Документ z1562-11, попередня редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава - z1113-15
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

{Абзац другий пункту 10.24 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

XI. Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах

11.1. Платник податків зобов'язаний повідомляти контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

{Абзац перший пункту 11.1 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

Дані про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючі органи отримують від державних реєстраторів у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та Центрального контролюючого органу.

{Абзац другий пункту 11.1 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 22 від 02.02.2015}

Банки повідомляють контролюючі органи щодо прийняття рішення про їх ліквідацію або реорганізацію з урахуванням порядку ліквідації (реорганізації) банків, встановленого Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», та відповідно до пункту 11.4 цього розділу.

11.2. Юридичні особи, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі (у тому числі військові частини), зобов'язані подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такі документи:

заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (додаток 15), дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП;

оригінал довідки за формою № 4-ОПП;

копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення;

копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).

11.3. У разі прийняття рішення про закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, до контролюючого органу за основним місцем обліку такого відокремленого підрозділу подаються такі документи:

заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП;

оригінал довідки за формою № 4-ОПП;

копія розпорядчого документа про закриття відокремленого підрозділу.

11.4. У разі ліквідації банку голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку протягом десяти днів від дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії зобов'язаний подати до кожного з контролюючих органів, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, такі документи:

заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП;

інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів;

копію рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

копію рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або копію рішення загальних зборів банку про обрання ліквідаційної комісії у разі ліквідації банку за рішенням власників банку.

У разі надходження таких документів контролюючим органом проводяться передбачені цим Порядком процедури, пов'язані з ліквідацією або реорганізацією платника податків, а також згідно із законодавством інші заходи в межах процедур ліквідації банків.

11.5. У зв’язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені цим розділом, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

заяви за формою № 8-ОПП від платника податків, поданої згідно з пунктами 11.2-11.4 цього розділу;

відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;

відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення органу державної реєстрації про закриття відокремленого підрозділу;

судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків.

При отриманні першого з документів про ліквідацію або реорганізацію платників податків робиться запис у журналі за формою № 6-ОПП.

Координацію заходів щодо зняття з обліку юридичної особи у зв’язку з припиненням, яка протягом року змінила місцезнаходження, що пов’язано зі зміною адміністративного району, у тому числі формування та видачу довідок (повідомлень), передбачених цим розділом, проводить контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей (документів), визначених цим пунктом.

{Пункт 11.5 розділу XI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

11.6. При проведенні заходів, пов'язаних з ліквідацією або реорганізацією платника податків, контролюючі органи організовують та планують їх таким чином, щоб вимоги щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, були сформовані і отримані особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог.

11.7. Інформація про отримання контролюючим органом документів (відомостей), визначених цим пунктом, а також інформація про дату публікації повідомлення, яке містить інформацію про строк заявлення вимог кредиторів, доводиться до відома структурних підрозділів такого контролюючого органу та контролюючих органів, у яких платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку або в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. За результатами проведення відповідних заходів у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків або після проведення документальної позапланової перевірки та спливання законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань такого платника податків, але не пізніше дня закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог, відповідальні працівники таких підрозділів (органів) підписують обхідний лист або готують відповідний висновок про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

{Пункт 11.7 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

11.8. Контролюючі органи, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку та в яких перебувають на обліку відокремлені підрозділи платника податків, за результатами відповідних заходів у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків надсилають відповідний висновок до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Висновки та підписаний всіма структурними підрозділами контролюючого органу обхідний лист зберігаються у реєстраційній частині облікової справи платника податків. Обхідний лист не підлягає видачі платникам податків.

11.9. У разі отримання документів згідно з пунктами 11.1-11.4 цього розділу та/або якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків, контролюючим органом приймається рішення про проведення (не проведення за підставами, встановленими пунктами 11.11 та 11.12 цього розділу) документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.

