Документ z1562-11, попередня редакція — Редакція від 19.03.2017, підстава - z0042-17
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

10.8. Протягом двох робочих днів після надходження повідомлення за формою № 11-ОПП контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків здійснює взяття його на облік (основне місце обліку), про що вносить відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб. Відмітки про взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) проводяться в журналі за формою № 2-ОПП (за формою № 7-ОПП).

Якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день спливу такого строку.

10.9. Дані про взяття на облік вносяться до двох примірників повідомлень за формою № 11-ОПП (заповнюється ІІІ розділ) та надсилаються до контролюючого органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання).

10.10. Після надходження повідомлення за формою № 11-ОПП із зазначенням дати взяття на облік платника податків за новим місцезнаходженням (місцем проживання) контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) протягом двох робочих днів знімає з обліку платника податків (основне місце обліку). Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.

10.11. Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

10.12. Після взяття на облік платника податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, та повернення ним довідки за формою № 34-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, контролюючий орган видає такому платнику податків нову довідку за формою № 34-ОПП у порядку, встановленому пунктом 9.4 розділу IX цього Порядку.

{Пункт 10.12 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016}

10.13. У разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання - платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду:

1) у такому випадку контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням одночасно із зняттям з обліку юридичної особи - платника податків за основним місцем обліку здійснює взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку згідно із розділом VII цього Порядку без подання заяви платником податків та з урахуванням особливостей, визначених пунктами 10.14 - 10.21 цього розділу;

2) до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) - з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

{Підпункт 3 пункту 10.13 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

10.14. Після зняття платника податків з основного місця обліку в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням платник податків продовжує перебувати на обліку в такому органі з ознакою обліку за неосновним місцем обліку, а контролюючий орган стосовно платника податків продовжує адмініструвати податки, збори у частині завершення процедур такого адміністрування до:

закінчення документальної перевірки та узгодження сум грошових зобов'язань за її результатами, якщо перевірка була розпочата або призначена та контролюючий орган вже повідомив платника податків про її проведення;

повернення надміру сплачених платежів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до поданих заяв чи податкових декларацій (звітів, розрахунків) претендує та має право на таке повернення чи відшкодування, у разі якщо до кінця бюджетного періоду спливає строк повернення або відшкодування і відповідно висновки щодо відшкодування виконані в повному обсязі;

закінчення процедур судового оскарження сум грошових зобов'язань та інших справ адміністративного судочинства, крім випадків заміни такого контролюючого органу (як сторони або третьої особи в адміністративній справі) іншим контролюючим органом.

10.15. Контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) передає облікову справу платника податків та інші документи щодо адміністрування податків, зборів контролюючому органу за основним місцем обліку разом з одним примірником повідомлення за формою № 11-ОПП (із заповненим IV розділом) у такі строки:

після закінчення бюджетного періоду стосовно платників податків, визначених у пункті 10.13 цього розділу;

{Абзац другий пункту 10.15 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016}

протягом двох робочих днів після зняття з обліку в інших випадках.

10.16. Пакет документів включає:

реєстраційну частину облікової справи платника податків (з описом) за весь період існування платника податків;

звітну частину облікової справи платника податків (з описом), укомплектовану податковими деклараціями (звітами, розрахунками), копіями актів або довідок за результатами камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок та іншими документами справи, строк зберігання яких не сплив;

довідку про стан розрахунків платника податків з бюджетом;

дані про контрольно-перевірочну роботу;

документи щодо заходів із забезпечення погашення податкового боргу, якщо платник податків має податковий борг;

інформацію щодо адміністративного або судового оскарження сум грошових зобов'язань та судових справ між контролюючими органами і платником податків за останні три роки.

10.17. Перелік документів, що надсилаються, зазначається у супровідному листі. Документи надсилаються поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з рекомендованим повідомленням про їх вручення або доставляються нарочно працівником контролюючого органу та передаються під підпис до підрозділу, відповідального за організацію документообігу контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків. Документи не можуть бути передані безпосередньо через платника податків чи інших третіх осіб.

10.18. У разі неможливості складання або надання документа, передбаченого нормативно-правовими актами, у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника податків формується довідка у довільній формі про неможливість складання або надання такого документа. Довідка долучається до облікової справи платника податків, яка передається до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків.

10.19. Якщо за попереднім місцем обліку не проводилась документальна планова перевірка платника податків, то від контролюючого органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків надсилається повідомлення, у якому зазначається, що така перевірка не проводилась (і з яких причин), та надається інформація про документальні позапланові перевірки такого платника податків.

