Про затвердження Положення про лікарсько-льотну експертизу в державній авіації України
Міноборони України; Наказ, Положення, Перелік [...] від 20.11.2017602
Документ z1566-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.01.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2017  № 602


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2017 р.
за № 1566/31434

Про затвердження Положення про лікарсько-льотну експертизу в державній авіації України

Відповідно до частини дванадцятої статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", частини другої статті 7 Повітряного кодексу України та з метою якісного проведення лікарсько-льотної експертизи авіаційного персоналу державної авіації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про лікарсько-льотну експертизу в державній авіації України, що додається.

2. Пункт 2.8 розділу І, пункт 1.6 розділу ІІ, розділ ІІІ, додатки 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (зі змінами), виключити.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

В.о. Міністра охорони здоров'я України


А.Б. Аваков

У. СупрунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20.11.2017  № 602


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2017 р.
за № 1566/31434

ПОЛОЖЕННЯ
про лікарсько-льотну експертизу в державній авіації України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає єдині вимоги до організації і проведення лікарсько-льотної експертизи (далі - ЛЛЕ) та є обов’язковим для керівництва і виконання всіма суб’єктами авіаційної діяльності державної авіації України (далі - САД ДАУ), військовими комісаріатами у частині, що їх стосується.

ЛЛЕ підлягають:

особи льотного складу;

персонал з керування безпілотними авіаційними комплексами;

персонал з управління повітряним рухом;

парашутисти;

кандидати на навчання та курсанти, слухачі вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку льотного складу, персоналу з керування безпілотними авіаційними комплексами та управління повітряним рухом (далі - ВНЗ);

військовозобов’язані, які перебувають на обліку у військових комісаріатах на посадах льотного складу, персоналу з керування безпілотними авіаційними комплексами та управління повітряним рухом;

кандидати на посади льотного складу, персоналу з керування безпілотними авіаційними комплексами та управління повітряним рухом, парашутистів.

2. ЛЛЕ, яка є складовою військово-лікарської експертизи, за показниками стану здоров’я, фізичного розвитку і професійно важливих психофізіологічних якостей визначає придатність осіб, які підлягають ЛЛЕ, до виконання польотів, керування безпілотними авіаційними комплексами (далі - БпАК), управління повітряним рухом (далі - УПР), виконання стрибків з парашутом та навчання у ВНЗ.

3. Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах України з питань діяльності у галузі авіації.

4. Завдання ЛЛЕ:

визначення за станом здоров’я, фізичним розвитком та індивідуальними психофізіологічними якостями, шляхом проведення медичного огляду лікарсько-льотними комісіями (далі - ЛЛК) ступеня придатності:

осіб льотного складу (далі - ЛС) - до виконання польотів;

персоналу з керування БпАК - до керування БпАК;

персоналу з УПР - до УПР;

парашутистів - до виконання стрибків з парашутом;

кандидатів на навчання та курсантів ВНЗ - до льотного навчання, навчання з керування БпАК, навчання з УПР;

виявлення серед оглянутих осіб таких, які за станом здоров’я потребують проведення лікувально-профілактичних або реабілітаційних заходів;

визначення за станом здоров’я придатності до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом) осіб, яких залучають до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

вивчення впливу роботи за фахом та навчання у ВНЗ на стан здоров’я і психофізіологічні якості осіб, що підлягають ЛЛЕ;

узагальнення та аналіз результатів медичного огляду осіб, що підлягають ЛЛЕ, з метою удосконалення ЛЛЕ.

5. На лікарсько-льотні комісії також покладається:

визначення ступеня придатності до служби (військової служби) осіб, які проходять службу в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, Державній прикордонній службі України та Державній службі України з надзвичайних ситуацій, які визнані непридатними за станом здоров’я до виконання польотів (керування БпАК, УПР, стрибків з парашутом, навчання у ВНЗ);

визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, травм, контузій та каліцтв у осіб, яких оглядають ЛЛК (військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, які призвані на збори), відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (зі змінами) (далі - Положення про ВЛЕ);

6. Завдання ЛЛЕ вирішуються шляхом:

організації та керівництва ЛЛЕ у закладах охорони здоров’я, військових комісаріатах і ВНЗ;

розроблення методик досліджень з метою удосконалення ЛЛЕ залежно від стану здоров’я, типу повітряного судна (далі - ПС);

проведення комплексу заходів з метою визначення ступеня придатності осіб, що підлягають ЛЛЕ, до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом, навчання у ВНЗ), а також виявлення впливу професійної діяльності на стан здоров’я та індивідуальні психофізіологічні якості;

здійснення аналізу захворюваності та результатів проведення ЛЛЕ для розроблення рекомендацій щодо збереження професійного здоров’я та високого рівня працездатності;

ведення науково-дослідної роботи.

7. Медичний огляд осіб, що підлягають ЛЛЕ, проводиться позаштатними (постійно і тимчасово діючими) ЛЛК амбулаторно або стаціонарно.

8. ЛЛК формуються у складі голови ЛЛК, заступника (заступників) голови ЛЛК, членів ЛЛК, секретаря ЛЛК (особа з медичною освітою).

До складу ЛЛК входять: терапевт, хірург, невропатолог, офтальмолог, стоматолог, отоларинголог, психіатр, (за потребою) можуть включатися лікарі інших спеціальностей.

Головою ЛЛК повинен бути лікар, найбільш підготовлений із питань ЛЛЕ, який має досвід роботи у військово-лікарській (лікарсько-льотній експертизі) та (або) закладах охорони здоров’я, пройшов фахову підготовку (тематичне удосконалення) з авіаційної медицини, військово-лікарської експертизи (далі - ВЛЕ).

9. Для проведення медичного огляду ЛЛК амбулаторно створюються комісії у:

Центральній військово-лікарській комісії Міністерства оборони України (далі - ЦВЛК) як центральна лікарсько-льотна комісія (далі - ЦЛЛК);

військово-лікарських комісіях регіонів;

закладах охорони здоров’я суб’єктів державної авіації;

Київському міському військовому комісаріаті та обласних військових комісаріатах (далі - ОВК);

ВНЗ.

10. Для проведення медичного огляду ЛЛК стаціонарно в закладах охорони здоров’я, що мають у штаті відділення лікарсько-льотної експертизи, створюються госпітальні ЛЛК (далі - ГЛЛК).

11. Перелік закладів охорони здоров’я, в яких організовуються ЛЛК (ГЛЛК), разом зі списками голів та заступниками голів цих ЛЛК (ГЛЛК) затверджує начальник ЦВЛК за поданням начальників штатних ВЛК, керівників відповідних органів управління державної авіації центральних органів виконавчої влади.

На підставі затвердженого переліку закладів охорони здоров’я зі списками голів та їх заступників відповідними наказами керівника структурного підрозділу Міністерства оборони України з питань охорони здоров’я, військових комісарів ОВК, керівників ВНЗ, керівників відповідних органів управління авіації центральних органів виконавчої влади - визначається персональний склад ЛЛК та порядок їх роботи.

12. ЛЛК оснащується медичною апаратурою та інструментарієм згідно з Переліком медичного майна, апаратури та інструментарію для проведення медичного огляду лікарсько-льотними комісіями (додаток 1).

ЛЛК працює при денному освітленні та оглядає за один день не більше 30 осіб.

13. ЛЛК має право:

виносити постанови відповідно до цього Положення та Положення про ВЛЕ;

перевіряти організацію та стан лікувально-діагностичної та профілактичної роботи за час міжкомісійного періоду у САД ДАУ, ОВК і ВНЗ.

14. Під час медичного огляду ЛЛК до осіб, яких оглядають, висуваються медичні вимоги до стану здоров’я за відповідними графами Переліку хвороб, станів та фізичних вад і з поясненнями щодо застосування статей з метою лікарсько-льотної експертизи льотного складу, персоналу з керування безпілотними авіаційними комплексами, персоналу з управління повітряним рухом, парашутистів, кандидатів на навчання та курсантів вищих навчальних закладів (додаток 2) (далі - Перелік хвороб), а на особливий період - з урахуванням Таблиці змін у вимогах до стану здоров’я на особливий період (додаток 3).

15. Льотчики та штурмани, визнані придатними до виконання польотів за відповідною графою Переліку хвороб, визнаються придатними до виконання польотів за іншими графами Переліку хвороб, що передбачають менші вимоги до стану здоров’я.

У разі переводу (перенавчання) льотчиків і штурманів на інші типи ПС, щодо роботи на яких висуваються більш високі медичні вимоги до стану здоров’я, проводиться позачерговий медичний огляд ГЛЛК за графою Переліку хвороб, який передбачає вимоги до стану здоров’я на цьому типі ПС.

Під час перенавчання на інші типи ПС (у межах однієї графи Переліку хвороб) льотчики та штурмани підлягають огляду ГЛЛК, якщо вони визнані ЛЛК придатними до виконання польотів, із застосуванням статей Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до виконання польотів.

16. ЛС, який вступає до ВНЗ за льотним профілем підготовки, проходить медичний огляд ЛЛК згідно з цим Положенням. ЛС, який має обмеженя до виконання польотів, може вступати до ВНЗ за льотним профілем підготовки на заочну форму навчання.

ЛС, допущений до виконання польотів згідно з пунктом 24 розділу V цього Положення, є непридатним до вступу до ВНЗ.

17. Медичному огляду ЛЛК підлягають:

кандидати на навчання, курсанти і слухачі ВНЗ;

ЛС (льотчики, льотчики-штурмани, льотчики-оператори, штурмани, бортові інженери, бортові техніки, бортові механіки, бортові радисти, бортові стрільці, бортові провідники, бортові оператори (спостерігачі, перекладачі тощо), фахівці штатних пошуково-рятувальних і парашутно-десантних служб (груп) та штатних рятувальних парашутно-десантних (пошуково-рятувальних) груп (далі - авіаційні рятувальники));

персонал з керування БпАК (зовнішні пілоти (оператори) БпАК);

персонал з УПР (персонал групи керівництва польотами та обслуговування пунктів управління авіації, персонал штатних груп бойового управління);

парашутисти (штатні парашутисти-випробувачі, парашутисти, які виконують експериментальні стрибки, парашутисти-спортсмени та інші особи САД, які виконують стрибки з парашутом.

