Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку
НКЦПФР; Рішення, Положення, Сертифікат [...] від 13.08.20131464
Документ z1572-13, попередня редакція — Редакція від 16.09.2014, підстава - z1009-14
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.08.2013  № 1464


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2013 р.
за № 1572/24104

Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
№ 1017 від 05.08.2014}

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою забезпечення контролю за діяльністю осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 1998 року № 93 «Про затвердження Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 1998 року за № 631/3071, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 5 січня 1999 року № 1 «Про визначення переліку керівних посадових осіб, які підлягають сертифікації для здійснення їхніми юридичними особами професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 січня 1999 року за № 25/3318, та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 березня 2001 року № 50 «Про затвердження Інструкції про порядок приймання, розгляду та зберігання документів, поданих для отримання сертифікатів особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 березня 2001 року за № 256/5447.

3. Установити, що абзац другий пункту 1 розділу IV застосовується виключно щодо осіб, які отримали сертифікат у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності через 30 календарних днів з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Мозгового.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 13.08.2013 року № 39

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
13.08.2013 № 1464


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2013 р.
за № 1572/24104

ПОЛОЖЕННЯ
про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок проведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) сертифікації осіб, що здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

заявник - фізична особа, яка подає до Комісії документи для отримання сертифіката, отримання дубліката сертифіката;

реєстр сертифікованих осіб - автоматизована система збирання, накопичення та обробки інформації про осіб, які отримали сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - професійна діяльність на фондовому ринку), а також осіб, яким такий сертифікат був анульований;

сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку (далі - сертифікат), - документ встановленого зразка, який підтверджує факт взяття на облік сертифікованої особи та внесення її до реєстру сертифікованих осіб та надає право здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;

сертифікація - процедура взяття на облік фізичних осіб та внесення фізичних осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, і відповідають вимогам цього Положення, до реєстру сертифікованих осіб шляхом видачі сертифікатів;

сертифікована особа - фізична особа, яка внесена до реєстру сертифікованих осіб та на ім’я якої виписаний сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

Термін «ділова репутація» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Термін «кваліфікаційне посвідчення» вживається у значенні, наведеному у Положенні про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженому наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1996 року за № 584/1609.

3. Сертифікат за встановленою формою згідно з додатком 1 до цього Положення видається на підставі наказу Голови Комісії та є чинним на всій території України.

Дата початку дії сертифіката є датою видачі наказу Голови Комісії, крім випадку, коли заявник на дату видачі наказу Голови Комісії має чинний сертифікат з цього самого виду діяльності. У цьому випадку дата початку дії сертифіката є датою, наступною за датою закінчення чинного сертифіката.

Особа вважається сертифікованою з дати початку дії сертифіката.

Сертифікат видається на строк дії кваліфікаційного посвідчення. Дата закінчення дії сертифіката є останнім днем дії кваліфікаційного посвідчення.

Дата початку та дата закінчення дії сертифіката зазначаються на бланку сертифіката.

4. Комісія видає сертифікати на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку:

1) торгівля цінними паперами;

2) депозитарна діяльність;

3) управління активами інституційних інвесторів;

4) організація торгівлі на фондовому ринку;

5) клірингова діяльність;

6) діяльність з управління іпотечним покриттям.

5. Сертифікат не підлягає передаванню для використання іншим фізичним особам.

6. Сертифікації підлягають такі особи:

керівник юридичної особи (крім банків, за наявності заступника керівника банку або члена виконавчого органу, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідає за здійснення банком професійної діяльності на фондовому ринку);

{Абзац другий пункту 6 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

заступник керівника юридичної особи, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів юридичної особи відповідає за здійснення юридичною особою професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності такого заступника);

керівник відповідного структурного підрозділу юридичної особи, який здійснює операції щодо цінних паперів (у разі наявності такого підрозділу);

фахівці, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

7. У разі наявності в юридичної особи, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку, філії, представництва, відділення та інших відокремлених підрозділів сертифікації також підлягають:

керівник відокремленого підрозділу;

заступник керівника відокремленого підрозділу, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів відокремленого підрозділу відповідає за здійснення підрозділом професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності такого заступника);

керівник відповідного структурного підрозділу цього відокремленого підрозділу, який здійснює операції щодо цінних паперів (у разі наявності такого структурного підрозділу);

фахівці, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

8. Якщо юридична особа виконує кілька видів професійної діяльності на фондовому ринку, то керівник та відповідний заступник керівника юридичної особи, який відповідно до посадових обов’язків здійснює керівництво всіма структурними підрозділами професійного учасника фондового ринку, які безпосередньо залучені до провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі його наявності), повинні пройти сертифікацію в установленому порядку за тими видами професійної діяльності з цінними паперами, які ця юридична особа здійснює згідно з отриманими ліцензіями.

