Документ z1565-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0794-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.08.2013  № 1525


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2013 р.
за № 1565/24097

Про затвердження Вимог до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 1316 від 07.10.2014
№ 673 від 07.09.2017
№ 293 від 03.05.2018}

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини четвертої статті 19-2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», підпункту 16 пункту 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» та з метою захисту прав учасників фондового ринку та дотримання ними вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу, що додаються.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 20.08.2013 р. № 41
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
20.08.2013  № 1525


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2013 р.
за № 1565/24097

ВИМОГИ
до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги поширюються на клірингові установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) при укладенні договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу (далі - Договір), внесенні змін до Договору.

2. Терміни, які використовуються у цих Вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок» тощо.

3. Договір укладається між Розрахунковим центром та кліринговою установою, відповідно до якого між Розрахунковим центром та кліринговою установою здійснюється обмін інформацією, необхідною для здійснення грошових розрахунків за результатами клірингу з метою забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

{Абзац перший пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 293 від 03.05.2018}

Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.

{Абзац другий пункту 4 розділу І в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 673 від 07.09.2017}

{Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1316 від 07.10.2014}

5. Договір має встановлювати умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.

6. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», «Про цінні папери та фондовий ринок», цими Вимогами та іншими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ІІ. Вимоги до Договору

1. Договір повинен містити:

дату та місце укладення;

реквізити сторін Договору;

предмет Договору;

права та обов’язки сторін;

відповідальність сторін;

порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;

строк дії Договору, порядок внесення змін, умови розірвання Договору та припинення його дії;

інші умови, що не суперечать законодавству.

2. Сторонами Договору є клірингова установа та Розрахунковий центр.

Реквізити сторін Договору мають містити щодо кожної сторони повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити, серію, номер, дату видачі ліцензії на провадження клірингової діяльності (для клірингової установи), інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.

3. Предметом Договору є обмін між Розрахунковим центром та кліринговою установою інформацією, необхідною для здійснення грошових розрахунків за результатами клірингу на рахунках для здійснення розрахунків клієнтів Розрахункового центру з метою забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

4. Права та обов’язки сторін:

1) у Договорі може бути зазначено, зокрема, право Розрахункового центру отримувати від клірингової установи необхідну інформацію, передбачену Договором, у разі, якщо отримані Розрахунковим центром розпорядження та інформація не містять всіх необхідних даних для здійснення операцій на рахунках для здійснення розрахунків клієнтів Розрахункового центру;

2) Договір має передбачати такі обов’язки Розрахункового центру:

надавати кліринговій установі отриману від клієнтів відповідно до договору, що укладається між Розрахунковим центром і клієнтом - власником рахунка, інформацію, передбачену Договором, щодо клієнтів Розрахункового центру та коштів, зарезервованих клієнтами Розрахункового центру для здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою її відображення у внутрішній системі обліку клірингової установи;

у порядку та строки, встановлені Договором, виконувати на рахунках для здійснення розрахунків клієнтів Розрахункового центру операції з коштами, зарезервованими клієнтами Розрахункового центру для здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», без розпоряджень клієнтів Розрахункового центру виключно на підставі інформації, отриманої Розрахунковим центром від клірингової установи;

у порядку та строки, встановлені Договором, повідомляти клірингову установу про виконання операцій на рахунках для здійснення розрахунків клієнтів Розрахункового центру, що здійснюються на підставі інформації, отриманої Розрахунковим центром від клірингової установи;

3) у Договорі може бути зазначено, зокрема, право клірингової установи отримувати від Розрахункового центру необхідну інформацію, передбачену Договором, у разі, якщо отримані документи та/або інформація не містять всіх необхідних даних для здійснення клірингу зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання коштів;

4) умови Договору повинні передбачати такі обов’язки клірингової установи:

у порядку та строки, встановлені Договором, надавати Розрахунковому центру розпорядження та інформацію, на підставі яких Розрахунковим центром на рахунках для здійснення розрахунків клієнтів Розрахункового центру виконуються операції з коштами, зарезервованими клієнтами Розрахункового центру для здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

у порядку та формі, встановленими Договором, надавати Розрахунковому центру інформацію про внесення до системи обліку клірингової установи змін щодо клієнтів Розрахункового центру, які були взяті на облік кліринговою установою;

ознайомлювати Розрахунковий центр з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) клірингової установи, які регламентують відносини клірингової установи та Розрахункового центру;

5) Договором можуть встановлюватися інші права та обов’язки сторін, що не суперечать цим Вимогам та законодавству про цінні папери та депозитарну систему України;

6) умови Договору не повинні позбавляти клірингову установу та Розрахунковий центр прав, обмежувати в правах, передбачених законодавством України.

5. Договір має передбачати порядок обміну інформацією, надання та обробки розрахункових документів.

6. У Договорі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору і порядок розгляду спорів (визначаються, зокрема, умови, за яких сторони звільняються від відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами у процесі виконання Договору).

Відповідальність клірингової установи та Розрахункового центру визначається у Договорі відповідно до закону.

7. Договором можуть бути визначені інші умови, що не суперечать законодавству України.

8. При укладенні Договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

Т.в.о. директора департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
О. Сальчуквгору