{Абзац перший пункту 11.9 розділу XI із змінами, внесеними згідно  Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

Призначається та розпочинається перевірка у такі строки:

не пізніше десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, у разі ліквідації юридичної особи за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу;

{Абзац третій пункту 11.9 розділу XI із змінами, внесеними згідно  Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

протягом місяця після одержання того документа, що надійшов до контролюючого органу першим, в інших випадках.

11.10. У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи призначається та одночасно проводиться документальна позапланова перевірка юридичної особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу призначається і проводиться документальна позапланова перевірка відокремленого підрозділу, який закривається, та може бути призначена документальна позапланова перевірка юридичної особи в установленому законом порядку. Якщо у таких випадках юридична особа та її відокремлений підрозділ (відокремлені підрозділи) перебувають на обліку в різних контролюючих органах, організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку юридичної особи.

До участі у документальній позаплановій перевірці платника податків, що ліквідується або реорганізується, залучаються також контролюючі органи, у яких платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку. У цьому випадку організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків.

11.11. За рішенням керівника контролюючого органу документальна позапланова перевірка не проводиться, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) протягом 1095 календарних днів, що передують даті одержання контролюючим органом документів (відомостей), зазначених у цьому пункті, та стосовно нього використана інформація від фінансових установ, інших органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності з моменту подання останньої податкової звітності, та платник податків не знаходиться за зареєстрованим місцезнаходженням (місцем проживання) і контролюючий орган не може встановити фактичне місцезнаходження платника податків. Таке рішення приймається керівником контролюючого органу на підставі відповідної доповідної записки. Доповідна записка з резолюцією керівника зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків.

11.12. Керівник контролюючого органу може також прийняти рішення про непроведення або відміну рішення про призначення документальної позапланової перевірки платника податків, стосовно якого прийнято судове рішення про припинення, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) більше 12 місяців та контролюючий орган не має можливості провести документальну позапланову перевірку внаслідок відсутності існування платника податків або не встановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків, та для призначення і проведення будь-яких видів перевірок такого платника податків відсутні інші підстави, визначені Податковим кодексом України, ніж підстави, встановлені підпунктами 78.1.2, 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 глави 7 розділу II Податкового кодексу України.

11.13. У разі припинення юридичної особи у разі її ліквідації за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу контролюючий орган зобов'язаний надіслати в електронній формі або на паперовому носії державному реєстраторові протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи одне з таких повідомлень:

{Абзац перший пункту 11.13 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 22 від 02.02.2015}

повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи за формою № 24-ОПП (додаток 16);

{Абзац другий пункту 11.13 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127  від 14.11.2014}

повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи за формою № 25-ОПП (додаток 17).

{Абзац третій пункту 11.13 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127  від 14.11.2014}

Повідомлення за формою № 25-ОПП повинно містити причини неможливості проведення позапланової документальної перевірки, якими можуть бути:

відсутність за місцезнаходженням платника податків (голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи);

{Абзац п'ятий пункту 11.13 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127  від 14.11.2014}

невстановлення фактичного місцезнаходження платника податків (голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи);

{Абзац шостий пункту 11.13 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127  від 14.11.2014}

недопуск контролюючого органу до проведення документальної позапланової перевірки платника податків (головою комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційною комісією, ліквідатором, іншими особами, залученими до припинення юридичної особи);

несвоєчасне надання або надання не у повному обсязі документів та (або) відомостей, а також відсутність ведення податкового та бухгалтерського обліку або відсутність первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов'язані з обчисленням і сплатою платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи;

інші причини, за яких відповідно до законодавства не може бути проведена позапланова документальна перевірка.

11.14. У разі надсилання державному реєстратору повідомлення за формою № 25-ОПП таке повідомлення не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи має бути замінено контролюючим органом повідомленням про проведення позапланової перевірки за формою № 26-ОПП (додаток 18) або повідомленням про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 27-ОПП (додаток 19) із зазначенням причин заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи згідно з пунктом 11.27 цього розділу. Зазначені повідомлення надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням або в електронному вигляді у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та Центрального контролюючого органу.

