних місцевостях у розмірі 25 відсотків посадового окладу.

2. Вказана надбавка встановлюється військовослужбовцям з дня призначення на посаду за наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників.

3. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків вказана надбавка переустановлюється з дотриманням вимог пунктів 1 і 2 цієї глави.

10. Надбавка за кваліфікаційну категорію

1. Військовослужбовцям, які займають посади водіїв і мають клас, виплачується надбавка за кваліфікаційну категорію до посадового окладу в таких розмірах:

другий клас - 5 відсотків;

перший клас - 10 відсотків.

2. Надбавка за кваліфікаційну категорію встановлюється наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників із зазначенням реквізитів наказу про присвоєння (підтвердження) або пониження кваліфікаційної категорії та дати присвоєння (підтвердження) або пониження військовослужбовцю відповідної кваліфікаційної категорії, розміру надбавки та періоду, на який вона встановлюється.

У наказі по особовому складу зазначаються клас кваліфікаційної категорії, який має військовослужбовець, розмір надбавки та період, на який вона встановлюється.

3. Вказана надбавка виплачується військовослужбовцям згідно із займаними посадами щомісяця з дня, вказаного у наказі по особовому складу, а якщо дата не вказується, - з дня видання цього наказу, але не раніше дня присвоєння (підтвердження) або пониження кваліфікаційної категорії.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків вказана надбавка переустановлюється з дотриманням вимог пункту 2 цієї глави.

5. Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію припиняється:

з дня призначення на посаду, за якою не може присвоюватися кваліфікаційна категорія водія;

з дня видання наказу про пониження відповідної кваліфікаційної категорії.

Поновлення виплати надбавки за кваліфікаційну категорію, а також збільшення або зменшення її розміру здійснюються у порядку, визначеному для її встановлення.

11. Доплата за науковий ступінь

1. Військовослужбовцям щомісяця виплачується доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:

військовослужбовцям навчальних закладів, науково-дослідних і науково-виробничих установ - у розмірі 15 і 25 відсотків посадового окладу відповідно;

військовослужбовцям Адміністрації та інших підрозділів Держспецзв’язку - у розмірі 5 і 10 відсотків посадового окладу відповідно.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

2. Доплата за науковий ступінь військовослужбовцям встановлюється за займаною посадою наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників.

3. Військовослужбовцям, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, вказана доплата встановлюється з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з науковим ступенем.

Військовослужбовцям, які займають посади, що за профілем діяльності збігаються з науковим ступенем, і які одержали науковий ступінь у період виконання службових обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється з дня прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про видачу відповідного диплома.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності військовослужбовця на займаній посаді визначається начальником.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків доплата за науковий ступінь переустановлюється з дотриманням вимог пункту 2 цієї глави.

12. Доплата за вчене звання

1. Військовослужбовцям, які займають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають вчене звання, щомісяця виплачується доплата за вчене звання:

доцента (старшого наукового співробітника) - у розмірі 25 відсотків посадового окладу;

професора - у розмірі 33 відсотки посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

2. Доплата за вчене звання військовослужбовцям встановлюється за займаною посадою наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників.

3. Військовослужбовцям, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, вказана доплата встановлюється з дня призначення на посаду, пов’язану з педагогічною або науковою діяльністю.

Військовослужбовцям, які займають посади, пов’язані з педагогічною та науковою діяльністю, і які одержали вчене звання у період виконання службових обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата здійснюється з дня прийняття Міністерством освіти і науки України відповідного рішення.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків доплата за вчене звання переустановлюється з дотриманням вимог пункту 2 цієї глави.

13. Надбавка за почесні звання «заслужений» і «народний»

1. Військовослужбовцям, які мають почесні звання, якщо виконання ними службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з наявним почесним званням, щомісяця виплачується надбавка за почесні звання:

в Адміністрації та її територіальних органах за почесне звання «заслужений» - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

в інших підрозділах Держспецзв’язку за почесне звання «заслужений» - у розмірі 20 відсотків, за почесне звання «народний» - у розмірі 40 відсотків посадового окладу.

2. Надбавка за почесне звання військовослужбовцям встановлюється за займаними посадами наказом по особовому складу на підставі рапортів начальників.

3. Військовослужбовцям, які до дня призначення на посаду мали почесне звання, вказана надбавка встановлюється з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з почесним званням.

У разі присудження почесного звання в період виконання службових обов’язків за посадою, профіль діяльності за якою збігається з почесним званням, вказана надбавка встановлюється військовослужбовцю з дня присвоєння йому почесного звання.

Відповідність почесного звання профілю діяльності військовослужбовця  на займаній посаді визначається начальником.

4. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків надбавка за почесне звання переустановлюється з дотриманням вимог пункту 2 цієї глави.

14. Надбавка за спортивні звання

1. Військовослужбовцям, які мають спортивні звання, щомісяця виплачується надбавка до посадового окладу у таких розмірах:

«Заслужений тренер», «Заслужений майстер спорту» - 20 відсотків;

«Майстер спорту міжнародного класу» - 15 відсотків;

«Майстер спорту» - 10 відсотків.