10.20. Якщо в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) продовжується адміністрування податків, зборів у випадках, визначених у пункті 10.14 цього розділу, то такий контролюючий орган може залишити у себе оригінали документів, необхідних для відповідних процедур адміністрування, а до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передати їх засвідчені копії.

Після завершення відповідних процедур адміністрування до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передаються оригінали документів, що залишались у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), інформація та документи за результатами таких процедур.

10.21. У контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) зберігаються протягом трьох років з моменту зняття з обліку такі документи:

примірник повідомлення за формою № 11-ОПП;

копії супровідних листів та описи облікових справ;

документ (повідомлення) про вручення (доставку) облікової справи та документів платника податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання);

примірники актів звірок з платником податків, що проводились у зв'язку із переведенням платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання).

10.22. Якщо відповідно до критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I, та згідно з пунктом 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України в установленому порядку платника податків включено/не включено до Реєстру великих платників податків на наступний рік, внаслідок чого змінюється основне місце обліку платника податків, контролюючі органи здійснюють переведення такого платника податків до/з контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, з урахуванням таких особливостей:

1) великий платник податків зобов'язаний стати на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку бюджетного періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр великих платників податків.

Дії контролюючих органів та платників податків після затвердження Реєстру великих платників податків визначені розділом ІІІ Порядку формування Реєстру великих платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 911, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1395/27840;

{Підпункт 1 пункту 10.22 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

2) у разі реорганізації великого платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення новоутворений платник податків (правонаступник) за його заявою (форма № 1-ОПП) може бути переведений на облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, за основним місцем обліку великого платника податків - попередника.

У разі зміни місцезнаходження, пов'язаної із зміною адміністративно-територіальної одиниці, платника податків, який зарахований до категорії великих платників податків, такий платник податків може бути переведений на обслуговування до іншого контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку наступного бюджетного періоду (календарного року), у якому проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження. Зняття з обліку / взяття на облік великого платника податків проводиться за заявою (форма № 1-ОПП) відповідно до загальних процедур, визначених цим Порядком;

{Підпункт 2 пункту 10.22 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

3) платник податків, який перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, та не включений до Реєстру великих платників податків на наступний календарний рік, переводиться на облік до контролюючого органу за його місцезнаходженням з початку нового бюджетного періоду (календарного року), крім випадків, коли стосовно платника податків прийнято рішення про припинення. Зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків проводиться за заявою (форма № 1-ОПП) або на підставі рішення Центрального контролюючого органу про зміну основного місця обліку та переведення на обслуговування до контролюючого органу за місцезнаходженням платника податків;

{Підпункт 3 пункту 10.22 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

4) дані про взяття на облік платника податків, якого включено / не включено до Реєстру великих платників податків та відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

Контролюючий орган за попереднім місцем обліку платника податків, включеного / не включеного до Реєстру великих платників податків, здійснює передачу облікової справи платника податків до контролюючого органу за новим місцем обліку у 10-денний строк з дня взяття на облік за новим місцем обліку.

{Підпункт 4 пункту 10.22 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

10.23. У разі ліквідації чи реорганізації контролюючого органу, адміністративно-територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому обліковується платник податків, здійснюються зняття з обліку платника податку в одному контролюючому органі та взяття на облік в іншому відповідному контролюючому органі з урахуванням таких особливостей:

1) переведення платників податків здійснюється на підставі переліку платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затвердженого відповідним контролюючим органом вищого рівня;

2) у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому, контролюючий орган, з якого переводяться платники податків, передає до контролюючого органу за новим місцем обліку такі документи та інформацію:

реєстраційні частини облікових справ платників податків;

звітні частини облікових справ платників податків;

частини Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб, електронних баз даних: податкової звітності, карток особових рахунків, результатів контрольно-перевірочної роботи та інших баз даних і податкових реєстрів.

Передача здійснюється за окремими актами прийому-передачі, які складаються у трьох примірниках - по одному для контролюючих органів та один для відповідного контролюючого органу вищого рівня;

3) інформація про зміну місця обліку платників податків доводиться до відома платників податків у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому.

{Абзац перший підпункту 3 пункту 10.23 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016}

Документи, видані платнику податків згідно з цим Порядком ліквідованим чи реорганізованим контролюючим органом, залишаються чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у таких документах.

Дані про зміну місця обліку платників податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

10.24. У разі переведення на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) платника податків - інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції, уповноваженої особи за договором про спільну діяльність, управителя майна одночасно здійснюється і зміна місця обліку відповідної угоди про розподіл продукції, договору про спільну діяльність, договору управління майном.