ІІ. Порядок подання та розгляду документів для отримання cертифіката та дубліката cертифіката

1. Для сертифікації заявник повинен відповідати таким вимогам:

1) мати кваліфікаційне посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності, яке видається у порядку, встановленому Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609;

2) не бути за вироком суду позбавленим права посідати певні посади та займатися певною діяльністю;

3) не мати судимість не погашену, не зняту в установленому законодавством порядку, у тому числі за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності;

4) мати бездоганну ділову репутацію.

2. Документи на сертифікацію подаються у картонному швидкозшивачі, на якому має бути зазначена така інформація: прізвище, ім’я, по батькові; місце реєстрації, адреса для листування та контактний телефон заявника.

Зазначені документи подаються особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою до структурного підрозділу, відповідального за реєстрацію вхідної кореспонденції в Комісії.

Копії документів, які подаються на сертифікацію, та підписи заявника на документах мають бути засвідчені юридичною особою - роботодавцем або в установленому законодавством порядку.

{Пункт 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

3. Для отримання сертифіката фізична особа подає до Комісії такі документи:

1) роздруковану форму заяви-анкети, яка заповнюється на сайті Комісії (http://cert.nssmc.gov.ua/) за встановленим форматом згідно з додатком 2 до цього Положення, підписану заявником на кожному аркуші зазначеної заяви-анкети;

2) копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності, яке видається у порядку, встановленому Комісією;

3) копії першої та другої сторінок паспорта (для осіб без громадянства - копію документа, що його замінює);

4) копію трудової книжки заявника (у разі наявності) за останні три роки (або витяг з трудової книжки). Якщо особа на одному й тому самому місці роботи має трудовий стаж більше трьох років, така особа має надати копію сторінки трудової книжки з останнім записом про прийняття;

5) за наявності роботи за сумісництвом - копію документа (наказ, договір підряду тощо), що підтверджує трудові відносини з юридичною особою, що має ліцензію Комісії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або з Центральним депозитарієм;

6) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні контролюючі органи і мають відмітку у паспорті, надають копію сторінки паспорта з відповідною відміткою);

7) оригінал або копію платіжного документа про перерахування плати на відповідні рахунки, визначені в установленому законодавством порядку на дату здійснення такої оплати, за видачу сертифіката особі, що здійснює дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;

8) копію чинного сертифіката за відповідним видом діяльності (у разі наявності);

9) фото в електронному вигляді.

{Пункт 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

4. Заявник відповідає за достовірність інформації, яка міститься в документах, наданих до Комісії для отримання сертифіката.

5. Заява-анкета реєструється в журналі реєстрації заяв-анкет на отримання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, у якому фіксуються: дата її безпосереднього надходження до Комісії; вхідний реєстраційний номер справи; прізвище, ім'я, по батькові заявника; вид професійної діяльності, за яким особа має намір отримати сертифікат.

6. Уповноважений підрозділ центрального апарату Комісії здійснює розгляд документів, їх перевірку на відповідність заявника вимогам цього Положення, готує відповідні пропозиції щодо сертифікації фізичної особи та формує справу фізичної особи. З цією метою Комісія має право звертатися до організацій, установ, інших осіб, у тому числі до заявника, для отримання додаткової інформації.

7. Строк розгляду документів для отримання сертифіката або дубліката сертифіката та їх оформлення не повинен перевищувати тридцяти календарних днів з дня надходження до Комісії відповідних документів, передбачених цим Положенням.

8. У разі втрати виданого Комісією сертифіката особі видається його дублікат. Для отримання дубліката сертифіката особа подає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката сертифіката у довільній формі із зазначенням причини втрати сертифіката;

2) оригінал або копію платіжного документа про перерахування плати на рахунки, визначені законодавством на дату здійснення такої оплати, за видачу дубліката сертифіката, засвідчену в установленому законодавством порядку.

{Підпункт 2 пункту 8 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

{Пункт 9 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

9. Документи, подані для отримання сертифіката, зберігаються протягом чотирьох років з дати їх надходження до Комісії.