2. Надбавка за спортивні звання виплачується зазначеним військовослужбовцям, якщо вони є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менш як один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням.

За наявності двох або більше спортивних звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

3. Надбавка за спортивне звання військовослужбовцю встановлюється за займаною посадою наказом по особовому складу на підставі рапорту начальника, до якого додаються копії посвідчення про наявність у військовослужбовця спортивного звання та документа (довідки відповідних спортивних федерацій, організацій, архівні матеріали тощо) про підтвердження того, що він не менш як один рік є чи був членом національної збірної команди України або членом національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії.

Вказана надбавка військовослужбовцям встановлюється з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається зі спортивним званням, але не раніше дня подання відповідних документів.

4. Відповідність спортивного звання профілю діяльності військовослужбовця на займаній посаді визначається начальником.

5. У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду або покладення на нього тимчасового виконання обов’язків вказана надбавка переустановлюється з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

15. Преміювання

1. Преміювання військовослужбовців здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби в межах річного фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення.

{Абзац другий пункту 1 глави 15 розділу III виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 89 від 02.02.2017}

2. Пропозиції щодо преміювання кожного військовослужбовця надають начальники без обмеження розміру індивідуальних премій у межах щомісячного фонду преміювання.

{Абзац пункту 2 глави 15 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 219 від 21.03.2016}

Преміювання військовослужбовців, які зараховані у розпорядження, здійснюється за рішенням начальників, у розпорядження яких вони зараховані.

3. Військовослужбовці можуть позбавлятися премії в повному розмірі за:

{Абзац перший пункту 3 глави 15 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 219 від 21.03.2016}

порушення порядку несення служби з охорони об’єктів і майна Держспецзв’язку, що призвело до тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків;

порушення вимог законодавства щодо збереження державної таємниці;

порушення вимог законодавства, що регулює порядок поводження зі службовою інформацією, а також втрату службового посвідчення Держспецзв’язку або особистої металевої печатки;

порушення вимог законодавства у сфері організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку;

скоєння дорожньо-транспортної пригоди під час керування транспортним засобом Держспецзв’язку;

невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, що негативно вплинуло на стан виконання завдань, покладених на Держспецзв’язку;

притягнення до дисциплінарної відповідальності;

особисті незадовільні показники у спеціальній підготовці, невиконання індивідуальних планів роботи науковим, науково-педагогічним (педагогічним) складом, ад’юнктами, докторантами;

невихід на службу без поважних причин;

уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (стані наркотичного сп’яніння).

При цьому позбавлення премії військовослужбовців здійснюється за місяць, у якому вони допустили порушення, визначені у цьому пункті, а у разі проведення службового розслідування - за місяць, у якому підтверджено факт правопорушення. Якщо порушення виявлено (або за результатами службового розслідування підтверджено факт порушення) після виплати премії, позбавлення премії проводиться у наступному місяці.

{Абзац дванадцятий пункту 3 глави 15 розділу ІІІ в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 219 від 21.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 89 від 02.02.2017}

4. Премія не виплачується за останній місяць проходження військової служби в Держспецзв’язку військовослужбовцям, які звільняються з військової служби з підстав, визначених у пунктах «е», «є», «ж», «и», «і» частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

5. Виплата премії військовослужбовцям та позбавлення їх премії здійснюються за наказами по особовому складу. Накази видаються на підставі рапортів начальників, погоджених з фінансовим підрозділом у частині дотримання фонду преміювання.

У рапортах з клопотанням про позбавлення премії військовослужбовців зазначаються конкретні причини, що стали підставою для цього.

{Абзац другий пункту 5 глави 15 розділу ІІІ в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 219 від 21.03.2016}

6. Премія військовослужбовцям виплачується щомісяця за поточний місяць в терміни, встановлені для виплати грошового забезпечення за поточний місяць.

{Пункт 6 глави 15 розділу ІІІ в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 89 від 02.02.2017}

7. За рішенням Голови Держспецзв’язку преміювання військовослужбовців може здійснюватися напередодні державних і професійних свят, ювілейних дат, а також за підсумками роботи за рік у межах фонду преміювання, утвореного за рахунок економії фонду грошового забезпечення на відповідну дату. При цьому до наказу про виплату премії включаються всі військовослужбовці, про преміювання яких прийнято рішення, та зазначається конкретний розмір премії.

8. При виплатах, розмір яких розраховується, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення військовослужбовця, премія обчислюється у розмірі, який щороку встановлюється наказом Адміністрації в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення на поточний рік.

{Пункт 9 глави 15 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 89 від 02.02.2017}

16. Матеріальна допомога для оздоровлення

1. Військовослужбовцям один раз на календарний рік надається матеріальна допомога для оздоровлення в розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення на день видання наказу про її виплату.