№ з/п

Кого оглядають

Військово-лікарська комісія або лікарсько-льотна комісія, які проводять медичний огляд

Графа Розкладу хвороб Положення про ВЛЕ або Переліку хвороб цього Положення

1

2

3

4

1

Кандидатів на навчання у ВНЗ з підготовки льотчиків та штурманів:з числа військовослужбовців

первинний - гарнізонна ВЛК;
остаточний - ЛЛК ВНЗ

графа І Розкладу хвороб
графа І Переліку хвороб

з числа цивільних осіб

первинний - ВЛК
районних (міських) військових комісаріатів (далі - Р(М)ВК
повторний - ЛЛК ОВК
остаточний - ЛЛК ВНЗ

графа І Розкладу хвороб
графа І Переліку хвороб

Кандидатів на навчання у ВНЗ з підготовки персоналу з керування БпАК та УПР:з числа військовослужбовців

первинний - гарнізонна ВЛК;
остаточний - ЛЛК ВНЗ


з числа цивільних осіб

первинний - ВЛК Р(М)ВК,
повторний - ЛЛК ОВК,
остаточний - ЛЛК ВНЗ

графа І Розкладу хвороб
графа VІІ Переліку хвороб
графа І Розкладу хвороб
графа VІІ Переліку хвороб

2

Осіб, які вступають на курси бортових інженерів, техніків та інших бортових спеціалістів

Первинний - гарнізонна ВЛК,

графа І Розкладу хвороб

остаточний - ЛЛК

графа VI Переліку хвороб

3

Курсантів ВНЗ із підготовки льотчиків та штурманів першого року навчання під час чергового огляду

ЛЛК ВНЗ

графа I Переліку хвороб

4

Курсантів ВНЗ із підготовки льотчиків та штурманів, починаючи з другого року навчання та перед випуском під час чергового огляду залежно від типу ПС

ЛЛК ВНЗ

графи ІІ-V
Переліку хвороб

5

Курсантів ВНЗ із підготовки персоналу з керування БпАК та УПР

ЛЛК ВНЗ

графа VII Переліку хвороб

6

Курсантів ВНЗ під час позачергового медичного огляду

ГЛЛК

графи І-VІІ Переліку хвороб (залежно від спеціальності та року навчання)

7

Осіб, у тому числі слухачів ВНЗ, що підлягають ЛЛЕ, під час чергового медичного огляду, а саме:льотчиків, які виконують польоти на:

ЛЛК, ГЛЛК


літаках-винищувачах і винищувачах-бомбардувальниках, легких
реактивних літаках
бомбардувальниках


графа ІІ Переліку хвороб


графа ІІІ Переліку хвороб

транспортних літаках


графа ІV Переліку хвороб

усіх типах вертольотів


графа V Переліку хвороб

штурмани, які виконують польоти на:легких реактивних літаках


графа ІІ Переліку хвороб

бомбардувальниках


графа ІІІ Переліку хвороб

транспортних літаках


графа ІV Переліку хвороб

усіх типах вертольотів


графа V Переліку хвороб

інших осіб ЛС (бортових спеціалістів, авіаційних рятувальників)


графа VІ Переліку хвороб

персонал з керування БпАК та УПР


графа VІІ Переліку хвороб

парашутистів-випробувачів, парашутистів, які виконують експериментальні стрибки, парашутистів-спортсменів


графа ІV Переліку хвороб

інших парашутистів


графа VІ Переліку хвороб

8

Льотчиків, штурманів, інших осіб ЛС (бортових спеціалістів, авіаційних рятувальників), персонал із керування БпАК та УПР, парашутистів під час позачергового медичного огляду

ГЛЛК

графи II-VIІ Переліку хвороб
(залежно від спеціальності та типу ПС)

9

ЛС під час вступу до ВНЗ за льотним профілем навчання та на курси підготовки ЛС терміном навчання більше ніж шість місяців

ЛЛК, ГЛЛК

графи II-VІ Переліку хвороб
(залежно від спеціальності та типу ПС)

10

ЛС, персонал з керування БпАК та УПР, парашутистів, які були визнані непридатними до роботи за фахом за станом здоров’я при поновленні на роботу за фахом

ГЛЛК

графи II-VIІ Переліку хвороб (залежно від спеціальності та типу ПС)

11

Наземних спеціалістів при призначенні на посади бортових спеціалістів та авіаційних рятувальників

ЛЛК, ГЛЛК

графа VI Переліку хвороб

12

Військовозобов’язаних під час призову на навчальні (перевірочні) або спеціальні збори, на військову службу, прийомі на військову службу за контрактом, у військовому резерві:льотчиків, штурманів

первинний - ВЛК Р(М)ВК,
остаточний - ГЛЛК

графа І Розкладу хвороб,
графи II-V Переліку хвороб
(залежно від типу ПС)

інших осіб ЛС, персонал із керування БпАК та УПР, парашутистів

первинний - ВЛК Р(М)ВК,
остаточний - ЛЛК ОВК, ГЛЛК

графа І Розкладу хвороб,
графи IV, VI, VІІ Переліку хвороб

13

Військовозобов’язаних під час медичного огляду в облікових цілях та при змінах стану здоров’я

первинний - ВЛК Р(М)ВК
остаточний - ЛЛК ОВК, ГЛЛК

графа І Розкладу хвороб,
графи II-VII Переліку хвороб
(залежно від спеціальності)

14

Осіб, яких залучають до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

ЛЛК, ГЛЛК

графи ІІ-VII (залежно від спеціальності та типу ПС)

ІІ. Медичний огляд кандидатів на навчання, курсантів і слухачів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку льотного складу, персоналу з керування безпілотними авіаційними комплексами та управління повітряним рухом

1. Кандидати на навчання у ВНЗ з числа військовослужбовців - проходять первинний та остаточний медичні огляди, з числа цивільних осіб - первинний, повторний та остаточний медичні огляди.

Під час первинного, повторного та остаточного оглядів вивчаються документи про стан здоров’я особи, а саме:

у військовослужбовців - медична книжка з даними чергових обстежень (за останні три роки у разі проходження військової служби) і результати проведених медичних досліджень, медична та службова характеристики;

у цивільних осіб - особова справа призовника, оригінал медичної картки амбулаторного хворого, сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду, довідка про проведення обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів і довідки з протитуберкульозного та шкірно-венерологічного диспансерів (кабінетів), результати проведених медичних досліджень.

2. Первинний медичний огляд кандидатів на навчання у ВНЗ проводиться: військовослужбовцям - гарнізонними ВЛК, цивільним особам - у ВЛК Р(М)ВК. Кандидатів на навчання у ВНЗ оглядають згідно з главою 4 та графою I Розкладу хвороб Положення про ВЛЕ.

Результати досліджень записують в Картку медичного огляду кандидата на навчання у ВНЗ (додаток 12 до Положення про ВЛЕ), а кандидатам з числа військовослужбовців - додатково у медичну книжку.

За результатами первинного медичного огляду виноситься постанова:

"На підставі графи _____ Розкладу хвороб придатний до навчання у ВНЗ. Підлягає огляду ЛЛК";

"На підставі графи _____ Розкладу хвороб непридатний до навчання у ВНЗ".

3. На повторний медичний огляд громадяни з числа цивільних осіб направляються до ЛЛК ОВК. Р(М)ВК на відібраних громадян з числа цивільних осіб разом із документами, зазначеними в пункті 1 цього розділу, подають до ЛЛК Картку медичного огляду кандидата на навчання у ВНЗ з результатами первинного огляду, фотокартку розміром 4 х 6 см. Медична картка амбулаторного хворого, коли минає потреба, повертається у Р(М)ВК. У ЛЛК оформляється Картка медичного огляду лікарсько-льотною комісією (додаток 4), до якої записують результати медичного огляду ЛЛК.

4. Усім кандидатам на навчання у ВНЗ до початку повторного огляду проводять ендоскопічне дослідження шлунка та дванадцятипалої кишки; ультразвукове дослідження (далі - УЗД) щитоподібної залози, серця, органів черевної порожнини, нирок та наднирників; для жінок, крім того, - УЗД матки та її придатків.

5. Результати повторного медичного огляду кандидатів обговорюють на засіданні ЛЛК та приймається постанова ЛЛК. На кандидатів, визнаних придатними до навчання у ВНЗ, у Книзі протоколів засідань лікарсько-льотної комісії (додаток 5) робиться стислий запис, де вказують діагноз та постанову ЛЛК.

6. Остаточний медичний огляд кандидатів на навчання проводиться ЛЛК ВНЗ, до складу якої, крім осіб, передбачених пунктом 8 розділу І цього Положення, обов’язково додатково залучають дерматолога, гінеколога.

7. Перед початком медичного огляду кандидатів на навчання у ВНЗ, голова ЛЛК обов’язково знайомить членів комісії з матеріалами попереднього медичного обстеження.

Лікарі зобов’язані здійснювати ретельне та детальне обстеження кожного кандидата на навчання у ВНЗ навіть за відсутності з його боку скарг на стан здоров’я.

Проводити медичний огляд кандидатів на навчання у ВНЗ у день їх прибуття забороняється. Залучати цих кандидатів до складання іспитів із фізичної підготовки та спортивних заходів до проходження ЛЛК забороняється.

8. Усім кандидатам на навчання у ВНЗ до початку остаточного медичного огляду проводять такі дослідження:

загальний клінічний аналіз крові та сечі;

дослідження крові на сифіліс;

тести на ВІЛ, маркери гепатитів "B", "C";

аналіз на визначення групи крові та резус-фактора;

біохімічний аналіз крові (на трансамінази крові, загальний білірубін, цукор, сечовину, креатинін, загальний білок);

флюорографію (рентгенографію) органів грудної клітки;

рентгенографію придаткових пазух носа;

електрокардіографію в 12 відведеннях в умовах спокою та після фізичного навантаження;

ендоскопічне дослідження шлунка та дванадцятипалої кишки;

УЗД щитоподібної залози, серця, органів черевної порожнини, нирок та наднирників;

електроенцефалографію;

для жінок, які вступають до ВНЗ, - огляд гінеколога та УЗД матки, її придатків.

У день медичного огляду вимірюється температура тіла, проводиться антропометрія.

9. Кандидатам на навчання у ВНЗ, у яких під час обстеження не виявлено захворювань, що перешкоджають льотному навчанню, до винесення ЛЛК заключної постанови проводяться спеціальні дослідження: барокамерні випробування на витривалість помірних ступенів гіпоксії та перепадів барометричного тиску, двохвилинна дія перервної кумуляції прискорень Коріоліса або дія безперервної кумуляції прискорень Коріоліса протягом трьох хвилин.

Кандидати, у яких одним із спеціалістів ЛЛК виявлене захворювання, що перешкоджає навчанню у ВНЗ, проходять медичне обстеження в інших лікарів, але звільняються від спеціальних досліджень.

Проводити дослідження в барокамері та вестибулометрію в один день забороняється.

10. Усім кандидатам на навчання у ВНЗ незалежно від спеціальності проводиться психофізіологічне обстеження.

Психофізілогічне обстеження кандидатів на навчання у ВНЗ організовується та проводиться комісією, склад якої затверджується начальником ВНЗ.

11. За медичними показаннями призначаються додаткові обстеження.

12. Результати остаточного медичного огляду кожного кандидата обговорюють на засіданні ЛЛК, а постанову ЛЛК голова комісії оформляє в Картці медичного огляду лікарсько-льотною комісією, а військовослужбовцям додатково в медичній книжці.

13. На кандидатів, визнаних придатними до навчання у ВНЗ, у Книзі протоколів засідань лікарсько-льотної комісії робиться стислий запис, де вказують діагноз і постанову ЛЛК. На кандидатів, визнаних ЛЛК непридатними до навчання у ВНЗ, у Книгу протоколів засідань лікарсько-льотної комісії записують постанову та обґрунтування причини непридатності.

Протоколи засідань ЛЛК підписуються головою, всіма членами комісії та секретарем комісії в день проведення засідання ЛЛК.

Книги протоколів остаточного медичного огляду кандидатів на навчання у ВНЗ, що ведуть ЛЛК, та Карту медичного огляду лікарсько-льотою комісією зберігають протягом трьох років, після чого знищують встановленим порядком.

14. Голова ЛЛК відповідає за правильність постанов про ступінь придатності до льотного навчання, навчання за фахом, лікар - спеціаліст ЛЛК - за повноту, ретельність обстеження та правильність висновку за своєю спеціальністю.