{Пункт 11.14 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 22  02.02.2015}

11.15. Дані про видачу повідомлень за формою № 24-ОПП, формою № 25-ОПП, формою № 26-ОПП та формою № 27-ОПП фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису в журналі заносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб.

Копії зазначених повідомлень зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників податків.

{Пункт 11.15 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

11.16. У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один банківський рахунок юридичної особи, що ліквідується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо). З метою забезпечення закриття інших рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, контролюючий орган на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік контролюючими органами та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.

З метою забезпечення виконання ліквідатором частини сьомої статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за наявності у контролюючому органі достатніх для поштового відправлення даних стосовно ліквідатора інформація про рахунки банкрута надсилається ліквідатору без його звернення у 10-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про визнання платника банкрутом.

11.17. Після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів, у разі відсутності заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи, визначених пунктом 11.27 цього розділу, та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, контролюючий орган складає довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП (додаток 20).

Така довідка надсилається відповідальній особі платника податків. За зверненням комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатора, іншої особи, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення юридичної особи, довідка за формою № 22-ОПП може бути видана такій особі безпосередньо у контролюючому органі, але не пізніше третього робочого дня, що настає за днем реєстрації довідки у контролюючому органі. Після закінчення триденного строку довідка надсилається поштою.

{Абзац другий пункту 11.17 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

11.18. Якщо припиняється юридична особа, яка перебуває на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку та одночасно в інших контролюючих органах перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи перебувають на обліку її відокремлені підрозділи, довідка про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП видається такому платнику податків контролюючим органом за основним місцем обліку лише після отримання від усіх інших зазначених органів висновків про відсутність заборгованості щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, у самого платника податків та його відокремлених підрозділів на територіях адміністративно-територіальних одиниць, що обслуговуються такими контролюючими органами, та відсутності заперечень щодо припинення юридичної особи.

11.19. Платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для проведення реєстрації ліквідації, реорганізації, закриття або припинення діяльності платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, замість довідки за формою № 22-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП. З моменту видачі довідки за формою № 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку у контролюючому органі за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.

11.20. Після закінчення процедур ліквідації або реорганізації, визначених цим Порядком, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу контролюючий орган видає:

довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП, якщо після проведення документальної позапланової перевірки та спливу законодавчо визначених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань встановлено відсутність грошових зобов'язань та/або податкового боргу;

документ (рішення) про узгодження плану реорганізації з контролюючим органом (за наявності податкового боргу).

11.21. Видача контролюючим органом документа про узгодження плану реорганізації платника податків, який має податковий борг, здійснюється у такому порядку:

1) платник податків, який реорганізовується та має грошові зобов'язання та/або податковий борг, після розміщення у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення про реорганізацію подає до контролюючого органу за місцем свого обліку:

заяву за формою № 8-ОПП;

копію рішення про реорганізацію;

у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається порядок розподілу грошових зобов'язань та/або податкового боргу між іншими платниками податків - правонаступниками із зазначенням видів податків, зборів, сум і часток податків, зборів, а також часток активів, що передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими визначені частки податків, зборів. План реорганізації має бути підписаний уповноваженими особами платника податків, який реорганізується, та уповноваженими особами платників податків - правонаступників. Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством порядку.

Контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків у взаємодії з іншими контролюючими органами за основним місцем обліку правонаступників розглядає отримані документи у місячний строк від дня отримання заяви за формою № 8-ОПП. За результатами такого розгляду контролюючим органом приймається відповідне рішення, яке доводиться до відома платника податків;

2) при врегулюванні податкового боргу платника податків, майно якого передане у податкову заставу, або того, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, контролюючий орган за місцем обліку платника податків розглядає надані платником податків документи та приймає рішення відповідно до пункту 98.4 статті 98 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

Після завершення всіх процедур, пов'язаних з розподілом, передачею та забезпеченням грошових зобов'язань і податкового боргу, контролюючий орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації платника податків;

3) при врегулюванні податкового боргу платника податків, майно якого не перебуває у податковій заставі та який не скористався правом реструктуризації податкового боргу, контролюючий орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації або про відмову в узгодженні плану реорганізації. Рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації приймається у разі, коли за висновками контролюючого органу така реорганізація може призвести до неналежного виконання грошових зобов'язань платником податків, який реорганізовується, або якщо розподіл грошових зобов'язань та/або податкового боргу між правонаступниками не відповідає вимогам статті 98 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

У цьому разі платник податків може погасити грошові зобов'язання та/або податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових зобов'язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до контролюючого органу для його узгодження.