2. Для отримання вказаної допомоги військовослужбовець подає рапорт на ім’я начальника підрозділу Держспецзв’язку, а начальник підрозділу Держспецзв’язку та військовослужбовець, який проходить службу в  Адміністрації, - на ім’я Голови Держспецзв’язку (начальники підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку - на ім’я начальника Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку) або зазначає про бажання отримати матеріальну допомогу для оздоровлення в рапорті про надання щорічної основної відпустки.

Зазначені рапорти попередньо погоджуються з фінансовим підрозділом.

Виплата допомоги для оздоровлення здійснюється на підставі наказу по особовому складу або про відпустки, в якому зазначається її конкретний розмір.

3. Особам, які проходили військову службу (службу на посадах осіб рядового і начальницького складу) в Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах, прийнятим на військову службу за контрактом до Держспецзв’язку, допомога для оздоровлення в році їх прийняття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її у цьому році за попереднім місцем військової служби (служби).

17. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

1. Військовослужбовцям один раз на календарний рік може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення на день звернення про її надання.

Граничний розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на відповідний рік встановлюється наказом Адміністрації в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення.

2. Для отримання вказаної допомоги військовослужбовець подає мотивований рапорт на ім’я начальника підрозділу Держспецзв’язку, а начальник підрозділу Держспецзв’язку та військовослужбовець, який проходить службу в Адміністрації    (з клопотанням начальника структурного підрозділу Адміністрації), - на ім’я Голови Держспецзв’язку (начальники підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку - на ім’я начальника Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку).

Зазначений рапорт попередньо погоджується з фінансовим підрозділом.

Виплата допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється на підставі наказу по особовому складу, в якому зазначається її конкретний розмір.

3. Особам, які проходили військову службу (службу на посадах осіб рядового і начальницького складу) в Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах, прийнятим на військову службу за контрактом до Держспецзв’язку, допомога для вирішення соціально-побутових питань у році їх прийняття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її у цьому році за попереднім місцем військової служби (служби).

18. Винагорода за тривалу безперервну службу

1. Військовослужбовцям залежно від тривалості безперервної календарної військової служби виплачується винагорода за тривалу безперервну службу у таких розмірах:

за 15 років - 1 посадовий оклад і оклад за військовим званням;

за 20 років - 1,5 посадового окладу та окладу за військовим званням;

за 25 років - 2 посадові оклади та оклади за військовим званням;

за 30 років - 2,5 посадового окладу та окладу за військовим званням;

за 35 років і кожні наступні 5 років - 3 посадові оклади та оклади за військовим званням.

Право на отримання винагороди за тривалу безперервну службу настає з дня досягнення військовослужбовцем під час проходження військової служби в Держспецзв’язку встановленого цим пунктом строку безперервної календарної служби.

Винагорода нараховується від посадового окладу, встановленого військовослужбовцю за займаною посадою на день виникнення права на винагороду, та окладу за військовим званням.

При виплаті винагороди військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, до розрахунку беруться посадові оклади, встановлені військовослужбовцям за останніми посадами, які вони займали перед зарахуванням у розпорядження.

2. Виплата винагороди за тривалу безперервну службу військовослужбовцям здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за наказом по особовому складу, в якому зазначаються строк безперервної служби та розмір винагороди. Відповідний наказ готується на підставі висновків про стаж календарної служби для виплати винагороди за тривалу безперервну службу, обчислений підрозділами кадрового забезпечення за матеріалами особової справи військовослужбовця.

Висновок про результати обчислення стажу тривалої безперервної календарної військової служби складається на дату досягнення військовослужбовцем встановленого строку безперервної календарної військової служби і затверджується начальником підрозділу Держспецзв’язку (в Адміністрації - начальником підрозділу кадрового забезпечення).

Факт ознайомлення з висновком військовослужбовець повинен засвідчити підписом.

Висновок є підставою для видання наказу по особовому складу. Після видання наказу висновок долучається до особової справи військовослужбовця.

3. До тривалої безперервної служби зараховується безперервна календарна військова служба, служба на посадах осіб рядового і начальницького складу в Держспецзв’язку та безперервна календарна служба у військовому або спеціальному званні в Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах.

4. Стаж безперервної календарної військової служби осіб, які мали військові або спеціальні звання та проходили військову службу (службу) в Держспецзв’язку, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах та які були звільнені в запас, а потім знову прийняті (призвані) на військову службу (службу), обчислюється з урахуванням попередньої військової служби (служби) до звільнення, якщо ці особи повторно прийняті (призвані) на військову службу не пізніше ніж через один рік після звільнення.

ІV. Виплата грошового забезпечення

1. Виплата грошового забезпечення за час тимчасового виконання обов’язків за іншими посадами

1. Військовослужбовцям, на яких відповідним наказом по особовому складу покладено тимчасове виконання обов’язків за іншими посадами, за якими передбачено виплату посадових окладів у більших розмірах, ніж за займаною посадою, встановлюються посадові оклади за посадами, за якими вони тимчасово виконують обов’язки, про що зазначається в наказі.

2. Військовослужбовцям, на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за іншими посадами з меншими посадовими окладами, виплачуються посадові оклади за займаними посадами.