15. Під час медичного огляду громадян іноземних держав - кандидатів на навчання у ВНЗ висуваються вимоги до стану здоров’я, передбачені цим Положенням.

16. Кандидати на навчання у ВНЗ, визнані під час остаточного медичного огляду непридатними до навчання, але не згодні з висновком ЛЛК ВНЗ, можуть оскаржити висновок до ЦВЛК.

17. Картки медичного огляду лікарсько-льотною комісією кандидатів, які під час остаточного огляду ЛЛК визнані непридатними до навчання у ВНЗ, у місячний термін направляють до ВЛК регіонів за зоною відповідальності. Одержані з ВНЗ Картки медичного огляду лікарсько-льотною комісією після проведеного аналізу в тримісячний термін направляються до ОВК, в яких проводився відбір кандидатів на навчання у ВНЗ.

Щодо кожного випадку визнання кандидата непридатним до навчання у ВНЗ при остаточному огляді військовим комісаріатом спільно з органами охорони здоров’я проводиться перевірка, за результатами якої вживають заходів щодо покращення якості відбору кандидатів до ВНЗ. Матеріали перевірки направляються до ВЛК регіонів за належністю.

18. Після зарахування до ВНЗ на курсантів оформлюють Медичну книжку льотного складу, в якій заповнюють відповідні розділи.

19. Через три місяці після зарахування на навчання курсантам ВНЗ проводиться медичний огляд за участю терапевта, хірурга, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога та інших спеціалістів за медичними показаннями. Перед медичним оглядом у Медичній книжці льотного складу заповнюються відповідні розділи.

20. Курсанти ВНЗ підлягають огляду ЛЛК щороку та у разі його закінчення.

21. До початку чергового огляду ЛЛК курсантам медична служба ВНЗ готує дані лікарського спостереження у міжкомісійний період. У Медичній книжці льотного складу уточнюється анамнез, заповнюються відповідні розділи.

У день огляду ЛЛК курсанти звільняються від виконання обов’язків по службі.

У складних діагностичних випадках або за наявності медичних показань курсанти направляються на огляд ГЛЛК.

Після закінчення огляду ЛЛК начальник медичної служби ВНЗ складає план лікувально-профілактичних заходів на міжкомісійний період.

22. Офіцери, які вступають до ВНЗ за льотним профілем навчання з терміном навчання шість і менше місяців, допускаються до навчання згідно з останньою постановою ЛЛК про ступінь придатності до виконання польотів, якщо термін її дії не завершується в період навчання. У разі завершення дії постанови ЛЛК у період навчання офіцерам перед вступом проводиться огляд ЛЛК відповідно до плану проведення медичного огляду - амбулаторно або стаціонарно.

За терміну навчання понад шість місяців кандидати в усіх випадках підлягають огляду ЛЛК відповідно до плану - амбулаторно або стаціонарно із заповненням Картки медичного огляду лікарсько-льотною комісією. На кандидатів, визнаних придатними до навчання, Картка медичного огляду лікарсько-льотною комісією направляється разом з особовою справою до ВНЗ. Цей медичний огляд є остаточним.

23. Слухачам ВНЗ та курсів із підготовки ЛС огляди ЛЛК проводяться відповідно до розділу III цього Положення.

ІІІ. Медичний огляд льотного складу, персоналу з керування безпілотними авіаційними комплексами, з управління повітряним рухом і парашутистів

1. Черговий медичний огляд ЛЛК проводиться щороку амбулаторно або стаціонарно.

2. Льотчики та штурмани першому черговому стаціонарному медичному обстеженню та огляду ГЛЛК підлягають у віці 30 років.

Якщо льотчик або штурман визнаний ЛЛК здоровим або встановлений діагноз не підпадає під дію статей Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до виконання польотів, у наступні три роки його оглядають амбулаторно, а черговий огляд ГЛЛК здійснюється через три роки на четвертий. Якщо льотчик або штурман визнаний придатним до виконання польотів із застосуванням статей Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності, його оглядають ГЛЛК через два роки на третій.

3. Інші особи ЛС, персонал з керування БпАК, УПР та парашутисти незалежно від віку проходять огляд ЛЛК амбулаторно або за наявності відповідних медичних показань направляються на стаціонарне обстеження та огляд ГЛЛК.

4. Якщо у стані здоров’я осіб, що підлягають ЛЛЕ, виникли зміни, за яких необхідне уточнення діагнозу або зміна постанови про ступінь придатності до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом), ці особи підлягають направленню на позачергове стаціонарне обстеження та огляд ГЛЛК незалежно від спеціальності, віку та вказаних раніше термінів стаціонарного обстеження. Необхідність стаціонарного обстеження у міжкомісійний період і в період підготовки до чергового огляду ЛЛК встановлює начальник медичної служби і доповідає командиру частини (керівнику організації, установи).

5 Особи, які підлягають ЛЛЕ, від командира частини (керівника організації, установи) і вище амбулаторний огляд ЛЛК проходять у ЦЛЛК. В окремих випадках за рішенням ЦЛЛК - у ЛЛК штатних ВЛК.

6. ЛЛЕ ЛС з числа іноземних громадян, які виконують польоти на авіаційній техніці державної авіації в повітряному просторі України та повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну, проводиться відповідно до вимог цього Положення. Залежно від стану здоров’я та відповідних показань їх можуть оглядати ЛЛК амбулаторно або стаціонарно.

За наявності у вказаних осіб дійсного медичного сертифіката для виконання польотів на відповідному типі ПС вони можуть допускатися до виконання польотів.

7. План підготовки та проведення чергового огляду ЛЛК осіб, які підлягають ЛЛЕ, складає начальник медичної служби та затверджує командир частини (керівник організації, установи).

8. Під час підготовки до чергового огляду ЛЛК начальник медичної служби заповнює в Медичній книжці льотного складу такі розділи: "Загальний анамнез", "Умови служби і побуту", "Дані медичного огляду, вивчення реакції організму на льотну роботу та медичного спостереження за фізичною підготовкою", де повинні бути відображені такі узагальнені результати динамічного медичного спостереження у міжкомісійний період:

динаміка змін стану здоров’я;

вплив виконання польотів (роботи за фахом) на виявлені раніше патологічні зміни, якщо вони мали місце;

індивідуальні психофізіологічні особливості;

перенесені захворювання, особливості їх перебігу;

реакція організму на виконання різних видів польотів, спеціальних тренувань, випробувань і досліджень;

стан фізичної підготовки.

Перед направленням на амбулаторний медичний огляд до відповідних розділів Медичної книжки льотного складу також заносяться результати проведених клініко-лабораторних досліджень та інструментальних досліджень.

Під час підготовки до чергового огляду особа, яка підлягає ЛЛЕ, особисто вносить до відповідного розділу Медичної книжки льотного складу запис: "Інформація щодо стану мого здоров’я надана мною в повному обсязі. Анонімно не лікуюсь. Попереджений про надання неповної та недостовірної інформації", дає згоду на обробку персональних даних і ставить особистий підпис.

9. До початку чергового амбулаторного огляду ЛЛК проводяться:

загальні клінічні аналізи крові та сечі;

дослідження крові на цукор;

дослідження калу на яйця гельмінтів та цисти лямблій;

флюорографічне або рентгенологічне дослідження органів грудної клітки (з 45 років у прямій та правій бокових проекціях);

електрокардіографія в 12 відведеннях в умовах спокою та після фізичного навантаження;

ендоскопічне або рентгенологічне дослідження шлунка та дванадцятипалої кишки, особам, які мають захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту;

ендоскопічне або рентгенологічне дослідження товстого кишечника особам, які мають захворювання товстого кишечника;

УЗД щитоподібної залози, гормони щитоподібної залози особам, які мають захворювання щитоподібної залози;

УЗД органів черевної порожнини, біохімічний аналіз крові на трансамінази крові, білірубін особам, які мають захворювання печінки та жовчовивідних шляхів;

УЗД нирок та наднирників особам, які мають захворювання нирок;

Ехокардіографія серця (далі - ЕХО-КГ) особам, які мають захворювання серцево-судинної системи;

рентгенографія хребта у двох проекціях - авіаційним рятівникам та парашутистам один раз на чотири роки, іншим особам, яких оглядають (з 35 років один раз на чотири роки), крім персоналу з керування БпАК та УПР;

УЗД передміхурової залози (з 40 років - один раз на чотири роки);

ректоскопія (з 40 років - один раз на чотири роки);

вимірювання внутрішньоочного тиску (з 40 років);

Крім того, для жінок:

огляд гінеколога, УЗД матки та її придатків;

мамографія або УЗД молочних залоз (із 35 років - один раз на чотири роки).

Усі клініко-лабораторні та інструментальні методи досліджень повинні бути виконані не раніше ніж за місяць до початку огляду ЛЛК.

Додаткові обстеження проводяться за медичними показаннями.

У день огляду ЛЛК вимірюється температура тіла, проводиться антропометрія.

10. Усі особи до чергового огляду ЛЛК допускаються тільки після проведення санації порожнини рота.

11. Перед першим призначенням на посаду за фахом, перед первинним медичним оглядом ЛЛК незалежно від віку, крім зазначених у пункті 9 цього розділу, також проводяться:

тест на ВІЛ, маркери гепатитів "B", "C";

дослідження крові на сифіліс;

біохімічний аналіз крові на трансамінази крові, білірубін, цукор, сечовину, креатинін, загальний білок;

рентгенографія придаткових пазух носа (крім персоналу з керування БпАК та УПР);

рентгенографія стоп та хребта у двох проекціях - авіаційним рятівникам та парашутистам;

ендоскопічне (рентгенологічне) дослідження шлунка та дванадцятипалої кишки;

УЗД щитоподібної залози, серця, органів черевної порожнини, нирок та наднирників.

У день огляду ЛЛК вимірюється температура тіла, проводиться антропометрія.

12. Перед початком амбулаторного огляду ЛЛК у частині (організації, установі) голова ЛЛК проводить нараду, на якій командир частини (керівник організації, установи) або його заступник, начальник медичної служби, начальник пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служби, заступник командира з льотної підготовки та начальник фізичної підготовки на підставі даних спостереження в міжкомісійний період дають усні характеристики особам, які підлягають огляду ЛЛК.

13. У день огляду ЛЛК особи, яких оглядають, звільняються від виконання службових обов’язків, нарядів, занять.

14. Постанова ЛЛК про ступінь придатності до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом) приймається на засіданні ЛЛК на підставі результатів медичного обстеження, огляду лікарями-спеціалістами, даних спостереження медичної служби та командування частини у міжкомісійний період. Одночасно з постановою визначають лікувально-профілактичні заходи.

15. Під час амбулаторного огляду ЛЛК надається право:

встановлювати діагнози захворювань при змінах стану здоров’я, що не перешкоджають продовженню виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконанню стрибків із парашутом) та не передбачають індивідуальної оцінки ступеня придатності;

змінювати встановлені раніше діагнози захворювань (якщо не застосовувалась стаття Переліку хвороб, яка передбачає індивідуальну оцінку) у випадках одужання.

У складних для діагностики або експертизи випадках, а також у разі виявлення захворювань, які потребують лікування, або під час прогресування наявних захворювань ЛЛК приймає постанову: "Підлягає стаціонарному обстеженню та огляду ГЛЛК" або "Підлягає стаціонарному лікуванню (санації) з подальшим оглядом ГЛЛК" і вказується діагноз і причина направлення.