11.22. Довідку за формою № 22-ОПП та документи про узгодження плану реорганізації, видані контролюючим органом, платник податків подає державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення у порядку, встановленому Законом.

Довідка за формою № 22-ОПП:

є єдиним документом, що підтверджує відсутність заборгованості з податків, зборів у випадках припинення юридичних осіб, визначених Законом;

{Абзац третій пункту 11.22 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

не може використовуватись у випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, крім визначених у Законі та нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.

У випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються контролюючими органами, підтверджується довідкою, що видається відповідно до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1842/24374.

11.23. Дані про видачу довідки за формою № 12-ОПП або за формою № 22-ОПП, документів про погодження плану реорганізації фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб.

Копії довідок за формою № 12-ОПП або за формою № 22-ОПП зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників податків.

{Пункт 11.23 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

11.24. Довідки за формою № 22-ОПП та за формою № 12-ОПП є дійсними протягом двох місяців від дня їх реєстрації у контролюючому органі.

Довідка за формою № 12-ОПП видається (надсилається) у випадках, визначених цим розділом, протягом 5 робочих днів після зняття платника податків з обліку.

Після завершення строку дії довідки за формою № 12-ОПП або за формою № 22-ОПП повторна довідка видається контролюючим органом протягом місяця від дня отримання звернення платника податків про заміну довідки у такому самому порядку, як і попередня довідка.

У разі звернення платника податків щодо видачі повторної довідки за рішенням керівника контролюючого органу може бути призначена документальна позапланова перевірка за період, що пройшов від дати закінчення попередньої перевірки.

Якщо після завершення строку дії довідки за формою № 22-ОПП, платник податків не звернувся до контролюючого органу за отриманням нової довідки за формою № 22-ОПП, то контролюючий орган надсилає державному реєстратору повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 27-ОПП.

{Абзац п'ятий пункту 11.24 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

11.25. Якщо після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та на наступний день після спливання законодавчо визначених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань платника податків встановлено факт наявності податкового боргу (за даними обліку податків і зборів платника податків), адміністративного або судового оскарження грошових зобов'язань (за даними реєстру виданих податкових повідомлень-рішень), несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам (за даними акта перевірки), контролюючий орган складає повідомлення про грошові зобов'язання та податковий борг за формою № 10-ОПП (додаток 21) та надсилає (видає) його комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з пунктом 97.4 статті 97 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

Повідомлення за формою № 10-ОПП формуються та надсилаються платнику податків окремо кожним контролюючим органом, у якому платник податків перебуває на обліку як за основним, так і за неосновним місцем обліку, чи в якому перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. Засвідчені копії таких повідомлень як додаток до відповідного висновку надсилаються контролюючими органами, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

11.26. Якщо до закінчення строку заявлення вимог кредиторами контролюючий орган не може видати довідку за формою № 22-ОПП, то не пізніше завершення такого строку контролюючий орган зобов'язаний направити (видати) повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 27-ОПП із зазначенням причин заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи згідно з пунктом 11.27 цього розділу:

{Абзац перший пункту 11.26 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

державному реєстратору в електронній формі або на паперовому носії;

{Абзац другий пункту 11.26 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 22 від 02.02.2015}

платнику податків на паперовому носії з доданням рішення про відмову видачі довідки за формою № 22-ОПП.