3. Військовослужбовцям у разі покладання на них тимчасового виконання обов’язків за іншими посадами, за якими передбачено посадові оклади від мінімальних до максимальних, конкретні розміри встановлюються наказами по особовому складу на підставі рапортів начальників.

4. Військовослужбовцям, які є заступниками начальників, незалежно від їх посадових інструкцій на період тимчасового виконання обов’язків за посадами начальників посадові оклади виплачуються з дотриманням таких умов:

у разі тимчасового виконання обов’язків за невакантними посадами начальників на час тимчасового виконання обов’язків виплачуються посадові оклади, які були встановлені за займаними посадами;

у разі тимчасового виконання обов’язків за вакантними посадами начальників або за невакантною посадою, яку займає військовослужбовець, що перебуває у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, по догляду за дитиною без збереження грошового забезпечення тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку, а у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежна), не більше ніж до досягнення нею шістнадцятирічного віку  (далі - відпустки по догляду за дитиною), на час тимчасового виконання обов’язків встановлюються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

5. Виплата надбавки за вислугу років та інших щомісячних і додаткових видів грошового забезпечення, що обчислюються від посадових окладів, за період тимчасового виконання обов’язків за іншою посадою здійснюється з урахуванням фактично отримуваного окладу.

6. Після закінчення строку тимчасового виконання обов’язків грошове забезпечення військовослужбовцю виплачується у розмірах, установлених за займаною посадою.

2. Виплата грошового забезпечення за час перебування у розпорядженні

1. Військовослужбовцям, які були зараховані у розпорядження відповідно до підпунктів 5, 7 пункту 82 Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463 (далі - Положення), з дня їх зарахування у розпорядження виплачується грошове забезпечення у розмірі, встановленому за останньою посадою, яку вони займали до відряджень.

2. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідно до підпунктів 6, 9, 11 пункту 82 Положення, грошове забезпечення виплачується у порядку, визначеному главою 6 цього розділу.

3. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних начальників з інших підстав, грошове забезпечення виплачується у розмірах, які були їм встановлені відповідно до займаних посад на день, що передував дню зарахування військовослужбовця у розпорядження, з урахуванням вимог пункту 2 глави 15 розділу ІІІ цієї Інструкції.

4. При зарахуванні військовослужбовців, на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за іншими посадами, у розпорядження відповідних начальників грошове забезпечення їм виплачується за займаною посадою у порядку, встановленому цією главою.

5. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних начальників, у яких виникло право на отримання у збільшених розмірах окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого у них виникло право на нові розміри.

3. Виплата грошового забезпечення за час відпусток

1. За час відпусток, які згідно із законодавством надаються військовослужбовцям із збереженням грошового забезпечення, військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення в розмірі, встановленому на день, що передував дню вибуття у такі відпустки.

2. Військовослужбовцям, у яких у період перебування у відпустках відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за військовим званням та додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

3. Військовослужбовцям за весь період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується грошове забезпечення, яке обчислюється сумарно, виходячи із розміру місячного грошового забезпечення, встановленого на день, що передував дню вибуття у таку відпустку, з урахуванням вимог пункту 8 глави 15 розділу ІІІ цієї Інструкції.

У разі народження наступної дитини під час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною, що надається згідно із законодавством, грошове забезпечення за час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується в розмірі, установленому на день, що передує дню вибуття у відпустку по догляду за дитиною.

4. Військовослужбовцям за час перебування у відпустках по догляду за дитиною з дня, з якого вони перебувають у таких відпустках, грошове забезпечення не виплачується.

Військовослужбовцям, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною, матеріальна допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачуються у році, в якому вони приступили до виконання службових обов’язків за посадами.

У разі настання у військовослужбовців, які перебувають у відпустках по догляду за дитиною, права на отримання винагороди за тривалу безперервну службу зазначена винагорода виплачується у році, в якому вони приступили до виконання службових обов’язків, у розмірі, визначеному на день набуття військовослужбовцем такого права.

5. У рік звільнення військовослужбовців, які звільняються з військової служби після закінчення строку контракту, за віком, за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічних (основної та додаткової) відпусток та додаткових відпусток військовослужбовцям, які мають дітей, їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні цих відпусток.

У разі звільнення військовослужбовців з військової служби до закінчення календарного року, за який вони вже використали щорічні основну та додаткову відпустки, крім осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, проводиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовців.

Кількість невикористаних днів відпустки, за які проводиться грошова компенсація, а також кількість днів, за які необхідно здійснити відрахування, зазначається у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Держспецзв’язку.

Грошова компенсація та відрахування проводяться, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, встановленого на день виключення військовослужбовця зі списків особового складу Держспецзв’язку, з урахуванням вимог пункту 8 глави 15 розділу ІІІ цієї Інструкції. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення розміру місячного грошового забезпечення на кількість календарних днів у місяці виключення зі списків.

У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не проводиться.