16. Після закінчення амбулаторного огляду голова ЛЛК проводить підсумкове засідання, на якому обговорюються результати огляду.

Про результати проведення чергового медичного огляду голова ЛЛК інформує командира частини (керівника організації, установи).

17. Позачерговий огляд ГЛЛК льотчиків та штурманів проводиться у випадках, передбачених пунктом 4 цього розділу, а також:

у разі перерви у льотній роботі понад 12 місяців;

після авіаційної події, змушеного полишення ПС (вимушеного катапультування);

у разі переведення (перенавчання) ЛС на інші типи ПС відповідно до пункту 15 розділу І цього Положення;

За дозволом ЦЛЛК позачерговий огляд може проводитися амбулаторно.

18. Направлення на огляд ЛЛК здійснюється командиром частини (керівником організації, установи).

При цьому на осіб, яких направляють на огляд ЛЛК, оформляються:

направлення на медичний огляд ЛЛК, (додаток 6), у якому вказується мета огляду, для військовослужбовців - військове звання, номер частини (назва організації, установи), прізвище, ім’я, по батькові (повністю), рік народження, рік призову (прийняття на військову службу за контрактом), яким військовим комісаріатом призваний на військову службу, мета огляду, попередній діагноз, для цивільних осіб - номер частини (назва організації, установи), прізвище, ім’я, по батькові (повністю), рік народження, рік прийняття на роботу, попередній діагноз;

медична книжка льотного складу в опечатаному пакеті;

медична й льотна (службова) характеристики (під час направлення на огляд ГЛЛК - по два примірники);

продовольчий атестат (для військовослужбовців під час направлення на огляд ГЛЛК).

За своєчасне направлення на ЛЛК відповідає командир частини (керівник організації, установи).

19. Цивільні особи, яких розглядають кандидатами на працевлаштування на посади осіб, що підлягають ЛЛЕ, подають ЛЛК сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду, психіатричних оглядів і довідки з протитуберкульозного та шкірно-венерологічного диспансерів (кабінетів), органу медико-соціальної експертизи, а також медичну картку амбулаторного хворого з поліклініки (медико-санітарної частини) за місцем проживання (роботи або навчання), результати попередніх оглядів ВЛК (ЛЛК) - довідки або свідоцтва про хворобу (якщо вказаних осіб оглядали ВЛК (ЛЛК)).

Якщо зазначені особи раніше проходили військову службу або працювали в цивільних авіаційних організаціях (установах) незалежно від їх форм власності на посадах, що передбачали проведення ЛЛЕ, для вивчення ЛЛК додатково надають довідку (копію довідки) про стан здоров’я на момент звільнення. На звільнених із військової служби (роботи) за станом здоров’я до ЛЛК обов’язково надається свідоцтво про хворобу або його копія.

20. Обсяг досліджень під час стаціонарного медичного обстеження визначається у відділенні ЛЛЕ відповідного закладу охорони здоров’я залежно від наявного захворювання та відповідно до діючих наказів і методик досліджень з метою ЛЛЕ, а за відсутності протипоказань проводяться спеціальні дослідження.

Під час проведення обстеження в обов’язковому порядку проводяться:

загальні клінічні аналізи крові та сечі;

дослідження калу на яйця гельмінтів та цисти лямблій;

біохімічний аналіз крові (на трансамінази, білірубін та його фракції, цукор, холестерин, сечовину, креатинін, загальний білок, коагулограма, аналіз крові на сифіліс);

аналіз крові на маркери вірусних гепатитів В та С, ВІЛ (для осіб під час призначення на посаду, при направленні або прибуття з-за кордону);

флюорографічне або рентгенологічне дослідження органів грудної клітки (з 45 років також у правій боковій проекції);

рентгенографія придаткових пазух носа (крім персоналу з керування БпАК та УПР);

рентгенографія хребта у двох проекціях*:

авіаційним рятівникам та парашутистам - один раз на чотири роки;

іншим особам, яких оглядають з 35 років, - один раз на чотири роки (крім персоналу з керування БпАК та УПР);

ендоскопічне дослідження шлунка та дванадцятипалої кишки* (за відсутності захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки один раз на чотири роки;

електрокардіографія в 12 відведеннях;

велоергометрія;

ехокардіографія*;

електроенцефалографія*;

вимірювання внутрішньоочного тиску (з 40 років);

УЗД органів черевної порожнини, нирок та наднирників, щитоподібної залози;*

УЗД передміхурової залози (з 40 років);*

ректороманоскопія (з 40 років один раз на чотири роки);*

фіброколоноскопія (з 50 років один раз на чотири роки);*

для жінок проводиться:

огляд гінеколога;

УЗД матки та її придатків;*

мамографія або УЗД молочних залоз (із 35 років).

__________
*У разі повторних обстежень, оглядів ГЛЛК протягом року зазначені дослідження виконуються один раз та за медичними показаннями

21. До проведення огляду ГЛЛК проводиться психофізіологічне обстеження.

За результатами психофізіологічного обстеження до ГЛЛК надається висновок про професійну придатність, який має рекомендаційний характер.

22. Після проведення стаціонарного медичного обстеження ГЛЛК приймає постанову та доводить її до особи, яку оглядали. Постанову ЛЛК записують у Книгу протоколів засідань ЛЛК. Результати досліджень та огляду лікарями-спеціалістами записуються у відповідні розділи Медичної книжки льотного складу, постанова ЛЛК - у розділ "Постанова ЛЛК".

У разі відмови особи, яка підлягає огляду, від проведення обов’язкового медичного дослідження (запропонованого лікування), що унеможливлює визначення ступеня придатності до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом), особа виписується у частину (організацію, установу). У Медичній книжці в розділі "Постанова

ЛЛК" робиться запис: "Виписується без огляду ЛЛК у зв’язку з відмовою від обов’язкового медичного дослідження (лікування)". Відмова від обстеження (лікування) засвідчується особистим підписом пацієнта.

23. До чергового огляду ЛЛК особам, що підлягають ЛЛЕ, проводиться дослідження на витривалість до помірних ступенів гіпоксії в барокамері (крім персоналу БпАК, УПР), а саме:

курсантам ВНЗ з підготовки льотчиків та штурманів, льотчикам та штурманам - один раз на чотири роки та під час огляду ГЛЛК;

авіаційним рятувальникам, парашутистам - під час призначення на посаду, під час первинного медичного огляду;

іншим особам ЛС - під час призначення на посаду, в подальшому один раз на чотири роки;

усім категоріям за медичними показаннями.

У разі проведення ЛЛЕ в амбулаторних умовах направлення осіб, які підлягають проведенню висотних досліджень у барокамері здійснюється командиром частини (керівником організації, установи) за поданням начальника медичної служби або голови відповідної ЛЛК з оформленням Направлення (додаток 7).

У разі проведення ЛЛЕ у стаціонарних умовах направлення осіб, які підлягають висотним дослідженням у барокамері, здійснюється лікарем відділення ЛЛЕ відповідного закладу охорони здоров’я.

За дотримання умов передпольотного режиму безпосередню відповідальність несе особа, яка проходить висотні дослідження.

24. Особи, яких оглядають ЛЛК під час направлення до міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, проходять медичний огляд, який вважається для них остаточним.

25. Підлягають огляду ГЛЛК:

ЛС, який допущений до виконання польотів за статтями Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до виконання польотів;

ЛС із діагнозом "Здоровий" або якщо встановлений діагноз не підпадає під дію статей Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до виконання польотів, у разі якщо попередня ЛЛК проводилась амбулаторно;

особи, яким рішенням попередньої ЛЛК черговий огляд призначений у ГЛЛК та за медичними показаннями;

особи, які вперше призначаються на посади, що передбачають огляд ЛЛК.

26. Амбулаторно оглядають ЛЛК осіб, яким попередня ЛЛЕ проводилася стаціонарно та встановлений діагноз не підпадає під дію статей Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до виконання польотів.

Особам, що підлягають ЛЛЕ, до початку амбулаторного огляду додатково проводять біохімічний аналіз крові (глюкоза, аланінамінотранфераза, білірубін, загальний білок), серологічний аналіз крові (ВІЛ, антиген до вірусу гепатиту B, антитіла до вірусу гепатиту C, аналіз крові на сифіліс).

27. Під час огляду ГЛЛК одночасно з постановою про придатність до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом) може прийматись постанова про придатність до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

28. У льотній (службовій) характеристиці відображаються вплив стану здоров’я військовослужбовця на виконання обов’язків служби, можливість адаптації до нових умов, поведінка у разі виникнення небезпечних ситуацій, реакція на побутові та службові труднощі, до якої держави та на який термін направляється.

29. Особи, які допущені до виконання польотів, у порядку індивідуальної оцінки із застосуванням статей 4б, 7б, 12б, 17б, 23б, 36б, 51б, 67б, 75в, 76б Переліку хвороб цього Положення непридатні до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у країнах із несприятливими кліматичними умовами.

30. Огляд ГЛЛК (ЛЛК) проводиться відповідно до вимог граф II-VII Переліку хвороб, а за потребою може бути проведений до закінчення терміну дії чергової ЛЛК.

31. Особи, які визнані за станом здоров’я непридатними до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом), але придатними до служби та залишені в списках особового складу частини (організації, установи) й призначені на посади, що не передбачають виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом), беруться на медичний облік та знаходяться під спостереженням медичної служби частини (організації, установи).

У разі одужання або при досягненні стійкої ремісії захворювання ці особи після попереднього погодження із ЦЛЛК можуть направлятися командиром частини (керівником організації, установи) на огляд ГЛЛК для визначення можливості поновлення до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом).

32. Особи, яких оглядають ЛЛК у разі переведення на роботу, не пов’язану з виконанням польотів (керуванням БпАК, УПР, виконанням стрибків із парашутом), не через хворобу, проходять медичний огляд залежно від займаної посади. У разі переведення таких осіб знову на посади, які передбачають огляд ЛЛК, вони підлягають ЛЛЕ на загальних підставах.

33. Особи, яких оглядають ЛЛК після стаціонарного лікування, проходять огляд ГЛЛК у випадках, коли:

за станом здоров’я необхідно застосовувати статті Переліку хвороб;

за станом здоров’я виникає необхідність зміни ступеня придатності до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом);

за необхідності надання відпустки для лікування (за станом здоров’я), звільнення від виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом) на термін 30-45 календарних днів, робіт та занять - на термін не менше ніж 15 календарних днів.

34. У разі лікування в закладах охорони здоров’я, в яких не створюються ГЛЛК, рішенням ВЛК може прийматися постанова про потребу у відпустці для лікування (за станом здоров’я) або звільненні від виконання службових обов’язків згідно з Положенням про ВЛЕ.

35. У разі якщо перенесене захворювання не потребує зміни постанови ЛЛК вказані особи не направляються на позачерговий огляд ГЛЛК. Начальник профільного відділення записує у вкладку до Медичної книжки льотного складу, що перенесене захворювання не перешкоджає виконанню польотів (керуванню БпАК, УПР, виконанню стрибків із парашутом) відповідно до останньої постанови ЛЛК.