Якщо згідно із законодавством та умовами договору про спільну діяльність, угоди про розподіл продукції сторонами договору, угоди новою уповноваженою особою або оператором призначається учасник договору, угоди, який перебуває на обліку у контролюючому органі іншому, ніж попередня уповноважена особа, оператор, то проводиться зміна місця обліку такого договору, угоди протягом місяця після отримання документів про зміну уповноваженої особи, оператора.

{Абзац другий пункту 10.24 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

XI. Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах

11.1. Платник податків зобов'язаний повідомляти контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

{Абзац перший пункту 11.1 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

Дані про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючі органи отримують від державних реєстраторів у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Центрального контролюючого органу.

{Абзац другий пункту 11.1 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 22 від 02.02.2015, № 375 від 18.03.2016}

Банки повідомляють контролюючі органи щодо прийняття рішення про їх ліквідацію або реорганізацію з урахуванням порядку ліквідації (реорганізації) банків, встановленого Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», та відповідно до пункту 11.4 цього розділу.

11.2. Юридичні особи, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі (у тому числі військові частини), зобов'язані подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такі документи:

заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (додаток 13), дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП;

{Абзац другий пункту 11.2 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 1125 від 21.12.2016}

{Абзац третій пункту 11.2 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016}

копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення;

копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).

11.3. У разі прийняття рішення про закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, до контролюючого органу за основним місцем обліку такого відокремленого підрозділу подаються такі документи:

заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП;

{Абзац третій пункту 11.3 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016}

копія розпорядчого документа про закриття відокремленого підрозділу.

11.4. У разі ліквідації банку голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку протягом десяти днів від дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії зобов'язаний подати до кожного з контролюючих органів, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, такі документи:

заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП;

інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів;

копію рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

копію рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або копію рішення загальних зборів банку про обрання ліквідаційної комісії у разі ліквідації банку за рішенням власників банку.

У разі надходження таких документів контролюючим органом проводяться передбачені цим Порядком процедури, пов'язані з ліквідацією або реорганізацією платника податків, а також згідно із законодавством інші заходи в межах процедур ліквідації банків.

11.5. У зв’язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені цим розділом, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

заяви за формою № 8-ОПП від платника податків, поданої згідно з пунктами 11.2-11.4 цього розділу;

відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;

відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення органу державної реєстрації про припинення (закриття) відокремленого підрозділу;

{Абзац четвертий пункту 11.5 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків.

При отриманні першого з документів про ліквідацію або реорганізацію платників податків робиться запис у журналі за формою № 6-ОПП.

Координацію заходів щодо зняття з обліку юридичної особи у зв’язку з припиненням, яка протягом року змінила місцезнаходження, що пов’язано зі зміною адміністративного району, у тому числі формування, видачу та направлення відомостей та довідок, передбачених цим розділом, проводить контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей (документів), визначених цим пунктом.

{Пункт 11.5 розділу XI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

11.6. При проведенні заходів, пов'язаних з ліквідацією або реорганізацією платника податків, контролюючі органи організовують та планують їх таким чином, щоб вимоги щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, були сформовані і отримані особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог.

11.7. Інформація про отримання контролюючим органом документів (відомостей), визначених цим розділом, а також інформація про строк заявлення вимог кредиторів доводиться до відома структурних підрозділів такого контролюючого органу та контролюючих органів, у яких платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку або в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи.

{Пункт 11.7 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

11.8. За результатами проведення відповідних заходів у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків, але не пізніше дня закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог відповідальні працівники таких підрозділів (органів) вносять до Єдиного банку даних юридичних осіб або підтверджують інформацію щодо наявності / відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів.

{Пункт 11.8 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

11.9. У разі отримання документів згідно з пунктами 11.1-11.4 цього розділу та/або якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи, припинення (закриття) постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків, контролюючим органом приймається рішення про проведення (не проведення за підставами, встановленими пунктами 11.11 та 11.12 цього розділу) документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.

{Абзац перший пункту 11.9 розділу XI із змінами, внесеними згідно Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 375 від 18.03.2016}

Призначається перевірка у такі строки:

{Абзац другий пункту 11.9 розділу XI із змінами, внесеними згідно Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

не пізніше десяти робочих днів з дати отримання відомостей про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, у разі ліквідації юридичної особи за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу;

{Абзац третій пункту 11.9 розділу XI із змінами, внесеними згідно  Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 375 від 18.03.2016}

протягом десяти робочих днів після одержання того документа, що надійшов до контролюючого органу першим, в інших випадках.