11.27. Обставинами заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи можуть бути:

{Абзац перший пункту 11.27 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

1) неможливість проведення документальної перевірки із зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують неможливість її проведення. Це положення не застосовується, якщо керівником контролюючого органу прийнято рішення про непроведення документальної позапланової перевірки платника податків згідно з пунктами 11.11 або 11.12 цього розділу;

2) наявність податкового боргу, грошових зобов'язань, щодо яких проводиться адміністративне або судове оскарження, грошових зобов'язань та податкового боргу та несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам;

3) наявність об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, зокрема земельних ділянок, які надані у власність або користування юридичній особі;

{Підпункт 3 пункту 11.27 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

4) наявність судових спорів між платником податків та контролюючим органом чи кримінальних проваджень за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів, вчинених службовими особами юридичної особи;

{Підпункт 4 пункту 11.27 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

5) наявність непогашених позик, залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію або неповернення в Україну в передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) платником податків або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки;

6) наявність у контролюючому органі даних про непогашені платником податків іноземні кредити, залучені державою або під державні гарантії;

7) неподання юридичною особою копії ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу, складеного комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором);

{Підпункт 7 пункту 11.27 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

8) відсутність повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи. Це положення не застосовується, якщо у разі ліквідації або реорганізації платника податків, поточний рахунок якого відкритий у банку, який ліквідується, і за яким не задоволені кредиторські вимоги, платник податків надав довідку про суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та черговість їх задоволення;

{Підпункт 8 пункту 11.27 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

9) неповернення до контролюючого органу оригіналів документів, що видані платнику податків та його відокремленим підрозділам (свідоцтва, патенти, довідки тощо) і підлягають поверненню відповідно до законодавства, а також засвідчених копій цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до контролюючого органу. Це положення не застосовується, якщо у разі втрати таких документів платник податків надав пояснення, у яких викладені обставини втрати документів або до яких додані документи, що підтверджують факт втрати документів;

10) неподана податкова декларація за результатами останнього податкового періоду;

{Пункт 11.27 розділу XI доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

11) не завершені всі митні процедури.

{Пункт 11.27 розділу XI доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015}

Причини заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи  формуються за результатами аналізу даних про платника податків відповідних підрозділів контролюючого органу за основним місцем обліку та контролюючими органами за неосновним місцем обліку платника податків і за місцями обліку відокремлених підрозділів платника податків -юридичної особи.

{Абзац пункту 11.27 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127  від 14.11.2014}

11.28. Не пізніше десяти робочих днів з дати, коли контролюючий орган дізнався про усунення причин та обставин, які були підставою заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, контролюючий орган зобов'язаний надіслати в електронній формі або на паперовому носії державному реєстратору повідомлення про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 28-ОПП (додаток 22).

{Абзац перший пункту 11.28 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 22 від 02.02.2015}

Якщо на момент надсилання повідомлення за формою № 28-ОПП виникають нові причини та обставини, що є підставами для заперечень контролюючого органу щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, то одночасно з надсиланням повідомлення за формою № 28-ОПП контролюючий орган надсилає державному реєстратору нове повідомлення за формою № 27-ОПП.

{Пункт 11.28 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

11.29. Дані про видачу повідомлень за формою № 27-ОПП та формою № 28-ОПП фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису в журналі заносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб.

Копії повідомлень за формою № 27-ОПП та формою № 28-ОПП зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників податків.

{Пункт 11.29 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

11.30. Якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом та у разі:

неподання протягом одного року до контролюючих органів податкових декларацій, документів податкової звітності;

якщо установчі документи суперечать чинному законодавству;

провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству;

наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;

наявності у контролюючого органу передбачених законами України інших підстав для постановлення судового рішення щодо припинення (ліквідації) чи скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання,

то керівник контролюючого органу приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про винесення судового рішення щодо припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, відміни державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

11.31. Зняття з обліку платників податків у контролюючих органах здійснюється у такому порядку:

1) щодо платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно із Законом, підставою для зняття їх з обліку у контролюючих органах є надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої картки особових рахунків платника податків або даті отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо на момент отримання такого повідомлення були закриті всі картки особових рахунків такого платника податків. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за формою № 6-ОПП.