ІІІ. Прийняття рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката

1. Рішення про видачу сертифіката або про відмову у видачі оформлюється наказом Голови Комісії в строки, визначені цим Положенням.

2. Сертифікати оформлюються уповноваженим структурним підрозділом Комісії протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного наказу Голови Комісії про видачу сертифікатів.

3. Сертифікат підписується уповноваженою посадовою особою, визначеною наказом Голови Комісії, та засвідчується печаткою Комісії.

4. За кожним наказом Голови Комісії формується журнал реєстрації виданих сертифікатів, який повинен бути пронумерований, прошнурований, засвідчений печаткою Комісії та зберігатися протягом трьох років після останнього запису.

У цьому журналі зазначаються: номер сертифіката; прізвище, ім’я, по батькові сертифікованої особи; вхідний реєстраційний номер справи; дата отримання сертифіката, прізвище, ініціали та підпис особи, що отримала сертифікат, тощо.

5. Інформація про особу, якій виданий сертифікат, підлягає внесенню до реєстру сертифікованих осіб.

6. При отриманні сертифіката заявник пред’являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу, відповідно до законодавства. Якщо сертифікат отримує уповноважена особа заявника, така особа має надати оригінал або копію довіреності на вчинення таких дій, засвідчену в установленому законодавством порядку, а також пред’явити свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу. У цьому випадку така довіреність або її копія підшивається до справи.

{Абзац перший пункту 6 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

Факт отримання сертифіката повинен бути засвідчений підписом отримувача у журналі реєстрації виданих сертифікатів із зазначенням дати отримання сертифіката та прізвища особи, яка його отримала.

7. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката можуть бути:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства, у тому числі вимогам цього Положення;

{Підпункт 1 пункту 7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

2) недостовірність інформації в документах, поданих особою для проходження сертифікації;

{Підпункт 2 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

3) невідповідність заявника вимогам, установленим пунктом 1 розділу II цього Положення;

4) звільнення з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, якщо робота була пов'язана з діяльністю на ринку цінних паперів;

5) анулювання сертифіката на підставі підпунктів 2 - 12 пункту 1 розділу V цього Положення, якщо з дати його анулювання пройшло менше року;

6) обіймання посади керівника ліцензіата, якому за правопорушення на ринку цінних паперів була анульована ліцензія Комісії (якщо таке правопорушення було вчинено під час безпосередньої діяльності керівника та підтверджується постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду), та якщо на дату подання документів на сертифікацію пройшло менше двох років з дня анулювання ліцензії.

{Підпункт 6 пункту 7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

8. Про відмову у видачі сертифіката Комісія повідомляє особу письмово із зазначенням підстав для відмови протягом 10 робочих днів з дня оформлення відповідного наказу Голови Комісії. У цьому випадку подані документи заявнику не повертаються.

9. Підставою для повернення документів заявнику без розгляду є:

подання неповного пакета документів, передбаченого пунктом 3 розділу ІІ цього Положення;

відсутність підпису/підписів заявника на документах, як передбачено пунктом 3 розділу ІІ цього Положення;

копії документів, які подаються на сертифікацію, та підпис/підписи заявника незасвідчений/незасвідчені в порядку, передбаченому пунктом 2 розділу ІІ цього Положення;

документи, подані на отримання сертифіката, заповнені з порушенням вимог пункту 3 розділу ІІ цього Положення.

У разі наявності таких підстав пакет документів повертається заявнику без розгляду протягом 10 робочих днів з дня їх надходження до Комісії.

{Пункт 9 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

10. Відповідний лист про відмову у видачі сертифіката або про повернення пакета документів без розгляду підписується керівником уповноваженого структурного підрозділу Комісії із зазначенням відповідних підстав для прийняття такого рішення.

IV. Порядок надання інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності

1. У разі змін у відомостях стосовно трудової діяльності фізична особа, яка має сертифікат, якщо вона входить до переліку сертифікованих осіб ліцензіата, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, повинна протягом п’яти робочих днів з дня виникнення таких змін розкрити інформацію на сайті (http://cert.nssmc.gov.ua/) згідно з додатком 3 до цього Положення.

2. Сертифікована особа відповідає за достовірність інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності, яку розкриває на сайті (http://cert.nssmc.gov.ua/).