4. Виплата грошового забезпечення за час перебування на лікуванні

1. Військовослужбовцям за весь час безперервного перебування на лікуванні в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою виплачується грошове забезпечення в розмірі, встановленому на день, що передував дню вибуття на лікування, але не більше ніж чотири місяці з дня вибуття з Адміністрації чи підрозділу Держспецзв’язку (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

У такому самому порядку виплачується грошове забезпечення військовослужбовцям за час догляду за хворими членами сім’ї і через карантин, на який вони звільняються від виконання службових обов’язків на підставі листків тимчасової непрацездатності (довідок), виданих закладами охорони здоров’я.

2. Якщо у період перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою у військовослужбовця відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за військовим званням та додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

5. Виплата грошового забезпечення у разі загибелі (смерті) військовослужбовця або визнання його безвісно відсутнім, оголошення померлим

1. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця грошове забезпечення нараховується повністю за той місяць, в якому він загинув (помер). При цьому виплата премії здійснюється по день виключення зі списків особового складу Держспецзв’язку включно.

Грошове забезпечення військовослужбовця, який визнаний судом безвісно відсутнім або оголошений померлим, виплачується після надходження до Адміністрації чи підрозділу Держспецзв’язку відповідного рішення суду, в якому буде встановлено день, коли військовослужбовець визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, до цього дня включно.

Нараховане грошове забезпечення виплачується членам сім’ї, а у разі їх відсутності - спадкоємцям військовослужбовця.

2. Членам сім’ї, а у разі їх відсутності - спадкоємцям також виплачуються одноразові додаткові види грошового забезпечення та здійснюються виплати компенсаційного характеру, право на які у військовослужбовця виникло включно до дня його загибелі (смерті) або до дня визнання його судом безвісно відсутнім, оголошення померлим.

3. Виплати, зазначені у пунктах 1 і 2 цієї глави, здійснюються на підставі відповідних наказів за умови подання членами сім’ї:

письмової заяви;

копії свідоцтва про смерть (рішення суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення померлим);

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування) повнолітніх членів сім’ї;

довідки про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації у паспорті);

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копії свідоцтва про шлюб (за наявності).

Вказані виплати здійснюються рівними частинами усім особам, які мають право на їх одержання. У разі письмової відмови однієї з осіб від грошової виплати її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на її одержання.

6. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов’язків, відстороненим від виконання службових повноважень по посаді, відстороненим від посади, а також тим, яких взято під варту чи які перебувають під домашнім арештом

1. Військовослужбовцям, які усунені від виконання службових обов’язків відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України або які відсторонені від виконання службових повноважень по посаді у зв’язку із складанням стосовно них протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, з дня, наступного після усунення від виконання службових обов’язків або відсторонення від виконання службових повноважень по посаді, за період, протягом якого вони не виконували службові обов’язки чи службові повноваження по посаді, виплачуються посадові оклади, оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування наказів про усунення військовослужбовців від виконання службових обов’язків чи відсторонення від виконання службових повноважень по посаді, якщо за результати службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтвердилися чи провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, закривається у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення, за період, протягом якого вони не виконували службові обов’язки або службові повноваження по посаді, виплачуються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які були встановлені військовослужбовцям на день, що передує дню усунення їх від виконання службових обов’язків чи відсторонення від виконання службових повноважень по посаді, та які вони не отримували у зв’язку з таким усуненням чи відстороненням. Якщо під час такого усунення від виконання службових обов’язків або відсторонення від виконання службових повноважень по посаді відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

2. Військовослужбовцям, відстороненим від посад згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, з наступного після відсторонення від посад дня за період, протягом якого вони були відсторонені від посад, виплачуються оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування відсторонення від посад військовослужбовцям поновлюється виплата видів грошового забезпечення, які вони не отримували у зв’язку з відстороненням від посад, з дня, з якого вони приступили до виконання службових обов’язків за посадою. При цьому за період, протягом якого військовослужбовці були відсторонені від посад, види грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право, не виплачуються.

3. Військовослужбовцям (в тому числі тим, що відсторонені від посад), стосовно яких у кримінальному впровадженні застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, виплата грошового забезпечення припиняється з дня фактичного взяття під варту чи перебування під домашнім арештом.

Якщо відповідно до Кримінального процесуального кодексу України ухвалою слідчого судді чи суду до військовослужбовця застосовано інший запобіжний захід кримінального провадження, то такому військовослужбовцю з дня прибуття його до Адміністрації або підрозділу Держспецзв’язку грошове забезпечення виплачується відповідно до вимог цієї Інструкції

4. Грошове забезпечення, яке втратили військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».

7. Виплата грошового забезпечення курсантам, слухачам, аспірантам (ад’юнктам), докторантам

1. Курсантам навчальних закладів Держспецзв’язку з дня зарахування на навчання виплачуються посадові оклади залежно від курсу навчання у розмірах, установлених додатком 8 до Постанови № 1294. При цьому курсантам із числа осіб, які перед зарахуванням на навчання перебували на військовій службі, посадові оклади встановлюються за останніми посадами, які вони займали до зарахування на навчання, але не нижче посадових окладів, передбачених цим додатком.