IV. Медичний огляд військовозобов’язаних

1. Медичний огляд ЛС (персоналу з керування БпАК, УПР, парашутистів) - військовозобов’язаних проводиться з метою обліку один раз на п’ять років, перед призовом на навчальні (перевірочні) або спеціальні збори, на військову службу, прийомі на військову службу за контрактом, у військовий резерв та при змінах стану здоров’я.

2. ЛЛЕ військовозобов’язаних проводиться:

в облікових цілях та при змінах у стані здоров’я - ЛЛК ОВК;

перед призовом на навчальні (перевірочні) або спеціальні збори, на військову службу, прийомі на військову службу за контрактом, у військовий резерв військовозобов’язаних (льотчиків, штурманів) - ГЛЛК, інших - ЛЛК ОВК.

3. До ГЛЛК, ЛЛК ОВК із Р(М)ВК подають: Картку обстеження та медичного огляду (додаток 13 Положення про ВЛЕ), сертифікати про проходження профілактичного наркологічного, психіатричного оглядів, довідки з протитуберкульозного та шкірно-венерологічного диспансерів (кабінетів), органу медико-соціальної експертизи, а також медичну картку амбулаторного хворого з поліклініки (медико-санітарної частини) за місцем проживання (роботи або навчання), результати попередніх оглядів ВЛК (ЛЛК) - довідки або свідоцтва про хворобу (якщо вказаних осіб оглядали ВЛК (ЛЛК)).

4. Перед оглядом ЛЛК ОВК усім військовозобов’язаним проводяться обстеження згідно з пунктами 9, 10, 11 та 15 розділу III цього Положення.

Особи, яких оглядають, допускаються до огляду ЛЛК тільки після проведення санації порожнини рота.

5. Перед початком роботи ЛЛК ОВК голова комісії проводить інструктаж членів комісії за методиками обстеження і Переліком хвороб. На осіб, які підлягають огляду, оформляється Картка медичного огляду ЛЛК. Одночасно розглядається документація: результати попередніх медичних обстежень, причини звільнення в запас, Медична книжка льотного складу, картки амбулаторного хворого тощо.

6. Результати обстеження і свої висновки лікарі-спеціалісти ЛЛК записують у Картку медичного огляду ЛЛК. За результатами приймається постанова про придатність до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом).

Картка медичного огляду зберігається у Р(М)ВК в особовій справі військовозобов’язаних.

7. У складних для діагностики випадках військовозобов’язані направляються на консультацію до відповідних спеціалістів або на стаціонарне обстеження у закладах охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (далі - МОЗ). Після проведення обстеження складається Акт дослідження стану здоров’я (додаток 10 до Положення про ВЛЕ), який підписує головний лікар закладу. Акт направляється до ОВК на розгляд ЛЛК.

У разі якщо лікарям ЛЛК важко остаточно визначити стан здоров’я військовозобов’язаного він направляється на стаціонарне обстеження та огляд ГЛЛК.

8. Якщо військовозобов’язані під час призову на навчальні (перевірочні) або спеціальні збори, прийому на військову службу за контрактом, у військовий резерв або під час огляду в облікових цілях визнані такими, що потребують лікування, за направленням військового комісара проводиться лікування у закладах охорони здоров’я МОЗ.

9. Якщо військовозобов’язані раніше проходили військову службу, Р(М)ВК у направленні на медичний огляд ЛЛК зазначає, коли і з якої причини вони були звільнені в запас, надає довідку про стан здоров’я на момент звільнення або її копію та Медичну книжку льотного складу. На звільнених зі служби за станом здоров’я у ЛЛК обов’язково надається копія свідоцтва про хворобу, завірена військовим комісаром.

10. Якщо військовозобов’язаний під час звільнення з військової служби був визнаний придатним до виконання польотів (керування БпАК,

УПР, виконання стрибків із парашутом) та при цьому термін дії постанови ЛЛК не закінчився, він призивається на військову службу (приймається на військову службу за контрактом або службу у військовому резерві) на підставі вищезазначеної постанови.

V. Постанови лікарсько-льотної комісії

1. ЛЛК, керуючись цим Положенням, приймає одну з постанов, передбачену цим розділом.

2. На кандидатів на навчання та курсантів можуть прийматися такі постанови:

а) на кандидатів на навчання та курсантів першого курсу ВНЗ з підготовки льотчиків та штурманів:

на підставі статті_____ графи І (першої) Переліку хвороб - придатний до льотного навчання;

на підставі статті_____ графи І (першої) Переліку хвороб - непридатний до льотного навчання;

б) на курсантів ВНЗ з підготовки льотчиків та штурманів, починаючи з другого курсу:

на підставі статті_____ граф ІІ-V (другої - п’ятої) Переліку хвороб- придатний до льотного навчання;

на підставі статті_____ граф ІІ-V (другої - п’ятої) Переліку хвороб- непридатний до льотного навчання;

в) на кандидатів та курсантів з підготовки персоналу з керування БпАК:

на підставі статті_____ графи VII (сьомої) Переліку хвороб - придатний до навчання як персонал із керування БпАК;

на підставі статті_____ графи VII (сьомої) Переліку хвороб - непридатний до навчання як персонал із керування БпАК;

г) на кандидатів та курсантів з підготовки персоналу з УПР:

на підставі VII (сьомої) Переліку хвороб - придатний до навчання як персонал з УПР;

на підставі статті_____ графи VII (сьомої) Переліку хвороб - непридатний до навчання як персонал з УПР.

Щодо курсантів, які визнані непридатними до льотного навчання, навчання з керування БпАК та з УПР ЛЛК повинна вирішити питання про ступінь придатності їх до військової служби.

Курсантам ВНЗ, які проходили підготовку як льотчики та штурмани, відповідно до їх розподілу після закінчення ВНЗ приймаються постанови ЛЛК, передбачені для льотчиків та штурманів залежно від типу ПС.

3. На кандидатів, які вступають до ВНЗ за льотним профілем підготовки на курси підготовки льотного складу, можуть прийматися такі постанови:

придатний до вступу _________ (вказується назва ВНЗ та факультету);

непридатний до вступу _________ (вказується назва ВНЗ та факультету).

Військовослужбовцям, які визнані за станом здоров’я непридатними до вступу у ВНЗ за льотним профілем навчання, постанова про придатність до виконання польотів не приймається. Після прибуття до частини вони направляються на позачерговий огляд ГЛЛК.

4. На льотчиків можуть прийматися такі постанови:

на підставі статті_____ графи II (другої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів без обмежень;

на підставі статті_____ графи II (другої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів на освоєних типах літаків;

на підставі статті_____ графи II (другої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів, за винятком надзвукових літаків;

на підставі статті_____ графи II (другої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів, за винятком надзвукових літаків з одним управлінням;

на підставі статті_____ графи III (третьої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів на всіх типах бомбардувальників;

на підставі статті_____ графи III (третьої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів на всіх типах бомбардувальників, за винятком надзвукових;

на підставі статті_____ графи III (третьої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів на всіх типах бомбардувальників, за винятком надзвукових з одним управлінням;

на підставі статті_____ графи IV (четвертої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів на всіх типах транспортних (протичовнових, легких) літаків;

на підставі статті_____ графи V (п’ятої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів на всіх типах вертольотів;

на підставі статті_____ графи V (п’ятої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування (для льотного складу авіації ВМС Збройних Сил України);

на підставі статті_____ граф II-V (другої - п’ятої) Переліку хвороб - непридатний до виконання польотів.

5. На штурманів можуть прийматися такі постанови:

на підставі статті_____ графи II (другої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів штурманом без обмежень;

на підставі статті_____ графи III (третьої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів штурманом на всіх типах бомбардувальників;

на підставі статті_____ графи III (третьої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів штурманом, за винятком надзвукових літаків;

на підставі статті_____ графи IV (четвертої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів штурманом на всіх типах транспортних (протичовнових, легких) літаків;

на підставі статті_____ графи V (п’ятої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів штурманом на всіх типах вертольотів;

на підставі статті_____ графи V (п’ятої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів штурманом на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування (для льотного складу авіації ВМС Збройних Сил України);

на підставі статті____ граф III-V (третьої - п’ятої) Переліку хвороб - непридатний до виконання польотів;

на інших членів екіпажів:

на підставі статті_____ графи VI (шостої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів ____ (вказати фах) без обмежень;

на підставі статті_____ графи VI (шостої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів ____ (вказати фах) на всіх типах літаків, за винятком надзвукових;

на підставі статті_____ графи VI (шостої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів ____ (вказати фах) на всіх типах транспортних (протичовнових) літаків;

на підставі статті_____ графи VI (шостої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів ____ (вказати фах) на всіх типах вертольотів;

на підставі статті_____ графи VI (шостої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів ____ (вказати фах) на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування (для льотного складу авіації ВМС Збройних Сил України);

на підставі статті_____ графи VI (шостої) Переліку хвороб -непридатний до виконання польотів ____ (вказати фах).

6. На персонал з керування БпАК можуть прийматися такі постанови:

на підставі статті_____ графи VII (сьомої) Переліку хвороб - придатний до керування БпАК;

на підставі статті_____ графи VII (сьомої) Переліку хвороб - непридатний до керування БпАК.

7. На персонал з УПР можуть прийматися такі постанови:

на підставі статті_____ графи VII (сьомої) Переліку хвороб - придатний до управління повітряним рухом ____ (вказати фах);

на підставі статті_____ графи VII (сьомої) Переліку хвороб - непридатний до управління повітряним рухом ____ (вказати фах).

8. На авіаційних рятівників можуть прийматися такі постанови:

на підставі статті_____ графи VI (шостої) Переліку хвороб - придатний до виконання польотів авіаційним рятівником;

на підставі статті_____ графи VI (шостої) Переліку хвороб - непридатний до виконання польотів авіаційним рятівником.

9. На парашутистів можуть прийматися такі постанови:

на підставі статті_____ графи IV (четвертої) Переліку хвороб - придатний до виконання всіх видів стрибків з парашутом;

на підставі статті_____ графи VI (шостої) Переліку хвороб -придатний до виконання стрибків з парашутом, за винятком випробувальних та експериментальних;

на підставі статті_____ граф IV, VI (четвертої, шостої) Переліку хвороб - непридатний до виконання стрибків з парашутом.

10. На осіб, яких залучають до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, можуть прийматися такі постанови:

на підставі статті_____ графи ________ Переліку хвороб - придатний до ________________, придатний до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

на підставі статті_____ графи ________ Переліку хвороб - придатний до ________________, непридатний до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

11. На резервістів можуть прийматися такі постанови:

на підставі статті_____ графи ________ Переліку хвороб - придатний до служби у військовому резерві ________________ (вказується робота за фахом);

на підставі статті_____ графи ________ Переліку хвороб - непридатний до служби у військовому резерві ________________ (вказується робота за фахом).

12. На всіх осіб можуть також прийматися такі постанови:

підлягає стаціонарному обстеженню та огляду ГЛЛК;

підлягає стаціонарному лікуванню (санації) з подальшим оглядом ГЛЛК;

надати відпустку для лікування (за станом здоров’я) терміном на "___" календарних днів із подальшим оглядом;

надати звільнення від ____________ з виконанням інших обов’язків військової служби (службових обов’язків) терміном на "____" календарних днів з подальшим оглядом;

надати звільнення від виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) терміном на "____" календарних днів (до 15) з подальшим оглядом;

надати звільнення від усіх робіт і нарядів з відвідуванням класних занять терміном на "_______" календарних днів (до 15) (тільки для курсантів ВНЗ);

тимчасово непридатний до проходження навчальних (перевірочних) або спеціальних зборів (тільки для військовозобов’язаних, зазначається термін).

