Документ z1573-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2015  № 461


Зареєстровано Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2015 р.
за № 1573/28018

Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, з метою приведення у відповідність з чинним законодавством НАКАЗУЮ:

1. Внести до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 6 слова "органу державної податкової служби" замінити словами "контролюючого органу";

2) у таблиці:

у колонці 3 підпункту 1.8 пункту 1 слова та цифри "пункті 308.4 статті 308 глави 2" замінити словами та цифрами "підпункті 298.8.3 пункту 298.8 статті 298 глави 1";

пункт 3 доповнити підпунктом 3.6 такого змісту:

"3.6. Сума доходу від курсової різниці за зобов’язаннями по кредитах (позиках), відсотках в іноземній валюті";

у колонці 3 підпункту 3.6 пункту 3 зазначити "Кредитові обороти за субрахунком 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";

3) слова "Керівник платника податку" замінити словами "Керівник (уповноважена особа)/фізична особа (законний представник)";

4) літери "М.П." замінити літерами і символами "М.П.****";

5) слова "Головний бухгалтер" замінити словами "Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)";

6) виноску *** викласти в такій редакції:

"***Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.";

7) доповнити Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва новою виноскою такого змісту:

"****За наявності".

2. Департаменту фінансово-кредитної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Міністр фінансів УкраїниК.М. Ляпіна

Н. Яреськовгору