{Розділ IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

V. Підстави для анулювання сертифіката

1. Сертифікат може бути анульований у порядку, визначеному розділом VI цього Положення, за таких підстав:

1) заява сертифікованої особи про анулювання власного сертифіката за відповідним видом діяльності;

{Підпункт 2 пункту 1 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

2) документи, подані до Комісії відповідно до вимог цього Положення, містять недостовірну інформацію;

3) невиконання посадовою особою ліцензіата обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, що завдало шкоди клієнту такого професійного учасника та факт завдання якої підтверджений у встановленому законодавством порядку;

4) звільнення особи з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, якщо робота була пов'язана з діяльністю на фондовому ринку;

5) неподання та/або несвоєчасне подання інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності тричі протягом строку дії сертифіката;

{Підпункт 5 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

6) невиконання сертифікованою особою - керівником ліцензіата двох та більше постанов про накладення санкцій в строки, визначені цими постановами, винесених щодо такого ліцензіата, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду, протягом строку дії сертифіката;

{Підпункт 6 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

7) втрата бездоганної ділової репутації, зокрема:

притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з діяльністю на фондовому ринку, більше трьох разів протягом звітного року посадової особи ліцензіата, яка відповідає за даний напрям роботи, внаслідок порушення нею своїх посадових обов’язків;

наявність судового рішення, яке набрало законної сили відповідно до законодавства, щодо притягнення особи до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

{Абзац четвертий підпункту 7 пункту 1 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

2. У разі розгляду питання про анулювання сертифіката саморегулівна організація за відповідним видом діяльності надає на запит Комісії інформацію щодо порушення сертифікованою особою законодавства про цінні папери.

3. Особа може подати документи для отримання нового сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів, не раніше ніж через один рік з дати прийняття рішення про анулювання попереднього сертифіката, прийнятого на підставі підпунктів 2 - 8 пункту 1 цього розділу.

VI. Порядок анулювання сертифіката

1. Анулювання сертифіката здійснюється на підставі відповідних документів, які підтверджують обставини, зазначені в пункті 1 розділу V цього Положення.

2. Рішення про анулювання сертифіката на підставі підпункту 1 пункту 1 розділу V цього Положення оформлюється наказом Голови Комісії.

3. У цьому випадку фізична особа має подати особисто до уповноваженого підрозділу, через уповноважену особу або надіслати поштою заяву у довільній формі з проханням анулювати сертифікат із зазначенням виду діяльності, номера, дати видачі та строку дії сертифіката.

У разі подання заяви через уповноважену особу або надсилання поштою підпис заявника має бути засвідчений нотаріально.

4. Анулювання сертифіката на підставі підпунктів 2 - 8 пункту 1 розділу V цього Положення здійснюється за рішенням Комісії.

5. Особі, сертифікат якої анулюється згідно з підпунктами 2 - 8 пункту 1 розділу V цього Положення, та іншим заінтересованим особам за 5 робочих днів до запланованої дати розгляду Комісією питання про анулювання сертифіката надсилається повідомлення про дату, час та місце зазначеного розгляду.

Особа має право бути присутньою на засіданні Комісії під час розгляду відповідного питання про анулювання сертифіката.

6. Про анулювання сертифіката фізичній особі та роботодавцю - професійному учаснику фондового ринку повідомляють письмово у двотижневий строк після прийняття рішення Комісією із зазначенням підстав для анулювання.

7. Інформація про анулювання сертифіката вноситься до реєстру сертифікованих осіб із зазначенням підстав для анулювання сертифіката.

8. Рішення про відмову у видачі сертифіката або анулювання сертифіката може бути оскаржено особою у встановленому законодавством порядку.

Директор департаменту
аналізу, стратегії та розвитку
законодавстваМ. Лібанов
Додаток 1
до Положення про сертифікацію
фахівців з питань фондового ринку
(пункт 3 розділу І)

СЕРТИФІКАТ


Додаток 2
до Положення про сертифікацію
фахівців з питань фондового ринку
(підпункт 1 пункту 3 розділу ІI)

ЗАЯВА-АНКЕТА
на отримання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку

{Додаток 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

{Додаток 3 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

{Додаток 4 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}

{Додаток 5 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1017 від 05.08.2014}


Додаток 3
до Положення про сертифікацію
фахівців з питань фондового ринку
(пункт 1 розділу IV)

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ,
що стосується змін у трудовій діяльності особивгору