Документ z1562-11, попередня редакція — Редакція від 10.05.2016, підстава - z0534-16
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

11.23. Відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї самої територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути зняті з обліку в порядку, визначеному пунктами 11.1-11.21 цього розділу, за відсутності рахунків у фінансових установах, відкритих через такі підрозділи, та в разі позбавлення відокремленого підрозділу обов'язків чи повноважень щодо:

{Абзац перший пункту 11.23 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

нараховування, утримання або сплати (перерахування) до бюджету податків, зборів від свого імені чи від імені іншого платника податків;

складання та подання податкової звітності контролюючим органам;

укладання трудових договорів (контрактів) з найманими особами, нараховування та/або сплати їм заробітної плати;

ведення окремого балансу, бухгалтерського чи податкового обліку;

відкриття рахунків у фінансових установах.

До заяви про зняття з обліку повинна бути додана завірена копія рішення юридичної особи про таку реорганізацію відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку відокремленого підрозділу облікові справи юридичної особи і відокремленого підрозділу об'єднуються.

Дані про зняття з обліку таких відокремлених підрозділів передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку, причини зняття з обліку.

11.24. Договори про спільну діяльність, договори управління майном та угоди про розподіл продукції знімаються з обліку у контролюючих органах після їх припинення, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку, а також у разі анулювання реєстрації платником ПДВ за умови відсутності грошових зобов'язань і податкового боргу або після їх погашення (для договорів про спільну діяльність та договорів управління майном).

{Пункт розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

11.25. У разі надходження до контролюючого органу відомостей із Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (далі - спрощена процедура припинення платника податків), контролюючий орган здійснює такі заходи:

{Абзац перший пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 375 від 18.03.2016}

1) відомості про початок спрощеної процедури припинення платника податків вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб, фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП шляхом внесення нового запису або відміток до раніше внесеного запису, а також надаються до відповідних структурних підрозділів контролюючого органу за основним та до контролюючих органів за неосновним місцем обліку такого платника податків і за місцями обліку відокремлених підрозділів платника податків - юридичної особи;

{Підпункт 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

2) у 5-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про початок спрощеної процедури припинення платника податків контролюючим органом приймається рішення про непроведення документальної позапланової перевірки платника податків або проведення такої перевірки та відповідні підрозділи розпочинають таку перевірку. Такі рішення приймаються та перевірки призначаються з урахуванням пунктів 11.10-11.12 цього розділу;

3) з метою закриття рахунків у фінансових установах за наявності у контролюючому органі достатніх для поштового відправлення даних про голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) платника податків - юридичної особи, стосовно якого розпочата спрощена процедура припинення, інформація про рахунки такого платника податків надсилається зазначеним особам для їх закриття без звернення цих осіб у 10-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про початок спрощеної процедури припинення платника податків;

{Підпункт 3 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

4) у 20-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про початок спрощеної процедури припинення платника податків контролюючими органами за основним та неосновними місцями обліку такого платника податків та за місцями обліку відокремлених підрозділів платника податків - юридичної особи проводяться інші заходи, передбачені пунктом 11.8 цього розділу;

{Підпункт 4 пункту 11.25 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

5) протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків надсилає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП;

{Абзац перший підпункту 5 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 22 від 02.02.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП;

рішення про списання безнадійного податкового боргу, форму якого встановлено додатком 1 до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 577, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1844/24376 (якщо в результаті такого списання сума заборгованості із сплати податків, зборів погашена в повному обсязі);

повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 23-ОПП (додаток 23) із зазначенням причин заперечення контролюючих органів щодо здійснення такої процедури згідно з пунктом 11.27 цього розділу (крім підпунктів 7 - 9, які не можуть бути причинами заперечень контролюючих органів при спрощеній процедурі державної реєстрації припинення платника податків);

{Абзац четвертий підпункту 5 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

{Підпункт 6 пункту 11.25 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

6) у разі внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган здійснює зняття з обліку такого платника податків відповідно до пункту 11.22 цього розділу.

{Підпункт пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 375 від 18.03.2016}

11.26. Заходи щодо зняття з обліку в контролюючих органах як платників податків окружних виборчих комісій, утворених відповідно до Законів України «Про вибори народних депутатів України» та «Про вибори Президента України», розпочинаються контролюючими органами з дня офіційного оголошення результатів виборів та проводяться відповідно до цього розділу з урахуванням таких особливостей:

1) не вимагається подання окружною виборчою комісією до контролюючого органу заяви про припинення платника податків за формою № 8-ОПП, ліквідаційного балансу або інших будь-яких документів про ліквідацію окружної виборчої комісії;

2) видача контролюючим органом окружній виборчій комісії відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП або довідки про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП не є обов’язковою.

