Документ z1571-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.11.2015  № 1919


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2015 р.
за № 1571/28016

Про внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658, такі зміни:

1) у розділі І:

пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. Розрахунок депозитарними установами пруденційних нормативів здійснюється в порядку та з періодичністю, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що визначає порядок та періодичність розрахунку пруденційних нормативів при провадженні депозитарної діяльності.»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«12. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії.»;

2) у розділі ІІ:

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Щомісячні Дані депозитарної установи (крім банку) складаються з:

1) довідки про пруденційні нормативи депозитарної установи (додаток 2);

2) довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 13);

3) довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 14);

4) довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 15).

До складу щомісячних даних за січень місяць входить річна фінансова звітність (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.»;

пункт 4 доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:

«8) фінансової звітності (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, крім річної фінансової звітності.».

3) додатки 2 та 3 викласти у новій редакції, що додаються;

4) доповнити Положення новими додатками 13-15, що додаються.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. ХромаєвДодаток 2
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу II)

ДОВІДКА
про пруденційні нормативи депозитарної установи

1

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи

2

Найменування депозитарної установи

3

Рік, за який подаються Дані

4

Звітний місяць

5

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

6

Норматив достатності власних коштів-1

7

Коефіцієнт покриття операційного ризику-1

8

Примітки

__________
-1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.Додаток 3
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ

4

Дані депозитарної установи: найменування

5

Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма-1

6

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

7

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

8

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

9

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

10

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

11

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

12

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

13

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

14

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

15

Місцезнаходження депозитарної установи: код території-2

16

Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс

17

Місцезнаходження депозитарної установи: область

18

Місцезнаходження депозитарної установи: район

19

Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт

20

Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок

21

Дані депозитарної установи: телефон із зазначенням коду ММТЗ

22

Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду(ів) ММТЗ

23

Дані депозитарної установи: електронна пошта

24

Дані депозитарної установи: веб-сторінка

25

Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку

26

Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок

27

Банківські реквізити депозитарної установи: код МФО банку

28

Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн

29

Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн

30

Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. керівника

31

Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. заступника керівника

32

Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. головного бухгалтера/бухгалтера

33

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: П.І.Б. (найменування) аудитора (аудиторської фірми)

34

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

35

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

36

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

37

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: дата проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності

38

Примітки

__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.Додаток 13
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу II)

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів

1

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи

2

Найменування депозитарної установи

3

Рік, за який подаються Дані

4

Звітний місяць

5

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

6

Розмір власних коштів, грн

7

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн

8

Резервний капітал, грн

9

Додатковий капітал, грн

10

Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн

11

Прибуток поточного року, підтверджений аудиторським висновком (звітом), грн

12

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн

13

Довгострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав, грн

14

Довгострокова дебіторська заборгованість, яку було пролонговано та термін сплати якої не настав, грн

15

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн

16

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн

17

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн

18

Непокритий збиток на початок звітного року, грн

19

Збитки поточного року, грн

20

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств), у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

21

Фінансові інвестиції у фінансові установи у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу, грн

22

Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн

23

Гудвіл, грн

24

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн

25

Відстрочені податкові активи, грн

26

Витрати майбутніх періодів, грн

27

Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн

28

Капітал у дооцінках, грн

29

Примітки

__________
Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.Додаток 14
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу II)

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат

1

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи

2

Найменування депозитарної установи

3

Рік, за який подаються Дані

4

Звітний місяць

5

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

6

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн

7

Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн

8

Витрати на службові відрядження, грн

9

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн

10

Витрати на оплату послуг зв’язку, грн

11

Винагороди за консультаційні послуги, грн

12

Винагороди за інформаційні послуги, грн

13

Винагороди за аудиторські послуги, грн

14

Винагороди за інші послуги, грн

15

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн

16

Витрати на охорону приміщень, грн

17

Розмір фіксованих накладних витрат, грн

18

Примітки

__________
Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.Додаток 15
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 3 розділу II)

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

1

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи

2

Найменування депозитарної установи

3

Рік, за який подаються Дані

4

Звітний місяць

5

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

6

Розмір власних коштів, грн

7

Розмір фіксованих накладних витрат, грн

8

Величина нетто-доходу установи за 1-й рік, грн

9

Величина нетто-доходу установи за 2-й рік, грн

10

Величина нетто-доходу установи за 3-й рік, грн

11

Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн

12

Величина операційного ризику

13

Примітки

__________
Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.вгору