{Абзац четвертий пункту 11.9 розділу XI із змінами, внесеними згідно Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

11.10. У разі проведення перевірки рішення про припинення юридичної особи призначається та одночасно проводиться документальна позапланова перевірка юридичної особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу призначається і проводиться документальна позапланова перевірка відокремленого підрозділу, який закривається, та може бути призначена документальна позапланова перевірка юридичної особи в установленому законом порядку. Якщо у таких випадках юридична особа та її відокремлений підрозділ (відокремлені підрозділи) перебувають на обліку в різних контролюючих органах, організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює контролюючий орган, який проводить перевірку  юридичної особи.

{Абзац перший пункту 11.10 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

До участі у документальній позаплановій перевірці платника податків, що ліквідується або реорганізується, можуть залучатись також працівники інших контролюючих органів, у тому числі контролюючих органів, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку та в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи.

{Абзац другий пункту 11.10 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

11.11. За рішенням керівника контролюючого органу документальна позапланова перевірка не проводиться, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) протягом 1095 календарних днів, що передують даті одержання контролюючим органом документів (відомостей), зазначених у цьому пункті, та стосовно нього використана інформація від фінансових установ, інших органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності з моменту подання останньої податкової звітності, при цьому відсутні інші підстави для проведення перевірки, визначені Податковим кодексом України та/або Митним кодексом України та платник податків не знаходиться за зареєстрованим місцезнаходженням (місцем проживання) і контролюючий орган не може встановити фактичне місцезнаходження платника податків. Таке рішення приймається керівником контролюючого органу на підставі відповідної доповідної записки. Доповідна записка з резолюцією керівника зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків.

{Пункт 11.11 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

11.12. Керівник контролюючого органу може також прийняти рішення про непроведення або відміну рішення про призначення документальної позапланової перевірки платника податків, стосовно якого прийнято судове рішення про припинення, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) більше 12 місяців та контролюючий орган не має можливості провести документальну позапланову перевірку внаслідок відсутності існування платника податків або не встановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків, та для призначення і проведення будь-яких видів перевірок такого платника податків відсутні інші підстави, визначені Податковим кодексом України, ніж підстави, встановлені підпунктами 78.1.2, 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 глави 7 розділу II Податкового кодексу України та пунктом 4 частини сьомої статті 346 Митного кодексу України.

{Пункт 11.12 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.13 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.14 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.15 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

11.13. З метою забезпечення закриття рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, контролюючий орган на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік контролюючими органами та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.

{Абзац перший пункту 11.13 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

З метою забезпечення виконання ліквідатором частини сьомої статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за наявності у контролюючому органі достатніх для поштового відправлення даних стосовно ліквідатора інформація про рахунки банкрута надсилається ліквідатору без його звернення у 10-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про визнання платника банкрутом.

11.14. До завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Центрального контролюючого органу відомості:

про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП (додаток 14);

про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП (додаток 15) - у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи.

Якщо до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, на запит суб’єкта державної реєстрації контролюючим органом надано відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів, а також у разі виникнення у платника податків заборгованості зі сплати податків і зборів або визначення грошових зобов’язань, за якими не настав строк сплати, до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи контролюючий орган формує та передає до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів або відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи.

Якщо контролюючим органом до Єдиного державного реєстру передано відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів, то після погашення заборгованості зі сплати податків і зборів контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів.

{Пункт 11.14 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016}

11.15. Якщо припиняється юридична особа, яка перебуває на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку та одночасно в інших контролюючих органах перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи перебувають на обліку її відокремлені підрозділи, відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП формуються контролюючим органом за основним місцем обліку платника із урахуванням наявності (відсутності) заборгованості такого платника податків та/або його відокремлених підрозділів щодо сплати платежів на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де платник та/або його відокремлені підрозділи перебувають на обліку за основним та неосновним місцем.

У разі наявності заборгованості зі сплати податків і зборів відомості за формою № 30-ОПП разом із додатками надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з пунктом 97.4 статті 97 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, за їх зверненням. Додатки до відомостей за формою № 30-ОПП видаються тими контролюючими органами, які їх сформували.

{Пункт 11.15 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

11.16. Платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для проведення реєстрації ліквідації, реорганізації, закриття або припинення діяльності платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, замість відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП (додаток 16). З моменту видачі довідки за формою № 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку у контролюючому органі за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.