13. На осіб, яких оглядають за пунктом 24 цього розділу, можуть прийматися такі постанови:

на підставі пункту 24 Розділу V Положення, статті_____ графи______Переліку хвороб придатний до____ (вказати фах).

14. Постанова про придатність до виконання польотів (льотного навчання) передбачає також придатність до виконання стрибків з парашутом. Якщо за станом здоров’я оглянутий не може виконувати стрибки з парашутом, у постанові ЛЛК зазначають, що він підлягає звільненню від виконання стрибків із парашутом.

15. Обмежено придатними до виконання польотів вважаються особи, які допущені з обмеженнями за графою Переліку хвороб, яка відповідає типу ПС, на яких вони виконують польоти, а також визнані придатними за графами, що містять більш низькі вимоги.

За неповної відповідності стану здоров’я льотчиків і штурманів медичним вимогам відповідної графи Переліку хвороб, за клопотанням командування частини (керівництва організації, установи), приймається постанова про обмежену придатність у межах графи або за однією з граф Переліку хвороб (до графи V включно).

Особи, визнані придатними до виконання польотів на всіх типах ПС за графою Переліку хвороб, за якою вони підлягають огляду, не вважаються обмежено придатними.

Льотчикам, стан здоров’я яких не відповідає вимогам граф II-V, штурманам - граф III-V, іншим членам льотних екіпажів і парашутистам - графи VI, персоналу з керування БпАК, УПР - графи VII Переліку хвороб, виноситься постанова про непридатність до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом).

Льотчики та штурмани, визнані придатними або обмежено придатними до виконання польотів, допускаються до УПР.

16. Постанови про обмежену придатність до виконання польотів інших осіб ЛС приймаються за графою VI Переліку хвороб у разі якщо стан здоров’я того, кого оглядають, для виконання польотів на цьому типі ПС не відповідає повністю вимогам цієї графи.

17. Кандидатам і курсантам ВНЗ, які здійснюють підготовку ЛС і стан здоров’я яких не відповідає вимогам графи I (першого року навчання) та граф II-V (починаючи з другого курсу навчання) Переліку хвороб, приймається постанова про непридатність до льотного навчання.

18. Кандидатам і курсантам ВНЗ, які здійснють підготовку персоналу з керування БпАК, УПР, стан здоров’я яких не відповідає вимогам графи VII, приймається постанова про непридатність до навчання персоналу з керування БпАК, УПР.

19. В експертній постанові ЛЛК мають бути відображені: статті та графи Переліку хвороб, діагноз, ступінь придатності до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом, навчання у ВНЗ), за потребою записуються основні лікувально-профілактичні рекомендації та (або) призначається систематичний нагляд лікаря частини.

На військовослужбовців, визнаних непридатними до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом, навчання у ВНЗ), відповідно до Положення про ВЛЕ приймається постанова про ступінь придатності до військової служби, причинний зв’язок захворювання.

20. ЛЛК у разі прийняття постанови про придатність до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом, навчання у ВНЗ), обмежену придатність до виконання польотів, стрибків із парашутом можуть призначити достроковий медичний огляд (через 6 місяців) або черговий медичний огляд у стаціонарних умовах.

21. За статтями Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку особи, котру оглядають, можуть бути визнані придатними, обмежено придатними або непридатними до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом, навчання у ВНЗ). При цьому враховується:

ступінь виявлення захворювання;

ступінь компенсації наявних порушень;

зворотність патологічного процесу;

досвід роботи за фахом;

можливість прогресування захворювання у разі продовження роботи, навчання;

вплив захворювання на якість виконання роботи, навчання;

особливості психофізіологічного стану;

спеціальність, стаж, кваліфікацію та цілеспрямованість на продовження професійної діяльності (навчання);

перенесення польотів за даними динамічного медичного спостереження в міжкомісійний період;

висновок командування та начальника медичної служби частини (організації, установи) про доцільність (можливість) продовження роботи за фахом або навчання.

22. Відпустка для лікування (за станом здоров’я) особам, яких оглядають ВЛК (ЛЛК), надається на 30 календарних днів. За медичними показаннями після травм (поранень, контузій) або оперативного лікування ВЛК (ЛЛК) приймає постанову про потребу у відпустці на 45 або 60 календарних днів. За наявності медичних показань відпустка може бути продовжена на 30 календарних днів, а в окремих випадках - на 45 або на 60 календарних днів.

Після завершення відпустки проводиться огляд ГЛЛК і вирішується питання про ступінь придатності до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом, навчання у ВНЗ).

У разі наявності медичних показань відпустка для лікування (за станом здоров’я) може бути подовжена ГЛЛК, але кожного разу не більше ніж на 30 календарних днів. Загальний час безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я, включаючи відпустку, не повинен перевищувати 4 місяці, а для хворих на туберкульоз - 12 місяців.

23. Лікар частини (організації, установи) має право надавати висновок про необхідність звільнення за станом здоров’я від виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків, курсантам - від усіх робіт та нарядів) на термін не більше шести діб. Орієнтовні терміни та порядок допуску до виконання польотів керування безпілотними авіаційними комплексами, управління повітряним рухом, виконання стрибків із парашутом, навчання у ВНЗ після одужання у зв’язку з перенесеними захворюваннями і травмами наводяться в додатку 8 цього Положення.

Постанову про звільнення від виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків, курсантам - від усіх робіт та нарядів) на термін від 7 до 15 діб приймає ГЛЛК та оформляє її довідкою. ГЛЛК може приймати повторну постанову про звільнення, але в цілому термін звільнення не повинен перевищувати 30 діб.

24. ГЛЛК (за дозволом ЦЛЛК) може приймати постанову про придатність до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом, навчання у ВНЗ) за статтями Переліку хвороб, що передбачають непридатність. У такому разі питання розглядається за наявності таких документів:

висновку ГЛЛК щодо можливості визнання придатності за станом здоров’я до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом, навчання ВНЗ) згідно з цим пунктом;

клопотання командування вищого рівня;

Медичної книжки льотного складу;

медичної, льотної (службової) характеристик;

результатів психофізіологічного обстеження;

акта перевірки виконання функціональних обов’язків за фахом, який підписують члени комісії у складі: голови комісії - заступника командира частини (керівника організації, установи), членів комісії: заступника командира (керівника) з льотної підготовки, заступника командира (керівника) по роботі з особовим складом, заступника командира з інженерно-авіаційної служби - начальника інженерно-авіаційної служби, начальника медичної служби. За необхідності до складу комісії включають інших фахівців. Акт затверджується командиром частини (керівником організації, установи).

При цьому складається свідоцтво про хворобу, яке затверджується ЦЛЛК. Подальші медичні огляди зазначені особи проходять тільки у ГЛЛК. За відсутності негативної динаміки у стані здоров’я за статтями, що передбачали непридатність до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом, навчання у ВНЗ), постанова ГЛЛК на затвердження в ЦВЛК не подається.

Цей пункт не застосовується:

для осіб, яких оглядають ЛЛК перед першим призначенням на посаду

за фахом або після перерв у льотній роботі (роботі за фахом) понад один рік;

у випадку погіршення стану здоров’я щодо основного захворювання, з приводу якого застосовувався цей пункт.

25. Термін дії постанови ЛЛК про ступінь придатності до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом) - дванадцять місяців із моменту її винесення (якщо не призначений позачерговий медичний огляд). З дня закінчення дії постанови ЛЛК особи до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом) не допускаються.

26. В окремих випадках, коли за об’єктивних причин (особливий період, виконання спеціальних завдань, під час участі в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки тощо) немає можливості провести медичний огляд ЛЛК у встановлені терміни за дозволом ЦЛЛК начальник медичної служби частини (організації, установи) проводить поглиблений медичний огляд особам, які підлягають ЛЛЕ, та за його результатами приймає рішення про продовження допуску до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом) на два місяці від терміну закінчення дії постанови ЛЛК.

Допуск до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом) особам, які оглянуті ЛЛК за пунктом 24 цього розділу, понад термін дії постанови ЛЛК не здійснюється.

27. Під час огляду ЛЛК осіб, які визнані придатними до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом), комісією можуть прийматися такі постанови: "Придатний до військової служби", "Придатний до військової служби за контрактом", "За станом здоров’я протипоказань до проходження військової служби за кордоном немає", якщо стан здоров’я вказаних осіб відповідає вимогам Положення про ВЛЕ.

Ці постанови приймаються за наявності відповідного направлення,

результатів проведених обстежень, передбачених Положенням про ВЛЕ. Відповідні постанови оформляються довідкою за формою, наведеною у додатку 4 до Положення про ВЛЕ.

VІ. Оформлення медичної документації лікарсько-льотної комісії та порядок подання документів на затвердження та контроль

1. Підлягають затвердженню ЦЛЛК постанови ГЛЛК на осіб:

а) непридатних до:

виконання польотів;

керування БпАК, УПР;

виконання стрибків з парашутом;

льотного навчання, навчання як персонал із керування БпАК, УПР;

участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

б) уперше визнаних обмежено придатними до виконання польотів, а також у разі зняття раніше встановленого обмеження;

в) які поновлюються до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом, навчання у ВНЗ);

г) уперше допущених до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом, навчання у ВНЗ) відповідно до пункту 24 Розділу V цього Положення.

2. Подаються на контроль у штатні ВЛК постанови про:

надання відпустки для лікування (за станом здоров’я);

надання звільнення від виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом) з виконанням інших обов’язків військової служби (службових обов’язків);

надання звільнення від виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків).

3. Під час заповнення Медичної книжки льотного складу, Картки медичного огляду ЛЛК лікарі-спеціалісти зобов’язані записати: скарги, анамнез, дані об’єктивного обстеження, діагноз, експертне заключення, лікувально-профілактичні рекомендації. За відсутності захворювання лікар-спеціаліст ЛЛК робить запис "Здоровий", робить експертне заключення, ставить свій підпис та скріплює його своєю печаткою. Постанова ЛЛК із вказівкою діагнозу та запропонованими лікувально-профілактичними вказівками підписує голова ЛЛК та скріплює гербовою печаткою.

4. У Медичну книжку льотного складу повинні бути занесені результати обстеження лікарями-спеціалістами та результати проведених досліджень.

5. Особам, що підлягають ЛЛЕ, після проходження огляду ЛЛК надається Довідка про проходження лікарсько-льотної комісії (додаток 9), а також за вимогою оформляється Довідка лікарсько-льотної комісії (додаток 10).

6. Якщо під час проведення амбулаторного огляду ЛЛК приймається постанова про необхідність стаціонарного обстеження та огляду ГЛЛК, заповнюються всі розділи Медичної книжки льотного складу та Книги протоколів засідань лікарсько-льотної комісії.

7. Під час медичного огляду ГЛЛК постанова заноситься в Медичну книжку льотного складу в тому разі, якщо вона не підлягає затвердженню. Постанова, яка підлягає затвердженню ЦЛЛК, заноситься в Медичну книжку льотного складу начальником медичної служби частини (організації, установи) після отримання затвердженого свідоцтва про хворобу та завіряється гербовою печаткою частини (організації, установи). До отримання затвердженого свідоцтва про хворобу особи, яку оглядає ЛЛК, вона до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом) не допускається.