2. Посадові оклади в розмірах, установлених для курсантів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачуються на підставі документів, що підтверджують факт позбавлення батьківського піклування.

3. Посадові оклади в розмірах, установлених для курсантів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у період навчання, виплачуються після надання до навчального закладу Держспецзв’язку відповідних копій документів з першого числа місяця, наступного за тим, у якому вони залишилися без батьків.

4. Курсантам навчальних закладів Держспецзв’язку із числа осіб, які під час вступу на навчання мали військове звання рядового, сержантського чи старшинського складу, виплачуються оклади за військовим званням з дня зарахування на навчання.

Курсантам навчальних закладів Держспецзв’язку із числа осіб, які до зарахування на навчання не перебували на службі, оклади за військовими званнями виплачуються з дня присвоєння їм військового звання офіцерського складу після закінчення навчального закладу Держспецзв’язку.

5. Курсантам (із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання), які отримали за результатами чергової екзаменаційної сесії оцінки «добре» і «відмінно», посадові оклади підвищуються:

для тих, які отримали тільки оцінки «відмінно», - на 50 відсотків посадового окладу;

для тих, які отримали оцінки «добре» і «відмінно», - на 25 відсотків посадового окладу.

Таке підвищення проводиться на підставі наказу по особовому складу начальника навчального закладу Держспецзв’язку з першого числа місяця, наступного за останнім днем екзаменаційної сесії семестру, по останнє число місяця наступної екзаменаційної сесії.

6. Курсантам (із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання) навчальних закладів Держспецзв’язку виплачується курсантська посадова надбавка за посадами:

командир відділення - 10 відсотків посадового окладу;

заступник командира взводу - 15 відсотків посадового окладу;

старшина курсу - 20 відсотків посадового окладу.

Вказані надбавки виплачуються курсантам щомісяця на підставі наказу по особовому складу начальника навчального закладу Держспецзв’язку з дня призначення на відповідну посаду.

Виплата зазначеної надбавки припиняється з дня видання наказу про:

звільнення курсантів з посад, за якими передбачено виплату такої надбавки;

присвоєння військового звання офіцерського складу;

відрахування курсантів із навчального закладу Держспецзв’язку.

7. Курсантам (слухачам) - відмінникам навчання можуть бути призначені стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії тощо.

8. Військовослужбовцям із числа осіб офіцерського складу, які зараховані на навчання до навчальних закладів Держспецзв’язку, а також особам, які зараховані на військову службу (навчання) за контрактом безпосередньо із запасу та призначені на посади слухачів, за період навчання виплата грошового забезпечення здійснюється відповідно до наказу про призначення з установленням посадового окладу за посадою «слухач», окладу за військовим званням та інших додаткових видів грошового забезпечення.

9. Слухачам і курсантам навчальних закладів Держспецзв’язку за час перебування у відпустках, на військовому стажуванні або практиці виплачується грошове забезпечення, яке вони одержували під час навчання.

10. Курсантам, відрахованим із навчальних закладів Держспецзв’язку, грошове забезпечення виплачується по день виключення їх зі списків особового складу Держспецзв’язку включно.

11. Особам офіцерського складу із числа колишніх курсантів і слухачів, яких після закінчення навчальних закладів Держспецзв’язку до призначення на посади зараховано у розпорядження начальників цих закладів, грошове забезпечення виплачується у розмірі, що визначається, виходячи з мінімального розміру посадового окладу, встановленого у додатку 30 до Постанови № 1294, за посадою «спеціаліст» у територіальному органі Держспецзв’язку, але не менше розміру посадового окладу, встановленого їм на день, що передує дню зарахування у розпорядження, окладу за військовим званням і надбавки за вислугу років.

Премія особам офіцерського складу із числа колишніх слухачів розраховується з урахуванням вимог пункту 2 глави 15 розділу ІІІ цієї Інструкції.

12. Випускникам навчальних закладів Держспецзв’язку виплачується матеріальна допомога для оздоровлення в порядку, передбаченому главою 16 розділу ІІІ цієї Інструкції.

13. Військовослужбовцям, зарахованим до аспірантур (ад’юнктур) і докторантур навчальних закладів і науково-дослідних установ Держспецзв’язку, крім окладів за військовими званнями, виплачуються посадові оклади за посадою аспіранта (ад’юнкта), докторанта, але не нижче посадового окладу, який їм було встановлено перед зарахуванням до аспірантур (ад’юнктур) і докторантур. При цьому розмір посадового окладу має бути не вище:

зарахованим до докторантур - окладу начальника кафедри (підрозділу), до якої (якого) військовослужбовця призначено, або начальника кафедри (підрозділу), до якої (якого) його прикріплено згідно з наказом;

зарахованим до аспірантур (ад’юнктур) - окладу заступника начальника кафедри (підрозділу), до якої (якого) військовослужбовця призначено, або заступника начальника кафедри (підрозділу), до якої (якого) його прикріплено згідно з наказом.

14. Додаткові види грошового забезпечення слухачів, аспірантів (ад’юнктів), докторантів навчальних закладів і науково-дослідних установ Держспецзв’язку виплачуються у розмірах і на умовах, установлених цією Інструкцією.