{Пункт 11.16 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 1125 від 21.12.2016}

11.17. У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру:

у разі відсутності грошових зобов'язань та/або податкового боргу - відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП;

за наявності податкового боргу - відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП або відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП (якщо план реорганізації юридичною особою до контролюючого органу не подавався або не був узгоджений контролюючим органом).

{Пункт 11.17 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

11.18. Формування контролюючим органом відомостей про узгодження плану реорганізації юридичної особи, яка має податковий борг, здійснюється у такому порядку:

{Абзац перший пункту 11.18 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

1) платник податків, який реорганізовується та має грошові зобов'язання та/або податковий борг, після оприлюднення повідомлення про реорганізацію подає до контролюючого органу за місцем свого обліку:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 11.18 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

заяву за формою № 8-ОПП;

копію рішення про реорганізацію;

у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається порядок розподілу грошових зобов'язань та/або податкового боргу між іншими платниками податків - правонаступниками із зазначенням видів податків, зборів, сум і часток податків, зборів, а також часток активів, що передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими визначені частки податків, зборів. План реорганізації має бути підписаний уповноваженими особами платника податків, який реорганізується, та уповноваженими особами платників податків - правонаступників. Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством порядку.

Контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків у взаємодії з іншими контролюючими органами за основним місцем обліку правонаступників розглядає отримані документи у місячний строк від дня отримання заяви за формою № 8-ОПП. За результатами такого розгляду контролюючим органом приймається відповідне рішення, яке доводиться до відома платника податків;

2) при врегулюванні податкового боргу платника податків, майно якого передане у податкову заставу, або того, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, контролюючий орган за місцем обліку платника податків розглядає надані платником податків документи та приймає рішення відповідно до пункту 98.4 статті 98 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

Після завершення всіх процедур, пов'язаних з розподілом, передачею та забезпеченням грошових зобов'язань і податкового боргу, контролюючий орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації платника податків;

3) при врегулюванні податкового боргу платника податків, майно якого не перебуває у податковій заставі та який не скористався правом реструктуризації податкового боргу, контролюючий орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації або про відмову в узгодженні плану реорганізації. Рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації приймається у разі, коли за висновками контролюючого органу така реорганізація може призвести до неналежного виконання грошових зобов'язань платником податків, який реорганізовується, або якщо розподіл грошових зобов'язань та/або податкового боргу між правонаступниками не відповідає вимогам статті 98 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

У цьому разі платник податків може погасити грошові зобов'язання та/або податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових зобов'язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до контролюючого органу для його узгодження.

11.19. Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП:

{Абзац перший в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

є єдиним документом, що підтверджує відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів у випадках припинення юридичних осіб, визначених Законом;

{Абзац пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014№ 375 від 18.03.2016}

не може використовуватись у випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, крім визначених у Законі та нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.

У випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються контролюючими органами, підтверджується довідкою, що видається відповідно до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1842/24374.

11.20. Дані про видачу довідки за формою № 12-ОПП або відомостей за формою № 30-ОПП, відомостей про узгодження плану реорганізації фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб.

{Абзац перший пункту 11.20 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

Копії довідки за формою № 12-ОПП або відомостей за формою № 30-ОПП, відомостей про узгодження плану реорганізації юридичної особи зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників податків.

{Абзац другий пункту 11.20 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

{Пункт 11.21 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.22 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.23 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.24 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.25 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.26 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

{Пункт 11.27 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

11.21. Зняття з обліку платників податків у контролюючих органах здійснюється у такому порядку:

1) щодо платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно із Законом, підставою для зняття їх з обліку у контролюючих органах є надходження відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої інтегрованої картки платника податків або даті отримання відомостей про припинення юридичної особи у разі, якщо на момент отримання таких відомостей були закриті всі інтегровані картки такого платника податків. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за формою № 6-ОПП.

{Абзац перший підпункту 1 пункту 11.21 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016}

Дані про зняття з обліку платника податків, державна реєстрація припинення якого здійснюється згідно із Законом, передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;

{Підпункт 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014}

2) щодо платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості стосовно яких не вносяться до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб уноситься запис про припинення на підставі повідомлення чи документального підтвердження органу державної реєстрації про ліквідацію або реорганізацію платника податків, закриття відокремленого підрозділу платника податків чи з ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій);

3) зняття з обліку в контролюючому органі відокремленого підрозділу як платника податків здійснюється у разі внесення до Єдиного державного реєстру або до ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій) записів про припинення відповідної юридичної особи або припинення (закриття) такого відокремленого підрозділу.вгору