8. Медичні книжки льотного складу зберігаються у медичному пункті частини (організації, установи). Під час переведення ЛС (персоналу з керування БпАК, УПР, парашутистів) до іншої частини (організації, установи), а також при направленні на навчання, до закладів охорони здоров’я, вибутті у міжнародні операції з підтримання миру і безпеки Медичні книжки льотного складу видаються на руки в запечатаному вигляді.

Медичні книжки осіб, які звільнилися, направляються разом з особовою справою до РВК (МВК) за місцем військового обліку.

У разі відрахування курсантів Медична книжка льотного складу зберігається у медичній службі ВНЗ протягом трьох років.

9. У кожній ЛЛК ведеться Книга протоколів засідань лікарсько-льотної комісії. Протоколи всіх засідань ЛЛК підписуються головою, усіма членами комісії, що брали участь у роботі комісії, та секретарем комісії.

У книзі протоколів заповнюються всі розділи. За наявності скарг чи виявлення відхилень від норми, коли не складається свідоцтво про хворобу, в Книзі протоколів робиться запис скарг, анамнестичних, об’єктивних даних і результатів досліджень, які підтверджують встановлений діагноз. У разі якщо постанова ГЛЛК оформляється свідоцтвом про хворобу дозволяється не записувати дані об’єктивного обстеження та результати спеціальних досліджень. При цьому один примірник свідоцтва про хворобу зберігається як додаток до Книги протоколів засідань ГЛЛК.

Відповідальність за повноту обстеження та обґрунтованість висновку за своєю спеціальністю несе лікар-спеціаліст ЛЛК. Голова ЛЛК відповідає за ведення Книги протоколів засідань лікарсько-льотної комісії.

10. Свідоцтво про хворобу (додаток 11) складається на військовослужбовців:

визнаних непридатними до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом, навчання у ВНЗ);

уперше визнаних обмежено придатними до виконання польотів;

у разі зняття раніше винесених обмежень до виконання польотів;

у разі поновлення на виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом, навчання у ВНЗ);

уперше допущених до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом, навчання у ВНЗ) відповідно до пункту 24 розділу V цього Положення;

у яких виявлені протипоказання до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

У всіх інших випадках під час огляду військовослужбовців складається довідка.

11. На військовозобов’язаних (резервістів) під час огляду ГЛЛК свідоцтво про хворобу складається у разі:

визнання їх уперше обмежено придатними до виконання польотів;

поновлення до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом);

визнання непридатними до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом) із числа призваних на навчальні (перевірочні) або спеціальні збори.

У всіх інших випадках під час огляду військовозобов’язаних (резервістів) складається довідка.

12. На осіб, що підлягають ЛЛЕ з числа цивільних працівників, свідоцтво про хворобу складається у разі:

поновлення до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом);

визнання їх уперше обмежено придатними до виконання польотів;

зняття раніше винесеного обмеження до виконання польотів;

уперше допущених до виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків із парашутом) відповідно до пункту 24 розділу V цього Положення.

13. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається та подається на розгляд до штатної ВЛК із медичною та льотною (службовою) характеристиками:

на генералів (адміралів) - у п’яти примірниках. Перший примірник зберігається в ЦВЛК визначеним порядком, другий примірник ЦЛЛК направляє до кадрового органу. Три примірники надсилаються у відповідний відділ кадрів або командиру частини (керівнику організації, установи), з них два примірники підшиваються до їх особових справ, а один примірник видається на руки;

на інших військовослужбовців - у чотирьох примірниках. Перший примірник зберігається в ЦВЛК визначеним порядком. Три примірники надсилаються у відповідний відділ кадрів або командиру частини (керівнику організації, установи), з них два примірники підшиваються до їх особових справ, а один примірник видається на руки;

на військовозобов’язаних - у трьох примірниках. Перший примірник зберігається у ЦВЛК визначеним порядком. Два примірники надсилаються у відповідний відділ кадрів або командиру частини (керівнику організації, установи) та підшиваються до їх особових справ;

на цивільних працівників - у двох примірниках. Перший примірник зберігається у ЦВЛК визначеним порядком. Другий примірник надсилається у відповідний відділ кадрів або командиру частини (керівнику організації, установи) та підшивається до їх особових справ.

14. Термін оформлення свідоцтва про хворобу ЛЛК - не більше п’яти робочих днів із дня винисення постанови.

15. Свідоцтва про хворобу подаються штатними ВЛК для затвердження до ЦВЛК після розгляду прийнятої ГЛЛК постанови.

16. У разі незатвердження прийнятої ГЛЛК постанови Свідоцтво про хворобу повертається до ГЛЛК, де воно оформлялося, із зазначенням причин його незатвердження та з необхідними вказівками. При цьому один примірник Свідоцтва про хворобу з незатвердженою постановою зберігається у ЦЛЛК протягом трьох років.

17. Медичну характеристику на осіб, які підлягають огляду ЛЛК, складає начальник медичної служби частини (організації, установи). Вона повинна містити такі дані:

військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, займана посада та спеціальність, дата народження, рік призову на військову службу (прийняття на роботу);

з якого часу особа перебуває під лікарським спостереженням у частині (організації, установі);

дата, діагноз та постанова попередньої ЛЛК;

коли та в якому закладі охорони здоров’я проходив попереднє стаціонарне обстеження та огляд ГЛЛК, діагноз та постанова;

загальна характеристика фізичного стану та працездатності в міжкомісійний період;

випадки звернень за медичною допомогою та кількість днів працевтрат;

дані лікарського спостереження за виконанням службових обов’язків (витривалість до польотів, прискорень та інших льотних навантажень, медичний аналіз найбільш часто повторюваних помилок під час виконання польотних завдань, вплив льотної праці на перебіг наявного захворювання, направлення на продовження роботи за фахом тощо);

динаміка частоти пульсу, артеріального тиску в процесі виконання службових обов’язків за даними передпольотних, міжпольотних та післяпольотних медичних оглядів;

інші об’єктивні дані, які мають значення для спеціалістів військових закладів охорони здоров’я;

індивідуально-психологічні особливості (риси характеру, емоційний стан тощо);

сімейні стосунки, побутові умови, звички;

випадки звільнення від службових обов’язків чи усунення від виконання польотів (керування БпАК, УПР, виконання стрибків з парашутом) за медичними показаннями, їх причини;

причини направлення на медичний огляд;

думка начальника медичної служби про подальше використання на роботі за фахом.

Медичну характеристику підписує начальник медичної служби та скріплює гербовою печаткою частини (організації, установи).

18. Льотну (службову) характеристику складає безпосередній начальник та затверджує командир частини (керівник організації, установи).

Характеристика повинна містити такі дані:

займана посада, спеціальність, військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, який навчальний заклад та коли закінчив;

з якого часу на льотній роботі (роботі за фахом) та у цій частині;

якість виконання роботи за фахом та службових обов’язків;

чи впливають відхилення у стані здоров’я на роботу за фахом;

на якому типі ПС здійснює льотну роботу;

загальний наліт годин;

висновок про можливість продовження роботи за фахом.

19. Медичну, льотну (службову) характеристики під час направлення на ГЛЛК складають у двох примірниках.

20. Свідоцтва про хворобу та характеристики не повинні містити секретної та службової інформації і пересилаються у встановленому порядку.

21. Особи, які підлягають огляду ЛЛК (ГЛЛК), у встановленому порядку дають згоду на оброблення їх персональних даних, необхідних для проходження ЛЛЕ.

Директор
Військово-медичного
департаменту Міністерства
оборони України
генерал-майор
медичної служби


А.В. Верба


Додаток 1
до Положення
про лікарсько-льотну експертизу
в державній авіації України
(пункт 12 розділу І)

ПЕРЕЛІК
медичного майна, апаратури та інструментарію для проведення медичного огляду лікарсько-льотними комісіями

1. Кабінет антропометрії

Ваги медичні - 1 шт., динамометр ручний (плоскопружинний) - 2 шт., динамометр становий - 1 шт., стрічка вимірювальна з розподілом на сантиметри - 1 шт., пінцет анатомічний довжиною 15 см - 1 шт., ростомір - 1 шт., спірометр - 1 шт., кутомір - 1 шт., медична кушетка - 1 шт., рукавички анатомічні - 3 пари, скло збільшувальне (лупа) 1 х 3 - 1 шт., сфігмоманометр для вимірювання артеріального тиску - 1 шт., шприци одноразові 5,0 мл - 5 шт., шафа сухожарова (стерилізатор) - 1 шт.

2. Кабінет хірурга

Стетофонендоскоп - 1 шт., кутомір - 1 шт., гоніометр - 1 шт., стрічка вимірювальна з розподілами на сантиметри - 1 шт., медична кушетка - 1 шт., рукавички анатомічні - 10 пар.

3. Кабінет терапевта

Фонендоскоп - 1 шт., сфігмоманометр для вимірювання артеріального тиску - 1 шт., термометри медичні - 6 шт., шпатель для язика прямий двобічний - 5 шт., манжет для сфігмоманометра (запасний) - 2 шт., лоток ниркоподібний емальований - 1 шт., медична кушетка - 1 шт., електрокардіограф - 1 шт.

4. Кабінет стоматолога (для проведення стоматологічного обстеження)

Дзеркало зубне - 30 шт., зонд зубний прямий багнетоподібний - 3 шт., зонд зубний вигнутий під кутом - 30 шт., пінцет анатомічний загального призначення - 2 шт., пінцет зубний вигнутий нестандартний - 30 шт.

5. Кабінет оториноларинголога

Банки з притертими корками ємністю 50 мл - 5 шт., балон для продування вух ємністю 180 мл з наконечником - 1 шт., лампа настільна - 1 шт., лотки ниркоподібні емальовані - 4 шт., ватотримач для гортані - 5 шт., ватотримач для носоглотки - 5 шт., лупа складна велика - 1 шт., манометр вушний простий (отоманометр) - 1 шт., ножиці хірургічні з одним гострим кінцем прямі завдовжки 14 см - 1 шт., пінцет анатомічний завдовжки 15 см - 1 шт., пінцети вушні вигнуті по ребру - 3 шт., поїльник емальований - 1 шт., рефлектор лобний - 1 шт., лійки вушні № 1 - 3 шт., № 2 - 3 шт., № 3 - 6 шт., № 4 - 6 шт., лійка вушна пневматична - 1 шт., заглушувач вушний для дослідження слуху при визначенні односторонньої глухоти - 1 шт., дзеркала гортанні діаметром 21 мм - 2 шт. та діаметром 24 мм - 2 шт., дзеркала носоглоткові діаметром 8 мм - 2 шт., дзеркала носові з довжиною губок 30 мм - 10 шт. та з довжиною губок 60 мм - 5 шт., зонд вушний Воячека гостроконечний - 1 шт., зонд ґудзикоподібний - 1 шт., зонд носовий гудзикоподібний Воячека - 1 шт., зонди вушні з насічкою для вати - 2 шт., голки Куликовського для проколу верхньощелепної пазухи - 3 шт., камертон на 128 коливань - 1 шт. та на 1024 коливання - 1 шт., спиртівка - 1 шт., шафа сухожарова (стерилізатор) - 1 шт., шпатель для язика вікончатий - 25 шт., шпатель для язика прямий двосторонній - 30 шт., шприц для промивання порожнин ємністю 150 мл - 1 шт., штангласи з темного скла з притертими корками для речовин, за допомогою яких досліджують нюх, - 5 шт., крісло Барані - 1 шт., секундоміри зразка СУ-III - 2 шт., термометр медичний - 1 шт., столик для інструментів медичний - 1 шт., ручки для гортанного дзеркала - 3 шт.