V. Виплати компенсаційного характеру

1. Одноразова грошова допомога при звільненні зі служби

1. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби виплачується одноразова грошова допомога у розмірі та порядку, встановлених пунктом 10 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» (далі - Постанова № 393).

2. Одноразова грошова допомога при звільненні з військової служби виплачується військовослужбовцю Адміністрацією чи підрозділом Держспецзв’язку, з якого його було звільнено з військової служби, на підставі наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Держспецзв’язку, в якому зазначається її розмір.

3. Сума одноразової грошової допомоги при звільненні визначається, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, встановленого військовослужбовцю на день виключення його зі списків особового складу Держспецзв’язку, з урахуванням вимог пункту 8 глави 15 розділу ІІІ цієї Інструкції.

2. Щомісячна грошова допомога особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію

1. Щомісячна грошова допомога особам, які звільнені з військової служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, виплачується на умовах, визначених пунктом 11 Постанови № 393.

2. Виплата щомісячної грошової допомоги особам, які звільнені з військової служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, здійснюється в межах кошторисних призначень за місцем військової служби, з якого особа була звільнена.

Наказ про призначення зазначеної щомісячної грошової допомоги готується на підставі заяви особи, звільненої з військової служби.

3. Виплата щомісячної грошової допомоги здійснюється щомісяця в строки, встановлені для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, особисто отримувачу або на його рахунок в установі банку.

3. Виплати при переїзді на нове місце військової служби

1. При переїзді військовослужбовців на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду (за винятком випадків, коли військовослужбовець зарахований до навчального закладу Держспецзв’язку зі строком навчання менше ніж шість місяців) або у зв’язку з передислокацією підрозділу Держспецзв’язку, в якому військовослужбовці проходять військову службу, їм виплачується:

підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби;

добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі (далі - добові) на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїжджає разом з ним.

2. Розмір підйомної допомоги обчислюється, виходячи з місячного грошового забезпечення, установленого військовослужбовцю за новим місцем військової служби на день призначення на посаду або на день прибуття до нового місця дислокації підрозділу Держспецзв’язку, з урахуванням вимог пункту 8   глави 15 розділу ІІІ цієї Інструкції.

3. Виплата військовослужбовцям підйомної допомоги та добових здійснюється за новим місцем військової служби на підставі наказу по особовому складу. Наказ видається на підставі рапорту військовослужбовця, в якому зазначаються реквізити наказу про призначення його на відповідну посаду, дата призначення на посаду, дата вибуття з попереднього місця військової служби та прибуття до нового місця військової служби (до нового місця дислокації підрозділу Держспецзв’язку).

Військовослужбовцям, які на день прибуття до іншого населеного пункту перебувають у розпорядженні, виплата підйомної допомоги та добових здійснюється після призначення цих військовослужбовців на посади за новим місцем військової служби в цьому населеному пункті.

4. Підйомна допомога та добові при переїзді на нове місце військової служби на членів сім’ї військовослужбовця виплачуються після реєстрації їх місця проживання у відповідному населеному пункті за місцем військової служби військовослужбовця на підставі наказу по особовому складу. Наказ видається на підставі рапорту військовослужбовця, в якому зазначаються дата вибуття членів сім’ї із населеного пункту, де проходив військову службу військовослужбовець, та дата прибуття до нового місця військової служби військовослужбовця, що мають збігатися з відповідними датами, зазначеними у проїзних документах (у разі їх наявності). Для виплати підйомної допомоги та добових на членів сім’ї військовослужбовця, які переїжджають разом з ним на нове місце військової служби військовослужбовця в інший населений пункт, до рапорту також додають:

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання повнолітніх членів сім’ї військовослужбовця;

довідки про реєстрацію місця проживання членів сім’ї військовослужбовця (у разі відсутності такої інформації у паспорті);

копії свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім’ї військовослужбовця;

довідку підрозділу кадрового забезпечення про склад сім’ї військовослужбовця.

Якщо дружина і чоловік є військовослужбовцями, підйомна допомога на кожного з них виплачується за новим місцем їх військової служби, а на членів сім’ї - з місячного грошового забезпечення одного з них (за їх бажанням).

5. Військовослужбовцям, яких зараховано до навчальних закладів Держспецзв’язку, строк навчання в яких становить більше ніж шість місяців, підйомна допомога та добові виплачуються після закінчення навчання за умови призначення їх на посади в Адміністрацію або підрозділ Держспецзв’язку, що дислоковані в інших населених пунктах ніж ті, з яких їх було зараховано на навчання до навчальних закладів Держспецзв’язку.

6. Підйомна допомога та добові на умовах і в розмірах, установлених  пунктом 1 цієї глави, та у порядку, визначеному цим розділом, виплачуються військовослужбовцям також у разі переведення їх для подальшого проходження військової служби до Держспецзв’язку із Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, а також після закінчення навчальних закладів цих органів.