Дані про зняття з обліку платника податків, державна реєстрація припинення якого здійснюється згідно із Законом, передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;

{Підпункт 1 пункту 11.31 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

2) щодо платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості стосовно яких не вносяться до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб уноситься запис про припинення на підставі повідомлення чи документального підтвердження органу державної реєстрації про ліквідацію або реорганізацію платника податків, закриття відокремленого підрозділу платника податків чи з ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій);

3) зняття з обліку в контролюючому органі відокремленого підрозділу як платника податків здійснюється у разі внесення до Єдиного державного реєстру або до ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій) записів про припинення відповідної юридичної особи або закриття такого відокремленого підрозділу.

Дані про зняття з обліку відокремленого підрозділу, відомості щодо якого містяться у Єдиному державному реєстрі, передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;

4) у разі коли внаслідок припинення платника податків - юридичної особи шляхом реорганізації частина його податкових зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною, такі податкові зобов'язання чи борг переходять (розподіляються) до юридичних осіб - правонаступників реорганізованої юридичної особи у порядку, визначеному Податковим кодексом України;

5) у разі коли внаслідок припинення платника податків - юридичної особи шляхом ліквідації частина його податкових зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною, такі податкові зобов'язання чи борг погашаються за рахунок активів засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника податків відповідно до закону у межах повної або додаткової відповідальності, а в разі ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - за рахунок юридичної особи незалежно від того, чи є вона платником податку та збору, стосовно якого виникло податкове зобов'язання або податковий борг таких філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу;

6) облікова справа закритого відокремленого підрозділу юридичної особи долучається до облікової справи такої юридичної особи. У разі реорганізації платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення до облікових справ правонаступників долучаються облікові справи реорганізованих платників податків. Якщо правонаступник перебуває на обліку в іншому контролюючому органі, ніж реорганізований платник податків, після завершення реорганізації та зняття його з обліку облікова справа реорганізованого платника податків передається до контролюючого органу за основним місцем обліку правонаступника;

7) якщо після ліквідації або реорганізації платника податків залишились незакритими його рахунки у фінансових установах, контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про уповноважений орган, який прийняв таке рішення, дату та за наявності номер відповідного рішення або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі;

8) відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника податків вводяться до Єдиного банку даних юридичних осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини) таких платників здаються до архіву контролюючого органу після закінчення звітного року.

{Підпункт 8 пункту 11.31 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

11.32. Зняття з обліку самозайнятих фізичних осіб як платників податків у контролюючих органах здійснюється у такому порядку:

{Абзац перший пункту 11.32 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

1) підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки.

Дата зняття з обліку фізичної особи - підприємця відповідає даті отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за формою № 6-ОПП.

Дані про зняття з обліку фізичної особи - підприємця передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;

{Підпункт 1 пункту 11.32 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

2) фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та/або поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 11.32 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

заяви за формою № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП;

довідки за формою № 4-ОПП та інших документів, що видаються контролюючими органами платнику податків і підлягають поверненню до контролюючого органу;

3) внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у разі:

визнання фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду;

смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої особи померлою, що підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією органу державної реєстрації актів цивільного стану), а також визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що підтверджується судовим рішенням;

внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

реєстрації припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у відповідному уповноваженому органі - з дати реєстрації;

закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), - з дати закінчення такого строку;

заборони судом фізичній особі провадити підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо інше не визначене у рішенні суду;

наявності обмежень права на провадження підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності, які встановлені законодавством, - з дати надходження відповідних документів до контролюючого органу за місцем обліку фізичної особи, якщо інше не встановлено законом чи рішенням суду;

анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження підприємницької або незалежної професійної діяльності, - з дати такого анулювання чи скасування;

4) державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування санкцій за їх невиконання;

5) у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи.

Особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу фізичної особи - підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, є така фізична особа;вгору