{Абзац перший підпункту 2 пункту 11.26 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

Якщо окружна виборча комісія з власної ініціативи подасть до контролюючого органу заяву за формою № 8-ОПП, контролюючий орган має видати:

відомості за формою № 30-ОПП - до внесення до Єдиного державного реєстру запису про ліквідацію окружної виборчої комісії та після проведеної перевірки, подання податкових розрахунків та повної сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 11.26 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

довідку за формою № 12-ОПП - після внесення до Єдиного державного реєстру запису про ліквідацію;

3) документальна позапланова перевірка окружної виборчої комісії, пов’язана з її припиненням як юридичної особи, призначається не пізніше п'ятнадцяти днів з дня офіційного оголошення результатів виборів і проводиться спільно з органами державного фінансового контролю. Предметом такої перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплата податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також дотримання окружною виборчою комісією законодавства щодо укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

{Розділ XI доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127  від 14.11.2014}

XII. Встановлення місцезнаходження (місця проживання) платників податків

12.1. З метою більш повного обліку платників податків - юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, унеможливлення отримання юридичними особами або фізичними особами - підприємцями неконтрольованих доходів підрозділи контролюючих органів, до функцій яких належить ведення обліку платників податків, повинні забезпечувати систематичний контроль за повнотою та своєчасністю взяття на облік юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців контролюючими органами після здійснення їх державної реєстрації, реорганізації та внесення змін до Єдиного державного реєстру чи установчих документів.

12.2. Підрозділи контролюючого органу:

стосовно платників податків, якими не подано у встановлені законом терміни податкових декларацій (звітів, розрахунків), у порядку, передбаченому законодавством, самостійно визначають суму грошового зобов'язання, проводять роботу з узгодження грошового зобов'язання та інші заходи;

стосовно платників податків, які мають податковий борг, у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи з погашення податкового боргу.

У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи проведенні будь-якого виду перевірки платника податків чи при виконанні інших службових обов'язків працівниками контролюючих органів здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків. За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться робота із з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження, місця проживання) платника податків, відповідальних та пов'язаних осіб.

12.3. У разі неможливості вручення платнику податків довідки, свідоцтва, листа чи будь-якого іншого документа, надісланого контролюючим органом, у зв'язку з відсутністю платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання) замість акта перевірки місцезнаходження (місця проживання) платника податків оформляється довідка про неможливість вручення документа платнику податків із зазначенням причин та додаванням відповідних документів (за наявності). Заміна акта довідкою не проводиться, якщо іншими нормативно-правовими актами передбачено складання акта.

{Абзац другий пункту 12.3 розділу XII виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

12.4. Щодо кожного платника податків, стосовно якого виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з'ясоване його фактичне місцезнаходження (місце проживання), підрозділ контролюючого органу, який з'ясував зазначений факт, готує та передає підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за встановленою формою.

{Пункт 12.5 розділу XII виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

XIII. Оприлюднення даних про взяття на облік платників податків

13.1. Відповідно до пункту 63.13 статті 63 розділу ІІ Податкового кодексу України з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб інформацією Центральний контролюючий орган оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік.

13.2. Зазначені дані містять такі відомості про платника податків:

податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи);

місцезнаходження;

дату та номер запису про взяття на облік;

найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків;

відомості про надіслання відповідним контролюючим органом державному реєстратору повідомлень у зв’язку з припиненням юридичної особи, що передбачені Законом та надсилаються відповідно до розділу ХІ цього Порядку.

{Абзац сьомий пункту 13.2 розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

13.3. Доступ до єдиного державного реєстраційного веб-порталу юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та офіційного веб-сайту Центрального контролюючого органу є безоплатним та вільним.

13.4. До створення Єдиного державного реєстраційного веб-порталу юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформація про взяття суб'єктів господарювання на облік як платників податків оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу.

XIV. Організація обліку платників податків у контролюючих органах

14.1. Функції обліку платників податків у контролюючому органі здійснюють відповідні підрозділи згідно із затвердженою структурою такого органу (далі - підрозділ реєстрації та обліку платників податків). Такі підрозділи утворюються в Центральному контролюючому органі, його територіальних органах в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, міжрегіональних територіальних органах, державних податкових інспекціях у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекціях.

14.2. Якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій за результатами звірок або на підставі інформації від третіх осіб встановлено, що юридична особа (відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа - підприємець) за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що здійснює діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному контролюючому органі, то цим органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такого платника податків згідно з цим Порядком.

14.3. Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків в Єдиному банку даних юридичних осіб, ДРФО та інших реєстрах, що формуються та ведуться контролюючими органами згідно з цим Порядком, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.

14.4. Для забезпечення достовірності, повноти та актуальності реєстраційних частин облікових справ платників податків та відомостей про платників податків у реєстрах платників податків, а також для приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів документів із облікових справ платників податків може проводитись інвентаризація реєстраційних частин облікових справ платників податків.

З'ясування причин розбіжностей, невідповідностей, що були виявлені за результатами інвентаризації, їх усунення, актуалізація Єдиного банку даних юридичних осіб чи інших реєстрів платників податків, їх наповнення чи внесення змін, а також доукомплектування реєстраційних частин облікових справ платників податків відповідними документами може проводитись із залученням платників податків шляхом звірки.