7. Військовослужбовцям, які повернулися для подальшого проходження військової служби у Держспецзв’язку після відрядження до державних органів, установ і організацій, підйомна допомога та добові виплачуються після призначення їх на посади в Адміністрацію або підрозділ Держспецзв’язку, що дислоковані в інших населених пунктах ніж ті державні органи, установи, організації, до яких вони були відряджені.

8. Військовослужбовцям, які прибули із довгострокових відряджень, підйомна допомога виплачується після призначення їх на посади в Адміністрацію або підрозділ Держспецзв’язку, що дислоковані в інших населених пунктах ніж місце військової служби, з якого їх було направлено у довгострокові відрядження.

4. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців

1. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців (далі - одноразова грошова допомога) здійснюється відповідно до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (далі - Порядок).

2. Підрозділ Держспецзв’язку (в Адміністрації - структурний підрозділ Адміністрації), в якому військовослужбовець проходить (проходив) військову службу, на підставі отриманих документів готує висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги, який має містити:

прізвище, ім’я, по батькові особи (осіб), що звернулася (звернулися) за виплатою одноразової грошової допомоги;

інформацію про підстави, відповідно до яких особа звернулася за виплатою одноразової грошової допомоги;

посаду, яку військовослужбовець займає (займав), дату і номер наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та виключення його зі списків особового складу Держспецзв’язку (у разі звільнення з військової служби);

відомості про те, що загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність чи часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця не є наслідками вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення, вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);

висновок про можливість виплати або підстави відмови у виплаті одноразової грошової допомоги;

розмір одноразової грошової допомоги з посиланням на відповідний пункт Порядку.

Вказаний висновок підписується начальником підрозділу Держспецзв’язку (в Адміністрації - начальником структурного підрозділу, в якому військовослужбовець проходить (проходив) військову службу), начальниками кадрового, фінансового, юридичного підрозділів і підрозділу пожежної безпеки та охорони праці або особами, на яких покладено виконання відповідних завдань, і скріплюється гербовою печаткою.

3. На підставі висновку, зазначеного у пункті 2 цієї глави, та документів Адміністрація у місячний строк приймає рішення про призначення або про відмову у призначенні одноразової допомоги, про що видає відповідний наказ, який разом з документами надсилає підрозділу Держспецзв’язку для видання наказу про виплату такої допомоги або у разі відмови - для письмового повідомлення заявника із зазначенням мотивів відмови.

4. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється фінансовим підрозділом Адміністрації чи підрозділу Держспецзв’язку шляхом її перерахування на рахунок в установі банку, зазначений особою, що звернулася за виплатою, або через касу Адміністрації чи підрозділу Держспецзв’язку.

VI. Порядок використання грошових атестатів

1. Грошовий атестат, форма якого наведена в додатку до цієї Інструкції, видається військовослужбовцю в усіх випадках переміщення по службі до іншого підрозділу Держспецзв’язку чи Адміністрації (у тому числі при направленні до навчальних закладів на навчання), переведення його для проходження військової служби в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеціальній службі транспорту, а також у разі відрядження до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі.

Якщо грошовий атестат за будь-яких обставин при вибутті не був виданий, фінансовий підрозділ зобов’язаний протягом 14 календарних днів надіслати цей документ до нового місця служби військовослужбовця.

2. Військовослужбовцям, звільненим з правом на пенсію, грошовий атестат особисто не видається, а після оформлення надсилається підрозділами кадрового забезпечення разом з іншими документами до відповідних територіальних органів Пенсійного фонду України для призначення пенсії.

При звільненні військовослужбовців зі служби без права на пенсію грошовий атестат не оформлюється.

3. Грошовий атестат видається за підписом в журналі реєстрації,  в якому вказуються:

номер і дата видачі грошового атестата;

прізвище, ім’я, по батькові, займана посада і військове звання;

куди вибув військовослужбовець;

відмітка про отримання підтвердження до грошового атестата.

У грошовому атестаті повинен бути підпис власника атестата, який підтверджує правильність даних, зазначених в ньому.

4. Грошові атестати заповнюються розбірливо, підписуються начальником підрозділу Держспецзв’язку або уповноваженою ним особою, начальником фінансового підрозділу (в Адміністрації - начальником фінансового підрозділу та особою, яка заповнила атестат) та скріплюються гербовою печаткою. Не допускаються заповнення грошових атестатів олівцем і виправлення.

Грошові атестати без підпису або печатки, з виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються недійсними і як підстава для зарахування на грошове забезпечення не приймаються.

5. Після зарахування військовослужбовця на грошове забезпечення фінансовий підрозділ повинен надіслати до Адміністрації чи підрозділу Держспецзв’язку, який видав грошовий атестат, підтвердження до грошового атестата.

Начальник фінансового підрозділу, який видав грошовий атестат, після отримання підтвердження до грошового атестата робить відмітку про його отримання у журналі реєстрації.

Директор
Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Держспецзв’язку
В.В. Коберник


Додаток
до Інструкції про грошове забезпечення
та компенсаційні виплати
військовослужбовцям Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 1 розділу VI)

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ

{Додаток в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 89 від 02.02.2017}вгору