6. Кабінет окуліста

Лінійки скіаскопічні - 1 набір, лінійка очна металева з поділками довжиною до 350 мм, апарат для рівномірного освітлення таблиць Рота або проектор знаків, прилад для дослідження нічного зору АДМ або АРП, лампа щілинна з трансформатором ЩЛ-2Б, офтальмоскоп дзеркальний із двома лупами - 1 шт., офтальмоскоп ручний електричний - 1 шт., периметр - 1 шт., таблиці для визначення гостроти зору вдалину Головіна-Сівцева - 2 комплекти, таблиці для дослідження гостроти зору поблизу - 1 комплект, таблиці для дослідження кольоросприйняття - 1 комплект, апарат "Кольоротест" - 1 шт., таблиця контрольна та знаки Поляка для дослідження симуляції зниженого зору, оптотипи Поляка для дослідження гостроти зору нижче 0,1, набір оптичних лінз великий - 1 комплект, прилад для визначення найближчої точки ясного зору, акомодації - 1 шт., рефрактометр - 1 шт., аномалоскоп АН-59 - 1 шт., прилад для дослідження зорової оцінки відстані (апарат Говарда) - 1 шт., кольоротест - 1 шт., крапельниці очні з піпетками - 4 шт., канюлі (голки для промивання слізного каналу) - 1 комплект, повікопідіймач великий - 2 шт., зонди для слізного каналу №№ 1, 2, 3 - по 1 шт., еластотонометр очний - 1 шт., шприц з двома тупокінцевими канюлями для промивання слізних шляхів - 1 шт., лотки ниркоподібні емальовані - 2 шт., лупа бінокулярна, екзофтальмометр, гоніоскоп.

7. Витратне медичне майно

Медикаменти (на 30 оглянутих протягом дня) - розчини: дикаїну 0,25% - 2,0, фурациліну 1:1000 - 1000,0, гоматропіну 1% - 2,0 (або 0,5% - 2,0 або платифіліну 2% - 2,0), атропіну 1:5000 - 5,0, атропіну 1% - 2,0 (або тропікамід 1% - 10,0), флюоресцину 2% - 2,0 (або коларголу 3% - 2,0); пілокарпіну 1% (або езеріну 0,2% - 2,0); арміну 1:20000 - 2,0, риванолу 1:1000 - 1000,0, аміаку 10% - 50,0, йоду 5% - 10,0, спирту етилового медичного - 50,0, водного розчину брильянтового зеленого 1% - 10,0.

Вата гігроскопічна, серветки стерильні малі у пакетах, рукавиці гумові, вазелін медичний, лейкопластир.

Стандартні розчини для досліджень:

нюху - розчин оцтової кислоти 0,5%, чистий винний спирт - 5,0;

смаку - розчин цукру 4 - 10 та 40% - по 5,0; кухонної солі 2,4 - 5 і 10% - по 5,0; лимонної кислоти 0,01 - 0,02 і 0,03% - по 5,0; хініну сульфату 0,00002 - 0,00003% - по 5,0.

8. Господарське майно

Халати медичні - за кількістю лікарів та середнього медичного персоналу; рушники; умивальники; щітки для миття рук, мило - за кількістю лікарських кабінетів; тарілки фарфорові - 4 шт.; таз емальований; спиртівка; ширма; кушетки медичні - 6 шт.; столи; стільці; вішалки: для одягу і халатів; шафи для зберігання інструментів та медикаментів; указка; термометри кімнатні за кількістю кабінетів.

Забезпечення халатами, рушниками, простирадлами, милом, дезінфікуючими розчинами, необхідними медикаментами та канцелярським приладдям здійснюється за рахунок тих частин (установ, організацій) та закладів охорони здоров’я, у яких працює лікарсько-льотна комісія.Додаток 2
до Положення про лікарсько-льотну
експертизу в державній авіації України
(пункт 14 розділу І)

ПЕРЕЛІК ХВОРОБ,
станів і фізичних вад із поясненнями щодо застосування статей з метою лікарсько-льотної експертизи льотного складу, персоналу з керування безпілотними авіаційними комплексами, персоналу з управління повітряним рухом, парашутистів, кандидатів на навчання та курсантів вищих навчальних закладівДодаток 3
до Положення про лікарсько-льотну
експертизу в державній авіації України
(пункт 14 розділу І)

ТАБЛИЦЯ ЗМІН
у вимогах до стану здоров’я на особливий період

Порядковий номер статті

Графи Переліку хвороб

II

III

IV

V

VI

VII

1

2

3

4

5

6

7

придатні, на літаках та ВПБ* - індивідуальна оцінка

придатні

індивідуальна оцінка

придатні

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

індивідуальна оцінка

придатні

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

індивідуальна оцінка

придатні

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

індивідуальна оцінка

придатні

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

10б

індивідуальна оцінка

придатні

придатні

придатні

11б

придатні

12б

придатні на літаках палубного базування -індивідуальна оцінка

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

15б

індивідуальна оцінка

16б

індивідуальна оцінка

17б

індивідуальна оцінка

20б

індивідуальна оцінка

придатні

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

21б

придатні

22

придатні

23б

непридатні

індивідуальна оцінка

24б

індивідуальна оцінка

придатні

25

непридатні за наявності короткозорості та астигматизму різного виду більше 2,0 Д, далекозорості більше 3,0 Д

застосовуються вимоги до гостроти зору незалежно від рефракції

26б

непридатні

індивідуальна оцінка

придатні

26в

індивідуальна оцінка

придатні

27б, в

індивідуальна оцінка

придатні

27г, ґ

придатні

28б, в

придатні

індивідуальна оцінка

29а

непридатні

індивідуальна оцінка

29б

індивідуальна оцінка

придатні

30б

індивідуальна оцінка

30в

придатні

31б, в

індивідуальна оцінка

придатні

32б

індивідуальна оцінка

придатні, бортові радисти - індивідуальна оцінка.

33б

придатні, на літаках палубного базування - індивідуальна оцінка

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

34

придатні

36б

індивідуальна оцінка

придатні

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

37б

індивідуальна оцінка

придатні

38б

індивідуальна оцінка

придатні

39б, в

індивідуальна оцінка

придатні

40а

непридатні

індивідуальна оцінка

придатні

40б

придатні

41

придатні

42б, в

індивідуальна оцінка

придатні

43а

індивідуальна оцінка

43б,в

придатні

44б

придатні

45а

придатні, на літаках палубного базування - індивідуальна оцінка, надзвукових - непридатні

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

45б

придатні

46б, в

придатні, на літаках палубного базування та надзвукових - індивідуальна оцінка

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

47б, в

придатні, на літаках палубного базування та надзвукових - індивідуальна оцінка

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

48б

придатні, на літаках палубного базування та надзвукових - індивідуальна оцінка

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

49б

придатні, на літаках палубного базування та надзвукових - індивідуальна оцінка

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

50б

придатні, на літаках палубного базування та надзвукових - індивідуальна оцінка

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

51б

придатні, на літаках палубного базування та надзвукових - індивідуальна оцінка

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

52б

придатні

53б,в

придатні

54б

придатні

55а

індивідуальна оцінка

55б

придатні

56б

індивідуальна оцінка

придатні

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

57б,в

придатні

59б

придатні

60б

придатні

61б

придатні

62б

придатні

63б

придатні

64б

придатні

66б

придатні

67б,в

придатні

68б

придатні

69б

придатні

70б

придатні

71б,в

придатні

73

придатні

74

індивідуальна оцінка

75в,б

придатні

76б

індивідуальна оцінка

придатні

на ВПБ -індивідуальна оцінка

придатні

78б

індивідуальна оцінка

придатні

на ВПБ - індивідуальна оцінка

придатні

__________
* вертольоти палубного базування (далі - ВПБ).Додаток 4
до Положення про лікарсько-льотну
експертизу в державній авіації України
(пункт 27 розділу V)

КАРТКА
медичного огляду лікарсько-льотною комісієюДодаток 5
до Положення про лікарсько-льотну
експертизу в державній авіації України
(пункт 5 розділу ІІ)

КНИГА
протоколів засідань лікарсько-льотної комісії


Додаток 6
до Положення про лікарсько-льотну
експертизу в державній авіації України
(пункт 18 розділу ІІІ)

НАПРАВЛЕННЯ
на медичний огляд лікарсько-льотною комісією


Додаток 7
до Положення про лікарсько-льотну
експертизу в державній авіації України
(пункт 23 розділу ІІІ)

НАПРАВЛЕННЯ
для проведення


Додаток 8
до Положення про лікарсько-льотну
експертизу в державній авіації України
(пункт 23 розділу V)

ОРІЄНТОВНІ ТЕРМІНИ
та порядок допуску до виконання польотів, керування безпілотними авіаційними комплексами, управління повітряним рухом, виконання стрибків із парашутом, навчання у вищому навчальному закладі після одужання у зв’язку з перенесеними захворюваннями і травмами


Додаток 9
до Положення про лікарсько-льотну
експертизу в державній авіації України
(пункт 5 розділу VІ)

ДОВІДКА
про проходження лікарсько-льотної комісії


Додаток 10
до Положення про лікарсько-льотну
експертизу в державній авіації України
(пункт 5 розділу VІ)

ДОВІДКА
лікарсько-льотної комісії


Додаток 11
до Положення про лікарсько-льотну
експертизу в державній авіації України
(пункт 10 розділу VІ)

СВІДОЦТВО
про хворобу


ПЕРЕЛІК
скорочень до Положення про лікарсько-льотну експертизу в державній авіації України


БКПК

Безперевна кумуляція прискорень Кориоліса


БпАК

Безпілотний авіаційний комплекс


ВНЗ

Вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку осіб ЛС, персоналу з керування БпАК, УПР


ВЛЕ

Військово-лікарська експертиза


ВЛК

Військово-лікарська комісія


ВПБ

Вертольоти палубного базування


ГЛЛК

Госпітальна лікарсько-льотна комісія


ЕКГ

Електрокардіограма


ЛЛЕ

Лікарсько-льотна експертиза


ЛЛК

Лікарсько-льотна комісія


ЛС

Льотний склад


ОВК

Обласний військовий комісаріат


Перелік хвороб

Перелік хвороб, станів та фізичних вад з поясненнями щодо застосування статей з метою лікарсько-льотної експертизи льотного складу, персоналу з керування безпілотними авіаційними комплексами, персоналу з управління повітряним рухом, парашутистів, кандидатів на навчання та курсантів вищих навчальних закладів


ПКПК

Переривчаста кумуляція прискорень Кориоліса


Положення про ВЛЕ

Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України


ПС

Повітряне судно


Р(М)ВК

Районний (міський) військовий комісаріат


Розклад хвороб

Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби


УЗД

Ультразвукове дослідження


УПР

Управління повітряним рухом


ЦВЛК

Центральна військово-лікарська комісія


ЦЛЛК

Центральна лікарсько-льотна комісія
вгору