14.5. Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

14.6. Контролюючі органи координують свою діяльність з питань обліку платників податків з:

органами державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

органами, що здійснюють реєстрацію приватної нотаріальної, адвокатської, іншої незалежної професійної діяльності та видають свідоцтва про право на провадження такої діяльності;

органами, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об'єктами оподаткування;

фінансовими установами;

іншими органами відповідно до Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.

14.7. Застосування форм документів, які не передбачені цим Порядком, не допускається.

14.8. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у паперовому або електронному вигляді.

Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою контролюючого органу. Сторінки в журналі повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша.

Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Центральним контролюючим органом.

14.9. Підрозділи реєстрації та обліку платників податків після закінчення поточного бюджетного року виключають із загальної кількості знятих з обліку платників податків.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 3.6)


Форма № 2-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (реорганізацію, унесення змін, перереєстрацію) платників податків

№ з/п

Дата отримання, вхідний номер та назва документа

Причини подання заяви чи надходження повідомлення

Податковий номер

Найменування платника податків

Дата взяття на облік та внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014}
Додаток 2
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 3.10)

ДОВІДКА
про взяття на облік платника податків
(Форма № 4-ОПП)

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014}


Додаток 3
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 3.10)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків
(Форма № 4-УРП)

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014}Додаток 4
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 3.11)


Форма № 14-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації документів про взяття на облік платників податків

№ з/п

Дата видачі, вихідний реєстраційний номер довідки (свідоцтва, повідомлення), їх дублікатів чи копій

Податковий номер або серія та номер паспорта*

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи

Місцезнаходження (місце проживання)

Форма довідки (свідоцтва, повідомлення), оригінал/ дублікат та/або копії цих документів із зазначенням кількості копій

Дата та підпис уповноваженої особи платника податків про одержання довідки (свідоцтва, повідомлення) або дата їх вручення поштою

1

2

3

4

5

6

7

До цього журналу вносяться відомості про видачу платникам податків:

оригіналів, дублікатів та копій довідок про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП, свідоцтв про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків за ф. № 4-УРП;

повідомлень про включення платника податків до категорії платників окремих податків за ф. № 16-ОПП.

__________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014}Додаток 5
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(підпункт 4пункту 3.12)

ДОВІДКА
про зняття з обліку платника податків
(Форма № 12-ОПП)

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014}


Додаток 6
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(підпункт 4 пункту 3.12)

ЗАЯВА
(для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)
(Форма № 1-ОПП)

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}


Додаток 7
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 5.3)

ЗАЯВА
про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток
(Форма № 1-РПП)

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}Додаток 8
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 6.3)


Форма № 7-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (внесення змін) платників податків (для самозайнятих осіб)

№ з/п

Дата отримання, вхідний номер та назва документа

Причини подання заяви чи надходження повідомлення

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

П.І.Б. та категорія платника

Дата взяття на облік та внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

__________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014}Додаток 9
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пцдпункт 1пункту 6.7)

ЗАЯВА
(для самозайнятих осіб)
(Форма № 5-ОПП)

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014}


Додаток 10
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 7.4)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік за неосновним місцем обліку
(Форма № 16-ОПП)

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014}


Додаток 11
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 8.4)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність
(Форма № 20-ОПП)

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}


Додаток 12
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 10.6)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік /зняття з обліку платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)
(Форма № 11-ОПП)

{Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014}Додаток 13
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 10.7)


Форма № 6-ОПП

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв, повідомлень, інших документів про припинення чи зняття з обліку платників податків*

№ з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта** платника податків

Найменування або прізвище, ім’я, по батькові платника податків

Вид, форма документа щодо припинення (зняття з обліку) та дата його отримання (заява, повідомлення, рішення тощо)

Орган, що видав документ, дата та номер рішення

Дата та номер відповідного запису в Єдиному державному реєстрі

Форма, дата та вихідний номер довідки, повідомлення, рішення за ф. № 12-ОПП, за ф. № 30-ОПП - ф. № 31-ОПП, за ф. № 11-ОПП, за ф. № 1-ВПП, за ф. № 2-ВПП

Особа, якій видано довідку (повідомлення), спосіб та дата видачі документа, підпис такої особи (у разі отримання документа особисто), найменування контролюючого органу при зміні місцезнаходження (місця проживання) або місця обліку

Дата зняття з обліку, підстава та дата припинення (у разі ліквідації або реорганізації)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

__________
* Стосовно одного платника податків у цьому журналі робиться тільки один запис при отриманні першого з документів, які є підставою для припинення платника податків або зняття з обліку платника податків.
** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

{Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 14 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}


Додаток 14
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.2)

ЗАЯВА
про ліквідацію або реорганізацію платника податків
(Форма № 8-ОПП)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 462 від 22.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 747 від 31.08.2015№ 375 від 18.03.2016}

{Додаток 15 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 16 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 18 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 19 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 20 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 21 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 22 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 23 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Додаток 24 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}Додаток 15
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.14)

ВІДОМОСТІ
про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів

{Порядок доповнено новим Додатком 15 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}


Додаток 16
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.14)

ВІДОМОСТІ
про узгодження плану реорганізації юридичної особи

{Порядок доповнено новим Додатком 16 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}вгору